Cập nhật:  GMT+7
kÃõọửẦờÌÌệòHăĂỊẦwòlỬÃLọỊẶửÃọắỰ>ỮọỊẲẨÃọỰJĂọcrẨọạỈờẨẢọẤĂÁẬọỊÍờọửÉẨẢọỊợửọHÃCẨẢọửÃẸẨẢọẦKỊọựqẪọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọỊẲẨÃk/ÃõlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọÌÍửệò//ửịựờẪHÃỈỊÃẪịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/õớôộ/ồớữốõớõôõơỊõổộốỗỗẦõịÂHẢòọ/l​k/HlkHọửẦờÌÌệòH*wờữòlàăVăọ-ọỬÃĂỹỈọôổ-ổìọvẺẨẢọửÃẮọỰJĂọcrẨọạỈờẨẢọ-ọàÃBọỰẮọỊÃNọăẲẨÃọLỒìọỬÃLọỊẶửÃọắỰ>ỮọỊẲẨÃọvqọvĂọẤĂÁẬọỊÍờọỊÃÒửọỊỷìọửÃẪọỘọẤĂỷẨọửÃẲọvỡẪọÕỹọửÉẨẢọỊợửọHÃCẨẢìọửÃẸẨẢọẦKỊọựqẪọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọÃỈỒAẨọăờẬọ>ÉẨẢọẨBĂọÍĂỵẨẢọÕởọỊẪởẨọỊẲẨÃọẨBĂọửÃỈẨẢịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòl(ĂÁẬọỊÍờọỊÃÒửọỊỷọửợửọvĂÁẬọvờẨẢọỐpỒọÍờọÌỡỊọẦFọỊỡĂọÃờĂọỐqọ*NỀẨẢọ>ÃờọÕởọđỈụẨọạỈờẨẢìọÃỈỒAẨọăờẬọ>ÉẨẢìọỬÃLọỊẶửÃọắỰ>ỮọỊẲẨÃọỰJĂọcrẨọạỈờẨẢọẨÃủẨọẬỡẨÃiọăÃĂỵẨọỊờĂọỊÍẪẨẢọẨÃỎẨẢọẨrẬọỊÍFọẦỡĂọvụỒọữĂÀẨọÍờọẨẢởỒọHÃOửọỊỡHọÕỆĂọửÃĂỹỈọÃNỆẨẢọẨẢởỒọửởẨẢọẤÃẸửọẦĂAỊìọựủỊọỊÃNỂẨẢịọăĂẨÃọỊÃũẨọửÃỈẨẢọẦởọHÃpĂọÍĨỊọÍờọvNỄửọẨÃỎẨẢọựởĂọÃDửọẤĂẨÃọẨẢÃĂAẬọỊÓọẨÃỎẨẢọỊẺẨọỊỡĂọÃỡẨọửÃỷọỊÍẪẨẢọửÉẨẢọỊợửọHÃCẨẢìọửÃẸẨẢọẦKỊọựqẪịọỮÒọựợẪọHÃpĂọửÃẮẨÃọỐợửíọHÃpĂọửÃLọvẼẨẢọÌùẨọÌởẨẢọ“ồọỊỡĂọửÃẾ”íọHÃNỀẨẢọợẨọHÃCẨẢìọửÃẸẨẢọỊÃĂỵẨọỊờĂọHÃpĂọửBọỊÍDẨẢọỊụẬọỊÍDẨẢọvĂÁẬìọÌợỊọÕỆĂọỊẰẨÃọÃẰẨÃọỊÃÒửọỊỷìọỊÃẮửÃọOẨẢọÕỆĂọựĂỷẨọvÊĂọẤÃẮọÃưỈịọVÁọẦởẬọvNỄửọvĂỹỈọẨởỒìọvẺẨẢọửÃẮọỒỵỈọửũỈọÃỈỒAẨọăờẬọ>ÉẨẢọửMẨẢọẨÃNọửợửọẨẢởẨÃìọửợửọvẶờọHÃNỀẨẢọHÃpĂọỊĂỷẨọÃởẨÃọỊÊẨẢọẤỷỊìọỐụỒọữÒẨẢọửợửọHÃNỀẨẢọợẨọữĂÀẨọỊưHọHÃCẨẢọửÃẸẨẢọỊÃĂỵẨọỊờĂìọỊẰẬọẤĂỷẬọửOỈọẨỡẨọẤÃpọỊÃĂọHÃJọÃỄHọÕỆĂọvuửọvĂÁẬìọỊẰẨÃọÃẰẨÃọửLờọvẶờọHÃNỀẨẢịọ(ÃĂọửBọửợửọỊẰẨÃọÃỈẸẨẢọựủỊọẨẢỂọỐpỒọÍờọửũẨọHÃpĂọửBọHÃNỀẨẢọợẨọvÁọÃỡẨọửÃỷọẬOửọỊÃủHọẨÃủỊọỊÃĂAỊọÃỡĂọữẪọỊÃĂỵẨọỊờĂọẢụỒọÍờịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọÌÍửệò//ửịựờẪHÃỈỊÃẪịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/õớôộ/ồớữốõớõôõơỊõổộốỗỗẦôịÂHẢòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlVẸĂọÕỆĂọửợửọvĂÁẬọÌỡỊọẦFìọỬÃLọỊẶửÃọắỰ>ỮọỊẲẨÃọẢĂờẪọẨẢởẨÃọ>ÉẨẢọẨẢÃĂAHọHÃẸĂọÃỄHọÕỆĂọửợửọvẶờọHÃNỀẨẢọÍởọÌẪợỊọửKọỊÃÁìọỐợửọvẶẨÃọÍEọẨÃỎẨẢọvĂÁẬọỐỈẨẢọỒỷỈìọửủHọựợửÃọẨÃủỊọÃĂAẨọvờẨẢọvwọữDờọỊÍÒửọỊĂỷHọvỷẨọỊẮẨÃọẬỡẨẢọÕởọỊởĂọÌpẨọửLờọẨÃụẨọữụẨọvÁọửBọựĂAẨọHÃợHọỐỌọẦỘọẤÃứẨọửủHịọỬũẨọvpẬọựpẪọỊỈỒAỊọvẸĂọờẨọỊẪởẨíọỊĂỷHọỊKửọẦởẬọỊẸỊọửÉẨẢọỊợửọỊÍÒửọựờẨìọvpẬọựpẪọHÃợỊọÃĂAẨọÌỆẬìọửpẨÃọựợẪọẤẶHọỊÃỂĂịọỬợửọẨẢởẨÃìọửợửọvẶờọHÃNỀẨẢọửMẨẢọẨÃNọÃỈỒAẨọăờẬọ>ÉẨẢọHÃpĂọIỈờẨọỊụẬọỊỆĂọÕĂAửọẤÃỀĂọỊÃÉẨẢọữCẨẢọửÃpỒìọvpẬọựpẪọÃởẨÃọẦờẨẢọỊÃẪợỊọẦMọÕởọỐỌọẦỘọẨẢÃĂỵẬọửợửọỊÍNỂẨẢọÃỄHọÕĂọHÃỡẬọvỵọvĂỹỈíọỊĂỷHọỊKửọẦởẬọỊẸỊọửÉẨẢọỊợửọữÒọựợẪọẦMọIỈxỊìọẦMọẸẨẢìọÌỡỊọẦFọvủỊọvÁọửBọHÃNỀẨẢọợẨọữĂọữỂĂọữụẨọvỷẨọẨỀĂọờẨọỊẪởẨịịịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlkĂẬẢọÌÍửệò//ửịựờẪHÃỈỊÃẪịÕẨ/ữwÌẤỊẪH/ẨwÔÌ/õớôộ/ồớữốõớõôõơỊõổộốỗỗẦốịÂHẢòọ/lk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòl>ẢởẨÃọẨÉẨẢọẨẢÃĂAHọÕởọửợửọvẶờọHÃNỀẨẢọỊrẨẢọửNỂẨẢọẤĂÁẬọỊÍờọỊẪởẨọựẼọÃAọỊÃẸẨẢọÃẺọvưHìọvỵọẤèọửẸẨẢìọửợửọửÉẨẢọỊÍẰẨÃọàỬ)ỰọỐỈẨẢọỒỷỈọvờẨẢọựẶọÃNọÃỡĂọvÁọửBọHÃNỀẨẢọợẨọỐỌọẦỘìọẤÃÉẨẢọvÁọẨÃỎẨẢọÌÒọửẸọvợẨẢọỊĂỷửọỐpỒọÍờịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỰẪữỒòlỬMẨẢọỊÍẪẨẢọửÃNỀẨẢọỊÍẰẨÃọẦởẬọÕĂAửọửÃĂỹỈọẨờỒìọỬÃLọỊẶửÃọắỰ>ỮọỊẲẨÃọỰJĂọcrẨọạỈờẨẢọvqọẨẢÃwọÕởọửÃẪọỘọẤĂỷẨọvẸĂọÕỆĂọÕĂAửọIỈỒọÃẪỡửÃìọHÃợỊọỊÍĂÁẨọ(ÃỈọửÉẨẢọẨẢÃĂAHọỊÍỵẨọvẶờọựởẨọÃỈỒAẨọăờẬọ>ÉẨẢịk/HlkHọửẦờÌÌệòHỜỈỊÃẪÍòlàÃNỀẨẢọăÃpẪk/Hl

Phương Thảo

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019
2019-06-26 11:38:12

PTĐT - Ngày 26-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long