Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14oCcIuG6pOG7guG6uMOC4buX4bu54bq24buXdOG6puG7l+G7s+G6quG7l+G7s+G7gOG7l0XDueG6puG7l0vhuqThuqx04buXTnTDk+KAneG7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLKEF04bu34buVw7Xhu7ThuqThuqbEguG6uOG7l09NdOG6uOG6pOG7l+G7ueG7p+G7l0Xhu4zhuqbhu5fhu6J04buX4bq44bqk4buQ4bq4w4Lhu5fhu7fhuqbhu5fhu7XhuqThu5LhurjDguG7l+G7ueG6tuG7l0XDueG6puG7l+G6uOG7q+G6uMOC4buX4bq44bqubuG7l+G7peG6uOG6pOG7l+G6pOG7kMSo4bq4w4Lhu5dPw4zhuqbhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l0/huqTEguG7l+G6pOG6sOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDieG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0XDuuG7l+G7teG6pHZP4buX4bu5R+G7teG7l+G6pOG6vHThu5fhuqThur7hu7Xhu5fhu7d04buX4bu1dMOJ4buXw7Lhu7Thu7jhu7bhu7Qv4bu24bqm4bq64bui4bqm4bq44buNb+G7l+G7uOG6tuG7l0XDusOJ4buX4buaw43huqbhu5fhu7PDjE/hu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXT+G6pOG6puG6sE/hu5dP4bqkw4rhuqbhu5fhu7XhuqThurrhu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l+G7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurhu4buXT+G6pOG7iuG6puG7l8OC4bqmdOG6uOG7l0zDk3Ru4buX4bu44bul4bq4w4Ju4buXMeG6pMO64buX4bq44buQw4zhu7Vu4buX4bu1deG7teG7l+G7s0du4buX4bq4w4LDuuG6uOG6pG7hu5fhu7V14bu14buX4bu1dkvhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dMw5Phu57huq7hurjhu5fhu7nhuqp04buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhu5rDuuG7l+G7tUfhurjDguG7l+G7uUbhurjDguG7l+G7ouG7p+G7l+G6pEfhuqbhu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqTDk+G6uMOC4buXT3Thu57hu5fDguG6vEvhu5dO4buS4bu1buG7l+G6pEnhu5dPTeG7iG7hu5fDguG6psOSS+G7l+G7uUpu4buX4bu14bqkxanDieG7l0Xhurrhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu7d04buX4bu1dMOJ4buX4bu14bq84buX4bu1w5NH4bu14buXTuG7hOG6uMOC4buXSOG6uOG7l+G7ueG6quG6uOG6pG7hu5dP4buET+G7l+G7ucOAS+G7l+G6pMON4bq4b29v4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4bu0dEtP4bqm4bq64bq44buVw7Xhu4/huqbDicOC4buX4bu1RXROTsOs4buV4bqm4bu0QeG6uE9BTeG7leG7l05P4bueRUHDrOG7leG7nOG6puG7t0/huqRs4buXceG7ocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oXHhu59L4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7tW/hu7N04bq6S+G6pMOTT+G6pOG6um/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7neG7neG7o+G7nS/hu5vhu5vhu5vhu7fhu53GoXDhu59z4buf4budT3BycuG7oUVwLeG6psOJw4ItcuG7oXJxb0RLw4Lhu5Xhu5d0RU/DrOG7leKAnCLhuqThu4LhurjDguG7l+G7ueG6tuG7l3Thuqbhu5fhu7Phuqrhu5fhu7Phu4Dhu5dFw7nhuqbhu5dL4bqk4bqsdOG7l050w5PigJ3hu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5Vx4buhxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Fx4buf4buV4buXL8O14buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4bu0dEtP4bqm4bq64bq44buVw7Ug4bun4bq44bqk4buX4bu5w7nhurrhu5coR+G6puG7lzEx4bu04bu44bu24bu0L+G7tuG6puG6uuG7ouG6puG6uOG7l09C4bq44bqk4buXT+G6pMWpw4lu4buXT+G7q+G6uMOC4buXTMOTw7rhu5fhu7XhuqThurrhu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqThu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l+G6p0134bq44buX4bq1w5Phu4Thu7Xhu5fhuqfDk3bhurhu4buX4bui4bun4buXKMO64buX4bqn4bqkw7nhu7XhuqRu4buXT+G6pOG6quG7l+G7ouG7p+G7l+G6s+G6pMOS4buX4bqn4bqk4bq+b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu04bul4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhu7Xhurzhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6uMOC4buX4bufbnLhu5dPTeG6puG6sMOT4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Phuqrhu5fhurjhuqThuqbhurLDieG7l+G7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurhu4buXT03hurrhurjDguG7l+G7ueG6vOG7l+G6s+G6pMOS4buX4bqn4bqk4bq+4buX4bu14bq84buXT03Dg+G6uOG7l+G7m3FvxqHGocah4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Phuqrhu5fhurjhuqThuqbhurLDiW7hu5fhurjDguG6pOG6puG7l0vhuqTDjeG6puG7l+G6uOG6pOG6puG6ssOJ4buX4bu14bqkdk/hu5fhu7lH4bu14buX4bqk4bq8dOG7l+G6pOG6vuG7teG7l+G7msOM4bqm4buX4bubb+G7nXBw4buXw4LhuqZ04buX4bu54bqo4bq44bqk4buX4bu14bq84buXT+G7mOG7l+G7nS3hu5fhu5/hu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l+G7s3Thurrhu5fDgkbDieG7l+G7teG7peG7l0/huqTEguG7l+G6pOG6sOG7l0/huqThu5Lhu5fhuqR04bqmbuG7l0/huqThu5Lhu5fhu7N0b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44bq24buX4bui4bq6dOG7l+G7t+G6qsOT4buX4oCc4bq4SeG6puG7l+G7uXTDk+G7l+G7t3Thu5fhu7V0w4nigJ3hu5fhu7jhu6XhurjDgm7hu5cx4bqkw7rhu5fhurjhu5DDjOG7teG7l+G7ueG7p+G7l+G7teG6vOG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buX4bu14bqkw5Xhu5dPTeG7kMON4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTnXhu7XhuqRu4buX4bu14bqkxILhu5fhu7lH4buX4bu54bq24buX4bu14bqkxanDieG7l07hurzhu7Vu4buXw4LhuqbDkkvhu5fhu7lK4buXMTHhu7Thu7jhu7bhu7Qv4bu24bqm4bq64bui4bqm4bq4buG7l+G7ueG7q+G7teG7l+G7s+G6puG6sE/hu5dP4buY4buX4bq4xanDieG7l+G7ncah4bub4buhbuG7l+G7snThurjhu5fhu7Lhuqzhu5dP4bqk4buQ4buX4bqnTcOT4bq4w4Lhu5fhu5DDjeG6uMOC4buX4bu44bul4bq4w4Lhu5fhu7N04bq44buX4bqkw7rhurjhuqThu5fhu7ThuqRC4buXT+G6pOG6quG7l07hu4Thu5fhu5/hu6Mt4buX4bu04bqnL+G6p+G6v+G7l+G7muG6ruG7l0/FqeG6uMOC4buX4bu14buQ4buK4bq4w4Lhu5dO4buU4buXReG7p+G6uOG6pOG7l+G7ucO54bq64buX4bu1w5V04buX4bu44bul4bq4w4Lhu5fhu7nhu4Thuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fDguG6puG7peG6puG7l0zDk+G7nsSCT+G7l+G6pHjDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7teG6pHZP4buX4bu5R+G7teG7l+G6pOG6vHThu5fhuqThur7hu7Xhu5fhu7fhurrhu5cwU+G7l07hu5bhu5fhu7fhu47hurjDguG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l09NdOG6uOG6pOG7l8So4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDiW7hu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu54bq84buX4bq4w4PDk+G7l03hu4bhu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0914bu14buXxJDhuqTGsOG7teG7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhuqR4w5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhu7XhuqR2T+G7l+G7uUfhu7Xhu5fhuqThurx04buX4bqk4bq+4bu14buX4bua4buYdOG7l+G7tXZL4buX4buzdeG7teG6pG7hu5fhu5rhu5h04buXReG7r8OT4buX4bu3w7rhuqZu4buXRcO64buXT0114bu14bqk4buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5fhu7XDlXThu5fDiUnhuqbhu5fhu7V2S+G7l8OV4bue4buX4bu44bul4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTMOT4bue4bqu4bq4buG7l+G7tXXhurjhu5fhu7NHbuG7l+G7ueG7peG6uMOC4buX4bua4bqmw4Phurjhu5fhu5rDuuG7l+G7tXXhu7Xhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhuqThurDhu5dP4bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dPTeG6qm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtSjhuqbhurDhurjhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bq8dOG7l07hu5Thu5fhu7XhuqRC4buX4bu5w7nhurrhu5fhu7XDlXThu5fhuqdNw5PhurjDguG7l+G7kMON4bq4w4Lhu5fhu7jhu6XhurjDgm7hu5fhu7J04bq44buX4bqn4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu5rhu47hu5fhuqdC4bq44bqk4buXw5Xhu57hu5fhu7N04bq44buX4bqkw7rhurjhuqThu5fhu7ThuqRC4buXT+G6pOG6quG7l07hu4Thu5fhu51xLeG7tOG6py/huqfhuq3hu5fhurjDgsO64bue4buX4budxqEvcS/hu53GoeG7m+G7oeG7l+G7muG6ruG7l0/FqeG6uMOC4buX4bu14buQ4buK4bq4w4Lhu5dO4buU4buXReG7p+G6uOG6pOG7l+G7ucO54bq64buX4bu1w5V04buX4bu44bul4bq4w4Lhu5fhu7nhu4Thuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fDguG6puG7peG6puG7l0zDk+G7nsSCT+G7l+G6pHjDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7teG6pHZP4buX4bu5R+G7teG7l+G6pOG6vHThu5fhuqThur7hu7Xhu5fhu7fhurrhu5cwU+G7l07hu5bhu5fhu7fhu47hurjDguG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l09NdOG6uOG6pOG7l8So4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDiW7hu5fhuq3hu7Ix4bu24buXT0LhurjhuqThu5fhu7N04bq44buX4