Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7geG7kFbhu5LhurDhu7TDnUNQ4buQ4bqwZOG7ksOJ4buS4bqw4bqjUlDDlOG6sOG7iEThurDhu7TDnUNQ4buQ4bqww6Phu7hY4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurBQ4buSTlDhurDigJzhurThuqzhurDhu7Thu5BEUMOU4bqww4LigJ3DgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOA4buRRFDDlOG6sMOCL8OC4buz4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7keG7glDhurDDjVJQw5ThurDhu5PDneG7tlDDlOG6sOG7tOG7guG7oOG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqw4bu04buQ4buST+G7tuG6sFDhu5Dhu5LhurDEkUBQw5ThurBzJeG7qlDDlOG7s+G6sOG6o0NQ4bqw4buT4buQJeG7rFDDlOG6sCwj4bqw4buTxqBQ4buQ4bqw4buIUcSQUOG6sOG7tMav4bqww4zhu5Aqw4zhurDhu4Hhu5BD4buS4bqw4bugRcOM4bqwZOG7ksOJ4buS4bqw4bqjUlDDlOG6sOG7iEThurDhu7TDnUNQ4buQ4bqww6Phu7hY4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurBQ4buSTlDhurDigJzhurThuqzhurDhu7Thu5BEUMOU4bqww4LigJ3hurDhu7TGoFDhu5DhurDhu4/hu5Dhu7jhurDhu5Phu5BU4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwZeG6sOG7iOG7jOG6sMOM4buQxJBR4bqw4bugJlDDlOG6sOG7gXvhurBQ4buSw5Lhu6DhurBC4bq04bqwUOG6uuG7oOG6sFDDlMSQKOG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sOG7nkdY4bqw4bqvUcSQUOG6sOG7k+G7hcOj4buR4bqwxJHhu6bhurDDo+G7kOG7mOG6sOG7g+G7klDhu5DhurDhurThuqwvw4Iv4bqyQsOC4bqy4bqwLeG6sOG6tOG6rC/Dgi/hurThurbhurTDguG7teG6sOG7k+G7sOG7kuG6sOG7ij/hurDDjFLhurDhu4hF4buS4bqw4buK4buSw5JQ4bqw4bue4bq4UOG7kOG6sOG7iEVR4bqw4bqjQ1DhurDEg+G7glDhurAsR1DhurDhu5PGoFDhu5DhurDhu7Z74bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqy4bq24bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqm4bqy4bqqWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4bu1w41DUVjhu5Dhu7bhu7Thu5BR4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tMOC4bq2Qi/hurLhurLhurLhu4rhuqbhurLhuqThurbhuqrhuqThurLhu7ThuqbhuqxC4bq04buew4IteuG6pOG6suG6puG6tMOC4bq04bq2QuG6pOG6tuG6qOG6rOG6tC3DguG6tELDgsOV4bu14bucWMOU4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7geG7kFbhu5LhurDhu7TDnUNQ4buQ4bqwZOG7ksOJ4buS4bqw4bqjUlDDlOG6sOG7iEThurDhu7TDnUNQ4buQ4bqww6Phu7hY4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurBQ4buSTlDhurDigJzhurThuqzhurDhu7Thu5BEUMOU4bqww4LigJ3huq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqy4bq24bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6puG6suG6quG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgMOjRMOM4bqw4buIReG7kuG6sMON4buS4buM4bu24bqw4bu0w51DUeG6sMOM4bus4bqw4bueJeG7tuG6sFDhu5LDkuG7oOG6sMOM4buQUeG6sMOMRMOM4bqw4buIxajhu5LhurDhu7Thu7Yo4buMUOG6sCzEkOG6sOG7tMav4bqw4bu0w51UUMOU4bqw4bu0xJDhu5LhurDhu7Thu5BD4bug4bqw4buKP+G6sMOU4buSw4nhu5Lhