Cập nhật:  GMT+7
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qLuG6oMah4bqiw7PhuqThu6Phu6vDs8ONSOG6ouG7ueG6psOzw4Lhu6HhuqTDs+KAnOG6oXHhu6vDs+G6pOG7ncOMw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGocOzxqDhuqHhu67GoCnigJ3EqS/huqDhu41qxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7LDskbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q8Ot4bupxqHhuqxG4bqgw4zDjeG6oOG6rMOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DteG7jy/hu43hu43hu43hu7Hhu43hu43hu5PDsuG7mcO14buPw43hu5nhu5fhu5Xhu43DguG7mS3DjcOCxqFJ4buvxqHhuqYt4buV4buP4buZw7XDreG6skbDgG/Ds8ahw4LDjeG6v28u4bqgxqHhuqLDs+G6pOG7o+G7q8Ozw41I4bqi4bu54bqmw7PDguG7oeG6pMOz4oCc4bqhceG7q8Oz4bqk4budw4zDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahw7PGoOG6oeG7rsagKeKAnW/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcOyw7Jvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRiThu6/GoeG7sW9q4buq4bqg4bud4bqsw7PhuqRO4bqmw4DDs+G6tOG7lMOz4bqm4bqi4bu34bqkw7Phu5Hhu5HDs+G6pnDhuqTDs+G6psOA4budw5TDs8ON4bqg4bud4bqm4bqgw7PDguG7p0bDsyThuqLhu7dGw7PhuqDhurjhuqLDs+G7q+G7m+G7q8OzR8OMReG7q8Ozw4DhuqLGocOz4busxJDhuqbDgMOzKcah4bqkw7Phu5ppw7PGoOG6oeG7rsagKcOz4buL4buVL+G7lS/hu43hu5fhu5Phu5nDsy3Ds+G7lS/hu5Uv4buPw7Lhu4/hu4/hu4lpw7NJ4bub4bqmw4DDs+G7lS/hu5Vpw7PDjeG7o+G6osOz4buo4buf4bqsw7PDjcah4bqmw4DDsyjhu5bDs8ON4bqgw4zhu6fDjcOz4bqr4bqi4bu3w43DsynGoeG6pGnDs+G7qOG6uMOz4bqrcOG6psOz4bqg4bqoxqFpw7PhuqPhuqDhu7nDs8ON4bqgxqHhuqzDs+G7jOG7ncOz4buww4zDs8OC4bqu4bur4bqgw7PhuqvhuqLhu7fDjcOzKcah4bqkw7NG4bqgReG6osOz4bqg4buGRsOz4buM4bq+4bqiw7Phu6zhu6PhuqLDs0lNw7NHw4zhu5vhuqbDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqmTOG6vuG7q8OzxqDhuqHhu67GoCnDs8ON4buj4bqiw7PhuqvhuqLhu7fDjcOzKcah4bqkw7PDjeG6usOz4bur4bqgTeG7q8Oz4bqjSOG6ouG7ueG6psOzw4Lhu6HhuqTDs+KAnOG6oXHhu6vDs+G6pOG7ncOMw7Phuqtw4bqmw7PhuqDhuqjGocOzxqDhuqHhu67GoCnigJ3DrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqNI4bqi4bu54bqmw7PDguG7oeG6pMOz4oCc4bqhceG7q8Oz4bqk4budw4zDs+G6q3DhuqbDs+G6oOG6qMahw7PGoOG6oeG7rsagKeKAncOzw41ITOG6psOAw7Phu6nhu53DlMOzw41IxqHhuqbDgMOzRuG6oMSo4burw7PDjUjDjMOU4bu14bqmw7PDjeG6oEXhuqbDgMOzLcOz4bqk4bq4w43Ds8ONSOG6rOG6psOAw7PhuqbhuqDDkuG6psOAw7PhuqZ2w43Ds+G7rXPhu6vDs8ONSEzhuqbDgMOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6tOG6oOG6rMOzw43hu53huqbDgMOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqHDs8ag4bqh4buuxqApw7Phu6vhu4jhuqbDgMOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bqgxILhuqbhuqDDs+G7n+G6puG6oMOz4buM4bu1w7NG4bqg4bqs4bqmw4DDs+G7q+G7n+G6puG6oGnDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahacOz4butw7nDjcOz4bqmTOG6vuG7q2nDs+G7q+G6rOG6psOz4bqmw4BM4buA4bqiacOz4bux4bqiw7NJ4buf4bqmw7Phu6vhu4jhuqbDgMOz4bqg4bqi4bu34bqmw7Phu4zhu6fDjcOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqHDs+G7q0rGocOz4bur4bub4burw7PhuqZM4bq+4burw7PGoOG6oeG7rsagKcOz4buM4bq+4bqiw7PhuqThuqzhuqbDgMOz4bqkw4xF4bqmw7PDgOG6ouG6vuG6osOzw43huqDhuqLhu7fDjMOzw43hur7huqLDs+G7q8SQ4bqmw4DDs+G7q+G6oOG7iuG6psOAw7Phu4zhu7XDs+G6puG7teG6psOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqHDs8ag4bqh4buuxqApw7Phu63GocOz4bux4buj4bqmw4Bpw7PDgOG6ouG7ncOMw7Phu6nhu5/huqbDs0lx4burw63Ds+G7quG7m+G7q8OzSeG7n+G6psOzRuG6oMWp4bqkw7PDjUhM4bqmw4DDs+G7qeG7ncOUw7PDjeG7o+G6osOzw41I4bqi4bu54bqmw7PDguG7oeG6pMOz4bqkxqHhuqbDgMOz4but4bun4bqkw7PhuqZ2w43Ds+G7rXPhu6vDs8ONSEzhuqbDgMOz4buM4bu1w7Phu63huq7GocOzw4Lhu5Bpw7PhurThuqDDg8Oz4bqg4bunw4xpw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGocOzw41Iw4zDlOG7teG6psOzw43huqBF4bqmw4DDs+G7q0rGocOz4bqk4bq84bqiw7PhuqZM4bq+4burw7PGoOG6oeG7rsagKWnDs+G7rcOJ4bqmw4DDs8ON4bqg4buA4bqiw7PDguG7ncOz4bupTeG7q8Ozw41IxqHhuqbhuqDDs8ON4bqg4bu5w7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs0lPw7PDgOG6osah4bqsw7PDjeG6oOG6rMahw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGocOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6tOG6oMOMw7Phu4xP4burw7Phu6zEkOG6psOAw7MpxqHhuqTDs+G7msOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSpScONSOG6rOG6psOAauG6o+G6oMO94bqkw7Phu43DssOz4bux4bqiw7NJ4buf4bqmw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGocOzRuG6oOG6osOz4buM4bunw43Ds8ON4bqg4bu5w7NHw4xF4burw7PDgOG6osahxKkvScONSOG6rOG6psOAasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu6jhurjDs+G6q3DhuqbDs+G6oOG6qMahacOz4bqj4bqg4bu5w7PDjeG6oMah4bqsw7Phu4zhu53Ds+G7sMOMw7PDguG6ruG7q+G6oMOz4buMTsahw7Phu6nGoeG6psOz4bqg4bud4bqm4bqgw7Phu6vhu5vhu6vDs0fDjMOU4buzw43Ds+G7reG6ruG6puG6oMOz4burxJDhuqbDgMOz4bupRcOzw43huqDDveG6pMOz4buNw7LDs+G7seG6osOzSeG7n+G6psOz4buM4bud4bqsw7Phu7DGoeG6puG6oMOz4bqkxKjhu6vDs+G7seG6osOzSeG7n+G6psOz4buMcOG6psOz4bqg4bqoxqHDs0bhuqDhuqLDs+G7jOG7p8ONw7PDjeG6oOG7ucOzR8OMReG7q8Ozw4DhuqLGocOzw43huqDDjOG6uOG7q8Oz4bur4bub4burw7PDguG6rOG7o+G6osOz4bqgxILhuqbhuqBnw7MhQcOz4bqg4bq44bqiw7PDjUjDjMOU4bu14bqmw7PDjeG6oEXhuqbDgGjDs+G6o+G7p0bDs0fDjOG7m+G6psOzw5Xhu6HDs+G6oOG6uOG6osOz4buM4budw7PDjcOD4bqmw7PhuqbDgEzhu4ThuqbDgGjDsynDgOG6oOG7tcOzw43huqBKw7Phu6vEkOG6psOAw7PDjUjDjMOU4bu14bqmw7PDjeG6oEXhuqbDgGjDs+G6o0jhuqLDs8ON4bqgTeG7q8Oz4buxw7rhuqbDs8OA4bqixqHhuqZow7Mpw4DhuqDhu7fDs8ON4bqgw4zhu6fDjcOzw41IxILhuqbhuqDDs+G7seG6okHhuqbDs+G7scO64bqmw7PDgOG6osah4bqmaMOzKcOAw5LDs+G7jHDhuqbDs+G7scO64bqmw7PDgOG6osah4bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buNw7LDs+G7seG6osOzSeG7n+G6psOz4butTOG7huG7q8Oz4burxJDhuqbDgMOz4bupRcOzw4Lhu6XhuqbDs+G6puG7ncOUw7PDgMOJ4bqkw7Phu6vhuqhnw7MhQcOz4bqg4bq44bqiw7Phu63hu7XhuqbDs+G7qOG7ncOz4bqjSOG6ouG7t8OMacOzw5Xhu6HDs+G6o0jhuqLhu7fDjMOzIeG6uOG7q2nDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsyThu6fDjMOzIeG6uOG7q2nDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PhuqPhuqDGoeG6puG6oMOzJOG6qMahaMOzKcOA4bqg4bu1w7PDguG7neG6pMOzw43hu53DjMOz4bqgS8Oz4bq0w5TDs+G7q0rGocOzw5Xhu6HDsyjhu5bDsyThuqrGoWnDs8ON4bqg4bquw7PDleG7ocOz4buoxILhuqbhuqDDsyjhuqLhuqbhuqBpw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqr4bq24bqm4bqgw7Mh4bqs4bqmw4Bow7Mpw4DhuqDhu7fDs8ON4bqgw4zhu6fDjcOzw41IxqHhuqbDgMOzw41Iw4PDs8ONSMO94bqmw7PDjUjGoeG6psOAw7NG4bqgxKjhu6vDs+G7q0rGocOz4bqmw4BM4buA4bqiw7MoxJDhuqbDgMOzJOG6rMahw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6oMOMw5Thu7fhuqZnw7Mhw7rhuqTDs+G7qMSC4bqm4bqgacOzJOG7neG6pMOzZMO94bqmacOz4buq4bqg4bqiw73huqTDsyThuqzhu5tpw7MpxqHDsyTGoeG6psOAacOzZMO94bqmw7PhuqHDiuG6psOzw43huqDDjOG6uOG7q8Ozw43hurDhuqbhuqDDs+G6o8OMw5TDveG6psOzw6HDjMah4bqmw4Bow7MhQcOz4bus4buj4bqiw7Nh4bqgxqHhuqbDs+G7q0rGocOz4bqmw4BM4buA4bqiw7PhuqHhu5vhuqbDs+G7sMSCw4xpw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqjw4zDlMO94bqmw7PDocOMxqHhuqbDgGjDsyThu5vDjcOzSXHhu6vDs+G7qeG7iMahw7Phu6tKxqHDs+G6psOATOG7gOG6osOzKEzhu4DhuqbDgGnDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDsynDgELhu6vDsyFz4buracOzw43hurDhuqbhuqDDs+G6o+G6oMah4bqm4bqgw7Mk4bqoxqFow7MhQcOz4bqg4bq44bqiw7MoTOG7gOG6psOAw7Nj4bqixqFpw7PDleG7ocOz4bqhw4rhuqbDs+G6o+G6oErDlGnDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs8Ohw4zGoeG6psOz4bqhw4rhuqZpw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4bqj4bqgxqHhuqbhuqDDsyThuqjGoWjDsyFBw7PhuqRO4bqmw4DDs8ON4bqgQsOz4burSsahw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDsyjigJzhuqbEkOG6psOAacOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzIXHhurRpw7PDjeG6sOG6puG6oMOz4busceG6tMOzIXHhurRow7Mh4buA4bqiw7PhuqbhuqjhuqLDs+G7jOG7peG6psOz4burSsahw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs8OdLeG7rcO9acOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4buqTMOzKOKAncOAxqFIacOzw43hurDhuqbhuqDDs+G7rHHhurTDsyFx4bq0aMOzIUHDs+G6oOG6uOG6osOz4buq4bqg4buIxqHDs+G7qOG7ncOzLcOz4buq4buf4bqmw4DDs8ON4bqg4bquw7PhuqZM4bq+4burw7PhuqRz4bqmacOzw5Xhu6HDs2HhuqBM4bq+4burw7PDocOMxqHhuqbDgGnDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G6o8OMw5TDs2HhuqBM4bq+4buracOzw43hurDhuqbhuqDDs+G7qMSC4bqm4bqgw7Phu6zhuq7huqbhuqBow7Mpw4DhuqDhu7XDs+G7seG7t8ONw7PDjeG6oOG6usOz4burxanhuqTDs+G7q0rGocOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Mob+G6psSQ4bqmw4Bpw7PDleG7ocOz4buo4buIw7M94bqixqHDsyjhu6dGacOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4buo4buIw7M94bqixqHDsyjhu6dGacOzw5Xhu6HDs+G7rHDhurTDsynhuqDGocOMacOzw5Xhu6HDs+G7rMOJ4bqmw4DDsynGoeG6omnDs8OV4buhw7PhuqPhuqBCw7PhuqHDiuG6pmnDs8OV4buhw7Nh4bqg4buKw7PhuqHDiuG6pmnDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7qOG7iMOz4buscOG6psOAacOzw43hurDhuqbhuqDDs+G7qMSC4bqm4bqgw7Nh4bqgTOG6vuG7q8OtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSpScONSOG6rOG6psOAauG7mcOz4but4bq44bqiw7PDjeG6oMah4bqkw7Phu7FPw7M94bqi4buf4bqiw7Phu6nhuqjhuqbDgMOz4but4bubw7PhuqbDksOz4bqrxJDDs+G7reG6ruG7q+G6oMOzw6HDjEXhu6vDs8OA4bqixqHDs+G7j8Oy4buP4buPxKkvScONSOG6rOG6psOAasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2oh4bqiw73huqbDs+G7reG6rOG7neG6psOz4bup4bqo4bqmw4DDs+G7reG7m8Oz4bqr4bqi4bu3w43DsynGoeG6pMOz4buL4bqrIyPhu4nDs+G7jE7GocOz4burxJDhuqbDgMOz4bupRcOzPeG6ouG7n+G6osOz4bup4bqo4bqmw4DDs+G7reG7m8Oz4bqmw5LDs+G6q8SQw7Phu63huq7hu6vhuqDDs8Ohw4xF4burw7PDgOG6osahw7Phu4/DsuG7j+G7j8Ozw41IxqHhuqbhuqDDs+G7quG7ikbDs+G6o+G6oOG7m+G6osOz4bqhw4rhuqbDs+G7qHHhu6vDs+G7jOG6vuG6osOz4buZw7Phu63hurjhuqLDs+G7qeG6qOG6psOAw7PDjeG6oMah4bqkw7Phu7FPw63Ds+G7rOG6qMOzw4Lhu53DsyThu53DsynhurjhuqLDsyVpw7Mk4budw7Mp4bq44bqiw7MlJWnDs+G6o+G6oOG7neG6puG6oMOzRuG6oEXDsyTDicOz4buq4bqgw4PDsyjhuqLhuqbhuqDDsyVpw7PhuqPhuqDhu53huqbhuqDDs0bhuqBFw7Mkw4nDs+G7quG6oMODw7Mo4bqi4bqm4bqgw7MlJWnDs2HhuqDhuqzhuqbDgMOzYeG6oOG7isOzJOG7ncOzKcah4bqkacOz4bqj4bqgxqHhuqbDsy7huqDhuqzhu5vhuqbDgMOzSeG7n+G6psOz4bqr4bqi4bu3w43DsynGoeG6pGnDs+G6o+G6oOG7m+G6osOzKcOAw4zDlMO94bqmw7PhuqPhu4XhuqPDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu6rhu5vhu6vDs+G7reG6uOG6osOzw43huqLhu7NGw7PDjcSo4burw7PDjeG6oOG6osOz4butw7nDjMOzw43huqDhu6/huqzDs8ON4bqg4bu5w7PDjeG6oE3hu6vDs+G7jOG6quG6psOAw7PDjUjhuqrhuqbDs+G7j8Ozw4JM4buGw41pw7PDjcOD4bqm4bqgw7Phu63huqLhu7nhuqTDs+G7jOG7ncOzw5Xhu7NGw7PhuqDhu6PhuqbDgMOz4bur4bqgw4zhuqbDgMOz4burw4zhurjhu6vDrcOzIUzhu4bDjcOz4but4bqiw7Phu6tKxqHDs8OA4bqi4buf4bqiw7Phu63DucOMw7Phu7FPw7PhurThuqLhu7PhuqbDs+G6tOG6oOG7guG6osOzw41IxqHhuqbhuqDDs8ONTsOz4bqmw4Dhu53DlMOzw7XDsi/hu5XDs+G7reG7s+G6psOz4buPw7Qv4buXL+G7j8Oy4buP4buPw7PDjeG7o+G6osOz4bqjSMOM4bqmw4DDs8ONw7rhuqTDs+G7reG7neG6rMOzw43hu6PhuqzDs+G7qeG6qOG6psOAw7Phu63hu5vDs8ONSHjDs+G6q+G6ouG7t8ONw7MpxqHhuqTDs+G7iyThu53DsynhurjhuqLhu4lpw7Phu6vhuqrhuqbDs8OA4bqixqHhuqLDs+G7reG6rOG7o+G6psOzw4JM4buGw43Ds+G7jOG7tcOz4butTOG7huG7q8Ozw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs8ONTsOz4bqmw4Dhu53DlMOz4buRL+G7jcOyw7Phu63hu7PhuqbDs8O1w7Iv4buNw7Iv4buPw7Lhu4/hu4/Ds8ON4buj4bqiw7NJw7rhuqbDs+G7jMO64bqmw7Phu4zhu6fhuqbDs+G7reG6uOG6psOAw7Mk4budw7MpxqHhuqTDs+G7iyThu53DsynGoeG6pOG7icOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GxqDDjMON4bqg4bqsSG9q4buq4bqjYyTEqS9Gag==

CTXH

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những người làm nên huyền thoại

Những người làm nên huyền thoại
2022-08-06 09:14:00

baophutho.vn Hơn 50 năm trước, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng nghìn thanh niên Đất Tổ đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu và phục vụ chiến...

98,7% hồ sơ công được xử lý đúng hạn

98,7% hồ sơ công được xử lý đúng hạn
2022-08-05 17:13:00

baophutho.vn Theo thống kê tại Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.phutho.gov.vn/) tới ngày 5/8/2022, có 302.877/310.840; tức 98,7% hồ sơ công được...

Hiệu quả công tác dân số ở xã công giáo

Hiệu quả công tác dân số ở xã công giáo
2022-08-03 15:46:00

baophutho.vn Xã công giáo toàn tòng Ngô Xá, huyện Cẩm Khê hiện nay có số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao, gây áp lực lên mức sinh. Số trẻ em sinh ra và...

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Đất Tổ

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Đất Tổ
2022-08-03 10:29:00

baophutho.vn Tính đến hết ngày 8/7, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và tương đương, là một trong số các tỉnh, thành phố hoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long