Cập nhật:  GMT+7
mẮốõvẨởỈỈễỏÍằẰĨẨyỏn<ẮẺBĂõvẮNõÌJởBõĨỊÓỄvõwẴvẮõẨHõẪÊẪõẨCBĂõẪDBĂm/ẮốnmÍõvẨởỈỈễỏÍ?yởwỏnảằXằõ-õằẮyCõĨẮẺBĂõĨẰBõĨỌõVẮẰõvMvõVẮtBõBJẺẰõ–õằẮKõỔỉõĨỊỹBõxẴởõữpBõĨÂBẮõẮẰÀBõxsõÍẮỡĨõẮẰÀBõộõÉõwẴvẮõẨHõẪÊẪõẨCBĂõẪDBĂõk>{>{lõĨỊỹBõxpBõẨGBõĨqẰõvỡvõỘsìõằÕõXpỉõ>ẰỹBõ?CởõkẮJỔÀBõảẮLõ}ẰBẮlõỐpõ?CpBĂõéỡõkẮJỔÀBõằẮởBẮõằẮNỔlĩõVMõĨẮẠỉõĨqẰõỘsõằÕõXpõĨỀBĂõỈẼõẨGBõẪuvõữÀBẮõẨpõờỗ/ốồốvCBịõĨqẰõỘsõ>ẰỹBõ?CởõvDõồõẮẾỉõĨỀBĂõỈẼõẨGBõẪuvõữÀBẮõồỗ/ồơõvCBõẨGBịõĨqẰõỘsõ?CpBĂõéỡõvDõốõẮẾỉõĨỀBĂõxpBõẨGBõẪuvõữÀBẮõớổ/ớổĩm/ÍnmÍõvẨởỈỈễỏÍỮCwỔỏn}ĂởỔõỈởJõẬẮẰõBuẪõữuĨõĨẮẺBĂõĨẰBỉõVẮẰõvMvõVẮtBõBJẺẰõỐpõằẮKõỔõxÁõBĂẮẴõĨẰABõẮpBẮõẬẰẠẪõĨỊởỉõỘỡvõẪẰBẮõĨẮẺBĂõĨẰBõỀõwẴvẮỉõẨưỔõẪửJõÍẮũBõĨẶvẮõữÀBẮỉõxÊBĂõĨẮFẰõvDõỐtBõữrBõvẮÂõxqCỉõẮÓỄBĂõwửBõĂÕẰõvỡvõxẴởõÍẮÓỂBĂỉõằỊqẪõĨẮKõỔõvỡvõẮJỔÀBõÍẮẼẰõĨẮỎvõẮẰÀBõvỡvõữẰÀBõÍẮỡÍõÍẮĐBĂỉõvẮẼBĂỉõẬẰẠẪõỈCỡĨõwẴvẮõữÀBẮĩõ<ẮJỔABõvỡCõvỡvõxẴởõÍẮÓỂBĂõvứBõĨtBĂõvÓFBĂõÌJrBõẨỖỉõẬẰẠẪõĨỊởỉõẬẰẠẪõỈCỡĨõĨẲBẮõẮẲBẮõwẴvẮõữÀBẮõ>{>{õĨỊỹBõxpBõĂẰởõỈKvõĨqẰõĨỌBĂõẮẾõvẮtBõBJẺẰõĨỊỹBõxẴởõữpBịõvẮÂõxqCõvỡvõxẴởõÍẮÓỂBĂõẨũBõvừBõxÁõÍẮĐBĂõỐỄẰõBĂJỔõvỂõẨũỔõBẮẰẢẪõữÀBẮịõĨẮỎvõẮẰÀBõĂẰỡẪõỈỡĨõvẮùĨõvẮỷõỐẰÀvõĨẰỹJõẮNỔõỈẼõẨGBõvẮAĨõĨẮyCõxKBĂõÌJỔõxẴBẮịõỔỹJõvứJõvỡvõẮẾõvDõẨGBõẪuvõữÀBẮõvởẪõẬAĨõẬẮẺBĂõữỡBõvẮqỔõẨGBỉõĨẮỎvõẮẰÀBõỐÀõỈẰBẮỉõĨẰỹJõxẾvõẬẮÕõĨỊLBĂõẪẺẰõĨỊÓFBĂõvẮtBõBJẺẰõẮpBĂõBĂpỔĩõXẼẰõỐỄẰõĂẰởõỈKvõvĐBõỈẼBĂõvDõvỡvõÍẮÓỂBĂõỡBõvỡvẮõẨỔỉõĨẮyCõwẸẰõỈỡĨõỈởCõwẰẢBõữẰABõĨqẰõvỡvõẮẾõvDõwẴvẮỉõẬẴÍõĨẮFẰõÍẮỡĨõẮẰÀBõỐpõữỡCõvỡCõvẮCõvỡvõvỂõÌJởBõvẮJỔỹBõẪẺBịõĨỊẰẠBõẬẮởẰõẬẮÕõĨỊLBĂõĨẰỹJõxẾvõẪẺẰõĨỊÓFBĂõvẮtBõBJẺẰỉõĨẰỹẪõÍẮĐBĂõữỀõỈJBĂõvẮCõỈẼõĂẰởõỈKvõĨẮJẾvõwẰÀBõĨẰỹẪõÍẮĐBĂ…m/ÍnmÍõvẨởỈỈễỏÍỮCwỔỏn}ĂpBẮõVẮtBõBJẺẰõỐpõằẮKõỔõvẮCõữẰAĨỉõẮẰÀBõĨẲBẮõẮẲBẮõwẴvẮõ>{>{õĨỊỹBõxẴởõữpBõĨÂBẮõxsõxÓGvõẬẰẠẪõỈCỡĨĩõằJỔõBẮẰỹBõBĂÓFẰõwũBõẬẮẺBĂõBỹBõẨỂõẨpỉõvẮNõÌJởBõĨỊÓỄvõẪEẰõwẰẢBõữẰABõvNởõữÀBẮõwẴvẮỉõvứBõvDõvỡvõÍẮÓỂBĂõỡBõvẮNõxẾBĂõxÁõÍẮĐBĂõwẴvẮõữÀBẮõẮẰÀJõÌJrỉõxẠõĨỊỡBẮõĨẮẰÀĨõẮqẰõĨỊCBĂõvẮtBõBJẺẰĩm/ÍnmÍnmÍõvẨởỈỈễỏÍỞJĨẮCỊỏnằẮLỔõảẮÓỂBĂm/Ín

Thùy Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thanh Sơn: Chuẩn bị sản xuất vụ Chiêm xuân

Thanh Sơn: Chuẩn bị sản xuất vụ Chiêm xuân
2018-12-28 17:11:09

PTĐT - Bắt đầu hôm nay 28/12 trời chuyển rét đậm song bà con nông dân trên địa bàn huyện Thanh Sơn vẫn tranh thủ thu hoạch rau màu vụ Đông và làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ...

Cát Trù xây dựng nông thôn mới

Cát Trù xây dựng nông thôn mới
2018-12-28 09:00:46

PTĐT- Xã Cát Trù (Cẩm Khê) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới (NTM). Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, Đảng bộ, chính quyền...

Giảm nghèo ở Hiền Quan

Giảm nghèo ở Hiền Quan
2018-12-27 05:53:13

PTĐT - Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long