Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7izpBw4Lhu5ltQeG6rMWpbU/hu5dtxalC4bq04bu5beG6tOG7uUHDvW3hu7nhuqThu4Zt4buGQXXhurRt4bq0c+G6tOG7uW3FqeG7mcOCbeG6tOG7o+G6tOG7uW1GSHRHZm3FqUF0R23hurbEqMOK4bq04bu5bUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybSHFqCE3w6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4vFqEHEqOG6uOG6tOG7uW1H4buE4bqg4bq0QW3hurLDicOBbcOS4budbeG6ssSQR21G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm1pIcWoITfDrW3hu6nEqMOKxaltR+G7hMOB4buz4bq0beG6sEHhu5nDgW1H4buEd+G6tG3hu6nhuqLhu5lt4bun4buX4bq0bUfDg+G6tEFt4bu5w4FJ4buGbcWp4buVxaltxrDDguG7meG6tEFt4bq04bu5QcOBw73hu4ZmbUHDiuG7hm1H4buVxaltw5Lhu51taUDDoeG6qcOtZm3FqeG6uG1G4bq+bUbhu5vhurRtw5JIdEdt4bqww4HhurRBbcaww4Lhu5nhurRBbeG7hkHhu5VHbUFI4buMbeG6tMSQw4Ft4bq2TMWpZm3hu6nDueG7jG3hurLGoeG6tEFt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0bcWp4buVxaltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtxalB4buKbeG6tkzFqWZt4bupcMWpbUfhu4TEqOG6tOG7uWZtxanhu5XFqW3hurThu7nhu5fhurRBbeG6tOG7uUF5Zm3GsOG6osWpQW1Pw4xt4bq0QuG6tOG7uW1HQULhurRtxanhuqRt4bq2w4rDgW1HQXhnbcOh4buEw4LhurThu7lt4bup4bqkZm3hurBBw4Lhu5ltQeG6rMWpbU/hu5dtxalC4bq04bu5beG6tOG7uUHDvW1pOkDhu4HFqC7DrW3hu6nhuqThurThu7ltT+G7mcOBbUfhu4ThuqZt4buCSOG7meG6tG1H4buE4bqs4bq04bu5bUdBScWpbeG7qcO54buMbeG7hkHhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurRB4buZ4bq0QW1P4buXbeG7p3nhurRtT07hurThu7ltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtIcWoITdnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zDgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntb25ubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbcO1w7XDs+G7hsOS4buFbG1G4buExanhurtsLy/FqWfhu6fhu5nDguG7hkFIR0HDgmdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7PDsm/Dsi9vb2/GsOG7j29uw7Lhu5PDs25Hw7Phu5HDssOy4bq2b24teuG7jcOzw7Nvw7Phu5FubuG7j+G7k8Oy4buPbi3GsOG7jeG7meG7p+G7k2fhuq7hu4bhu7lsbeG7meG6tkfhurtsOkHDguG7mW1B4bqsxaltT+G7l23FqULhurThu7lt4bq04bu5QcO9beG7ueG6pOG7hm3hu4ZBdeG6tG3hurRz4bq04bu5bcWp4buZw4Jt4bq04buj4bq04bu5bUZIdEdmbcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7ltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtIcWoITdsbcOTw4HGsEdB4bq7bG9ubm5sbUHhu6vDgeG7uUFH4bq7bMO1w7XDs2xtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