Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4oCc4buqaMOpw7R0xKnhu63igJ3DqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Opw7Xhu6Hhu610w6nDgsOyw4LDqcOCxJDDqcO0w4DDqeG6tMSC4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqshdOG6onXDqXN1Z+G7rcOp4bq24bqkZ+G6tcOp4buRQ+G6oHXDqeG6tEXDqeG6tuG6pGfhu63DqcOCbuG7seG6tcOpw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Op4bq0aMOCw6nhurRn4buvw6nDtOG6qmfDqSHhu6fhu610w6nhuqrhur7hurXDqVThu5Lhu6zhu5DhurXDqSjDleG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu6104bq1w6nhu7HDreG7rXPDqeG7q0PhuqB1w6nhur7DqcOC4bujw6nDtMOAw6nhurTEgsOp4buT4buLw6nhu5NDw4PDtMOpw7Thuqrhu61zw6nDtOG7teG6tcOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8Op4but4buJ4butc8Op4burRcO04bq1w6nhurbhuqRnw6nhu5N2w6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6nDguG7tcOCw6nhurpndcOpw4LhurJ3w6nigJzhu61zQ+G6onXDqXNow7TDqcO0QeG7rXPigJ3DqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nhurXDqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Opw7Xhu6Hhu610w6nDgsOyw4LDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsh4bqk4bq+w6nhu610deG7neG7reG6tcOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqcOC4bqyw63hu7HDqeG6vsOpw4Lhu6PDqXR14buh4butw6nhu61n4bq+w6nhurrhu4/hu63DqcO0d+G7rcOp4butdHXhu5/huqTDqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6nDtW/DgsOpw7TDsuG6sOG6tcOp4buTa8O0w6nDtXXhu6HDgsOp4buracOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7kXVx4butw6nDtXXhu6Phu63DqeG6sHREw7TDqcOCw63hurDDqeG6umnDqcO0dENnw6nDtHbDqcOCdeG7n+G7rcOp4bur4buhw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nhu5Hhu6XDtHTDqcO14buh4butdMOp4bux4bqgdeG6tcOpw7TDs+G7rcOpw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhurB0w6x1w6nDtHbDqeG7rXThurjhu61zw6nDtXXhu6Hhu63DqeG6sHRo4bqww6nDtOG6qMOpw4J0cOG6tcOp4buT4bul4butdMOpdEPhuqDhu61zw6nhu6tu4bqkw6nhu5FpdcOp4buTcMOpw7Row7TDqcOC4bqyw63hu7HDqeG6vsOpw4Lhu6PDqcOK4buL4bq1w6nhurB0Q+G6ouG7rXPhurXDqcOCdOG7pcOpw4LhurJv4butw6nDgnXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqeG6sHRow4LDqXThuqThur7DqcOC4bu1w4LDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7oeG6tcOpw7R04buJ4buxw6nhurR2w7ThurXDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqp4bq0w4LhurLhu6/hu61z4bqr4buo4buGw6lV4bq3w6nhu6rDiWfDqcOCdMOJw6nhurpp4butc+G6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhurvhurnhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4PDquG7geG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur/hurkv4bq74bq74bq74buR4bq74bq54buD4bq5ZsOq4buHw4Lhur3hu4Hhu4Hhurvhu6vhur8tdeG7sXMt4bq94bq54bq94bq94bq5ZuG6uWYt4bq54buF4bq54bq94buB4buFw6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFl4oCc4buqaMOpw7R0xKnhu63igJ3DqeG6sHR34butc+G6tcOpw7R04bu14butc8Opw7Xhu6Hhu610w6nDgsOyw4LDqcOCxJDDqcO0w4DDqeG6tMSCZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhurvhurnhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buDw6rhu4Flw6kv4bqr4busdG7hu63DqeG6unXhu53hu63DqeG6vsOpw4Lhu6PDqcOCw611w6kh4bqyw63hu7HDqeG6vsOpw4Lhu6PDqcOK4buLw6khdOG6pMOp4busc8Otw7ThurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqSFu4butw6kuw4Dhu63DqeG7qeG7o8OCw6l0w4PhurDDqcOCdOG7ieG7seG6tcOp4bupdXDhu7HDqcOC4bqyZ8Op4bq6acOp4bqwdEHDqcO1deG7o+G7rcOp4bupdeG7o+G7rcOpw4J0RMO0w6nhu5F14butdMOp4buRQ+G6ruG7rXPDqcO0dOG7r8Opw4LhurLGocOp4buZ4buxw6nhu5FD4bqgdcOp4but4buJ4buxw6nDguG6pEF1w6nDgsOtdcOpw7XDrOG7rcOpw5R4w6kuw4Dhu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtUw4Dhu63DqXRndcOp4but4buJ4buxw6nhurbhuqRnw6nhu6tpw6nhurbhuqThu