bqkw7rhurjhuqThu5cixILhu5fhuqThurrDueG7teG6pOG7l07hu4Thu5fhu6NwcsahLyIoLeG6reG7sjHhu7bhu5fhurjDgsO64bue4buX4budcy9yL+G7ncah4bubcOG7l+G7muG6ruG7l+G6pMO64bq44bqk4buX4bu5R+G6uMOC4buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5fEkOG6pMaw4bu14buXS+G6pOG7juG7teG7l+G6pHjDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7teG6pHZP4buX4bu5R+G7teG7l+G6pOG6vHThu5fhuqThur7hu7Xhu5fhu7fhurrhu5cwU+G7l07hu5bhu5fhu7fhu47hurjDguG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l09NdOG6uOG6pOG7l8So4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDieG7l09Nw4Phurjhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5dPQuG6uOG6pOG7l8OC4bqmdOG6puG7l+G7ueG6usO54bq44buX4budxqHhu5tw4buXLeG7l+G7ncah4budxqFv4buX4bqn4bqk4buC4bq4w4Lhu5dMw5N04buX4bu54bq84buX4bq44buv4bq4w4Lhu5fhu7V04bq64buX4bq44bqkeOG6uOG7l0/huqThu5Lhu7Vu4buXT0114bu14bqk4buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5dF4bun4bq44bqk4buX4bu5w7nhurpu4buX4bu14bqkQuG7l+G7ucO54bq64buX4bu1w5V04buX4bu1dkvhu5fDleG7nm7hu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dMw5Phu57huq7hurjhu5fhu7V14bu14buX4bu1dkvhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G6pEnhu5dPTeG7iOG7l+G7teG6pMWpw4nhu5dO4bq84bu1buG7l+G7uUfhurjDguG7l+G7muG6psOD4bq44buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6uMO54bq44buX4bq44bqk4buv4bq44buXT03hu5Thu7Xhu5dP4bqmxIJLbuG7l8OC4bqmdeG6uOG7l0/huqbEgkvhu5fhu7Phuqrhu5fhu6XhurjhuqThu5fhuqThu5DEqOG6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44bur4bu14buX4buz4bqm4bqwT27hu5fhu5rDjOG6puG7l+G7mnThuqbhu5dPTcOK4buXRcO64buX4bu1d8OT4buX4bq44buE4bqm4buXw4LhuqbGoHThu5fhu7V14bu14buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7tUfhurjDguG7l+G7uUbhurjDguG7l+G7ouG7p+G7l+G6pEfhuqZu4buXKEfhuqbhu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurjhu5fhu7V14bu14buX4bu1dkvhu5fhu7nhu6fhu5fhu7l54bue4buXw4nDueG6uOG6pOG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5dPw5Phu57Dg+G6uOG7l09Nw5Phu57huq7hurhu4buX4buaeOG6uOG7l+G7uUfhurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7XDjeG7l0zDk3Thurhu4buX4bu5w43hurjhu5fhu5rhuqpu4buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7teG7jOG6uMOC4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhuqThurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhuqRJ4buXT03hu4jhu5dP4bqk4bqmxIJP4buXT+G6pOG7lOG7tW7hu5fDguG6psOSS+G7l+G7uUrhu5fhu7V14bu14buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu7d04buX4bu1dMOJ4buX4bq44bqk4buQ4buXT+G6pMWpw4nhu5fhuqThu4DhuqZu4buXT+G7q+G6uMOC4buXTMOTw7pu4buX4bu14bqkxanDieG7l07hurzhu7Xhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7hMOJ4buX4bu5dMOTbuG7l+G6pEnhu5dPTeG7iOG7l0XDusOJ4buX4bq44bqkw7rhu5fEqG7hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l07hu6Xhurjhu5fhu6LDk3ZPb29v4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7U44bq4w4Lhu5cxw4LDk+G7nuG6suG6uOG7l8Oqxanhurjhu5fhuqfhuqzhu7XhuqThu5dO4bqm4bq44bqk4buX4bq4xanDieG7l+G7m3Phu5/hu59u4buX4bq44bqkeEvhu5fhurjDgsOU4buX4bq4xanDieG7l+G7m3Nw4bufbuG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l+G7uXbDk+G7l0/DueG6puG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l8OJ4bqm4bqu4bq44buXMXTDiW7hu5dNdOG7l0zDk+G7r+G6uOG7l+G6uMWpw4nhu5fhu5tzceG7m2/hu5fhuqdNxKjhu5fhu5rhuq7hu5dMw5PDg+G7l+G6pOG7kMON4bq4w4Ju4buX4buC4bq4w4Lhu5dFeEvhu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqThu5fhu5rDuuG7l07huqbhurjhuqThu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhurjFqcOJ4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Xhurrhurhu4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Xhurrhurjhu5dPTXThuqbhu5fhu7l3w5Phu5fhu7Phuqrhu5dP4bqk4bqm4bq2w5