4th4bub4bq0beG7hkHDueG6sm3hurLhuqBt4bu5xqHDgm1Aw43hurThu7ltO0JmbcOhN23huqfDgcO9R23DoeG7hOG6oG3hu6nGoUdtR8OBd0htxalBSMO54bq0bSHFqCE3beG7p0PhurRtRuG7mcOCbcWpdOG7hm1Hw4PhurRBbUfhu6PhurThu7ltxanEqOG6vOG6tOG7uW1K4bq04bu5bcaww4zhurThu7ltOkDhu4HFqC5tR+G7hMOC4bq04bu5bUbhu5vhurRtw5JIdEdnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iyzDjMWpbUfDgXdIbcWp4buK4buZbcWoQcSo4bq44bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBbSHFqCE3bcWp4buK4buZbUfDg+G6tEFt4bupcEdt4buE4buZbeG6tuG7l23hu4ZBdOG6tG3hu6l0SG3hu6l44bq0beG6tOG7o+G6sm3Ds27Ds+G7j23FqeG6pG1vbm7Dqm1GQ23DkuG7nW1H4buEd+G6tG3hu6nhuqLhu5lt4bun4buX4bq0bUfDg+G6tEFtxanhuqRtRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtR0Hhu5nhurJt4bu5w4Hhu5ltxalBxKjhurjhurThu7ltR+G7hOG6oOG6tEFtIcWoITfhu4VtR8OBeOG7hm1Hw4zFqW3FqeG7iuG6tOG7uW3FqUNmbeG7hkHhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG1P4buXbeG6tHPhurThu7ltxanhu5nDgm3hurThu6PhurThu7lt4bq2TMWpbUHDgsahR23hu6nEkOG6tOG7uW3FqeG7iuG7mW3FqeG7lcWpbcWpQeG7im1HQeG7s21HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3FqUHEqOG6uOG6tOG7uW1H4buE4bqg4bq0QWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLYeG7mUht4bunQ+G6tG3hurThu6PhurJtR0FMxaltQcOBw73hurRmbcWpQcSo4bq44bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBbeG7p8So4bq6xalt4bupdUht4bup4budbeG7qcahR23hu6nEqMOKxalt4bq0QU7hurThu7lt4bqweEdt4buCSOG7m23hu4JI4buZ4bq0bUfhu4ThuqzhurThu7lmbUfGocOCbeG7qcSow4rFqW1GSsWpbeG6tuG7meG6tG1H4bqo4buZZm1H4buVxalt4bupxJDhurThu7lt4bqyxqHhurRBbeG6snZt4bupeOG6tG3hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRt4bqww4HhurRBbUd4bS1tw5Lhu51tQcSQw4Ft4bqwQUhtT0zFqW3hurRC4bq04bu5bUdBQuG6tGZtR0FIbUFJR23hu6nEqMOKxalt4bq0QcOBeUhtxrDDguG7meG6tEFt4bq04bu5QcOBw73hu4ZmbcWp4bq4bUbhur5tRuG7m+G6tG3Dkkh0R23hu6nhu6PhurThu7lt4bqw4buObUdB4buZ4bqybeG7ucOB4buZbeG7qeG7leG6tEFt4bu5w4Hhu5VmbeG7hkFz4bq0bUHGoeG6tOG7uW1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm1P4buXbcWp4bqkbeG6tEHDgXlIbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybSHFqCE3beG7qXDFqW1HQcONbcWp4buK4buZbeG7qeG6ouG7mW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lt4bupxKjDisWpbcWpQuG6tOG7uW3hurRBw7rhurRnbcOhS23hu6nhuqRmbeG7ueG6pOG7hm3hu4ZBdeG6tG3FqUFI4buM4buz4bq0bcaw4bqixalBbcWp4bq4bcWpdEht4bqww