4vhu61zw6nDgnThuqJ1w6lzdWfhu63DqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6nhu5PDs+G6vsOpw4J0w4nDqcOCdGjDtHTDqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqeG7rXNp4butdMOp4bq+w6nDguG7o8Opw7XEgnXDqeG7keG7pcO0dMOpw5Thu64yVeG7kC3hurtmw6nDteG6rOG7rXPDqeG6sHRow4LhurXDqeG7kXVx4butw6nDtXXhu6Phu63DqeG6sHREw7TDqcOCw63hurDDqeG6umnDqcO0dENnw6nDgsSQ4butc8Opw7R2w6nDgnXhu5/hu63DqeG7q+G7oeG6tcOpw4LhuqThur7DqeG7rXR14bud4butw6nhu5N2w6nDtELhu61zw6nhu6tpw6nDgnXhu53huqTDqeG7k3Vw4buxw6nhu5Nww6nhu6l0bOG7rXPDqeG7k+G7peG7rXTDqcOCw7Phu7HDqeG6tuG6pGfhu63DqcOC4bqyeOG7rXPDqcO04bqqZ8Opw4LhuqThur7hu6Phu63DqeG6vsOpw4Lhu6PDqcO0w4DDqeG6tMSCw6LDqeG7rHThuqLDqcO0dsOp4bq0RcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4Ju4bux4bq1w6nhu5PDs+G6pMOpw4JDw6nhu61u4butc8Opw7Rv4bqww6nhu7Fpw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7keG7pcO0dMOpw7Xhu6Hhu6104bq1w6nDtGjDtMOpw4LhurLDreG7scOp4bq+w6nDguG7o8Opw4rhu4vhurXDqeG6sHRD4bqi4butc+G6tcOpw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DqeG7k+G7i8Op4bqwdGjDgsOpdOG6pOG6vsOpw4Lhu7XDgsOpw7R0RMO0w6nhu63hu4nhu61z4bq1w6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhurB0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqcO14buh4butdMOpw4LDssOC4bq1w6nDtHThu4nhu7HDqeG6tHbDtMOp4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7mcOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqcOCxJDDqeG6tOG6oOG7seG6tcOpw4LEkMOpw4pn4bq1w6nDgsSQw6nDtMOAw6nhurTEguG6tcOp4bq24bqkZ8Op4buTdsOpw7XDrOG7r8Op4bq64buh4bq1w6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nhurREw7TDqeG7qXR54buZw6nDtOG7ueG7rXPDqeG7k+G7t+G7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuqnhurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvDlHThuqThu43hu63DqXR2Z8Opw4LhurLDreG7scOp4bq+w6nDguG7o8Opw7Rv4bqww6nDiuG7i+G6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrVHXhu6Hhu63DqeG7rWfhur7hurXDqcOC4buvaeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6nDtHbDqeG6veG6veG7gcOpw4LhurLDreG7scOp4bq+w6nDguG7o8Op4bqnITUh4bqtw6nDiuG7i+G6tcOp4bqwdEPhuqLhu61z4bq1w6nDgnThu6XDqcOC4bqyb+G7rcOp4bqnc3h1w6nDgsSpw4LDqeG7q2nDqcOK4buL4bqtw6nhurrhuqB1w6nDguG6suG7neG7rcOp4bq7w6Lhur3hurnhurnDqeG6unXhu53hu63DqcO0dETDtMOp4buTZ+G7rXPDqeG7q2nhu7HDqeG6unXhu6HDtMOpw4LDrXXDqcOC4bqyw63hu7HhurXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buTdsOpw7R2w6nDguG6suG7neG7rcOp4bq94buB4bq5w6nDtWjDtMOp4bq0xanhurXDqeG6v+G6v8Op4buRQ8ODw7TDqeG6tMWpw6nhu5PDrXXDqXR4w7ThurXDqeG6u+G6ueG6ucOjw6nDtGjDtMOpw4LhurLDreG7scOp4buTw63DgsOpw4J14bud4bqkw6nDtHTDusOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8Op4bq64bufw6nhur7DqcOC4bujw6lzdWd1w6nhu5Phu6/DreG7rcOp4buT4buj4butw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG6ucOiw6kydeG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDtGjDtMOpw4rhu4vhurXDqeG6sHRD4bqi4butc+G6tcOpw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DqeG7k8Otw4LDqcOCdeG7neG6pMOpw7R0w7rDqTvhuqThu7XDtMOpc3Vnw6nhurrhu5/DqeG6vsOpw4Lhu6PDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq5w6nhu6tpw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDgnThu5nhu63DqcO0dOG7tcOCw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7oeG6tcOpw7R04buJ4buxw6nhurR2w7ThurXDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6nhurppw6nhu6vhuqThu7Phu63DqeG7k0PDg8O0w6l04buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4bulw6nDguG7r2nhu63DqcOC4bun4butdMOp4buTa8O0w6nDtXXhu6HDgsOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4Ju4buxw6LDqeG7knDDqeG7rXThurjhu61zw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu61p4bq+w6nhu5NDw4PDtMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDteG7ueG6tcOpw4rhuqThur7hu53hu63DqeG6tOG6pOG7tcOC4bq1w6nhurB04bqsw6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqeG7kXVx4butw6nDtXXhu6Phu63DqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nhurppw6nhur7hu53huqTDqcO0w7PhuqTDqcOCdEXDtMOpw4J1ceG7rcOpw4LEkOG7rXPDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4but4bq1w6kuxILDqTXDqcOC4bujw6nhu5Phu4vDqeG6sHThu7V1w6l0w4PhurDDqcO04bqs4butc8Opw7Row7TDqeG6tMSC4bq1w6nhu61zaeG7rXThurXDqcO0aMO0w6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Op4bup4bul4bqww6nDgnThuqJ1w6nDgnRn4buxw6nhu7FD4bqkw6nDtHThu6/DqSHhu6fhu610w6nhuqrhur7hurXDqVThu5Lhu6zhu5DhurXDqSjDleG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu610w6nDtWfhu63DqXRp4butdMOp4butdHXhu5/huqTDqeG7rXN04bulw6nhurbhuqThur7hu6PDguG6tcOp4buT4bufw6lo4but4bq1w6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOp4buxZ+G7rXPDqcOCw7rhu610w6nhu5Phu6Xhu610w6l0Q+G6oOG7rXPhurXDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOp4buT4bufw6nDgnThu5nhu6/DqcOCxJDhu61zw6lzdWd1w6nhu5Phu6/DreG7rcOp4buTcMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDteG7ucOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG6tuG6pGfhu63DqcOC4bqyeOG7rXPDqeG7qXRow7TDqcOCw611w6nDguG6pOG6vuG7o+G7rcOp4bq+w6nDguG7o8Opw7TDgMOp4bq0xILhurXDqSE1IcOpw4rhu4vDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlOG7ieG7rcOpw7REw6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nDtOG6qmfDqSHhu6fhu610w6nhuqrhur7hurXDqVThu5Lhu6zhu5DhurXDqSjDleG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu610w6nhurppw6nDgsO54butdMOpdMO54butdMOpw4J0RcO0w6nDgnVx4butw6nDgsOtdcOpw4LEkOG7rXPDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61z4bq1w6kuxILDqTXDqcOC4buj4bq1w6nDtG/hurDDqeG6quG6vuG6tcOpw7R0w7rhu610w6nhurbhuqThur7hu5/hu63DqcO0b+G6sMOpdOG6pOG6vuG7oeG7reG6tcOpw4rhu4vDqeG7k+G7i8Opw7Vn4butw6l0aeG7rXTDqcO0aMO0w6nhu61zdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LhurXDqeG7k+G7n8OpaOG7reG6tcOp4bup4bujw6l04buvw63DtHTDqeG7k3DDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOp4bup4bul4bqww6nDgnThuqJ14bq1w6nhu5Phu7fhu61zw6nDteG7ucOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpw7Thuqrhu61zw6nDtOG7tcOp4bq+w6nDguG7o8Opw7TDgMOp4bq0xILhurXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPhurXDqeG7keG6pOG6vsOpw4LhurLDucOpw4rhu4vDqeG7k8Otw4LDqcOCdeG7neG6pMOpw7R0w7rDqeG6tuG6pOG7tcO0w6lzdWfDqeG6uuG7n8Op4bq+w6nDguG7o8Opc8Sp4butw6nhurrhuqB1w6nDlHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4bux4bqow7TDqcOCdeG7neG6pMOpO+G6pOG7tcO0w6lzdWfDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqcOCdOG7s+G7rcOp4bux4bqgdcOiw6kh4bqy4buv4butc8Op4buTduG6tcOpc3VndcOp4buT4buvw63hu63DqeG6veG6ueG6u+G6vS3hur3hurnhur3hurnhurXDqeG6u+G6ueG6ucOjw6khNSHDqcOK4buLw6nhu5NDw4PDtMOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Opw4pu4bq+w6nhu7HhuqB1w6l04buva8O0w6nDtMOsdcOpw4LDreG7r8Op4butbuG7rXPDqcO0b+G6sMOpw4LEkMOp4butdHXhu5/huqTDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG6uuG7teG7rcOp4bupdGjDtMOp4butdGfhuqThurXDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6nhu5PhuqrDqeG7kXXhu6Hhu63DqcOCw7rDtHThurXDqcO0aMO0w6nhurB0d+G7rXPDqcO0dETDtMOp4but4buJ4butc8Op4bq6acOpw7Thu7Phu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4bqwdOG6qMOpw4LhurLDg8Opw4J04buZ4buvw6nhurbhuqThur7DqeG7k+G7peG7rXTDosOp4buS4bu34butc8Opw4J04bqideG6tcOpw7Row7TDqSE1IcOpw4rhu4vDqeG7k+G7n+G