Phu5fhurjFqeG6uMOC4buXT03huqzhu5dPw5PhurDhu5fhu5rDuuG7l+G6pHThuqbhu5fhu7XhuqR1w5Phu5fhurhH4bqm4buXRcO64buXT+G6pMSC4buX4bqk4bqw4buXT+G6pOG7kuG7l+G7s3Thu5fhu7XDlOG6uMOC4buX4buz4bqq4buX4bul4bq44bqk4buX4bqk4buQxKjhurjDgm7hu5fDiUdP4buX4bu14bqkdcOT4buX4buz4bqq4buXxJDhuqThuqbEgsOJ4buXxJDhuqTDk+G7nsSCT+G7l+G7muG6ruG7l0/huqThuqrhu5fDguG6pnXhu7Vu4buXw4lHT+G7l+G7teG6pHXDk+G7l+G7s+G6quG7l+G7teG7r8OJ4buX4bu54bqmxILhu7Vv4buXIeG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqThu5fhu4LhurjDguG7l0/huqTDk0fhu7Xhu5fhu7fhuqbhurDhurjhu5fhuqRH4buX4bq4w4LhuqTDqOG6um7hu5fhu7Xhurzhu5fhuqThurrDuuG6uOG7l+G7teG7peG6uOG6pOG7l+G7ueG7q+G7teG7l+G7s+G6puG6sE/hu5fEkOG6pOG6vOG7l8SQ4bqkxanhurhu4buXw4nhur7huqbhu5dO4bqm4bq44bqk4buX4bqk4bq6w7lP4buX4bqkw7rhurjDguG7l+G6uMOCw7rhu57hu5fhu7XhuqRC4buXT03hu4LhurjDguG7l+G7teG6pOG7iuG7l+G7msO64bq64buXTuG7hOG7l0/huqbhuq7hurjhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhuqRJ4buXT03hu4jhu5fhuqTDuuG6uMOC4buXT+G6pHXhurjDgm9vb+G7lzHDguG7guG6puG7l+G6uOG6pMO64buXw4LhuqZ04buX4bu54bqo4bq44bqk4buX4buC4bq4w4Lhu5fhuqfhuqzhu7XhuqThu5fEqOG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buX4bq4xanDieG7l+G7ueG7p+G7l+G7tcOU4buX4bq4dU9u4buX4bq4w4LDk+G7nuG7l+G7tcON4buX4bu5SOG7l054S+G7l+G7teG6vOG7l0/huqThurbhu5fhu6Lhu6Xhu57hu5dNdOG7l+G7s3ZP4buX4bu14buS4buXRcOS4bu14buX4bq4w7rhurpv4buX4bu04bulw4nhu5dP4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu5rDjOG6puG7l+G6pOG6usO64bq44buX4bu14bul4bq44bqk4buXxJDhuqThurzhu5fEkOG6pMWp4bq44buX4bu1w5V04buX4buC4bq4w4Ju4buXKEfhuqbhu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7tHnDieG7lyLhuqTDg+G7l+G7ueG7p+G7l0vhuqThu4Thuqbhu5fhuqThu4hLbuG7l8SQxIJP4buX4bq44buE4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7fhurp04bq44bqk4buX4bq4w4LhuqThuqbhurBL4buX4bqkSeG7l09N4buI4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ncahxqHhu5dPTeG6puG6sMOT4buX4bu5RuG6uMOC4buX4bu54bq24buX4bui4buv4bue4buX4bq4w4Lhu4Lhuqbhu5fhurjhuqTDuuG7l8OJw4zhuqbhu5fhu7XhuqThurrhu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqThu5fhu4LhurjDguG7l+G6p+G6rOG7teG6pOG7l0jhurjhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu7XDk0fhu7Xhu5dO4buE4bq4w4Jv4bu4xILhurjhu5fDguG6puG7iuG7l+G7guG6uMOC4buXMcOCw5Phu57hurLhurjhu5fDqsWp4bq44buX4bqn4bqs4bu14bqk4buXxKjhu5fEkOG6pMOT4buX4buhbuG7l+G7ouG7p+G7l+G7tHZL4buX4bu2w73hurhu4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7R5w4nhu5ci4bqkw4Phu5ct4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Xhu5TDk+G7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buX4buz4bqm4bq44bqkbuG7lzEx4bu04bu44bu24bu0L+G7tuG6puG6uuG7ouG6puG6uOG7l+G7msO94bq44buX4bu1w4rhurjhu5fhurjDgsOT4buew4Phurjhu5fhu7Xhu6XDieG7l+G7osOS4bu14buX4bq44bqk4buQ4buXRcOS4bu14buX4bua4buYdOG7l8OJw4zhuqbhu5fhurjhuqR44bq44buX4buzw7rhurjhu5fDguG6pnThurrhu5fhurjDguG7guG6puG7l+G6uOG6pMO64buXw4nDjOG6pm/hu5c44bq4w4Lhu5fhu6LDkuG7teG7l+G7uUfhurjDguG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7s+G6psSCT2zhu5cxxILDk+G7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5dO4buU4buXTMOTdOG6uOG7l0/hu6/DieG7l8OC4bqmw5JL4buX4bu5SuG7l+G7tcOVdOG7lyhH4bqm4buXMTHhu7Thu7jhu7bhu7Qv4bu24bqm4bq64bui4bqm4bq44buX4buaw7rhu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dMw5Phu57huq7hurjhu5fhu7nhuqp04buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l0XDiuG6uMOC4buX4bqk4bul4bq64buXT+G7r8OJ4buX4bu1w5V04buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS27hu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqThu5dP4buC4bqm4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7s+G6psSCT+G7l+G7ucSC4bq44buXxJDhuqThuqbhu5fhurjDuuG6uuG7l8OJw4zhuqbhu5fhu7Xhurzhu5fhurjhuqTDuuG7