Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7quG6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buH4bq74bqgOOG7k2zhurfhu5NsOOG7q23DreG7kzjhu4dwOOG6v8Op4buxOOG7h204w6pwOMWp4bux4bq3OOG7h8Op4buROOG6vuG6pTEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhu6nGsOG6vy43Ly/hur9dw6rhurfhu5nhu6ds4bux4burbOG7mV1B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL2HhurHDoeG6oy/huqHhurHhu4FhYeG6ocOh4bqxOcOg4burYcOj4bqjw6DDocOgw7RhXeG7j+G7p2s3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcy4bum4buq4buG4buqOC044buq4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu4fhurvhuqA44buTbOG6t+G7k2w44burbcOt4buTOOG7h3A44burbG044bq/4buj4buTa1s4bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDjhur/DqeG7sTjhu4dtOMOqcDjFqeG7seG6tzjhu4fDqeG7kTjhur7huqVbOOG6vuG7o+G7k2s4QW1p4buTOEDhuq3hu5M4w5Thurfhu5NrOMOA4buZ4buTazjhu6vGsHl04bq/OOG7k2vhurXhuqA44buR4buv4buTazjDoS/hurFdOOG7hsSR4bqgOMO04bq1OOG6ojjDtW3DreG7kzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k44bq/d+G6tzjDim444burbHk44buqw7Lhu5NsOHfhuqA4w4rhu69tOOG7kG3hu5NsOOG6vmzEkeG7sTjDtWxtOOG7h204w7Vt4buJ4buROOG7q8aw4bq3OOG7kXDhu6s44bup4bufOOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhu6vGsMah4buTazjhu4dt4buJ4buROOG7h+G6t+G7k2s44burbG044bq/4buj4buTazjhu6vDom04w7Vs4buxOEHhu7Xhur844bq+4buj4buTazhBbWnhu5M4QOG6reG7kzjDlOG6t+G7k2s44bup4bqz4buTazjDoeG6oS3Do1044bq+4buv4buTazjhu4dtOOG6v+G7lTjhu6Zs4buVOOG6vmx3OOG7q8Oz4bq/bDjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w4TOG7oTjhu4bDom044buAeOG7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhur7DqeG7sTjhu4dtOMOqcDhBecO64burOGzhu6E44buGw6nhu5E44bq+4bqlOOG7geG7mTjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOMO04bq1OOG6v2x3OOG7h8Op4buxOOG7q3k4QXRtOOG7q3Hhu5NrOMO1beG7k2w44bunbG444burxrBp4buTOOG6rzk44bur4bquOOG7h+G7oeG7k2s44buHecO64bq/OMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhu4HDouG7k2s4QeG7l+G7kTjDquG6q+G7k2s4w6ppOOG7q+G7o+G7k2s44bq/4buf4burOOG7q2zhu4Xhu6c4QeG7jeG7k2w44bq/4bu34buxOEF0bTjhur9sbcOs4buxOOG7geG6tW04YcSD4bqv4buRXTjhu4Zt4buJ4buROOG7k2xl4buTOOG6v3fhurc44bq/w6nhu7E4w7ThurU44burbOG6s+G7pzjEgzjhu6vDqeG7k2tbOOG7h3nDuuG6vzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4w7k44burxrB2OGtt4bu54bq3OGzhu6FbOOG7q8awaeG7kzjhur/hu6/hu5NrOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsG44xanhu7HhuqU44bq/w6nhu7E4w7Vu4buTbDjhur9sbcOt4buxOOG7qeG6s+G7k2tdOOG7qsawaeG7kzjhur/DqeG7sThB4bq1OOG7q2zhurPhu6c44buHw6zhu7E44bq/4buVOGzhu4s44burbOG7n+G7k2s44buHw6jhu5M44burxrDhurfhu5NrOOG7q8awbjjhu5NrbOG7izjhu6ts4bux4bq54burWzjhu4fhu6Hhu5NrOMOqcDhBdG04w7Vtw63hu5M44burxrDhu63hur844bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS9h4bqxw6HhuqMv4bqh4bqx4buBYWHhuqHDoeG6sTnDoOG7q2HDo+G6o8Ogw6HDoMO0w6Fd4buP4bunazc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyw5Vt4buJ4buROOG7q8aw4bq3OOG7q2zhu7Xhur844burw6044burw6JtOGxt4buL4buTOOG7q8aweXXhu5NrWzjhu4fhu6Hhu5NrOOG6v2xuOMOKbjjhu6tseTjhu6rDsuG7k2w4d+G6oDjDtHnhu7E44bqiezjhu4bEkeG6oDjDtOG6tTjhu4dt4buJ4buROOG7k2xl4buTOOG6v3fhurc44bq+4buj4buTazhBbWnhu5M4QOG6reG7kzjDlOG6t+G7k2tbOMO04bq1OOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhu6vGsMah4buTazjhu4dt4buJ4buROOG6v3fhurc44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzhAbeG7i+G7qzjhu6rGsG84QeG6tTjhur934bq3OOG6v+G6pTjhu6vDsuG7k2xdOEBvOEHhurnhuqA44bq/bHc44buHw6nhu7E44bureThB4bq1OOG7h3Phu5M4QcOzOOG7q2xtOOG6v+G7o+G7k2tbOOG7h3Phu5M4QcOzOOG7q3k4QWXhu5M4a23hurPhu5E44bup4bqz4burOOG7p2zhuqVtOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buTbMSR4buTOMO04bu14bq/Wzjhu6tsbcOt4burOMOqw7M44buH4bq74bqgOOG7k2zhurfhu5NsOOG7q23DreG7kzjhu4dwOOG7q2xtOOG6v+G7o+G7k2tbOOG7p2zhuqVtOGzhu5nhurXhu5M44burbOG6teG7k2w44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG7q8aweXThur844buTa+G6teG6oDjhu5Hhu6/hu5NrOMOhL+G6sV04xajhu7HhurM44burxrBv4buTbDjhu6tsbTjhur/hu6Phu5NrOOG6v8Op4buTOOG7p2zhuqVtOOG7h+G6peG7kTjDquG6peG7mTjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOMO04bq34buZOOG7h3Dhu5NrfTjDtOG6teG7kTjhu4fDreG7kzjhu4fEkeG7sVs44buBxqHhu5M4QeG7izjhu6lt4buTbDjhu4fDreG7kzjhu4fhu5VbOOG7h+G6peG7kTjDquG6peG7mThB4buLOOG7qW3hu5NsOOG7keG7o2044burxrB5deG7k2tbOOG7h+G6peG7kTjDquG6peG7mTjhu5HhurA4xanhu7Hhurfhu5M4QeG6tTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS9h4bqxw6HhuqMv4bqh4bqx4buBYWHhuqHDoeG6sTnDoOG7q2HDo+G6o8Ogw6HDoMO0w6Bd4buP4bunazc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqxrB5dOG6vzjhu4fhu5VbOOG7h+G7oeG7k2s44bq/bG44w4puOOG7q2x5OOG7qsOy4buTbDh34bqgOOG7h+G6pzjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurc44burbcOt4buTOOG7h3A44burbG044bq/4buj4buTazjhur/huqVtOOG7q8Oi4buZWzjhu5PEkeG7k2s44bq/ZeG7pzhs4buhOOG7huG7oeG7k2s44bq+4bq54buTOOKAkzjhur7hu6Phu5NrOEFtaeG7kzhA4bqt4buTOMOU4bq34buTa1044bq+4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG7k+G6teG6oDjhur/hu5U44buBbeG7i+G7kzjhu6tu4bq/bDjDtWzhu5nhuqXhu5NrOMOjbOG6t1s44burbG3DreG7qzjDtcOtOMOq4buJOOG7k3l04bq/OOG7gW3hu4vhu5M44burbuG6v2w4OVvhuq/huqNs4bq3OGxv4buTbDjDquG6ueG6vzjhu6ts4bq34buTazhr4buh4buROMOgOOG6v2Xhu6ddOD3hu7Hhu5NrOMWp4bux4bq34buTbDhs4buhOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazhs4buLOOG7q2zhu5/hu5NrOOG7h3l14buTazjhu4HDouG7mVs44bq/xJHhuqA4w4Dhurfhu5NsWzjhu6ts4bql4buROGzhu5nhurc4QeG6tThsw6I44burw6nhu5NrOMO14bqwOOG7q2zhu7Hhurnhu6s44buH4buh4buTazjDqnBbOMO1bOG7heG7pzjDtW7hu5M4bOG7oV04QHRtOOG7qeG7tTjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4xanhu7HhuqDDreG7qzjDtG3hu4vhu6s44bq/d+G6tzjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2xbOOG7qeG7tTjhur/hu584a+G6qeG7k2s44bq/d+G6tzjhu5Ns4bq1OOG7q2zDqeG7sThB4bq1OOG6v2xu4buTbDjFqeG7seG6oMOs4buTOOG7h8Oz4bq3OOG7p2x5c+G7k2tbOOG7h8Ot4buTOOG7k+G6t+G6oDjhu6ttw63hu5M44buHcDjhur/hu6Phu5NrOOG7q8awb+G7k2w44buH4bqnOOG7h8Oi4burOOG6sTkoWzhsw6Lhu5NrOOG7kXbhur84w7XDqDjhu4fhurM4bOG7oTjhu5N5dOG6vzjhu5Ns4bubOOG7q2zhu6Phu5NrOEF0bTjhu4fDqeG7kTjhur7huqU44buH4bqnOGzhu5nhurXhu5M44burbOG6teG7k2xbOOG7h3Phu5M4QcOzOOG7q2xtOOG6v+G7o+G7k2s44buH4bq34buTazjhu6vhurnhu6c44burxrDhu7Hhu5NrOOG7qeG6t+G7kzhrw6Lhu6s44buH4buJOOG7q8aw4buh4buTazjhur/hu5s4QeG6tTjDtOG6s+G7qzjhu4fhurM4QcOy4bq3OGzDqF044buG4buh4buTazjhur9sbjjhuqBp4buxOOG6v8Op4buxOOG7sMOK4buS4buAOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu584QG