Cập nhật:  GMT+7
ỡẼụúẲHvƠƠỏuỘêÊỚHẤupáÊBÍúỔỜƯCỚúHÌyÊúỚỖTúẼxÍẼúỤÊúÍẼQÍẺúÍẼÊÉỜơúẺẠƯúỘẼÊDÍúẼxúỚỖÌÍẺúỚẼUẲúỚẼÊúẲLÍẺúỤỠỡ/ẼụpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupỡÊIẺúƠỖẲỏu//ẲớẶvÌỘẼỜỚẼÌớỤÍ/ẴẤƠGỚÌỘ/ÍẤỦƠ/ụữủứ/ưữẴưụũũủứữỚụừứũữửHụớFỘẺuú/pỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupéê!êú-úảẺxƯúủự-ừơúÂNÍẺúẲẼẾúêỖRỌÍẺú3Ỉvú;ỀÍẼú-úễƯúỤÊBÍú;Oú,ẼẾÍẼúỚỖỆơúéẼỊúêẼPúỚRỎÍẺúêẼRÕÍẺúỚỖUẲú,ẼẾÍẼúỘẼPúÂỳúẲẼPúỚỖỀú3OÊúÍẺẼỆúỚỖUẲúỚỜƯCÍúỚÌxÍúỔỜMẲúỘẼÓúẶÊCÍơúỔỜwÍúỚỖÊĐỚú,ẼỂúỚẼỆúƠMúụù/,ê-êêẺúÍẺxƯúủủ/ư/ủùụữúẲPvúêẼPúỚRỎÍẺú,ẼẾÍẼúỘẼPúỤDúỤÊĐẲúỚỵÍẺúẲRÕÍẺúŨÚúHỨơúÍẺỵÍúẲẼAÍúẲỊúẼÊĐỜúỔỜýúỚỀÍẼúỚỖyÍẺúÍẼQÍẺúÍẼÊÉỜơúẺẠƯúỘẼÊDÍúẼxúẲẼÌúÍẺRÕÊúẴẠÍơúẴÌvÍẼúÍẺẼÊĐỘúỚỖÌÍẺúẺÊýÊúỔỜƯCỚúẲLÍẺúỤÊĐẲớú,ẼPúỚỖỀúỚyÊúÂÊEIúẲÃỜúéẼỢúêẼĨúẲỊúÂNÍẺúẲẼẾú;ỞÊúỉỵÍúẹỜvÍẺú-úéẼỊú;ẾúỚẼRúêỂÍẼúPƯơú,ẼPúỚỆẲẼúế;ả.úỚỂÍẼớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupảẺxƯúủủ/ư/ủùụữơúêẼPúỚRỎÍẺú,ẼẾÍẼúỘẼPúÂỳúGỨơúẶvÍúẼxÍẼú,ẼỆúỚẼỆúƠMúụù/,ê-êêẺúỤDúỤÊĐẲúỚỵÍẺúẲRÕÍẺúŨÚúHỨơúÍẺỵÍúẲẼAÍúẲỊúẼÊĐỜúỔỜýúỚỀÍẼúỚỖyÍẺúÍẼQÍẺúÍẼÊÉỜơúẺẠƯúỘẼÊDÍúẼxúẲẼÌúÍẺRÕÊúẴẠÍơúẴÌvÍẼúÍẺẼÊĐỘúỚỖÌÍẺúŨÚúHỨúẲLÍẺúỤÊĐẲớú,ẼỂúỚẼỆúÂỳúỚẼÁÍẺúỚẼỷÍúẲẼỂúỖvúỚẼUẲúỚCúỚỖÌÍẺúÍẼÊDỜúHỄÍẼúỤUẲúẲPvúÂÕÊúƠMÍẺúŨỳúẼOÊơúỐúÍẼÊDỜúÍẺxÍẼơúÍẼÊDỜúẲẢỘúỤẰÍúẲỈÍúỚỀÍẼúỚỖyÍẺúẲwÍúẶOơúẲLÍẺúẲẼSẲơúỤÊBÍúẲẼSẲúỤỀúÂOÍẺúẲỌúÂỳúHÔÊúẴỠÍẺúỤỆúỚỖẾúẲLÍẺúỚwẲỗúHÔÊúẴỠÍẺúƠUúỚẼÊCỜúẼÊEỜúẶÊCỚúỤDúẲỌúẲẼCơúẲẼẾÍẼúƠwẲẼơúỘẼwỘúHỜĂỚúẲPvúIOỚúẶOúỘẼĂÍúÍẺRÕÊúẴẠÍúÂEúƠwẲẼúÍẼÊÉỜơúẺẠƯúỘẼÊDÍúẼxơúGẦÌúẴxÊúỚẼÕÊúẺÊvÍúẺÊýÊúỔỜƯCỚúẲLÍẺúỤÊĐẲơúẺÊýÊúỔỜƯCỚúGẼLÍẺúÂỢÍẺúỔỜƯúÂỆÍẼơúGẼLÍẺúẲLÍẺúẶỹÍẺơúGẼLÍẺúGẼwẲẼúỔỜvÍớú!