4HhurRBbUd4Zm3FqeG6uG3FqXRIbeG6tuG7mcOCbeG7qcSQ4bq04bu5beG6tELhurThu7ltR0FC4bq0Zm3hu6fhu5vDgm1HROG6tG1P4buXbeG7hkHhu5VHbUFI4buMbcWp4buVxalt4bu5w4Hhu5VtR+G7hOG6om1H4buESOG7jHnhurRtR0FD4bq04bu5Zm3hurRz4bq04bu5bcWp4buZw4JtxalBdEdt4bq2xKjDiuG6tOG7uWZt4bu5w4Hhu5VtR+G7hOG6omZtRkrFqW3Fqcah4bq0QW1H4buE4buZ4bq0QW3FqeG7iuG7mW1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm1H4buEd+G6tG1HQeG6om1H4buExKjhurzhurThu7lmbUfGocOCbUdBd+G6sm3hurRBw4F5SG1Pw4HDvcWpbeG6tuG7l+G6smZt4bq0c+G6tOG7uW3FqeG7mcOCbUdBSG3hurRBw7rhu4ZtxalBw4Jt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhS23hurThu6PhurJtw7Nub+G7k23hu6l44bq0beG6tOG7meG7jGZtR8OC4buX4bq0bUfDg+G6tEFtxanhuqRtb8Oy4buTbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqyZm3hurRB4bqk4bqybUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybeG7qcSow4rFqW3FqULhurThu7lt4bq0QcO64bq0beG7qcahR20hxaghN23FqXThu4ZtR8OD4bq0QWZtR+G7hMOC4bq04bu5beG7qeG6pG3hu43DtW1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm3Dknjhu4ZtQcah4bq04bu5beG7p0PhurRtRuG7mcOC4buFbeG7k+G7j21G4bub4bq0beG7hkHDueG6smZt4bq0QeG6pOG6sm1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm3Dknjhu4ZtQcah4bq04bu5beG7p+G7mW1G4buZw4Lhu4Vt4bqyxJBHbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybUfDg+G6tEFt4bup4buZ4bq04bu5beG7qXlt4bq04bu5QeG6om3hu6bEkG0uQuG6tOG7uW3hurThu7lBw4HDveG7hm1P4buXbTdB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRt4bq0QuG6tOG7uW1HQULhurRtxalC4bq04bu5beG6tEHDuuG6tG3Dknjhu4ZtQcah4bq04bu5bcWpdOG7hm3hu4JIQ8WpbeG7ucOB4buZbeG6tOG7o+G6sm1G4buZw4Jnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Wo4buVxaltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJt4bqwQcOBbUdB4buZ4bqybeG7ucOB4buZbcWoQcSo4bq44bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBbSHFqCE3beG7qXlIbeG7qcSow4rFqW3hu6nhu5XhurRBbeG7ucOB4buVbUdB4burw4Jtxanhu5XFqW1Hw4F3SG3FqUHDgG3FqcOMbUdB4buzZm3hu6nEqMOKxalt4buGQXPhurRtQcah4bq04bu5bU/hu5dt4oCc4bu54buf4bq04oCdbUbhu5nDgm3hurRB4buh4bqybeG7ucOBSeG7hm3hurRB4buXbUbhu5vhurRtw5JIdEdmbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtR8OBd0htxrDDjeG6tOG7uW3hu6nhuqLhurRBbU/huqJt4bupxKjDisWpbcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7lmbcaw4buZ4bq0QW1Hw4F44bq04bu5bcWp4buK4buZbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqyZ23DoUtt4bup4bqkbUfGocOCbeG7qcSQ4bq04bu5beG6tkzFqW3hu6nhu7Ntxanhu5XFqW3FqUHhu4ptR0Hhu7Nt4bq0c+G6tOG7uW3FqeG7mcOCbcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7lmbeG7ucOB4buVbUfhu4ThuqJtRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJmbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6nhuqRtOkDhu4HFqC5t4bup4bqk4bq04bu5bU/hu5nDgW1H4buE4bqmbeG7gkjhu5nhurRtR+G7hOG6rOG6tOG7uW1H4buEw4LhurThu7ltR0FJxalt4bupw7nhu4xt4buGQeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0Zm3hurRz4bq04bu5bcWp4buZw4JtxalBdEdt4bq2xKjDiuG6tOG7uWZt4bu5w4Hhu5VtR+G7hOG6om1P4buXbUZKxaltxanGoeG6tEFtR+G7hOG7meG6tEFtxanhu4rhu5ltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtIcWoITdtR+G7hHfhurRtR0HhuqJtR+G7hMSo4bq84bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoUHhurzDgW3hu7nDgeG7meG6tG3hu4JI4buZZm3FqeG7lcWpbcWpQcSo4bq44bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBZm3hurB4bUHDgsahxalBbUfhu4ThuqzhurThu7ltR3PhurJtxanhu4rhu5lt4bq04bu54buX4bq0QW06QOG7gcWoLm3hu6l5SG1Hw7rhu4ZtR+G7hEjhurThu7ltQcSo4bq64bq04bu5bU/hu5fDgm1HxKhtT3ThurRmbUHDiW1H4buEw4ptxalBw4Jtxanhu5XFqW1HQeG7l+G6tEFt4buGQXXhurRt4bqww4HhurRBbUd4bcWp4bqkbcWp4buVxaltRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtQeG7l+G6tOG7uW1Bw4Lhu5VtxalB4buKbeG6tkzFqWZt4bupcMWpbUdBw41txanhu4rhu5ltR8OD4bq0QWZtR+G7hMOC4bq04bu5beG7qeG6pG3hu6nhu51tR8O64buGbUfhu4RI4bq04bu5bUfEqG1PdOG6tGZtQcOJbUfhu4TDim3FqeG7lcWpbeG6tMSQw4FtxrBI4bq04bu5beG6suG7l23FqeG7lcWpbcWp4bq4bUbhur5t4bup4buZ4bq04bu5bcWpdeG6tGdtxajDjG1HQeG7s23hurRBxKhtQcOJbUfhu4TDim1K4bq04bu5bcaww4zhurThu7ltxalBSOG7jOG7s+G6tG3hu7nDgeG7mcOCbcWpQuG6tOG7uW3hurThu7lBw71mbUfDgXjhurRt4bunxJBt4bqw4buSbUdBSMO6R21P4buXw4JtRuG7m+G6tG3Dkkh0R21P4buXbcWpQXht4bunw4F44bq04buFbUHDiW1H4buEw4ptR8ahw4Jt4bq2w7rhu4ZmbeG7p+G7m8OCbUHEkG1G4bq+bUFOSG1H4buEw4BtR0jDvW3FqUHDgm3FqeG7lcWpbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybeG7p+G7oeG6tOG7uW3FqeG7lcWpbUHhuqDhurRBbUdBSsWpbeG6tEHEqG3FqUHDg23GsOG7peG6tG3hu6nhuqLhu5lt4bq24buOZm3hurRB4bud4bq0bUHDgcO9SG1Hw7rhu4ZtR0Hhu7NmbeG6tEHhu53hurRtQcOBw71IbcWpQUrhurThu7lt4bq0QcO64bq0Zm3hurRB4bud4bq0bUHDgcO9SG1B4buX4bq04bu5bUHhuqThu5nhu4VtQcOJbUfhu4TDim3hu5Xhu4ZtxrDDjOG6tOG7uW3FqeG7lcWpbUHDvW1HQUPhurThu7lt4buCSOG7m+G6tG3hurbhu45tR8OBd+G6tG1Hw4F44bq0beG6tEHEqG1Bw71tR0FD4bq04bu5beG7gkjhu5vhurRt4bq24buObcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7ltI2EhbeG7k25ub2ZtQcO9bUdBQ+G6tOG7uW3hu4JI4bub4bq0beG6tuG7jm3hurJCw4FtR+G7hMSo4bq84bq04bu5bSNhIW1v4buNbm5vZm1Bw71tR0FD4bq04bu5beG7gkjhu5vhurRt4bq24buObeG7meG6tG1Hw4Lhu5fhurRtR0FMxalt4buGQcO54bqybSNhIW3Ds8Ozbm5u4buFbUHDiW1H4buEw4ptR8OBd0htxalBSMO54bq0bUHDguG7lW1G4bub4bq0beG7hkHDueG6suG7hW1Bw4ltR+G7hMOKbeG7leG7hm3GsMOM4bq04bu5bUHDvW1HQUPhurThu7ltR+G7hEjhu4xtw5JIdEdt4bq04bu5SEThurRt4bu5Q8WpZm3hurLhu51tRkNt4bqy4budbU/GocWpQWZtR0FMxaltQeG7l+G6tEFt4bq0QuG6tOG7uW3hurThu7lBw4HDveG7hm1HQ0dmbUbhu5vhurRtw5JIdEdtQU5IbcWp4bq4Z2dnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7uMOB4buZw4Ft4bupw4LGoeG6tG3Ds25v4buTLcOzbsOzw7NmbWHhur5tOkDhu4HFqC5tR0FMxaltQcOBw73hurRtQcSo4bq64bq04bu5bcaw4bul4bq0bcWp4buVxaltxrDDguG7meG6tEFt4bq04bu5QcOBw73hu4ZtR+G7hHfhurRt4bup4bqi4buZbeG7p+G7l+G6tG1Hw4PhurRBbeG7qXltw5JIdEdtxanhu5XFqW3GsExt4buV4bq0beG7qUXDgW3hurLhurrDgW3FqULhurThu7lt4bq04bu5QcO9Zm1Hw4F44bq0bUHhu5fhurRBbeG6sMOB4buz4bqybUfhu4Thu5lmbUdBw7nhurJt4bup4bqi4bq0QW1P4buXbUfhu4ThuqDhurRBbcOg4bumLsavbUHDiW1H4buEw4pt4buNw7JtxrBMbeG7leG6tG3hu6lFw4Ft4bqy4bq6w4FtxalC4bq04bu5beG6tOG7uUHDvW3FqeG7iuG7mW3hu43Dsm3GsMOC4buZ4bq0QW3hurThu7lBw4HDveG7hm1P4bq6w4FtR0XhurThu7lt4bqww4HhurRBbeG7hkHDgG1Bw4ltR+G7hMOKbeG6tuG7l21v4buPZ8Oyw7RubUfhu4TDgcO9SG3hu6lE4bq04bu5Z21Aw4HDveG6tG3hu6nhu51txanhuqRtR+G7hHfhurRtw7Jubm3hu4JI4buMbUfhu4ThuqDhurRBbcWpQuG6tOG7uW3hurThu7lBw71t4bupxKjDisWpbcWpQUjhu4zhu7PhurRt4bu5w4Hhu5nDgm1P4buXbeG7leG7hm3GsMOM4bq04bu54buFbUfhu4R34bq0beG7j25ubcWp4buV4bq0beG7p8SQbeG7qcSow4rFqW3hu6nhu5fDgm1HxqHDgm1PeW3hu4JI4buMbUfhu4ThuqDhurRBbcWpQuG6tOG7uW3hurThu7lBw71mbUfhu4R34bq0bW9uZ25ubm3hurbEqMOKR23hurThu7nEqOG6vMOBbeG7qcSow4rFqW1Hw7rhu4ZtQUh04bq0beG6sOG7km1HQUjDukfhu4Vtw7Lhu4/hu41tT+G7o+G6tG3hu6fhu6HhurThu7lt4bupxKjDisWpbeG7p+G7m8OCbUHEkG1G4bq+bUFOSG1H4buEw4BtR0jDvW1H4buEd+G6tG3hu6nhuqLhu5lt4bun4buX4bq0bUfDg+G6tEHhu4Vt4bup4budbUHDiW1H4buEw4pt4bun4buZw4Jt4bun4bqgbcWpQcOCbeG7j25tRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Oh4buEw4LhurThu7ltxalBxKjhurjhurThu7ltR+G7hOG6oOG6tEFtIcWoITdmbWHhur5tOkDhu4HFqC5t4bupxKjDisWpbcOg4bumLsavbUfDg+G6tEFt4bu5w4