l+G7teG7lnThu5fEkOG6pHThurjDguG7l09NdOG6uMOCbuG7l+G7tcOTR+G7teG7l07hu4ThurjDguG7l0jhurjhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhurjhuqThu5Dhu5fhu7Phu6/hu57hu5fDguG6puG7im9vb+G7jy9Lw7Xhu4/hu7NF4bq64bu1xJBMw5PhurpPQeG7l+G7tUV0Tk7DrOG7lU9N4bqm4bu14bqk4bu3dOG6uOG7lcO14buP4bu34bqm4bua4buX4bu1RXROTsOs4buV4bu14bq64bq4T0HhurhP4buVw7XhuqfhurrDuuG6uOG7l09C4bq44bqk4buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bu14bq84buXcG/GoXBx4buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqR44bq44buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bqk4buQxKjhurjDguG7l09N4buI4buX4bu1dkvhu5fhuqTDuuG6uMOC4buXT+G6pHXhurjDgm7hu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu54bq84buX4bujb3Hhu6Phu6Phu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l0XDuuG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu14bq84buX4bu14buC4bq4w4Ju4buX4budb+G7o+G7o+G7n+G7l+G6uMO54bq44buX4bq44bqk4buv4bq44buXRcO64buX4bu14bq64bq44buX4bu1w5V04buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Xhurzhu5fhu7Xhu4LhurjDgm3hu5fhu7nhu6vhu7Xhu5fhu7PhuqbhurBP4buX4bu14bq84buXT8OM4bqm4buXceG7oeG7ieG7l+G6uMO54bq44buX4bq44bqk4buv4bq44buX4bu3dOG7l+G7tXTDieG7l+G7teG6pELhu5fhuqThu5DEqOG6uMOC4buXT03hu4jhu5fhu7V2S+G7l+G6pMO64bq4w4Lhu5dP4bqkdeG6uMOC4buXw4nDuuG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5dP4bqkw5Phu5fhurjhuqR4S+G7l8SQ4bqkdeG7tW/hu48v4bu34bqm4buaw7Xhu48v4buzReG6uuG7tcSQTMOT4bq6T0HDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqfhuqRB4bq64buXT+G6pOG7hOG6uMOC4buXxJDDg+G7l+G7tcOVdOG7lyhH4bqm4buXMTHhu7Thu7jhu7bhu7Qv4bu24bqm4bq64bui4bqm4bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7R5w4nhu5ci4bqkw4Nu4buXT+G6usO64bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7Xhurzhu5fhu5/hu6Phu6Hhu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurhu4buXT03hurrhurjDguG7l+G7ueG6vOG7l+G7teG6vOG7l+G7nXDhu6Hhu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l09N4buU4bu14buXT+G6psSCS2/hu5fhu7jhurbhu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0914bu14buX4bu14bqkxanDieG7l07hurzhu7Xhu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurjhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7pW7hu5coR+G6puG7l+G7ueG7p+G7l0vhuqThu4Thuqbhu5fhuqThu4hL4buX4bu14bqk4burT+G7l+G7teG6pOG6ouG7l+G7msOM4bqm4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTMOT4bue4bqu4bq44buX4bu1deG7teG7l+G7tXZLbuG7l+G7uXnhu57hu5fDicO54bq44bqk4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l0/Dk+G7nsOD4bq44buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l+G7mnjhurjhu5fhu7lH4bq4w4Ju4buXw4Lhu6/hu57hu5dMw5NT4buX4bqkSeG7l09N4buI4buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurhu4buX4buz4bqo4bq44bqk4buXTMOT4buv4bq44buXw4lJ4bqm4buX4bq4xanDieG7lyhH4bqm4buX4buaeOG6uOG7l+G7uUfhurjDguG7l8OV4bq4w4Lhu5fhuqRHbuG7l8OC4bqmw5JL4buX4bu5SuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l+G7msOM4bqm4buXTuG7hOG7l0/huqbhuq7hurjhu5dPTcOD4bq44buX4bubxqHGoeG7l09N4bqm4bqww5Phu5fhu7lG4bq4w4Jv4bu04buM4bq4w4Lhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7tHnDieG7lyLhuqTDg27hu5cow7nhu5cow4p04buX4bu1w5ThurjDguG7l0XDuuG7l+G7ueG6qnThu5dL4bqk4buQw43hurjDguG7l0XDusOJ4buXT+G7hE/hu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0914bu14buX4buaeOG6uOG7l+G7uUfhurjDguG7l+G6uMOCw5NG4bq44buXReG7lOG7teG7l+G7teG6pMWpw4nhu5dO4bq84bu14buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurhu4buXT03hurrhurjDguG7l+G7ueG6vOG7l+G7kMOT4buXT+G6psOD4bq44buXw4LhuqbDkkvhu5fhu7lK4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l8OC4bqmdOG7l+G7ueG6qOG6uOG6pOG7lzEx4bu04bu44bu24bu0L+G7tuG6puG6uuG7ouG6puG6uOG7l0XDuuG7l+