Cập nhật:  GMT+7
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdeG6r+G6tuG7rsaw4bqs4bu14buExrDhuqpE4buc4buhxrDhuqhE4bucxrDhuqzhu7Xhu4TGsOG7rOG6tlF0L+G7guG7q3V04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal1OOG6slHGsOG7guG6uFDGsOG6rOG7glJK4buGxrBQ4buzxrDhuqrhurpRxrDhuqrDgcawSuG7huG7gkLhu6HGsEpM4buExrDhu57hurZQxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buq4bq6xrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7iOG7s0rGsFBP4buzxrBQ4buCw5JK4buGxrBQ4buESsawUEbhuqzhu4LGsOG6rMWo4bqsxrDhu6rhu7fGsFDhu57hu7Xhuqzhu4LGsErhu4Lhu4ThurzEqMaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bu1Ssaw4bqmw5Xhu6HGsOG6qkFK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsOG7quG7mOG7hMaw4buq4buE4bq84bqsxrBK4bu34buucMaw4bq34buCw5lK4buGxrBQ4buC4bq4xrBK4bu3S8aw4buI4bu3xrBQ4buCw5JK4buGxrBQ4buESsawUEbhuqzhu4LGsOG6rMWo4bqsxrDhu4Lhu7Phu67GsFDhu57hu7Xhuqzhu4LGsErhu4Lhu4ThurzEqMaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bu1Ssaw4bqmw5Xhu6HGsOG6qkFK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsFDhu55LSuG7hsaw4buq4bq2Ssaw4bqq4bq6xrBK4bu34buuxrBK4buCw5nGsFDhu4LhurjGsErhu7dLxrBQ4buCR8aw4buK4buCw5JK4buGxrDhu5zhu4JB4buExrDhu7Phu4TGsOG6rMOaSuG7hsaw4buC4buEw4pRxrDhu57Dk3DGsD5LxrDhu6rhurThu67hu6HGsOG6rOG6skrGsOG7nOG7gkHhu4TGsErhuqDEqMaw4bqqw5nhu5bhuqzhu6HGsOG7guG7hMOKUcaw4buew5PGsOG6qsOKxrDhuqxMxrBK4buC4buoSuG7hsaw4bqs4buC4buE4buzxrDhu6DEkMaw4buC4buoUcawRuG6rOG7guKApnQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXU8TMawUOG7gsOKxrDhu4Lhu4TDilHhu6HGsFDhu4LDkkrhu4bGsFDhu4RKxrBQRuG6rOG7gsaw4bqsxajhuqzGsOG7iOG7t8awUOG7gsOSSuG7hsawUOG7hErGsOG6qlJK4buGxrDhuqrhuqBK4buhxrDhuqzhu4JGSuG7gsaw4bus4bu14bqsxrDhu6rhurrGsMSow5VQxrDhu6DFqMaw4buq4buE4bq84bqs4buhxrDEqMOVUMawSuG7guG6sErGsOG7quG6tFDhu6HGsMSow5VQxrDEqMOSxrDhu4JHSuG7guG7ocawxKjDlVDGsOG7huG7hEHhu4TGsOG7nOG7guG7teG7nMaw4buC4buz4buu4buhxrDhuqxMxrBWxrBK4buG4buCw43hu7Phu6HGsOG6rEzGsOG7huG7hOG7tcawUOG7nkhwxrDhu4Xhu4LDkkrhu4bGsFDhu4RKxrDhuqpMxrDhuqxMxrBQ4buCw4rGsMSo4buzSuG7hsaw4bqq4bq4Ssaw4bqs4buCS8awSuG7hsOZ4buU4buExrDhuqpO4bqsxrBK4buC4buoSuG7hsawSuG7guG6tErGsFDhu4Lhu6Thuqzhu6HGsFBHSuG7gsaw4bqsQcSoxrBQ4buMUMaw4bqqROG7nOG7ocawUOG7glLhuqzGsOG6qsOC4buuxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsFDhu4Thurjhu5zGsErhu4LhurRKxrDhuqxMxrDhu6BR4buuxrBK4buG4buCw43GsFBG4bqs4buCxrDhuqzFqOG6rOG7ocawUOG7psaw4bqqTMaw4bqsTMaw4buC4bu3SuG7gsaw4buq4buExrBQRuG6rOG7gsaw4bqsxajhuqzGsOG7quG7t8aw4bqsUUrhu4bGsOG6rOG6tuG7nMaw4bqs4buCS8awSuG7hsOZ4buU4buExrDhuqpO4bqsxrBK4buC4buoSuG7hsaw4buK4buE4bq4SsawUOG7guG7pOG6rOG7ocawSuG7guG6tErGsFDhu4Lhu6ThuqzGsOG6qlJK4buGxrDhuqrhuqBK4buhxrDhu5zhu4JTxrDhu4Lhu5bhu5zhu6HGsOG6rEzGsFbGsErhu4bhu4LDjeG7s8awUOG7guG7hOG6uFDGsFDhu4LFqOG6rOKApsaw4bq34buCR0rGsOG7nsOVSuG7hsaw4bue4buz4buhxrBQ4buCw5JK4buGxrBQ4buESsawUEbhuqzhu4LGsOG6rMWo4bqsxrDhuqzhu4JGSuG7gsaw4buI4bu3xrDhuqzhu7XhuqzGsFDhu4LDkkrhu4bGsFDhu4RKxrDhu4bhu4RS4bucxrDhuqxVSuG7hsaw4bqs4buMxrDhu4hNSuG7hsawUOG7hErGsOG6quG7jOG7hMaw4buq4buY4buExrBQw5TGsOG6rOG7guG7pOG6rOG7ocaw4bqs4bu1xrBK4buC4bqwSuG7ocaw4bqow5nGsOG7iFHhurRKxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4TigKbGsOG6quG7jkrhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7iuG7gsSCSuG7hsaw4bqqSErhu4LGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDigJzhuqbDlcaw4buITuG6rOKAncawUOG7nktK4buGxrDhuqzhu4JGSuG7gsawxKjhu5Dhu4TGsOG6rOG7tcawSuG7guG6sErGsOG7quG7mOG7hMawUOG7hErhu4LGsFDhu4LhurJKxrDigJzhu4jhurbhu67GsOG6rOG7teG7hMaw4bqqROG7nOG7ocaw4bqoROG7nMaw4bqs4bu14buExrDhu6zhurZR4oCdxrBQ4buew4lKxrDEqOG7uUrhu4bGsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bqx4buQ4buExrDhuqzhu7VKxrDhuqbDleG7ocaw4bqqQUrhu4bGsOG7quG7hMOJSsaw4bqsTMawUOG7gsOKxrDhu6DGr8aw4bqoVErhu4bGsFDhu7fhu4TGsOG7iuG7gktBSsawxKjhu7lK4buGxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4TGsOG7gkvDg+G6rMawUOG7nuG7s0rhu4bGsMSo4bu5SuG7hsaw4buESlBC4bueSkJQxrDhuqzhu7XGsErhu4LhurBKxrDhuqxV4buzxrDEqEdK4buCxrDhuqrDisaw4bqs4buC4buE4buzxrDhu6DEkOG7ocaw4bqqw4BK4buGxrBQQeG7hOG7ocaw4bqsUUrhu4bGsOG6rOG6tuG7nOG7ocaw4bqqSErhu4LGsOG7gsOZ4buYSuG7hsawUOG7gsOSSuG7hsawUOG7hErGsOG6rEzGsEbhuqzhu4LGsOG6rOG7gkvGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4buK4buC4bu14bqs4buhxrDhuqzhu4JLxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4TGsOG7quG7t8aw4bqq4bq2UMawSsOZ4buY4bqscMawKcOJSsaw4bqs4bu5SuG7gsaw4bqqTOG7ocawxKjhu5Dhu4TGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrBKw4lKxrBQUeG7rsOJSsawUOG7nlHhu67hurpK4buhxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7quG7hMOJSsaw4bqqw4rGsErhu4Lhu4ThurpRxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG7iuG7guG7teG6rMaw4buC4buEw4pRxrDhu57Dk8aw4buq4bu3xrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsOG6rOG7teG6rMaw4buiUeG7rsaw4bqs4buCUcOCSuG7ocaw4buiUeG7rsawUOG6oOG6rMaw4bukSuG7hsaw4busxq/GsOG6rFXhu7PGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrDhu4rhu4Lhu4TGsOG7oMavxrDhuqhUSuG7hsaw4buESlBC4bueSkJQ4buhxrDEqOG7uUrhu4bGsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hOKApnQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhu4Xhu57DiUrGsFDhu57hu7NK4buGxrDEqOG7uUrhu4bGsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hMaw4bqsVeG7s8awxKhHSuG7guG7ocawxKjhu5Dhu4TGsOG6rOG7tUrGsOG6psOV4buhxrDhuqpBSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrDhuqzhurJKxrBQRuG6rOG7gsaw4bqsxajhuqzGsOG7isOJUcaw4buGTuG7hOG7ocaw4bqqw5VK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsMSoTuG7hMawSuG7hsOZ4buU4buExrDhuqzhu4Lhurbhu5zGsOG7guG7t0rhu4LGsFDhu4xQxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7olHhu67GsOG6qkhK4buCxrDhuqxV4buzxrDhu5zhu4Lhu7Xhu5zGsOG7iFHhurRQ4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG7glXGsFDhu57DmeG7kkrhu4bhu6HGsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu6Dhu7Xhuqzhu4Lhu6HGsOG6rOG7teG6rMaw4bqsUcOV4bqsxrDhu6rhurRKxrDhuqrDlUrhu4bhu6HGsErhu4LhurZQxrDhu4jhu7fGsOG6rOG7teG6rMawSsOV4buExrDhuqhRSuG7hsaw4bqsTMawUEZK4buCxrBQ4buC4buU4buExrDhu6DFqOG7ocaw4bqq4buzSuG7hsaw4bqs4bqySsaw4bugxajGsFDhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDhuqxV4buzxrDhuqrDkkrhu4bGsOG6qkFLxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG6qOG6sErhu6HGsOG6rOG7teG6rMaw4buq4bq2Ssaw4bqq4bq6xrDhuqxNSsaw4bqsTMawVsaw4buK4buE4bq4Ssaw4buK4buC4bu14bqsxrBK4buC4buzUeKApsawe+G7jkrhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4Thu6HGsOG6rOG7glXGsOG6qsOVSuG7hsaw4buG4buE4buY4buExrBQ4buC4buE4bq8UeG7ocaw4buiUUFK4buGxrDhuqbhu7XGsOG6rOG7teG6rMaw4buCR0rhu4LGsEFK4buC4buhxrBQ4buCw5JK4buGxrBQ4buESsawUOG7jFDhu6HGsOG6rEzGsEbhuqzhu4LGsOG7quG6usaw4bqqSOG7s8aw4buc4buCw5nhu5JK4buG4buhxrDhuqzhu5LGsOG7olHhu7NK4buhxrDhuqrhu5JKxrDhu6pIxrDhu6rhu7fGsOG6quG6tlDGsErDmeG7mOG6rOKApsaw4buI4bu3xKjGsOG7iOG7s0rGsFBP4buzxrBK4buC4buoSuG7hsaw4buGw5nhu5JK4buGxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsFDhu4xQxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsFDhu4xQ4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6quG7hMOKSsaw4buCR0rhu4LGsFDhu4TDiUrGsFDhu4ThurhK4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG6sFHGsOG6rOG7glHhu67hurxKxrDhuqxMxrDhu4bhu4Thu7XGsFDhu55IxrBK4buC4bqwSsaw4buqw4BK4oCmxrA84bqySsaw4buc4buCQeG7hMaw4buGw5nhu5JK4buGxrDEqOG6pFHhu6HGsOG6rOG7glHDgkrGsMSoxajhuqzGsOG7iuG7guG7hMaw4buc4buC4bu1UMawSuG7hsOSSuG7ocaw4bqqw4BK4buGxrBQQeG7hMaw4buCR0rhu4LGsEFK4buC4buhxrDhuqzhu4Lhu4Thu7PGsOG7oMSQxrBQ4buCw5JK4buGxrBQ4buESuKApsawUOG7nsOJSsawxKjhu7lK4buGxrDhu4RKUELhu55KQlDGsOG7quG7t8awxKjhu7lK4buGxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4RwxrApQUrGsFDhu4LhurBKxrDEqOG7kOG7hMaw4bqs4bu1Ssaw4bqmw5Xhu6HGsOG6qkFK4buGxrDhu6rhu4TDiUrGsOG7iFHDkkrGsFbGsFDhu4Lhu6ThuqzGsOG7nuG6okrhu4bhu6HGsFDhu57hu7Xhuqzhu4LGsErhu4Lhu4ThurzEqMaw4bqsVeG7s8aw4bqs4buCUkrhu4bGsFDhu7PGsOG7iOG7t8aw4buc4buCQeG7hMaw4buI4bu3xKjGsOG7iOG7s0rGsFBP4buzxrBQ4buCw5JK4buGxrBQ4buESsawUEbhuqzhu4LGsOG6rMWo4bqsxrDhu6rhu7fGsFBHxKjGsOG6rOG7teG6rOG7gsaw4buC4bu5Ssaw4bqs4buC4bq44buhxrDhuqrDguG7rsaw4buIU+G7hMaw4bqs4bu14bqsxrBQ4buCw5JK4buGxrBQ4buESsawUOG7hMOJUcaw4bqsxajhuqzhu6HGsFDhu4LDkkrhu4bGsFDhu4RKxrDhu6zhurZRxrDhuqrDleG6rOKApnQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhuq/hu7NKxrBQT+G7s8awUOG7gsOSSuG7hsawUOG7hErGsFBG4bqs4buCxrDhuqzFqOG6rMaw4buI4bu3xrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7iOG7t8SoxrDhu4Lhu6hRxrDhu4Lhu4ThurxRxrBK4buC4bqixKjGsOKAnOG7iOG6tuG7rsaw4bqs4bu14buExrDhuqpE4buc4buhxrDhuqhE4bucxrDhuqzhu7Xhu4TGsOG7rOG6tlHigJ3GsOG6quG7jkrhu4bGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7hkzhu5zGsOG7nOG7guG6skrGsOG7iOG7t8SoxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7oOG7ueG6rOG7gsawxKjDkuG7hMawUOG7nsOZ4buUSuG7hsawxKjhu7lK4buGxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4Thu6HGsFDhu6bGsOG6qkzGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NLxrDhu4Lhu4ThurxRxrDhu6JRQcaw4bqsw5JK4buGxrBQ4bu14bqsxrBQUeG7rsOJSsawUOG7nlHhu67hurpKcMawe+G6sOG7rsaw4buI4bu3xrBQ4bue4bu14bqs4buCxrBK4buC4buE4bq8xKjGsOG6rFXhu7PGsMSo4buQ4buExrDhuqzhu7VKxrDhuqbDleG7ocaw4bqqQUrhu4bGsOG7quG7hMOJSuG7ocawUOG7pkrhu4bGsOG6rOG7guG7hMaw4bqmw5XGsOG7nOG7gkHhu4TGsOG7iFHDkkrGsErhu4LhuqDhuqzGsErhu4LGoOG7ocaw4buCw5nhu5hK4buGxrDhuqjhuqRKxrDhuqzhu7VKxrDhuqbDleG7ocaw4bqqQUrhu4bGsOG7quG7hMOJSsawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrBK4buG4buC4buEw4nEqMawUFLhuqzhu6HGsOG7guG7hOG6vFHGsOG7olFBcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4buc4buyUVDhu4JL4buexal14bqx4buESuG7gsaw4buFxah0L+G7nHU=

Minh Tự

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2022-10-13 11:35:00

baophutho.vn Là xã miền núi của huyện Cẩm Khê, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Phú Lạc đã đoàn kết, thi đua...

Kỳ II: Dấu ấn thu hút đầu tư

Kỳ II: Dấu ấn thu hút đầu tư
2022-10-07 06:32:00

baophutho.vn Để tìm câu trả lời cho việc đưa Nghị quyết của Đảng thấm sâu vào đời sống xã hội, biến khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long