Hhu5nDgm3hurRBw4HDveG6sm1Pw4xtxalB4buKbUfhu4ThuqBtQcOJbUfhu4TDim1HQUnFqW3hu6nDueG7jG3hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRtRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurJtIcWoITdtR0FIxJDFqW3hurThu7nhu5fhurRBbUHhu5fhurThu7ltR0Hhu4ptxalC4bq04bu5beG6suG7km3hurThu7lBw71nbcOhS23hurThu6PhurJtw7Nuw7NubS1tw7Nuw7PDs2ZtYeG6vm3hu6nhu51txalBw4Nt4bupxqHDgm1H4buEw4Hhu7PhurRt4bqwQeG7mcOBbUfEqG1PdOG6tGZtQcOJbUfhu4TDim1HQeG7l+G6tEFtxalC4bq04bu5bUDDoeG6qW1G4bub4bq0bcOSSHRHbeG7qURtR0Hhu4ptxalC4bq04bu5beG6suG7km3hurThu7lBw71tR0ttR+G7hOG7q2Zt4bq0SuG7mW3hu6jDiW3huqlI4buMd+G6tGZtQUjhu4zDveG6tG3DoUHhu5nhurRBbeG7puG7meG7hW1Aw6HhuqltR+G7hOG7q21H4buEScWpbeG6py5hbTdBSW3DoUHhuqxtxanhu4rhu5ltQUjhu4zDveG6tG3FqMO54bqybTpBd21P4buXbeG7qeG7nW3FqeG6pG1vbm1G4bub4bq0beG7hkHDueG6sm1HS21H4buE4burZm1H4buEScWpZm3hurRK4buZbeG7qcahR21Hw4F3SG3FqUFIw7nhurRtR0tt4bun4buZbUbhu5nDgm1H4buE4bq+beG6tnfhurRnbUDDgcO94bq0beG6tOG7meG7jGZtYeG6vm06QOG7gcWoLm3hu6nhu5nhurThu7ltR8OBeOG7hm1Hw4zFqW1H4buEw4Hhu7PhurRt4bqwQeG7mcOBbUfEqG1PdOG6tGZtQcOJbUfhu4TDim3FqUHDgm1Aw6Hhuqlt4bq04bqk4bq0beG6tuG7lW1h4buZw4FtLuG7ueG7mWZtQUjhu4zDveG6tG3FqMO54bqybTpBd21P4buXbeG6tuG7l+G6tOG7uW3hurThu7lBeW3hurThuqThurRt4bq24buVbeG6tuG7l+G6tOG7uW05eeG6tGZtQUjhu4zDveG6tG03QcONbS7DgeG6tEFmbeG7hkF04bq0beG7qXRIbeG6sHhHbUdBScWpbeG6tOG7o+G6sm3Ds27Ds8OybcWp4bqkbUdBd+G6sm3hu6dD4bq0bUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybeG6tOG6pOG6tG3hurbhu5Vt4bupxqFHbUfDgXdIbcWpQUjDueG6tG1HS23hu6fhu5ltRuG7mcOCbUfhu4Thur5t4bq2d+G6tGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FBTMWpbUd4bUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4FtxalBxKjhurjhurThu7ltR+G7hOG6oOG6tEFtIcWoITdmbcWpw43hurThu7ltT+G6usOBbeG6tOG7uUhE4bq0beG6tkzFqW1Bw4ltR+G7hMOKbUdLbeG6tOG7uXPhurRtRuG7lcWpQWZt4bqyw4nDgW3GsMOC4buZ4bq0QW3hurThu7lBw4HDveG7hmZtQMOh4bqpZm3FqeG6uG1G4bq+bUbhu5vhurRtw5JIdEdt4bqww4HhurRBbcaww4Lhu5nhurRBbeG7qXlIbeG6ssah4bq0QW3GsMah4bq0bUFI4buMbeG7qcSQ4bq04bu5bcWp4buVxalt4bq04bu5SEThurRt4bq2TMWpbcWp4buK4buZbeG6suG6oOG6tEFtT+G7l23FqeG6pG3hurRBw4F5SG3FqeG7lcWpQW3hurbhu5fhurJtQeG7meG7jGZtRuG7leG6tOG7uW1HxqHDgm3hu6nhu7Nt4bupw7nhu4xt4bqyxqHhurRBbUrhurThu7ltxrDDjOG6tOG7uW06QOG7gcWoLm3hurRB4buh4bqybUfGocOCbeG7hOG7mW3FqeG7lcWpbUbhu5vhurRt4buGQcO54bqybcWp4bqkbeG7ucOB4buVbUfhu4ThuqJmbcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7ltxanhu5nDgmfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FB4bq8w4Ft4bu5w4Hhu5nhurRtR+G6usOBZm1h4bq+bTpA4buBxagubUZ2bUfDgXjhu4ZtR8OMxaltR0Hhu5nhurJt4bqyxKhIbcWpQcOCbcOg4bumLsavbUfDg+G6tEFtxalBw4Nt4bupxqHDgm3hu6nDueG7jG3hurLGoeG6tEFtSuG6tOG7uW3GsMOM4bq04bu5bTpA4buBxagubU/hu5fDgm1G4bub4bq0bcOSSHRHbU/hu5dt4bup4bq8w4FtRkPhurThu7lt4bq04bqkw4FtxalBSOG6tOG7uW1P4buXbcWpQcSo4bq44bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBbSHFqCE3beG6tOG6pMOBbeG7hMOBd+G6tOG7uW1HQeG7q8OCbeG7qUnhurThu7ltxalBxKjhurjhurThu7ltR+G7hOG6oOG6tEFmbeG6sHhtQcOCxqHFqUFtw6Dhu6Yuxq9tR8OD4bq0QW3hu6nhu51t4buGQXdtxrBI4buMw71HZ23DoeG7hMOC4bq04bu5beG7qeG6pGZtRnZt4bq04bu5QcOBd+G6tG3FqUpIZm3hu6l5bcOSSHRHbeG6ssSQR21GQ23hurTEkMOBbcawSOG6tOG7uW1HxKhtT3ThurRmbUHDiW1H4buEw4pt4bqy4bq6w4FtxalBw4Jtxanhu5XFqW3FqUHhu4ptR0Hhu7NtR0Hhu5nhurJt4bu5w4Hhu5ltxalBxKjhurjhurThu7ltR+G7hOG6oOG6tEFtIcWoITdt4bq0QcSobUHDiW1H4buEw4pt4bqwQeG6vsOBbeG6tOG7uUHDgcO94buGZm3hu6lFw4Ft4bqy4bq6w4FtRuG7leG6tOG7uW1HxqHDguG7hW1Bw4ltR+G7hMOKbUrhurThu7ltxrDDjOG6tOG7uW3FqULhurThu7lt4bq04bu5QcO9bUdBQuG6tOG7uW1Hw4HhurRmbcWpQUjhu4zhu7PhurRt4bupRcOBbUZD4buFbUHDiW1H4buEw4ptxalC4bq04bu5bcWpw4xtRuG7m+G6tG3Dkkh0R21HQULhurThu7lt4bqyw4HhurRBZm3GsOG6osWpQW1Pw4xtR0FC4bq04bu5beG6ssOB4bq0QWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6xGR+G7hMOC4bq04bu54buLOkFF4bq04bu5bcav4buZ4bq0QW3hu6jGoUfDrC9GR+G7hMOC4bq04bu54buLw6zhu6vhurLhu4s3QeG6pG3hu7jDgeG7leG6sm3hu6lDxaltYeG6vm06QOG7gcWoLsOsL+G7q+G6suG7i8OsL+G7huG7iw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế phẩm nano chữa bệnh cho cây trồng

Chế phẩm nano chữa bệnh cho cây trồng
2023-02-27 07:54:00

Các nhà khoa học Việt đã phát triển dưỡng chất nano tích hợp, vi lượng và dung dịch nano chữa bệnh cho cây trồng, giúp tăng năng suất và giảm tác động tới môi trường.

Robot nhện có khả năng bay bằng 4 chân

Robot nhện có khả năng bay bằng 4 chân
2023-02-20 15:24:00

Đại học Tokyo phát triển Spidar, robot nhện với khả năng vận động đa phương thức, Interesting Engineering hôm 17/2 đưa tin. Robot nặng 15 kg trang bị động cơ servo trên 4 chân,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long