G6pEfhu5fhurjDguG6pMOo4bq6buG7l+G6pOG6usO64bq44buX4bu14bul4bq44bqk4buXxJDhuqThurzhu5fEkOG6pMWp4bq4buG7l07Dk+G7nuG7l8OC4bqm4bulw4nhu5dO4buS4bu14buXRXThurrhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhu5rDjOG6puG7l0/huqbhurjhuqThu5dP4bqkd+G6uOG7l+KAnMSQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7nhurbhu5d04bqm4buX4buz4bqq4buX4buz4buA4buXRcO54bqm4buXS+G6pOG6rHThu5dOdMOT4oCdb+G7lzjhurjDguG7lzHDgsOT4bue4bqy4bq44buXw6rFqeG6uOG7l+G6p+G6pMaw4bq4w4Lhu5ct4buX4bu04bqkw5Xhu5dP4bqq4bu14bqk4buXKEfhuqbhu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7lyjDueG7lyjDinThu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7PhuqbEgk9s4buX4bqn4bq6w7rhurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7teG6vOG7l+G7o3Bw4buXMTHhu7Thu7jhu7bhu7Qv4bu24bqm4bq64bui4bqm4bq4beG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7nhurzhu5dPTeG7lOG7teG7l0/huqbEgkvhu5fhu7Xhurzhu5fhu5tzceG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqmbuG7l+G7tcOK4bq44buXRcO54bqm4buXRcO64buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fDguG6pnXhurjhu5dP4bqmxIJLb+G7l+G7suG7peG7nuG7l0/huqR14bq4w4Lhu5fhu7l3w5Phu5fhurjFqcOJ4buX4budxqHhu53hu51u4buXT+G7mOG7l+G6uOG6pOG6puG6rsOT4buX4bq4w4LDk0bhurhu4buXKEfhuqbhu5fhu7nhu6fhu5dPTXThurrhu5fhu59wcuG7l07Dk3ZP4buXTMOTw7pu4buXT03hu4jhu5fhu7V2S+G7l8SQ4bqk4bq84buXxJDhuqTFqeG6uG7hu5dP4bur4bq4w4Lhu5fDguG6puG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqm4bq44bq44bq64bui4buX4bu14bqk4bq64buXMTHhu7Thu7jhu7bhu7Qv4bu24bqm4bq64bui4bqm4bq44buX4bq4w4LhuqTDqOG6um7hu5fhu7Xhurzhu5fhuqThurrDuuG6uOG7l+G7teG7peG6uOG6pOG7l8SQ4bqk4bq84buXxJDhuqTFqeG6uOKApuG7l+G7msOM4bqm4buXT0jhurjDguG7l07hu4Thu5dP4bqm4bqu4bq44buXT03Dg+G6uOG7l+G7m+G7ncah4buXT03huqbhurDDk+G7l+G7uUbhurjDgm/hu5fhu7LDg+G6uOG7l+G7tcO54bq44bqk4buX4bu54bq8buG7l+G6pEfhuqbhu5dFw5Phu4Lhurjhu5dMw5N04bq44buXT+G7r8OJ4buX4buz4bul4bq64buX4bua4bqwbuG7l+G7teG6pMWpw4nhu5dF4bq64buXTMOT4bue4bqu4bq44buXReG7iOG6puG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G6uMO54bq44buX4bq44bqk4buv4bq44buX4bq4w4Phurjhu5fDieG6vuG6puG7l+G7teG6pMSC4buX4bu5R27hu5fhu7XhuqThuqzhurjhuqThu5dOdeG7teG6pOG7l+G7ueG7hOG6puG7l+G7msOM4bqm4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7Phuqrhu5fhurjhuqThuqbhurLDieG7l+G7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurjhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7nhu6XDieG7l+G7s+G7peG6uuG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu7l34bue4buX4bu5w5Vu4buX4bu5w5LhurjDguG7l0zDk+G7nuG7l+G7ueG6quG6uOG6pG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dx4buhxqFL4buibeG7l+G6pEHhuqbDguG6pE9s4buX4buhxqHhu59L4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7tW/hu7N04bq6S+G6pMOTT+G6pOG6um/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7neG7neG7o+G7nS/hu5vhu5vhu5vhu7fhu53GoXDhu6HGoeG7m+G7n09xxqHhu5vhu6NF4bujLeG6psOJw4ItcuG7n+G7oXJvREvDguG7leG7l3RFT8Os4buV4oCcIuG6pOG7guG6uMOC4buX4bu54bq24buXdOG6puG7l+G7s+G6quG7l+G7s+G7gOG7l0XDueG6puG7l0vhuqThuqx04buXTnTDk+KAneG7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXHhu6HGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7ocah4buf4buV4buXL8O14buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4bu0dEtP4bqm4bq64bq44buVw7Ux4bqm4bquw4nhu5fhu5rDk+G6puG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7XFqeG6uOG7l+G6uOG6pMO64buXw4nDjOG6puG7l+G7tcOVdOG7l8OC4bqmdOG7l+G7ueG6qOG6uOG6pOG7l+G7guG6uMOC4buXMcOCw5Phu57hurLhurjhu5fDqsWp4bq44buX4bqn4bqs4bu14bqk4buXLeG7lzEx4bu04bu44bu24bu0L+G7tuG6puG6uuG7ouG6puG6uOG7l+G7ouG7p+G7l+G7tHZL4buX4bu2w73hurhu4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7R5w4nhu5ci4bqkw4Nv