6pMOp4buTQ8ODw7TDqcOC4bqyZ+G7rXPDqcO14bulw6nDgnR14bujw4LDqcO14bulw6nhur7DqcOC4bujw6nDtMOAw6nDtcOs4but4bq1w6nhu5No4bqww6lE4butc8Op4buRZ+G7rXTDqeG7seG6qMO0w6nDguG7tXXDqcOCdHVw4bqkw6nDgnThu5nhu6/DqeG6tuG6pOG6vsOp4buT4bul4butdMOp4butdEPhurfDqSHhuqrDqcO1w6zhu6/DqeG6tuG6pMOs4butw6nhurrEqcO0w6nDinXhu60vw7Xhu6Hhu610w6nhurB04buN4bux4bq1w6nhu7Fo4bq+w6l0b+G6sMOp4bq0b+G6vsOpw4J14buhw4LDqcOC4bqy4bqs4butc8Op4buR4bqo4butc8Opw7ThuqjhurXDqcO1aeG7rcOpw4J14bud4bux4bq1w6nDtWnhu63DqeG7qXRo4bux4oCmw6nhu7Dhu7nDgsOp4bq04bu1w6khNSHDqcOK4buLw6nhu5Phu4vDqeG7k0PDg8O0w6nDtOG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOpw7Row7TDqcOC4bqyZ+G7rXPDqcOCdHXhu6PDgsOpw7Xhu6XDqXR14buh4butw6nhu5PDrXXhurfDqeG7sGjhur7DqeG6tHXhu53huqTDqW7hu7HhurXDqeG7k3Xhu6Hhu63DqcOCdeG7seG6tcOp4buxaOG6vsOpw4rhu5XDgsOp4butc3R14buh4buxw6nhu61D4bqgw7TDqcOCdXDhuqThurXDqeG6tHXhu610w6l0dmfigKbDqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhu6l0aOG7scOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu610w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buqacOp4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqcO0dsOp4buxRMO0w6l04bqk4bq+w6nhu5Phu7nhu61zw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqXR2Z8Opw4JDw4Dhu61zw6nhu5Phu7V1w6nDtGfhu6/DqeG7k3DDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhurrDssOCw6nDtHRvw4LDqcO0aMO0w6khNSHhurXDqcOCxJDDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq74buFw6nhu5Phu6Phu63DqeG7rWfhur7hurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqSF0Z+G7rXTDqcOVZ8Op4buT4buLw6nhu5PDs+G6pMOpw4JDw6nDguG6suG7neG7rcOp4bq/4bq9w6nDguG7p8Op4buT4bu34butc8Op4butbuG7rXPDqcO0b+G6sOG6tcOp4bq0w4lnw6nDtHThurhn4bq1w6nDim7hur7DqeG7seG6oHXDqeG6u2Yv4bq7ZsOpITUhw6nDiuG7i+G6tcOpw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DosOpIeG6suG7r+G7rXPDqeG7k3bDqcO0dsOpw4LhurLhu53hu63DqeG6u+G6veG6teG6u8Opw4Lhu6fDqeG7k+G7t+G7rXPDqcOCxJDDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqcOK4buLw6l04bu5dcOpdHZn4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Op4bq74bq54bq5w6PDqSE1IcOpw4rhu4vhurXDqcOCdOG7pcOpw4LhurJv4butw6nDtHbDqeG7k8Oz4bq+w6nhu5PhuqrDqcO0aMO0w6nhurB0d+G7rXPDqcO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOp4bux4buz4but4bq1w6nhu5PDrcOCw6nDleG7ucOpw4J14bud4bqkw6nDtHTDusOpO+G6pOG7tcO0w6lzdWfDqeG6uuG7n8Op4bq+w6nDguG7o+G6tcOp4buTaOG6sMOpROG7rXPDqeG7rXThuqTDqcO0w7PhuqTDqcO0dOG7ieG7scOp4bq0dsO0w6nhurREw7TDqeG7qXR54buZw6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDgsO54butdMOpdMO54butdMOp4bux4bqgdcOp4butc2fhur7DqcOCw611w6nDguG6pOG6vuG7o+G7rcOpw4rhu4vDosOpIcSQw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7hcOp4buT4buj4butw6nhu61n4bq+4bq1w6nDtGjDtMOpITUhw6nDiuG7i8Opw4LDrXXDqSF0Z+G7rXTDqcOVZ8Op4buT4buLw6nhu6l0aOG7scOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu610w6nDtHThu6/DqcOC4bqy4bud4butw6nhur/hurnhurnDouG6ueG6ueG6ucOp4burQ8ODw4LDqeG7rXND4bqidcOpw7Xhu6Hhu610w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXThu7Phu61zw6nhurbhuqRnw6nhurp14buhw7TDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcO0aMO0w6khNSHDqeG7k8Otw4LDqcO0dOG6pOG7jeG7reG6tcOpw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61zw6nhu6l0aOG7scOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu6104bq1w6nDtHThurhnw6nDteG7oeG7rXTDqcOCw611w6khNSHDqcOK4buLw6nhu5Nn4butc8Opw4LEkOG7rXPDqcO1Q+G6oMO0w6nhu5NDw4PDtMOp4butbuG7rXPDqeG7q+G7neG7rcOiw6nDlGjDtMOp4butdHXhu6Hhu7HDqeG6uuG6qMOpw7R04bqk4bq+4bud4butw6nhu7Hhu7Phu63DqeG6uuG7n8Op4buRRcOp4bqwdHfhu61z4bq1w6nhu6l0aOG7scOpw7R04bq4Z8Opw7Xhu6Hhu6104bq1w6nhu5Fu4butw6nhurThu7XhurXDqcO0dOG7ieG7scOp4bq0dsO0w6nhurREw7TDqeG7qXR54buZw6nDtWnDqeG7seG7l+G6tcOpw4LhurLGocOp4buZ4bux4oCmw6nhu5NDw4PDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4buTw63DgsOp4bq6acOp4bq6Q8ODw4LDqcO0dOG7p8Opw4J14bud4bqkw6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOpdGnhu61zw6nhu63hu4nhu7HDosOpw5Row7TDqcO0dOG7p8Opw4J14bud4bqkw6nhu5Phu5/huqTDqcOC4bu1w4LDqXTDgOG7rcOp4bq04buvw6nhurrhuqB1w6nDtcO54butdMOp4bq24bqkbuG7rcOpw7R04bqk4butc8Opw7TDrMOp4butQ+G6oMO0w6nhurppw6nDtGjDtMOpw4Lhu6fhu610w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7qXThuqTDqeG6ukXDtOG6tcOp4bq24bqkZ8Op4buTdsOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc+G6tcOpw7Thuqrhu61zw6nDtOG7tcOp4butdeG7n+G7scOpw4J14butw6nDtOG6qmfDqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7reG6tcOpw4J0RcO0w6nhurRFw6nDguG6ssSCw6nDgnRp4butdMOp4oCcw7Ro4butdMOpw4Jn4bq+w6nhu63hu7V1w6nhu5FpdeKAncOpw7Thuqpnw6khITUhw6l04bqk4bq+4buh4butw6LDqeG7kuG7t+G7rXPDqcOCdOG6onXhurXDqeG6u+G6ueG6ucOjw6khNSHDqcOK4buLw6nhu5Phu4vDqUThu61zw6nhu5Hhuqjhu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buhw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63hurXDqeG7q2nhu7HDqXN1w6zhu7HDqWjhurDDqeG7q0XDtMOpw4J04bqidcOpc3Vn4but4bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqeG6unXhu6HDtMOp4bq6acOpw7R0dcOp4bqwdMO6w6l0aeG7rXTDqcO0dMO64butdOG6tcOpw4Lhu4nhu61zw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjhurXDqcOCw63hu6/DqcOCdeG7n+G7rcOp4buT4bufw6nhurThu7XDqXThu69ow6nhu5HhurjDqeG7q3Xhu6HhuqTDqeG7rXNp4butdMOp4bq+w6nDguG7o8Opw7Row7TDqeG7reG7ieG7scOpw4J14buj4bqww6nDgnThu5nhu6/DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7g+G7geG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7geG6ueG6ueG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3hur/hurkv4bq74bq74bq74buR4bq74bq54buD4bq74bq74bq94buFw4LDquG7gcOq4buB4bur4bq5LeG6u8OixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZeKAnOG7qmjDqcO0dMSp4but4oCdw6nhurB0d+G7rXPhurXDqcO0dOG7teG7rXPDqcO14buh4butdMOpw4LDssOCw6nDgsSQw6nDtMOAw6nhurTEgmXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buD4buB4bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7geG6ueG6uWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q8OVaMO0w6nhurTFqcOpITUhw6nDiuG7i8OpIXThuqjDtMOp4buq4bqk4bq+4buh4butw6nhuqd04bqk4bq+4buh4butw6khdGfhu610w6kuw4Dhu63huq3DqeG7qXRo4buxw6nDteG7oeG7rXTDqcO0dOG7r8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qeG6tMOC4bqy4buv4butc+G6q+KAnOG7qmjDqcO0dMSp4but4oCdw6nDguG6skPhuqDDtMOp4buTw611w6nhu5Hhu6XDtHTDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZuG6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXXhu6Phu63DqeG6tMWpw6nhu6rhu53DqTvhuqRn4butc8OpIXR4w6ktw6k6dHbDqVN1aOG7scOp4buT4bu1w7TDqS7EgsOpNcOpw4Lhu6PDqcO0dOG7r8Opw7V14bujw4LhurfDqSHhurLhu6/hu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhurB0d+G7rXPDqcO0dOG7teG7rXPDqcOU4buuMlXhu5At4bq7ZsOpw7Thuqpnw6nDguG7p+G7rXThurXDqXRndcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu610deG7n+G6pMOp4buTdXDhu7HDqeG7seG6oHXDqcO0dsOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6khNSHDqcOK4buLw6nDguG6ssSCw6nDgnRp4butdMOpw7VpdcOpdHjDtMOp4bupdeG7rXTDqeG7rXN0deG7oeG7scOp4bq24bqk4buAw6nDguG6suG7r+G7rXPDqUThu61zw6nhurB0dsOp4buTw611w6nhu5Hhu6XDtHTDqcO0QuG7rXPDqeG7rXRDw6nDtGjDtMOpw4J0w6zhu7HDqXR4Z8Opw7R2w6nDgmjDtMOp4buT4bu54butc8Op4bq0buG6pMOp4bq0xKnDtMOpw4LhuqB1w6nDgsO64butdMOp4buxw63hu61zw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqeG6umnDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqcO04bu54butc8Op4buT4bu34butc8Op4buracOp4bupdHbDqcO0dsOpw4J0cMOpw7R2w6nhu5PhuqrDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG7q0XDtMOp4buTcMOp4bux4bu5w4LDqcOC4bun4butdOG6tcOpw4J0w7Lhu7HDqcO0dMO6w6nhu7Hhu7nDgsOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8Opw4J0deG7o8OCw6nhu6vDsuG6sOG6tcOp4buR4bqk4bq+w6nDguG6ssO5w6nhu7HDreG7rXPDqeG7q0PhuqB1w6nDteG7oeG7rXTDqeG6unXhu6Hhu63DqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bulw6nhu63hu7l1w6nDguG6suG6psOpw7R04buvw6l0aeG7rXPDqcO0dOG6qMO0w6nhu61zaeG7rcOp4butc0PhuqJ1w6nDteG7pcOp4burbuG6vsOp4butdHVx4buxw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO04bqs4butc8Opw4J04bqidcOp4buTdXDhu7HDosOpIXRn4bq+w6nhurpp4buvw6nhu5N24bq1w6nhurpndcOpw4LhurJ3w6nhu6134butc8Opw7Thu7XDgsOpw7Thuqpnw6khNSHDqcOK4buLw6nhurppw6nhur7DqcOC4bujw6nDgnThu7Phu63DqcO1w6zhu63DqeG7k+G7i8Op4buTQ8ODw7TDqeG7qXRs4butc8Op4buT4bul4butdMOp4bqyw73DqeG7reG7lcOCw6nhu6l0dcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4J04buZ4buvw6nhu5HDvXXhurXDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqy4bul4bq1w6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqcO0dOG7ieG7scOp4bq0dsO0w6nDgsOtdcOp4butdGnDqcO0dOG7r8OpZuG7heG6teG7h8Ojw6nDtGfDqeG7scSpw7TDosOpIXREw6l0Z3XhurXDqeG7qXDDqcOCxJDDqeG6u+G6uy/Dqi/hur3hurnhur3hur3hurXDqcOUQeG7rXPDqcOCdOG7s+G7rXPDqcOCdeG7rcOpUuG6ucOpOnThuqbDqSF0eMOp4buT4buLw6nhu5NDw4PDtMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nhurLhu7nhu61zw6nhurLhu4t14bq1w6nhu7Fn4butc8Op4burw611w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqeG6ssO9w6nhurLhu6HDgsOp4bq6acOp4buxdeG7rXTDqcO0dEThu61zw6nDtHThu6/DqeG6umd1w6nDguG6snfDqcO04bqqZ8OpROG7rXPDqeG7keG6qOG7rXPDqcOU4busISHDqcOC4bqy4buv4butc8OpdMOBw6nDguG6ssODw6nDisOJw6nhu6vhu4DDqeG7keG6uMOp4burdeG7oeG6pMOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6nhu6l0Z3XDqcO1aOG7r+G6tcOpw4JFw6nhu6l0Z3XDqcO1aOG7r8Op4bq64bufw6nDgsO54butdMOpw4LhurLDreG7rXPDqeG7q27hur7DqeG7rXR1ceG7seG6tcOp4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7mcOpw7RC4butc8Op4butdEPDqXTDgcOpw4LhurLDg8Opw4rDicOp4bur4buAw6nDtGjDtMOp4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6l0aeG7rXTDqcO0dMO64butdMOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOpw7R04buvw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqcOC4bqy4bud4butw6nhu7Hhu7N1w6nDguG6skPhuqLhu61zw6nhu7HDreG7rXPDosOp4buSbuG6vsOp4buracOpdGd1w6nDtWl1w6l0eMO0w6nDgnRFw7TDqcOCdXHhu63DqeG6tuG6pOG7gMOpw7Vo4bqkw6nDguG6suG7r+G7rXPDqXN1w6x1w6nhurbhuqThur7hu6PDgsOpaOG6sMOp4burRcO0w6nhurbhuqRow6nDgsOsdcOpdOG7ocOpw4J04bu14butc8Op4bq+w6nDguG7o8Op4bq6acOpw4LEqcO0w6nhu61zdOG7m+G7rcOpw7Row7TDqcOCdOG6qsOpw4LhuqjDtMOpdGnhu610w6nDtHTDuuG7rXTDqcOC4bqy4buv4butc8OpROG7rXPDqeG6sHR2w6nhu5PDrXXDqeG7keG7pcO0dMOpw5Thu64yVeG7kC3hurtmw6nhurrEkGfDqeG6tuG6pGfDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsuZ+G6pMOp4bupdHXDqeG7k0PDg8O0w6nhu61u4butc8Opw7Rv4bqw4bq1w6nhu5PDs+G6pMOpw4JDw6nDtMOAw6nhurTEgsOp4bq6w7LDgsOpw7R0b8OC4bq1w6nhur3Dqi/hur3DqsOpITUhw6nDgsOtdcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOpIXRn4butdMOpLsOA4butw6nhu5Phu5/huqTDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtHbDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrOG6tcOp4bq04bu1w6nhu6tDw4PDgsOp4bupdGjhu7HhurXDqcO0dOG6uGfDqcO14buh4butdMOp4bq6acOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcOC4buJ4butc8Oiw6ld4butc8Op4bqwdHbDqeG6uuG6oHXDqeG7keG7pcO0dMOpw5Thu64yVeG7kC3hurtm4bq1w6nDtGjDtMOpITUhw6nDiuG7i8Op4buT4buLw6nDtWjhu7HDqeG6tGjDguG6tcOpw7R0a8OCw6nDtHThu5vDqeG7kXVx4butw6nDtXXhu6Phu63DqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nhu5Hhu6XDtHTDqcO14buh4butdOG6tcOpw4J0Z+G7scOp4buxQ+G6pOG6tcOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqWjhu63DqeG7q3Xhu610w6l04buvw63DguG6tcOp4bqwdOG6rMOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nhu5Nrw7TDqeG7k3Vw4buxw6nDgsO54butdMOpdMO54butdMOpw4LEkOG7rXPDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6LDqSE1IcOpw4rhu4vDqcO0QuG7rXPDqeG7k+G7i8Op4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOp4bqyacOp4bq04buvaMOC4bq1w6nhu6vDsuG6sMOp4buRZ+G7rXTDqeG6tGjDtHThurXDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDgnXhu53hu7HDqeG6usSpw7TDqcOKdeG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDlOG7rjJV4buQLeG6u2bDqWfhu63DqcOC4buvaeG7reG6tcOp4bupdOG7s+G7rXPDqcO0dsOpw4JndcOpw7V14buj4butw6nDisOs4bq+w6nhurJnw6LDqeG7kuG7o+G7rcOp4butZ+G6vuG6tcOpw7R2w6lmZuG6teG7gcOjw6nhu61zQ+G6onXDqcOC4bqy4bud4butw6nhurvhu4XDqcOC4bqkQXXDqeG7k+G7i8Opw4J14bud4buxw6nhu7FCdcOp4bux4bu5w4LhurPDqWZm4bq14bq/w6PDqcOCdeG7neG7scOp4buxQnXDqXRndeG6s8OpZsOq4bq14buHw6PDqcOCdeG7neG7scOp4buxQnXDqcO1Z8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qcO14bur4buvw7Thu6nhurbhuqThu6/DguG7mcOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZcOC4bqydcO0dOG7kWfhu61l4bqr4bqp4buRdeG6usOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZcO04buv4butw4Lhu5nhu63DgmXhuqvhuqnhurTDguG6suG7r+G7rXPhuqtUaeG7rXPDqeG7reG7ieG7seG6tcOpw7Row7TDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhur7DqcOC4bujw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7q8Oy4bqww6nhu6l0aOG7scOp4bq6acOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurLhu6XDqcO0dOG7r8Op4bupdOG7r8Os4butc8Op4bq74bq14buHw6nDguG6snXhu6HhuqTDqeG7q0PDg8OCw6nhu61zQ+G6onXhurXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buTdsOp4bupdOG7r8Os4butc8Opw6rhurnDo8Opw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4LDrXXDqSE1IcOpw4rhu4vhurXDqcOC4bqy4bud4butw6nhur3hurnDo8Op4bq04bu1w6nhu6tDw4PDgsOp4butc0PhuqJ1w6nDteG7oeG7rXTDqcOCw611w6nDguG6pOG6vuG7o+G7rcOpw4rhu4vDqeG7k0PDg8O0w6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6suG7pcOpw7Vq4butc8Op4bq+w6l0eMO0w6nDtEHDqcOC4bqy4bqk4bq+4buf4butw6nhu6nhu6PDgsOpdMOD4bqww6nhurrhuqB1w6nhur7DqXR4w7TDqXR14buh4butw6nhu5PDrXXDouG6qS/hurTDguG6suG7r+G7rXPhuqvhuqkv4buRdeG6uuG6q+G6qS/DteG7q+G7r8O04bup4bq24bqk4buvw4Lhu5nhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvDlOG6rOG7rXPDqeG6uuG6oHXDqcO0aMO0w6khNSHDqcOK4buL4bq1w6nhu7HDreG7rXPDqeG7q0PhuqB1w6nhu610buG7rcOp4bq6deG7neG7rcOp4bq+w6nDguG7o8Opw4J04buz4butw6nDtcOs4butw6nDtHbDqcSCw6nhurvhurnhurnDo8Opw7Row7TDqeG7qXThuqTDqeG7kW7hu63DqcO0Q8Op4bq64bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6vcOiw6rhurnhurnDqeG7rXND4bqidcOiw6lUaeG7rXPDqeG7reG7ieG7seG6tcOpw7rDgsOp4butdG/DgsOp4buD4buBw6PDqeG7k+G7uXXDqeG7rXNCw6nhu61p4bq+w6nhu5NDw4PDtMOp4bur4bqkbuG7rcOp4bqwdHXhu53hu63DqcOCw7LhurDDqXThuqRv4butw6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nDguG6ssO54butdMOp4buT4bu54bq1w6nhu6lGw6nhu63hu4nhu61zw6nDgnRFw7TDqXRp4butdMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDguG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63hurXDqeG7rcSp4buxw6nDtcSpw4LDqcOCdOG7s+G7rXPDqcOCdeG7rcOp4buR4bq4w6nhu6t14buh4bqkw6nhurppw6nhurB04bu1dcOpdMOD4bqww6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtGjDtMOpw7Rn4butw6nDgnR14buh4bqw4bq1w6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