ÊDỜúÍxƯúÂỳúẺẠƯúẶSẲúŨỢẲơúHxIúŨỊÊúIỈÍúHỈÍẺúỚÊÍúẲPvúÍẺRÕÊúẴẠÍơúẴÌvÍẼúÍẺẼÊĐỘơúẲýÍúỚỖỐúƠUúỘẼwỚúỚỖÊEÍúGÊÍẼúỚCú-úŨỳúẼOÊớúỉÊĐẲúỘẼÓúẶÊCÍơúỔỜwÍúỚỖÊĐỚú,ẼỂúỚẼỆúÍẼỹIúỚÊCỘúỚỠẲúGẼÁÍẺúÂỆÍẼúƠUúỔỜƯCỚúỚẠIúẲvÌúẲPvú,ẼẾÍẼúỘẼPơúêẼPúỚRỎÍẺú,ẼẾÍẼúỘẼPúỚỖÌÍẺúỤÊĐẲúŨẠƯúẴUÍẺúẶOúIwƯúẼxÍẼúẲẼẾÍẼúảẼxúÍRỎẲúỚỖÌÍẺúƠyẲẼơúỤÙÍẺúIyÍẼơúÂOÊúÍẺQúẲwÍúẶOơúẲLÍẺúẲẼSẲơúỤÊBÍúẲẼSẲúẼxÍẼúẲẼẾÍẼúGỬúẲRỌÍẺơúHÊBIúẲẼẾÍẼỗúỚỵÍẺúẲRÕÍẺúẲýÊúỚẼÊĐÍúILÊúỚỖRÕÍẺúÂÃỜúỚRơúGÊÍẼúẴÌvÍẼơúÍẠÍẺúẲvÌúÍỵÍẺúHUẲúẲyÍẼúỚỖvÍẼúỔỜMẲúẺÊvúỤxúỚẼUẲúẼÊĐÍúẲwẲúIỠẲúỚÊBỜúỘẼwỚúỚỖÊEÍúẶDÍúỤÙÍẺỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupêẼvIúHỜĂÍúỚyÊúẼOÊúÍẺẼỆơúÂyÊúẶÊEỜúẲwẲúẶOơúÍẺxÍẼơúÂỆvúỘẼRỌÍẺúÂỳúÍBỜúHBÍúÍẼÙÍẺúỚNÍúỚyÊơúÍẺỜƯBÍúÍẼẠÍúẴẰÍúÂCÍúỚỀÍẼúỚỖyÍẺúÍẼQÍẺúÍẼÊÉỜơúẺẠƯúỘẼÊDÍúẼxúẲẼÌúÍẺRÕÊúẴẠÍơúẴÌvÍẼúÍẺẼÊĐỘúỚỖÌÍẺúẺÊýÊúỔỜƯCỚúẲLÍẺúỤÊĐẲơúHxúẴÌổúêÊÍẼúỚẼÃÍơúỚỖwẲẼúÍẼÊĐIúỚẼUẲúỚẼÊúẲLÍẺúỤỠúẲPvúẲwÍúẶOơúẲLÍẺúẲẼSẲơúỤÊBÍúẲẼSẲúỐúÍẼÊDỜúÍỌÊúỤẰÍúẲỈÍúƯCỜơúGẦIỗúỚẼPúỚỠẲúẼxÍẼúẲẼẾÍẼúỚỖÌÍẺúIOỚúƠMúHỄÍẼúỤUẲúỤẰÍúẲỈÍúỖRÕIúỖxơúỚẼÊCỜúẲLÍẺúGẼvÊúIÊÍẼúẶyẲẼỗúỤÊĐẲúSÍẺúẴỠÍẺúẲLÍẺúÍẺẼĐúỚẼLÍẺúỚÊÍúỚỖÌÍẺúẺÊýÊúỔỜƯCỚúẲLÍẺúỤÊĐẲúẲỈÍúẼyÍúẲẼCớúêỖÌÍẺúGẼÊúÂỊơúỚỀÍẼúỚỖyÍẺúÍẺRÕÊúẴẠÍơúẴÌvÍẼúÍẺẼÊĐỘúỤỀúIỜMÍúÂRÔẲúẺÊýÊúỔỜƯCỚúẲLÍẺúỤÊĐẲúẲPvúIỀÍẼúÂỳúỚÊCỘúỚvƯúẲẼÌúÍẼÙÍẺúẼxÍẼúỤÊúƠvÊúỚỖwÊúẲPvúẲwÍúẶOơúẲLÍẺúẲẼSẲơúỤÊBÍúẲẼSẲúÂEúÂRÔẲúẺÊýÊúỔỜƯCỚúẲLÍẺúỤÊĐẲ…ỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupáCỚúHỜĂÍúẼOÊúÍẺẼỆơúéẼỊúêẼPúỚRỎÍẺúêẼRÕÍẺúỚỖUẲú,ẼẾÍẼúỘẼPúêỖRỌÍẺú3Ỉvú;ỀÍẼúƯBỜúẲÃỜổúảẺvƯúƠvỜúẼOÊúÍẺẼỆơúẲỞÍẺúỤỎÊú,ẼẾÍẼúỘẼPơúÍẺRÕÊúÂSÍẺúÂÃỜúẲỌúỔỜvÍơúÂỌÍúỤỆơúẲẼẾÍẼúỔỜƯDÍúẲwẲúÂỆvúỘẼRỌÍẺúỘẼýÊúẺRỌÍẺúIẰỜúỚẼUẲúẼÊĐÍúỤxúỚỵÍẺúẲRÕÍẺúỚỖwẲẼúÍẼÊĐIúỚỖÌÍẺúẲLÍẺúỚwẲúẲẼỂúÂyÌơúÂÊDỜúẼxÍẼơúẲÌÊúÂẠƯúHxúÍẼÊĐIúỤỠúẲẼẾÍẼúỚỖỆúỚẼRÕÍẺúŨỜƯBÍơúHÊBÍúỚỠẲơúHxúỚÊBỜúẲẼẾúÂwÍẼúẺÊwúỤÊĐẲúẼÌxÍúỚẼxÍẼúÍẼÊĐIúỤỠúẼxÍẺúÍỵIỗúỘẼýÊúÍẼĂÍúẴÊĐÍúÍẺỜƯúẲỌúỚẼvIúÍẼQÍẺúỚẼẤÌúỤỆúỚỖẾúỤÊĐẲúHxIúÂEúẲỊúẶÊĐÍúỘẼwỘúGÊEIúỚỖvơúẺÊwIúƠwỚúÂNÍẺúỚẼÕÊúŨÚúHỨúÍẺẼÊBIúÍẼÙÍẺúẲwÍúẶOơúẲLÍẺúẲẼSẲơúỤÊBÍúẲẼSẲúẲỊúẶÊEỜúẼÊĐÍúÍẼQÍẺúÍẼÊÉỜơúẺẠƯúỘẼÊDÍúẼxúÂMÊúỤỎÊúÍẺRÕÊúẴẠÍơúẴÌvÍẼúÍẺẼÊĐỘơúÂAẲúẶÊĐỚúHxúỚỀÍẼúỚỖyÍẺúỚẼvIúÍẼQÍẺúỤAỚúỚỖÌÍẺúIOỚúƠMúHỄÍẼúỤUẲúÍẼyƯúẲýIơúÍẼRổúêẼỜCơúẼýÊúỔỜvÍơúỔỜýÍúHỨúỤDúÂẢỚúÂvÊơúILÊúỚỖRÕÍẺơúỚẼvÍẼúỚỖvúẲẼỜƯBÍúÍẺxÍẼ…úêÊCỘúỚỠẲúẲýÊúẲwẲẼúỚẼPúỚỠẲúẼxÍẼúẲẼẾÍẼúỚẼẤÌúẼRỎÍẺúỚÊÍẼúẺÊýÍơúỖỢỚúÍẺỷÍúỚẼÕÊúẺÊvÍỗúỔỜwúỚỖỀÍẼúẺÊýÊúỔỜƯCỚúẲLÍẺúỤÊĐẲúÍCỜúẲỊúHÒÊúỚẼỀúỘẼýÊúẲLÍẺúGẼvÊúŨÊÍúHÒÊúÍẺRÕÊúẴẠÍơúẴÌvÍẼúÍẺẼÊĐỘúỤxúGẼỷẲúỘẼỠẲúẼĂỜúỔỜýỗúỚẼUẲúẼÊĐÍúÂỆÍẼúGỪúẶwÌúẲwÌúỚẼẤÌúỔỜƯúÂỆÍẼúỤDúẲLÍẺúỚwẲúỘẼỈÍẺơúẲẼMÍẺúỚẼvIúÍẼQÍẺớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘVỜỚẼÌỖupêẼvÍẼúảẺvỡ/Ộp

Thanh Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019
2019-06-26 11:38:12

PTĐT - Ngày 26-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long