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7U44bq4w4Lhu5fhurPhuqTDucOJ4buXMcOC4bq+4bu14buX4bq1w5NQ4bq44bqkLeG7l+G7tOG6pMOV4buXT+G6quG7teG6pOG7lyhH4bqm4buXMTHhu7Thu7jhu7bhu7Qv4bu24bqm4bq64bui4bqm4bq44buXT0LhurjhuqThu5fEkOG6pOG7seG6uMOC4buX4bu54bqq4bq44bqkbOG7lyjhurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhu7XhuqTFqcOJ4buXTuG6vOG7tW7hu5fDguG6psOSS+G7l+G7uUrhu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurjhu5fhu7nhu6fhu5fhu7Xhurzhu5dO4buS4bu14buXRXThurjhu5dP4buAdOG7l8OJw7nhurjhuqThu5fDieG6om7hu5fDguG6psOSS+G7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq44buX4buaw7rhu5fhu7V14bu14buX4bu1w43hu5dMw5N04bq4buG7l+G7ucON4bq44buX4bua4bqqbuG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu1buG7l+G7tXXhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhurjhuqR44bq44buXT+G6pOG7kuG7teG7l+G7uXfhu57hu5fhu7nDleG7l+G6pMON4bq44buX4bua4bqu4buXT0114bu14bqk4buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5fhu7XDlXThu5fDieG6qOG6uOG6pOG7l+G7ueG7hOG6puG7l+G7msOM4bqm4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu54bun4buX4bu54bq84bq4w4Lhu5fDguG6vEtu4buX4bqk4bue4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7muG6qOG7l+G7uUfhu7Xhu5dFeEvhu5fhu7fhu6/hurjhu5dPR+G7tW/hu5fDquG6puG6sOG7teG7l8OC4bqm4bul4bqm4buXTMOT4buexIJP4buX4bqkeMOT4buXTMOT4bul4buX4bu14bqkdk/hu5fhu7lH4bu14buX4bqk4bq8dOG7l+G6pOG6vuG7teG7l+G7t+G6uuG7lzBT4buXTuG7luG7l+G7t+G7juG6uMOC4buXT03hurrhurjDguG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT0104bq44bqk4buXxKjhu5fDquG6puG6sE/hu5cxdMOJ4buX4bu54buQ4buI4bu14buXTMOTdOG6uOG7l0/hu6/DieG7l+G7uXfhu57hu5fhu7nDleG7l+G6pMON4bq4b+G7l+G7tHXhu7Xhu5fhu7V2S+G7lyhH4bqm4buX4bu54bun4buX4bu14bqkw5Xhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7msWp4bq44buX4buz4bul4bq44buXTMOTdeG6uOG7l09N4bqm4bqwT27hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqkdOG6puG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu7ThuqRC4buXT+G6pOG6quG7l+G7n+G7oy3hu5fhu7Thuqcv4bqn4bq/4buX4bq4w4LhuqThuqbDg8OJ4buXT8OS4bu1buG7l8SQ4bqqS+G7l0/huqThu4rhuqZt4buX4bu1deG7teG7l+G7tXZL4buXw5Xhu55u4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTMOT4bue4bqu4bq44buXRcOT4buC4bq44buXT8O54bq64buX4bu54bqm4bquw5Phu5fEkOG6puG6sOG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7V2S+G7lyhH4bqm4buX4bqk4bq6w7lP4buX4bu5R+G6uMOC4buXT+G6pMOTeOG6uOG7l0Xhu4jhuqZu4buXT0jhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5fhuqRH4bqm4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G6uMOC4buY4bq4w4Lhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7XDleG6uMOC4buX4bu14buEbuG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq4buG7l0/huqThu5Thu7Xhu5dO4buU4buXRcO64buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7nDueG6puG7l+G7t+G6puG6sOG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l0Xhu4jhuqbhu5fhuqzhu7XhuqThu5fhu5rDuuG7l0zDk+G7nuG6ruG6uOG7l0Xhu4jhuqbhu5fhu7XDlXThu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurhv4buXKMO64bq4w4Lhu5fhurjFqcOJ4buX4bubxqHGoeG7ieG7lzEx4bu04bu44bu24bu0L+G7tuG6puG6uuG7ouG6puG6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dPQuG6uOG6pOG7l+G7ueG6rsOT4buX4bu54buQ4buI4bu14buXT+G6pMWpw4nhu5fhuqThu4DhuqZu4buXT+G7q+G6uMOC4buXTMOTw7pv4buX4bqldcOT4buXT+G6pHXhurjDguG7l+G7uXfDk+G7l+G6uMWpw4nhu5fhu53GoeG7neG7nW7hu5dPQuG6uOG6pOG7lyhH4bqm4buX4bu54bun4buXT+G6psSCS+G7l+G6uOG6pHjhurhu4buXT+G6pMWpw4nhu5fhuqThu4DhuqZu4buXT+G7q+G6uMOC4buXTMOTw7rhu5fhu7XhuqThurrhu5cxMeG7tOG7uOG7tuG7tC/hu7bhuqbhurrhu6Lhuqbhurjhu5fhu5rDuuG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7fhuqpL4buXReG6suG7l+G6p8SCT27hu5fhurjDgsO64bue4buX4oCcw6rhuqjhu