nhurREw7TDqeG7qXThu6/GocOpw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nhu5PDrXXDqeG7keG7pcO0dMOpw5Thu64yVeG7kC3hurtm4bq1w6nhu6tFw7TDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7rWnhur7DqeG7k+G7i8Op4bupdGzhu61zw6nhu5Phu6Xhu610w6nhurpndcOpw4LhurJ3w6nhu6tpw6nigJzDtGjhu610w6nDgmfhur7DqeG7reG7tXXDqeG7kWl14oCdw6nhurJvw4LDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrOG6tcOp4buraeG7scOpc3XDrOG7scOpw4LDrHXDqWjhurDDqeG7q0XDtMOp4bq6acOpc2jhu610w6nhu61r4butc8Opw7Thuqpnw6l04buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nhur7DqcOC4bujw6nDtMOAw6nhurTEgsOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OUdG/DgsOp4burQ8OD4butc8Opw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqcO1Z+G7rcOp4buTw7PhuqTDqcOCw611w6nDtGjDtMOpITUhw6nhu5Nn4butc8Op4butc2nhur7DqcO0aeG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nhu61u4butc8Op4bur4bud4but4bq1w6nhu5No4bqww6lE4butc8Op4bq+4bud4bqkw6nDtMOz4bqkw6nDgnXhu6PhurDDqcO0w7Lhu63DqcO0aMO0w6nhu5Hhu6XDtHTDqeG6uuG6qMOp4bq+w6nDguG7o8Opc8Oz4butw6nhu610b8OC4bq1w6nDtHbDqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc+G6tcOpw7R0dcOp4bqwdMO6w6nhurB04bqsw6l0w4PhurDDqeG6uuG6oHXDqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOiw6kh4bqk4bq+w6nhu610deG7neG7reG6tcOpw4J0RcO0w6nDguG7o8Opw7R04buvw6nDgnRv4bq+w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw7Thuqpnw6nDtGjDtMOpITUhw6nDtHfhu63DqeG7qXThu7Phu61zw6nDusOCw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7reG6tcOp4buR4buP4butw6nhu5Phu6Phu63DqeG7rXThurjhu61zw6nDguG6suG7ieG7rcOpw4LhurLEgsOpw7R04buvw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOpw4J0w7Phur7DqcOCdOG6pOG7tcO0w6nhu6tp4buxw6nhurp14buhw7TDqcOCw611w6nhu5Nu4bq+4bq1w6nhurrDucOp4bq6w7Lhur7DqcO0w7Phu63DqcO0dsOp4butdOG6uOG7rXPDqcO1deG7oeG7rcOp4bqwdGjhurDDqXThurjhuqTDqXR14buh4bqkw6nhu5Nww6nDtGjDtMOpITUhw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDguG7tcOCw6nhurpndcOpw4LhurJ3w6nigJzhu61zQ+G6onXDqXNow7TDqcO0QeG7rXPigJ3DqcO0dOG7ieG7scOp4bq0dsO0w6nhurppw6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HDqeG6tETDtMOp4bupdHnhu5nDqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqp4buZ4bux4bqr4buo4buGw6lVVeG6t8OpOnRow4LDqXThuqThur7DqeG6umd1w6nDguG6snfDqeKAnOG7rXND4bqidcOpc2jDtMOpw7RB4butc+KAneG6qS/hu5nhu7Hhuqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwR+G6pMOCdOG7r+G6smXhuqvhu6rhu53DqVThu69p4butc+G6qS/hurDhuqs=

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

An toàn lao động - chú trọng ngày ngày !

An toàn lao động - chú trọng ngày ngày !
2024-05-21 09:51:00

baophutho.vn Gần đây, câu chuyện về an toàn lao động (ATLĐ) lại có dịp “nóng” lên, thu hút sự quan tâm của xã hội khi chỉ trong thời gian ngắn một số vụ tai...

Ý thức cá nhân, hạnh phúc cộng đồng

Ý thức cá nhân, hạnh phúc cộng đồng
2022-09-24 10:14:00

baophutho.vn Xã hội phát triển, nhu cầu tham gia giao thông ngày càng tăng, diễn biến giao thông lại càng trở nên phức tạp, hiểm họa tai nạn giao thông đã...

Gỡ vướng cho các dự án chậm tiến độ

Gỡ vướng cho các dự án chậm tiến độ
2022-09-23 09:30:00

baophutho.vn Trong những năm qua, Phú Thọ đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực, dự án quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội,...

Không để thiếu thuốc, vật tư y tế

Không để thiếu thuốc, vật tư y tế
2022-09-10 12:43:00

baophutho.vn Thời gian qua, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế diễn ra tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long