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMSD4buS4buOUOG6sMOdQ+G6sOG7tCbhurBQw5TEkCjhurDDguG6sOG7iE9Q4bqw4bqy4bqqL8OC4buz4bqww5Thu5LDieG7kuG6sOG7iOG7hOG7tuG6sMOMUuG6sOG7sj/hurDDlFJY4bqw4bug4bq+4bu04bqww4w9Q+G6sOG7kOG7qlDhurDhurLhurThurbhurBz4bqvc+G6sOG7iE9Q4bqw4bu0JuG6sOG6quG6sOG7nuG7kk5Q4bqwWeG7tuG7glDhurDDlOG7puG7oHnhurDEkeG7tijDklDhurDhu4hRxJBQ4bqww6NI4bug4bqw4buB4buQTuG6sC3hurDDuk5Q4bqw4buHR1jDveG6sMSR4bu2KMOSUOG6sOG7iFHEkFDhurDhu4fhu4Lhu6DhurDhu5Phu5BDUeG6sC3hurDhu4/hu5BA4bqw4buF4buSUOG7kMO94bqw4buT4buQ4buW4bqw4buIUcSQUOG6sOG7j+G7kOG7uOG6sOG7k+G7kFThurAt4bqwxJHhu7Yow5JQ4bqw4buIUcSQUOG6sOG6r1FDUOG6sMSRQFDDlMO94bqwxJHhu7Yow5JQ4bqw4buIUcSQUOG6sOG7k0Phu6DhurDhu4XDmVDDlOG6sC3hurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sOG7k+G7kOG7tnvDveG6sMSR4bu2KMOSUOG6sOG7iFHEkFDhurDhu5Phu4JQ4bqw4buR4buqUOG6sC3hurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sOG7keG7qlDDveG6sMSR4bu2KMOSUOG6sOG6r1HEkFDhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sOG6o0PhurAt4bqwxJFF4bqwxJFRxJDDveG6sOG7k+G7kMSQUOG7kOG6sOG7iFHEkFDhurBz4buSw5Lhu7ThurDhu5PDneG7lOG7s+G6sOG6r1HEkFDhurDhu6Lhu5Dhu6Thu5LhurDDjETDjOG6sMOj4buq4bqwWeG7tkNQ4bqw4bu0xqBQ4buQ4bqwLMSQ4bqw4bqvUcSQUOG6sOG7tOG7kENQ4buQ4bqwUOG7kk5Q4bqww6PDmVDDlOG6sOG7tCjhurDDo+G7j+G6sOG7keG7tljEqOG6sOG7j+G7kOG7pOG7tOG6sFjhu5BE4bu04bqwLMSQ4bqwxJFSQ+G6sMOM4buQ4buE4bu04bqw4buH4buC4bug4bqw4buT4buQQ1Hhu7XhurDDo0TDjOG6sOG7iMWo4buS4bqww41SUMOU4bqw4bu04buQ4buS4bqw4buI4buE4bu24bqw4bu04buQxKhR4bqw4bu04buQ4buM4bqw4bu04buQKsOM4bqwLFNQw5ThurDhu7TDnVNQ4bqw4bu04buYUOG7kOG6sOG7iOG7kuG7jOG7oOG6sMOM4buQVFDhurDDnUPhurDhu5BD4buS4bqw4buIxajhu5LhurAhT1jhurDhu4Xhu5Dhu4Thu7Thu7PhurDhu4Xhu5Dhu5ThurDhu6Dhu6jhu5LhurDDjcOJUMOU4bqwLMSQUeG6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7iOG7hOG7tuG6sOG6o0RQ4bqw4buiT+G7tOG7s+G6sMOj4buQ4bu2UMOU4bqw4buiT+G7tOG6sOG7iOG7jOG6sOG7tOG7lOG7oOG6sMOdQ+G6sFDhu5DEkOG6sHPDmeG6sOG7iOG7lsOM4buQ4bqw4bugQEPhurDhu4hG4bu24bqw4bu04buSTlDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhurLhurbhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhuqjhurZYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu7XDjUNRWOG7kOG7tuG7tOG7kFHhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq0w4LhurZCL+G6suG6suG6suG7iuG6puG6suG6pOG6tuG6quG6pOG6rOG7tOG6quG6rOG6quG7nuG6rC164bqk4bqy4bqm4bq0w4LhurThurLhurThuqrhuqjhuqbDguG6si3EqEJD4bqq4bq04bu14bucWMOU4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7geG7kFbhu5LhurDhu7TDnUNQ4buQ4bqwZOG7ksOJ4buS4bqw4bqjUlDDlOG6sOG7iEThurDhu7TDnUNQ4buQ4bqww6Phu7hY4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurBQ4buSTlDhurDigJzhurThuqzhurDhu7Thu5BEUMOU4bqww4LigJ3huq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqy4bq24bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6puG6qOG6tuG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgMSR4buqUOG6sOG6suG6tOG6tuG6sHPhuq9z4bqw4buIT1DhurDhu7Qm4bqw4bqq4bqw4buIxajhu5LhurDDjVJQw5ThurDhu57hu5JOUOG6sFnhu7bhu4JQ4bqw4bu0w51DUOG7kOG6sOG7tMSQ4buS4bqw4bu0ReG7kuG6sGThu5LDieG7kuG6sOG6o1JQw5ThurDhu4hE4bqw4bu0w51DUOG7kOG6sMOj4bu4WOG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqwUOG7kk5Q4bqw4oCc4bq04bqs4bqw4bu04buQRFDDlOG6sMOC4oCd4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Bk4buSw4nhu5LhurDhuqNSUMOU4bqw4buIROG6sOG7tMOdQ1Dhu5DhurDDo+G7uFjhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sFDhu5JOUOG6sOKAnOG6tOG6rOG6sOG7tOG7kERQw5ThurDDguKAneG6sOG7nsSQ4bqw4buK4buWWOG6sOG7iOG7jOG6sMOMRFDhurDDjcWo4bqw4buIUcSQUOG6sCzhu5JOUOG6sOG7tEXhu5LhurDDjETDjOG6sMOM4buq4bqw4buyVuG6sOG7iFHEkFDhurDDjETDjOG6sOG7iOG7lkPhurBY4buQJeG7qlDDlOG6sMOU4bq+WOG6sMOUV+G7s+G6sMOU4buSQ1HhurDhu54l4bu24buz4bqw4buQVMOM4bqw4bu0R1jhurDhu6Lhu5JQ4buQ4bqwUMOU4buQ4buSw5Lhu6Dhu7PhurDDlFJY4bqwWOG7kEZQ4bqw4buISCjhurDhu6BFUOG7kOG6sFjhu5BRUMOU4bqw4bu0w53EkFHhurDigJzhu5NRxJBQ4bqw4buK4buCUOG6sMOdw6hQ4bqw4bue4bu2KMOSUOG6sOG7tOG7kOG7glDhurDhu7Thu5Dhu4zhurDhu7Thu5DEqFHhurDDlCXhu6pQw5ThurDhuqNEw4zhurDEkeG7puG6sCzhu5rhurDhu4hF4buS4oCd4bqwLMSQ4bqw4bu0RVHhurDhu4jFqFDDlOG6sOG7nj/DjOG6sOG7iOG7jOG6sMOMRMOM4bqww4zhu4RY4bqw4buIUcSQUOG6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sOG7tOG7kOG6vFDDlOG6sOG7nuG7ruG7kuG6sOG7hcOU4buQ4buW4bqwWeG7tihP4bu04bqw4bqvReG7kuG6sOG7kMWo4buS4bqw4bqvReG7kuG6sMON4buS4buM4bu24bqw4bqvUcSQUOG6sOG7k+G7hcOj4buR4bqwxJHhu6bhurDDo+G7kOG7mOG6sOG7g+G7klDhu5DhurDhu7TGoFDhu5DhurDhu4/hu5Dhu7jhurDhu5Phu5BU4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwdXNl4buz4bqwUOG7kOG7ksOS4bug4bqw4buiPOG6sOG6tOG6tuG6tOG6tC3hurThurbhurThuqjhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhurLhurbhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhuqrhurJYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu7XDjUNRWOG7kOG7tuG7tOG7kFHhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq0w4LhurZCL+G6suG6suG6suG7iuG6puG6suG6pOG6tuG6quG6puG6rOG7tOG6rOG6rELDguG7nuG6pi164bqk4bqy4bqm4bq0w4LhurThurLhuqxC4bq24bqm4bqqQi3hurbDlUPhuqbDguG7teG7nFjDlOG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7hu4Hhu5BW4buS4bqw4bu0w51DUOG7kOG6sGThu5LDieG7kuG6sOG6o1JQw5ThurDhu4hE4bqw4bu0w51DUOG7kOG6sMOj4bu4WOG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqwUOG7kk5Q4bqw4oCc4bq04bqs4bqw4bu04buQRFDDlOG6sMOC4oCd4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6suG6tuG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbhuqrhurLhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4Dhu4fhu5JOUOG6sFnhu7bhu4JQ4bqw4buH4buC4bug4bqw4buT4buQQ1HhurAt4bqw4buP4buQQOG6sOG7heG7klDhu5DhurDhu7lEUeG6sOG7iFVB4bqww4zhu5Dhu5JD4bqw4buI4buS4buM4bug4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7tMag4bqw4buy4buk4bqw4bqmLeG6puG6sOG7tMOdJeG7sMOM4bqw4bue4buSTlDhurBZ4bu24buCUOG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqw4bqjQ+G6sC3hurDEkUXhurDEkVHEkOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buFw5RDKOG6sOG7skPhu7bhurDhu57hu47hurDhu6Lhu5BD4buS4bqw4bugRcOM4bqw4buI4bq44bqw4buK4buS4buOUOG6sMOdQ+G6sMOMRMOM4bqw4bu0w51HUOG6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7iOG7hOG7tuG7teG6sOG7gU/hu7ThurBZ4bu2w4nhurDDjOG7kOG7tlDDlOG6sMOM4bu2xajDjOG7s+G6sOG7nuG7kk5Q4bqwWeG7tuG7glDhurDEkeG7tijDklDhurDhu4hRxJBQ4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDhuqND4bqwLeG6sMSRReG6sMSRUcSQ4bqw4buQUcSQ4bqw4bue4buSTlDhurBZ4bu24buCUOG6sOG7h+G7guG7oOG6sOG7k+G7kENR4bqwLeG6sOG7j+G7kEDhurDhu4Xhu5JQ4buQ4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7tMag4bqw4buy4buk4bqw4bqmLeG6psO94bqw4bue4buSTlDhurBZ4bu24buCUOG6sOG7k+G7glDhurDhu5Hhu6pQ4bqwLeG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqw4buR4buqUOG6sOG7tOG7kOG6vFDDlOG6sOG7nuG7kk5Q4bqwWeG7tuG7glDhurDDo0jhu6DhurDhu4Hhu5BO4bqwLeG6sMO6TlDhurDhu4dHWOG6sOG6pC3hurTDveG6sOG6r1HEkFDhurDhu7Thu5BDUOG7kOG6sFDhu5JOUOG6sMOjw5lQw5ThurDhu7Qo4bqww6Phu4/hurDhu5Hhu7ZYxKjhurDhu4/hu5Dhu6Thu7ThurBY4buQROG7tOG6sCzEkOG6sMSRUkPhurDDjOG7kOG7hOG7tOG6sOG7h+G7guG7oOG6sOG7k+G7kENR4bqw4bu04buQ4bq8UMOU4bqw4buIR+G7oOG6sOG6pC3hurLhurDhu7TDnSXhu7DDjOG6sOG6r1HEkFDhurDhu6Lhu5Dhu6Thu5LhurDDjETDjOG6sMOj4buq4bqwWeG7tkNQ4bqw4bu0xqBQ4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWFvhu7bhu7Thu5BRw53huq7DgMO14bu24bukw4zhurDhuq9F4buSw4EvWMOA

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liverpool 2-5 Real: Benzema và Vinicius đánh sập Anfield

Liverpool 2-5 Real: Benzema và Vinicius đánh sập Anfield
2023-02-22 07:14:00

Cặp đôi tiền đạo Karim Benzema và Vinicius Junior cùng lập cú đúp ở trận đấu Liverpool vs Real Madrid để giúp Los Blancos ngược dòng thắng đậm đội chủ nhà và gần như đặt 1 chân...

FC Phú Thọ hòa PVF Công an nhân dân

FC Phú Thọ hòa PVF Công an nhân dân
2023-02-19 07:08:00

baophutho.vn Chiều 18/2, tại Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ gặp PVF Công an nhân dân. Trận đấu diễn ra sôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long