3hu4vhu6s44buqxrBvWzjhu5Ns4bq1OOG7q2zDqeG7sX044buHc+G7kzhBw7M44burbG044bq/4buj4buTazjhu6ttw63hu6c44burduG6vzjhu4fhurvhuqA44buTbOG6t+G7k2w44burbcOt4buTOOG7h3A44burbOG7g+G7mTjhu4fhu63hu5NrOOG6v+G6t+G7kTjDtcOt4burfTjhu4di4bq/OMOqbeG7i+G7qzjhu6ds4bqlbTjGsOG6tTjhu6nhu5nhurPhu6tbOOG7h23DrOG7sTjhur9sw7Lhu5NsOMO1w7Phu6c44burbHVtOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7h23hu4nhu5E4w6pl4burOGzDuuG7pzjDtOG6on044buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sTjhu6vGsOG7oeG7k2s44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOOG6v8SR4bqgOMOA4bq34buTbFs44buHeXXhu5NrOOG7gcOi4buZOOG7kXDhu6s44bq/4bqz4bq/bDhsw7rhu6c4w7ThuqJ9OOG7q23DreG7kzhs4bq14buTbDjhur/huqVtOOG7q8Oi4buZWzjhur9sw7Lhu5NsOOG7q8aw4bq34buTazjhur9s4buZOOG7p2zhu684bMO64bunOEF0bTjhur/huqXhu5NsOMWp4bux4bq34buTOOG6v2zhu7Hhu5NrOOG6v3fhurc44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsXTgkaeG7sTjhur/DqeG7sTjhu6ts4bq14buTbDjhu6ds4bufOEBt4buL4burOOG7qsawbzjhu6vhuq3hu5NrOOG6v3l14buTazjFqeG7seG6peG7kzjDtOG6ojjFqeG7seG6oDhs4buZw6Lhur9sWzjDgOG7tzjDtOG6ojjhu5NrbG1p4buROOG7k2zhu7nhu5NrOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjDtMO6bTjhu4F24buTazhBbeG7i+G6vzjhur/huqVtOOG7q8Oi4buZOGzhu6E44buG4buh4buTazjhur7hurnhu5M4w7Rl4buTOOG6v2xtw63hu5E44buHZeG7qzjhur/hu6Phu5NrWzjhu6ds4bqzOEHhu6U44bq/4bql4buTbDjFqeG7seG6t+G7kzjDtW3DreG7kzjhu6vGsOG7reG6vzhB4bq1OMO1bOG7o+G7k2s4a23hurfhu5M44buH4bujOOG7q2zDs10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buo4bq34buxOMO1bG044buHbTjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurc4bOG6t2044bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG6vsOp4buxOOG7h204w6pwOMWp4bux4bq3OOG7hsOp4buROOG6vuG6pThB4bq1OOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhur/huqVtOOG7q8Oi4buZOEzhu6E44buG4buh4buTazjhur7hurnhu5NbOOG7h+G7oeG7k2s44bq/bG44w4puOOG7q2x5OOG7qsOy4buTbDh34bqgOOG6v2zDsjjhu4fDouG7mXs44buGxJHhuqA4w7ThurU44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOMWp4bux4bq34buTOOG7q8awxqHhu5NrOMO1bG04bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDjhu6loOMO04bq1OOG7h23hu4nhu5E44buTbGXhu5M4w7Vtw63hu5M44burxrDhu63hur844bq/d+G6tzhM4buhOOG6v+G7o+G7k2s4QW1p4buTOEDhuq3hu5M4w5Thurfhu5NrOEHhurU44bq/d+G6tzjhu4fhu6M44burbMOzOEBt4buL4burOOG7qsawb104QG84QeG6ueG6oDjhur9sdzjhu4fDqeG7sTjhu6t5OOG7p2zhuqVtOMWp4bux4bq34buTOOG7q8SR4buRWzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4xanhu7HhuqDDreG7qzjDtG3hu4vhu6s44buH4buJOGzhu5nhurXhu5M44burbOG6teG7k2w44bq/4bqz4bq/OOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhu5PhurXhuqA44burbOG7g+G7mTjhu4fhu63hu5NrOOG7q23DreG7kzjhu4dwOOG7h8OsOMaw4bq3Wzhr4buV4bunOOG7p2zDqeG7kzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4QG3hu4vhu6s44buqxrBvOOG7q8aww7k44burbOG6teG7k2w44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjDtMSpOGxwbThBw6w4QXRtOOG6v3BtOOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M44buBxJHhu5M44burcOG6vzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5FdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzLhu6ZAMS/hu6cy

PV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long