Cập nhật:  GMT+7
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4busc+G6u8O6w4HDueG6u+G7lOG7p3bDuuG6uynDuuG7i+G7k8O64bq74buww7p3w6124bq74oCT4bq7KcO6aXbDuuG6uyjhuqJ2Yi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurljYuG6smMsKVct4bq7VnXDrOG7huG6u+G7r+G6qnZ14bq7w6rhur0v4buB4bq74bqp4bqmReG7k+G6u3Z1w6zhu4bhurvhur/hu4PhurvhuqbDusOtdnXhurtVw7nhu592deG6u+G7kml2w7rhurvhu5jhu4124bqr4bql4bq74buTw63hu5Phurvhu5VBdnXhurvhu5PDuuG7peG6u+G7rcSpdsO64bq74buV4buLd+G6u8O64bqs4buGcXbhurspw7ppdsO64bq7KOG6onbhuqXhurspw7N24bq7KOG6onbhuqXhurspw7ppdsO64bq7KcO6Q+G7hsOi4bq7KOG6sOG6uzTDmikp4bq34buY4busYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljw4rDrOG6u8O6w6x2deG6u8OK4buLduG6u+G7meG6rOG6u+G7scO6w63hu5PDuuG6u8OKcOG6u+G7meG6uOG6u+G7rXPhurvDusOBw7liL+G6smPhuqbDguG6rOG7hnB24bq74bqmw7rhu7l2deG6u+G7leG7p3bDuuG6uynDuuG7i+G7k8O64bq74buww7p3w6124bql4bq7w7rhuqzhu4ZxduG6uynDuml2w7rhurso4bqiduG6p2Iv4bqyY2LhuqZp4buR4but4buX4bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhu69pw4J1w7l24bq14bq/4bqy4buA4bq7aeG6rOG6pnfhurljYuG6psOCY2Lhuqbhu5ljYsO54buvdeG6u+G6pMOC4buTw6PhurnDuuG6puG6puG6suG6tS8v4buRaXfhurLDuuG6rOG6psO6d+G6p8OKdi934but4buZ4buZaeG6pmkv4bq+4buX4buR4bqkw7nhuqbhu5cv4buZ4bqsLeG7rcO54buTw7ot4but4buXLcO6d8O5LWnhu68t4bqmw7rhuqzhu5Mv4bq/4bq9w6rhur0vw6rhur0vw6rhur9m4buHZsOq4buF4bq/4buH4buF4buDL8Oq4bq/4buFZ+G6v+G6vWfhu4VnZ+G7gWjhur1f4buZ4but4bqndcO5dOG6ueG6u2nhu63DuXV2w6Phurnhu6/DueG7meG7meG7reG7l+G6uWNiL+G6puG7mWNiL+G6psOCY2LhuqbDgmNi4bqm4buZY2LhurJjVnXDusO54bq74butc+G6u+G6puG7oeG6u+G7rXPhurvhu5nDs3Z14bq7w7rEkOG6onZ14bq74buZd+G6u+G7k8Ot4buT4bq74buR4bu34bq74butxKl34bq74bqmw4J3dnXhurvhu63DrHZ14bq74bqmw7rhurjhu5PhurvDusO5cXZiL+G6puG7mWNiL+G6psOCY2Iv4bqmaeG7keG7reG7l2Ni4bqyYyhp4bqs4bq74buB4bq7w7pBw7nhurto4bq74bqmw7nhu6F2deG6u+G6psOC4bu5dnXhurvDusOBw7nhurvDisOs4bq74buZw7lzduG6u+G6psOy4bqs4bq74buTQXZ14bq74buTw7rDueG7n3Z14bql4bq74buVw7Phu6/hurvhu5Xhuqzhu7l2deG6u+G6psOtw7nhurvDusO5cXbhurt2dcO6w7nhurvhu61z4bq74bqmw4Lhuqzhu4ZwduG6u+G6psO64bu5dnXhurvhuqbDgnd2deG6u3Z1w6zhu4bhurvDusOBw7nhurvhu63DrHZ14bq74buTQ2nhurt2dcSQxILDueG6u+G7rsSQxIJ2deG6uynDuml2w7rhurso4bqiduG6u+G7lXLhurvhuqbEkOG6sHZ14bq7dsO6w4Phurvhu5Phu7d2deG6u+G7lUXhu5Phurvhu5NDaeG6uynhu4l24bq7NMO54bufduG6uyjhuqJ24bq7KcO6w612w7rhurst4bq74buvw4HhuqbhurvDuuG7p3bDuuG6u+G6psSQ4bqudnXhurvhuqbDueG7n+G6rOG6u+G7