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l+G7teG6pHZP4buX4bu5R+G7teG7l+G7t3Thu5fhu7V0w4nigJ3hu5dPTeG6quG7l8OC4bqmdeG7l8OCd+G6uOG7l+G7m27hu5/hu5dPQuG7l+G7uUbhurjDgm3hu5dL4bqk4buE4bqm4buX4bqk4buIS+G7l+G7msOM4bqm4buX4bu1deG7teG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu1buG7l+G7tXXhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhurjhuqTDuuG7l+G6pOG7peG6uuG7l0/hu6/DieG7l0/hu6vhurjDguG7l+G7m+G7oeG7l8OC4bqm4buQ4buK4bq4w4Lhu5fDgknhu5fhu7nhu4LhuqZu4buXcsahxqHhu5fhuqRHS+G7l07GoHRu4buX4buzdOG7l0924bq44buXw4LDueG6um3hu5fhuqRJ4buXT03hu4jhu5dO4buWdOG7l+G7teG6pMagdOG7l+G6uOG6pMO64buXxKjhu5fhu7XhuqThurrhu5fDiUdP4buX4bq4w7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhuqThurrDuuG6uOG7l+G7teG7peG6uOG6pOG7l8SQ4bqk4bq84buXxJDhuqTFqeG6uG7hu5dPTeG6quG7l8OC4bqmdeG7l09Nw4Phurjhu5fhu5tyxqHhu5dPTeG6puG6sMOT4buX4bu5RuG6uMOCb+G7l+G7uOG7q+G7teG7l+G7s+G6puG6sE9u4buXKEfhuqbhu5fhu7nhu6fhu5dPw7nhurrhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l+G7muG7hOG6uOG7l09Nw4Phurjhu5fhu5tu4bud4buXT0Lhu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fhuqRJ4buXT03hu4jhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu53hu5vGoeG7l+G6pEfhu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqThu5fhurjDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l+G7t3Thu5fhu7V0w4nhu5fhu5p04bue4buX4buQw5Phu5fhu7nhu6fhuqbhu5fhu7nhurbhu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SCbuG7l+G6uOG7r+G6uMOC4buX4bu1dOG6uuG7l0/huqTDk+G7l+G6uOG6pHhLbuG7l8OC4bqm4bulw4nhu5fhurjDguG6pMOo4bq64buX4buz4bqu4bq44buX4buaxqDhurjDgm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G7mOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l+G6pEnhu5dPTeG7iG7hu5fDleG6uMOC4buX4bqkR27hu5fDguG6psOSS+G7l+G7uUrhu5dP4bqk4bqmxIJP4buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G7ueG7p+G7l8OC4bqmw5JL4buX4bu1deG7teG7lzEx4bu04bu44bu24bu0L+G7tuG6puG6uuG7ouG6puG6uOG7l+G7muG7kOG7iE/hu5dMw5N04buX4bq4SeG6puG7l+G7uXTDk+G7l0/huqThurbhu5fhu6J14bu14buX4buaw7rhu5fDieG7q+G7teG7l+G7teG7pcOJ4buX4bu54bq24buX4bua4buQw43hurjhu5dFw4Phurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu1w5NH4bu14buXTuG7hOG6uMOCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS1TDk0/huqThurpN4buVw7Ug4bqm4bq44bqk4buXMcOCw5Phu57hurLhurjhu48vS8O1

Linh Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ căn dặn các thế hệ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ (CTĐ) “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo...

Những người làm nên huyền thoại

Những người làm nên huyền thoại
2022-08-06 09:14:00

baophutho.vn Hơn 50 năm trước, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng nghìn thanh niên Đất Tổ đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến...

98,7% hồ sơ công được xử lý đúng hạn

98,7% hồ sơ công được xử lý đúng hạn
2022-08-05 17:13:00

baophutho.vn Theo thống kê tại Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.phutho.gov.vn/) tới ngày 5/8/2022, có 302.877/310.840; tức 98,7% hồ sơ công được...

Hiệu quả công tác dân số ở xã công giáo

Hiệu quả công tác dân số ở xã công giáo
2022-08-03 15:46:00

baophutho.vn Xã công giáo toàn tòng Ngô Xá, huyện Cẩm Khê hiện nay có số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao, gây áp lực lên mức sinh. Số trẻ em sinh ra và...

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Đất Tổ

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Đất Tổ
2022-08-03 10:29:00

baophutho.vn Tính đến hết ngày 8/7, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và tương đương, là một trong số các tỉnh, thành phố hoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long