Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bul4bq34bu04buxTUjhu4BM4bux4bu3eOG7sU3Dg0zhu7FNRsOBWOG7sVNHw4FNR+G7sUvhuqbhu6Dhu7Fd4bqgTUbhu7F94buSTUbhu7FS4bqgTeG7scOzSOG7gFPhu7HDouG7uUzDuS9H4buv4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tDU0dUTOG6quG7sUNHSEPEkOG7sUh9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4buxw73hu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxd+G7t3jhu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9Cc+G6quG7uU7hu6BHVFNHTnPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnjhu615L+G7r+G7r+G7r0N34buveXfhu7N44butU3d54buveEvhu7Mt4buvdi3hu69zxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q+G6t+G7tOG7sU1I4buATOG7seG7t3jhu7FNw4NM4buxTUbDgVjhu7FTR8OBTUfhu7FL4bqm4bug4buxXeG6oE1G4buxfeG7kk1G4buxUuG6oE3hu7HDs0jhu4BT4buxw6Lhu7lM4bur4buxVkhDU0fGoeG7q8O94but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4burd+G7t3jhu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7r3jhu7XDveG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F2ecO94but4bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQnPhuqrhu7lO4bugR1RTR05z4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z44buteS/hu6/hu6/hu69Dd+G7r3l34bu14but4buvU3d5ecO9S3ktennhu692duG7r+G7rXd3w713dnh5LeG7tXnhu7nhu63hu7NzxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q+G6t+G7tOG7sU1I4buATOG7seG7t3jhu7FNw4NM4buxTUbDgVjhu7FTR8OBTUfhu7FL4bqm4bug4buxXeG6oE1G4buxfeG7kk1G4buxUuG6oE3hu7HDs0jhu4BT4buxw6Lhu7lM4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7r3jhu7XDveG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3Z5w73hu63hu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7r3jhu7d54bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXZ5w73hu63hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9Cc+G6quG7uU7hu6BHVFNHTnPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnjhu615L+G7r+G7r+G7r0N34buveXfhu7Xhu693U3jhu63DveG7t0vhu68tennhu692duG7r+G7rXd3w73hu7fhu7d2w70t4bu54buz4bu1w73hu69zxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q+G6t+G7tOG7sU1I4buATOG7seG7t3jhu7FNw4NM4buxTUbDgVjhu7FTR8OBTUfhu7FL4bqm4bug4buxXeG6oE1G4buxfeG7kk1G4buxUuG6oE3hu7HDs0jhu4BT4buxw6Lhu7lM4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7r3jhu7d54bur4buxR8SQSEZHU8ah4burdnnDveG7reG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4buveeG7r+G7r+G7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F2ecO94but4bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQnPhuqrhu7lO4bugR1RTR05z4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z44buteS/hu6/hu6/hu69Dd+G7r3l34bu1duG7r1N3eOG7s3hLeS16eeG7r3Z24buv4butd3fDveG7t+G7t3fDvS3hu7Phu4Thu6/hu7XEkHPEqOG7oEbhu6vhu7Hhu7lLU8ah4bur4bq34bu04buxTUjhu4BM4bux4bu3eOG7sU3Dg0zhu7FNRsOBWOG7sVNHw4FNR+G7sUvhuqbhu6Dhu7Fd4bqgTUbhu7F94buSTUbhu7FS4bqgTeG7scOzSOG7gFPhu7HDouG7uUzhu6vhu7FWSENTR8ah4bur4buveeG7r+G7r+G7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3Z5w73hu63hu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7r3nhu6924bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXZ5w73hu63hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9Cc+G6quG7uU7hu6BHVFNHTnPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnjhu615L+G7r+G7r+G7r0N34buveXfhu7V24bu1U+G7s3d24bu3S+G7tS16eeG7r3Z24buv4butd3fDveG7t+G7t3h3LeG7teG7t0NC4bu1c8So4bugRuG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vhurfhu7Thu7FNSOG7gEzhu7Hhu7d44buxTcODTOG7sU1Gw4FY4buxU0fDgU1H4buxS+G6puG7oOG7sV3huqBNRuG7sX3hu5JNRuG7sVLhuqBN4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu6954buvduG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3Z5w73hu63hu6vhu7Ev4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7r3nhu6124bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXZ5w73hu63hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9Cc+G6quG7uU7hu6BHVFNHTnPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnjhu615L+G7r+G7r+G7r0N34buveXfhu7V3eVN24bu34butdkvhu68tennhu692duG7r+G7rXd3w73hu7fhu7fDveG7rS3hu7Phu7d54bu34bqqc8So4bugRuG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vhurfhu7Thu7FNSOG7gEzhu7Hhu7d44buxTcODTOG7sU1Gw4FY4buxU0fDgU1H4buxS+G6puG7oOG7sV3huqBNRuG7sX3hu5JNRuG7sVLhuqBN4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu6954butduG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3Z5w73hu63hu6vhu7Ev4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7r3nhu6144bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXZ5w73hu63hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9Cc+G6quG7uU7hu6BHVFNHTnPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnjhu615L+G7r+G7r+G7r0N34buveXfhu7V4d1Phu7V2d+G7r0t3LXp54buvdnbhu6/hu613d8O94bu34bu34bu34bu1LeG6qsSQxJDhu7Xhu69zxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q+G6t+G7tOG7sU1I4buATOG7seG7t3jhu7FNw4NM4buxTUbDgVjhu7FTR8OBTUfhu7FL4bqm4bug4buxXeG6oE1G4buxfeG7kk1G4buxUuG6oE3hu7HDs0jhu4BT4buxw6Lhu7lM4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7r3nhu6144bur4buxR8SQSEZHU8ah4burdnnDveG7reG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4buveOG7t+G7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F2ecO94but4bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQnPhuqrhu7lO4bugR1RTR05z4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z44buteS/hu6/hu6/hu69Dd+G7r3l34bu1eXZTdsO9d3lL4buzLXp54buvdnbhu6/hu613d+G7s+G7reG7rXjhu7Mt4buvQ3fEkMO9c8So4bugRuG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vhurfhu7Thu7FNSOG7gEzhu7Hhu7d44buxTcODTOG7sU1Gw4FY4buxU0fDgU1H4buxS+G6puG7oOG7sV3huqBNRuG7sX3hu5JNRuG7sVLhuqBN4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu6944bu34but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4burdnnDveG7reG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4buveOG7t+G7s+G7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F2ecO94but4bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQnPhuqrhu7lO4bugR1RTR05z4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z44buteS/hu6/hu6/hu69Dd+G7r3l34bu34buteFN34bu14buteUvhu68tennhu692duG7r+G7rXd34buz4but4butw713LeG7tXnhu7Xhu7fhu7NzxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q+G6t+G7tOG7sU1I4buATOG7seG7t3jhu7FNw4NM4buxTUbDgVjhu7FTR8OBTUfhu7FL4bqm4bug4buxXeG6oE1G4buxfeG7kk1G4buxUuG6oE3hu7HDs0jhu4BT4buxw6Lhu7lM4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7r3jhu7fhu7Phu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t2ecO94but4bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”
2024-05-20 07:50:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ mới có tình trạng cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, không dám làm việc , không dám nêu gương... Bệnh “sợ trách nhiệm”...

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên
2024-02-01 08:43:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây...

Chuyển biến từ một Nghị quyết

Chuyển biến từ một Nghị quyết
2024-01-31 10:49:00

baophutho.vn Là Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền đồng cấp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 4.500 đảng...

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ở Thanh Ba

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ở Thanh Ba
2024-01-25 14:11:00

baophutho.vn Ngày 25/1, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3/2 cho đảng viên lão thành...

Trao Huy hiệu Đảng tại huyện Đoan Hùng

Trao Huy hiệu Đảng tại huyện Đoan Hùng
2024-01-22 14:24:00

baophutho.vn Ngày 22/01, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã...

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
2024-01-18 08:25:00

baophutho.vn Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh có 86 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.791 đảng viên và trên 30.000 lao động. Để lãnh đạo các tổ chức cơ...

An toàn và tiết kiệm

An toàn và tiết kiệm
2024-01-18 08:24:00

baophutho.vn Vào dịp cuối năm, cận Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả sau một năm hoạt động, đón nhận các danh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long