Cập nhật:  GMT+7
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbjzhurBC4bquw7XEqEHDtX3EguG7n8O1eHPDtcSodELEgsO1xKjhu4rDk0hCxILDteG6qOG7qULDtXjhu6lKw7XEqOG6sOG7uULDtcSo4buKQ0LEgsO14buQxJBCxILDteG6quG6vsSow7VCdOG6qsO1w4xK4bufbS/huq7hu5FubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw40/eeG7n3fhu49u4buu4buhQ8O1duG7oUPDteKAnOG6seG6skLhuq7DteG6ruG6skLhuq7DteG6ruG6sMOAQsO1QuG7n+G7lMO1dk7hu5/DtULDgULDteG6rOG6sELhuq7DtcSoQeKAncO1dk7hu5/DteG7ruG6vsO14bqj4bqu4buhxKjDtcSo4buK4bqw4bqgQsO1POG6sELhuq7DtcSoQcO1fcSC4bufw7V24bquQ8O14buv4bqwQcSow7VCw4FCw7XhuqzhurBC4bquw7XEqEHDtX3EguG7n8O1xKjhu4pDQsSCw7XEqOG6ruG7oULEgsO14buVw7V4c8O1xKh0QsSCw7XEqOG7isOTSELEgsO14buZ4buJ4buZZ8O1LcO14bqo4bupQsO1eOG7qUrDtcSo4bqw4bu5QsO1xKjhu4pDQsSCw7Xhu5DEkELEgsO14buRw7VCdOG6quG7icO14buI4bufSsO14bqs4bqu4bqww7XEguG6sHLhuqrDtcO04buJ4bubZ8O1xKjhu4pDQsSCw7XEqOG6ruG7oULEgsO14buZxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/hurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu5vhu5fDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5fDtMO0w43hu5jhu4vhu4/DteG7iOG7inbhu4Xhu48vL3bEqeG7r+G7n0PDjeG6rkrEqOG6rkPEqeG7kEIvd3nhu4jhuqzEqEPDjS9CeeG7kuG7iC/hu5Phu5nhu5Phu5Mv4buR4buR4buRd+G7leG7kcO04buX4buX4buV4bujxKjhu6Phu5HDtMah4bqow7Qt4bqwQuG6ri3EqHktQsSC4bufLeG7kcSp4bqmw43EguG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4884bqwQuG6rsO1xKhBw7V9xILhu5/DtXhzw7XEqHRCxILDtcSo4buKw5NIQsSCw7Xhuqjhu6lCw7V44bupSsO1xKjhurDhu7lCw7XEqOG7ikNCxILDteG7kMSQQsSCw7Xhuqrhur7EqMO1QnThuqrDtcOMSuG7n+G7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4bub4buXw7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buP4buXw7TDtOG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONVuG7n8ONxKjhurBDQuG7j259xILDk0bhurDDtXfFqULDteG6qkrhu5/DteG7iHXhuqrDtcSoceG6sMO14buI4bqw4bu5SsO1xKjhuq7hurTDtUjDtXtD4buI4bqs4buQ4buf4buJw7V9xILhu5/EqcO1a1JC4bquw6zDteG7nirhuqMv4bqx4bqxw6nEkX1sbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7ruG6vsO14bqj4bqu4buhxKjDtcSo4buK4bqw4bqgQsO1POG6sELhuq7DtcSoQcO1PuG6sOG7uULDteG7r+G7n0LEgsO1fcSC4bufw7XEqOG7ikNCxILDteG7r+G7oUPDtXbhu6FDw7XigJzhurHhurJC4bquw7Xhuq7hurJC4bquw7Xhuq7hurDDgELDtULhu5/hu5TDtXZO4bufw7VCw4FCw7XhuqzhurBC4bquw7XEqEHigJ3DtULEgnDhu5TDteG7meG7kS/hu5fDtXbhuq5Dw7Xhu6/hurBBxKjDtULDgULDteG6rOG6sELhuq7DtcSoQcO1fcSC4bufw7XEqOG7ikNCxILDtcSo4bqu4buhQsSCw7Xhu5XDtXhzw7XEqHRCxILDtcSo4buKw5NIQsSCw7Xhu5nhu4nhu5lnw7Utw7Xhuqjhu6lCw7V44bupSsO1xKjhurDhu7lCw7XEqOG7ikNCxILDteG7kMSQQsSCw7Xhu5HDtUJ04bqq4buJw7Xhu4jhu59Kw7Xhuqzhuq7hurDDtcSC4bqwcuG6qsO1w7Thu4nhu5tnw7XEqOG7ikNCxILDtcSo4bqu4buhQsSCw7Xhu5kv4buTw7Thu5Phu5nEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhurZC4bquw7XEqOG7ikNCxILDtcSC4bqw4buf4bqww7V4Q3FCw7XEqOG7jMO1xKjhuq7hu6FCxILDteG7kcO1eEFCw7XEqOG6ruG7oULEgsO14buV4buJw7XhuqzhurBC4bquw7XEqEHDtX3EguG7n8O1eHPDtcSC4bqwcuG6qsO1w7Thu4nGoWfEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25WT0LEgsO1xKjhuq55Q8O14buu4bq+w7XEqOG7iuG7uULhu4nDtSZX4bqjw7XEqOG6ruG7oULEgsO14buVw7V4c8O1xKh0QsSCw7XDtOG7ieG7k2fDteG7iEPDteG7kOG7hOG6sMO1xKjhuq7hu6FCxILDtcSo4buKw5Phu4R24buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bq2QuG6rsO1eEFCw7Xhu5RBSsO1xKjhurzDteG6qkzhu5/DteG7kE3DteG7iOG7n0rDteG6rOG6ruG6sMO1xKh0QsSCw7Xhu5Hhu4nhu5Fnw7Xhuqrhur7EqMO1xKjhuq7hu6FCxILDtcSo4buKw5Phu4R2w7V4RMSpw7Xhu67hur7DteG6o+G6ruG7ocSow7XEqOG7iuG6sOG6oELDtTzhurBC4bquw7XEqEHDtXfhu47DtXhD4buhQsO14bqqw5J2w7XEqHRCxILDtcSo4buKw5NIQsSCw7UmV+G6o8O1dk7hu5/DtX3EguG7n8O1QnThuqrDteG7k8O04buT4buZw7Xhuqhww7Xhu5Hhu4nhu5NnxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uxJFwQ8O1xILhurDDlOG7n8O1xKjhuq7hu6FCxILDteG7l+G7icO14buu4bq+w7XEqOG7isOTSELEgsO14buu4bq+w7XhuqPhuq7hu6HEqMO1xKjhu4rhurDhuqBCw7U84bqwQuG6rsO1xKhBw7V74buf4buY4bqw4bqqw7XEg3nhu4jhuq55xKhC4bqw4bqsQ+G7kMO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XhuqhDceG6sMO1xKjhu4rhu4zDteG6rOG6rnLDtUJ0QsSCw7XEqHRCxILDtcSo4buKw5NIQsSCw7V2RMO1xKjhuq7huqDDtXbhu59Dw7Xhuq7hu4JCw7Xhuqrhur7EqMO1duG6rkvEqMO14buIQ8O14buQ4buE4bqww7V34buOw7Xhu6/hu6FDw7V2TuG7n8O14buu4bq+w7VCcOG7lMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPblbEkELDtcSo4bqueUPDteG6o+G6rkTDteG6seG6rk7DtcSow5Phu4RCxILDtcSo4bquw5LDtULhuq7GsMSow7U+4bqw4bu5QsO14buv4bufQsSCw7V9xILhu5/DteG7nkJ34buKeeG7lMO14buueeG6qENK4buIQ+G7kOG7icO1xKh0QsSCw7XEqOG7isOTSELEgsO1JlfhuqPDtXZO4bufw7V9xILhu5/DtUJ04bqqw7Xhu5PDtOG7k+G7mcO1dkTDtcSo4bqu4bqgw7V4ccSow7Xhu5NnxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uVuG7gsO1w4xK4bufQsO1xKjhuq7hurxCxILDteG6rOG7ucO1xIND4buI4buIxKjhu5/EqMO1dk7hu5/DtX3EguG7n8O1QsSCcOG7lMO14buR4bubL+G7l8O1duG6ukLEgsO14buv4bq8w7Xhu4jhurzDteG6qOG6sMOASsO1duG6rkPDteG6ruG7n+G7lMO1JlfhuqPDtXZO4bufw7VCw5Phu4R2w7VCcOG7lMO1eHPDtcSC4bqwcuG6qsO14bqs4bquQ3JCxILDteG7keG7ieG7o2fDtcSo4buKQ0LEgsO1w4xK4buWw7Xhu5HEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j2484bqwQuG6rsO1xKhBw7V9xILhu5/DtXhzw7XDjeG6rnLhurDDteG6rsOSQsSCw7V24bqu4bq0SsO14bqocELDteG7iERCxILDtcSo4buK4buMQsSCw7XDjeG6rnHEqMO14bqs4bqu4buhdsO14bqo4bqw4bu5QsO1w4xK4bufQsO1eEFCw7V2dELEgsO1xKjhuq7hu6VCxILDteG7kOG7hOG6sMO14bq34bqs4buK4buf4bqwQnnhu4nDtcSo4buKQ0LEgsO1eETDtXZEw7XhuqjDgELhuq7DtXbGsOG6qsO1dk7hu5/DtT7hurDhu7lCw7XhuqrhurBC4bquw7V24bquxalKw7XFqErDtWtZ4bq3bMO1eOG6vOG6sMO14buQ4buE4bqww7V24buhdsO14buIckLDtcON4bqu4bux4bqqw7Xhu5h0QsSCw7V34bupSsO1fcSC4buf4buJw7XEqOG7iuG7uULDteG6rkHEqMO14bqocMO14buQ4bqww4B2w7V94bquROG6qsO1duG7oXbDtULDgULDtXbhurpCxILDtULEguG6ruG6sMOAw43DtcON4bqu4buhxKjDtcSo4buK4bqw4bqgQsO14bqucELEgsO1eOG7qUrDtcSo4bquQcO1xILhurDhu4ThurDDtWsm4bubbMO14buQcMO14bueSuG7iMSo4buK4buf4bqo4bqw4bufw7Xhu6HDjcO1xILhurDhu6HDtcSo4buK4bupQsO1eOG6vOG6sMO14buQ4buE4bqww7V34bupSsO1QsOT4buEdsO1QnDhu5TEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhuq55Q8O1duG6ukLEgsO1xKjhu5TDtcON4bquxalCw7XEqOG6tnbhuq7DtXjhur52w7Xhuqjhu6vDjcO1dkTDtcSo4buKTcO14buISMO1xKhx4bqww7U+Q0J3Q0LDtVbhu5/DjeG6sMSo4buf4bqow7VZdkNCQ+G6quG6sHbhu4jhu4nDteG6qsOSdsO14buITcSow7XEguG6sHLhuqrDtSZX4bqjw7XEqOG7iuG7uULDteKAnOG6tsSow7Xhuq7hu4JCw7Xhu4hDw7Xhu5Dhu4ThurDDtXfhu47DteG6rOG6sEFC4buJ4oCdw7V24bquQ8O1xKjhuq7GsOG7lMO1QsOBQsO14bqs4bqwQuG6rsO1xKhBw7V4c8O14buQw5NHxKjDtcOMSuG7n8O1xILhurDhu5/hurDDtXhDcULDteG6rOG6rkTDteG6rOG6rnRCw7Xhu5Bww7Xhu691xKjDtXjhu6lKw7XEqHRCxILDtcSo4buKw5NIQsSCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uVuG6ruG6sMO1xKjhurDhu7lKw7V24bqu4bq2QuG6rsO1w43huq5Ow7V44bufQsSCw7XEqOG6rkt2w7V44bux4buUw7V3Q+G7n0Lhuq7DteG7iOG6vMO14buv4buhQsO14bqo4bu1w7Xhu5Bww7VCxIJwQuG6rsO1duG6ukLEgsO1QsSC4bqu4bqww4DDjcSpw7XhurHhu4pDQsSCw7Xhuqrhur7EqMO14bqow5NKw7Xhu5bhu4nDtVbhu5/DjeG6sMSo4buf4bqow7VZdkNCQ+G6quG6sHbhu4jDtXbhuq5Dw7Xhu4rDukLEgsO1QsOBQsO14bqs4bqwQuG6rsO1xKhBw7V9xILhu5/DtXjhu59CxILDtcSo4buK4bu5QsO1eHDDtXhxxKjDteG6qsOSdsO1xKh0QsSCw7XEqOG7isOTSELEgsO1d8OT4buCQsSCw7Xhu5BwQ8O1QnThuqrDteG7k8O04buT4buZxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uPOG6sELhuq7DtcSoQcO1fcSC4bufw7V4c8O1xILhurBy4bqqw7Xhu5Phu4nhu5Fnw7XEqOG7ikNCxILDtUJ04bqqw7Xhu5PDtOG7k+G7k8Spw7XhurFK4buUw7VC4bqu4bqw4bu5QuG7icO1duG7oXbDteG7r+G6sMOAQsO1w43huq7hu6HDjcO1xKjhu4rhu4xCxILDtcON4bquccSow7V2RMO1xKjhu6F2w7V44bq+QsSCw7V44bq84bqww7Xhu5Dhu4ThurDDtULDgULDteG6rOG6sELhuq7DtcSoQcO1fcSC4bufxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqvQ0rhu4p2eeG7j259xIJKw4pCw7XhurHhurHDqcSRfW0vw41u

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long