kcO5cuG6rOG6u+G6psOCd3Z14bq74bqk4bq44bq7dnXDusO5ceG6suG6u+G7meG6uHZ14bq7dsSQw4Phu5PhurvDisOs4bq7dcO54bq84bq7dsSQw4Phu5Phurvhu5NDaeG6u+G7mcOzduG6u+G6psOB4buT4bq74bqmaeG6u+G7k+G6qnZ14bq74buTw63hu5PhurvhuqbEkMODdnXhurvhu63hu6l2w7rhurvhuqbDusSCw7nhurvDmuG6qnZ14bq7NMSQ4bqidnXhurvhuqbDukXhurvDqmfhurvDisOs4bq74buH4bq7w4rFqeG6u+G6psO6w4DhurvhuqbhuqrhurvDusO94bq74buUw7l2w7rhurt2dcSQxILDueG6u+G7rcOsdnXhurspw7rhu4vhu5PDuuG6u+G7sMO6d8OtduG6u+G7lcSp4bq74buTeOG6u+G7k+G7t3Z14bq7dcO54bqo4bqy4bq7w4rhuqxp4bq74bus4buf4bq7KcO6w63DueG6uynDgOG6u+G7lcOtdsO64bq74buV4bqsw4DDueG6u3XDuW3hu5Phurvhu67DuXbDuuG6u+G7k+G6rOG7ucO54bq74bqmw7rhu6Hhurvhu7FH4bq74bqmw7pF4bq7NjThuqfhurvhu5Thu6d2w7rhurspw7rhu4vhu5PDuuG6u+G7sMO6d8OtduG6u+G7k3jhurvhu7HDueG7oXbhurvhuqbDguG6qOG7k+G6u8OKw6zhurt2dcO6ceG6u+G6psO64bqs4buP4bqm4bq74bqmw4JpdnXhurvhuqbDguG7peG6u+G7lcO54buf4bqs4bq74buxw7pr4buT4bq7dcO54bu5dnXhurvhu5PDreG7k+G6u3Z14bu3w7nhurvhu5Xhu6d2w7rhurvDiuG6qnZ14bq74buVQXZ14bq74buRbHZ14bq74bqmw4Lhuqx2deG6u+G7meG6rOG6u+G7kGvhu5Phurvhu5DDgeG6u8OKw4PDueG6u+G7g+G6u3XDuWl24bq74bq/4bq74buZ4bup4bq74bux4buh4bqm4bq74buTw7Lhuqzhurvhu5HDgeG6u+G7scO64bqsdnXhurvhu4XhurvDusOsdnXhurvhu5PDusOzduG6u+G7k8OB4bqm4bq74buRcOG6u+G6psO64buh4bq74buVxKnhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7k+G7t3Z14bq7dsO64buPduG6u+G7mMO54bq74bqm4bul4buTw7rhurvhu63FqeG7k8O64bq74bqk4bq64bq7w4pqduG6u8O6eGnhurvhu5PDsuG6suG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u3XDuWnhurt2auG7r+G6u+G6v+G6veG6veG7geG6p2LhurJjYuG6pmnhu5Hhu63hu5fhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG7r2nDgnXDuXbhurXhur/hurLhu4Dhurtp4bqs4bqmd+G6uWNi4bqmw4JjYuG6puG7mWNiw7nhu6914bq74bqkw4Lhu5PDo+G6ucO64bqm4bqm4bqy4bq1Ly/hu5Fpd+G6ssO64bqs4bqmw7p34bqnw4p2L3fhu63hu5nhu5lp4bqmaS/hur7hu5fhu5HhuqTDueG6puG7ly/hu5nhuqwt4butw7nhu5PDui3hu63hu5ctw7p3w7ktaeG7ry3huqbDuuG6rOG7ky/hur/hur3DquG6vS/DquG6vS/DquG6v2bhu4dmw6rhu4Xhur/hu4fhu4Xhu4Mvw6rhur/hu4Vn4bq/4bq9Z2bhur/hu4fhu4Phu4Xhur9f4buZ4but4bq/4bqndcO5dOG6ueG6u2nhu63DuXV2w6Phurnhu63hu5d04bqm4bq5Y2Iv4bqm4buZY2Iv4bqmw4JjYuG6psOCY2Lhuqbhu5ljYuG6smMpw7rDueG6u+G7lcOy4bqs4bq74buxxqF34bq74buTd2Iv4bqm4buZY2Iv4bqmw4JjYi/huqZp4buR4but4buXY+G7rHPhurvDusOBw7nhurvhu5Thu6d2w7rhurspw7rhu4vhu5PDuuG6u+G7sMO6d8OtduG6u3Zs4buv4bq74bqmw4J3dnXhurvhu5PDusSQ4bqidnXhurvhuqbDguG7p3bDuuG6u+KAnOG7mOG6rOG6u+G7rcWp4buTw7rhurvDinDhurvhu5PDgcO54bq7dnXhuqxBduG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq9w6rhur3igJ3hurvhu5NDaeG6u+G7geG6u+G6psawdsO64bq7LMO64bqo4bq7KcO6w73hurst4bq7N+G7n3bhurvhu5DDrcO54bq74oCT4bq74busw6x34bq74buSacO5w6Lhurvhu6/hurDhurvhu5Xhu43huqzhurvhu5PDunfhurvDusOsdnXhurvhu6134buL4bqm4bq74buTw63hu5Phurvhu61z4bq7w7rDgcO54bq74buV4buN4bqs4bq74buA4bqsw7N24bq74buZw7lzduG6u8OCaeG6u+G6psOC4bufduG6u+G7lcWpaeG6u+G7kcOsduG6u8O64bqs4buGcXbhurspw7ppdsO64bq7KOG6onbhuqfhurtWauG7r+G6u3Zp4buG4bq74butc+G6u8O6w4HDueG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5PhurvDisODw7nhurvhurThuqzhu4bhurvhu6/hu7fhurvhu63Dg3bhuqXhurvhu5l34bq7POG7kFbhu5jhurvDuuG6rOG7hnF24bq74buTw7pD4bq74bqmw4Lhu6fhuqXhurvhu5Phuqp2deG6u8OKw4PDueG6u+G6ssO64buNduG6u+G7rXPhurt1QeG7r+G6u8OCxJDDg+G7k+G6u+G7scO5ceG6rOG6u+G6psOJ4bq7POG7kFbhu5jhurvhu4DEqeG6u8OKcOG6u+G7leG7p3bDuuG6u+G7mcO5c3bhurvDgmnhurvDisOsd+G6u+G7k8O6w7lw4bqs4bq7aC/hu4HhurvhuqnhuqZF4buT4bq74bq/4buH4bq74bqmw7rDrXZ14bq7VcO54bufdnXhuqvhurvDisOs4bq74butc+G6u+G6puG7oeG6u+G7mcOzdnXhurvDusSQ4bqidnXhurvhu5nDuXN24bq7w4Jp4bq7w4rDrHfhurvhuqTDrXZ14bq7w6rhur0v4buB4bq74bqp4bqmReG7k+G6u+G6v+G7g+G6u+G6psO6w612deG6u1XDueG7n3Z14bql4bq74buSaXbDuuG6u+G7mOG7jXbhuqvhurvhu5N5duG6u+G7k3jhurt2w7rDuXDhuqzhurvDunfhu4vhuqbhurvhu5XDgXZ14bq7w4pqduG6u8O6eGnhuqXhurvhuqbDgnnhurvhu5PDuuG6osO54bq74buZw7N24bq7dcO5aXbhurt2w7rEkOG6teG6u+G7lOG6rOG6u+G6psOCw6zhuqXhurt2xqHhu6/hurvhu5N5duG6peG6u+G7scahd+G6u+G7k3fhuqXhurvhuqbDusO54bq74buVw7Lhuqzhurvhu5F4dnXhurvhu5PDuuG6rOG7hnB24bql4bq74buZw7lzduG6u+G6psOy4bqs4bq74buTQXZ14bq74buTw7rDueG7n3Z14bql4bq74buVw7Phu6/hurvhu5Xhuqzhu7l2deG6peG6u8O6w63huqbhurvDiuG7peG6peG6u8O6w63huqbhurt1w7lpdnXDouG6u3XDuWl34bq74butxJDhuqzhurvDimp24bq7dnXDunHhurvhurThuqzhu4124bq74buTw7rhuqh2deG6peG6u+G7kcO5cuG6rOG6u+G7mcO5c3bhurvhu5NDaeG6u+G7lXfDrHbhurvhu5PDusOod+G6uyzDuuG6qOG6uynDusO94oCmYuG6smPhu5TDuXbDuuG6uzRE


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mùa Xuân trẩy hội

Mùa Xuân trẩy hội
2010-03-03 09:42:00

Trò Trám vào đám mười hai, chẳng xem Trò Trám cũng hoài mất xuân”, 9h tối sân miếu Trám xã Tứ Xã huyện Lâm Thao chật ních những người, du khách thập phương có mặt từ chiều để...

Mùa Xuân trẩy hội

Mùa Xuân trẩy hội
2010-03-03 09:42:00

Trò Trám vào đám mười hai, chẳng xem Trò Trám cũng hoài mất xuân”, 9h tối sân miếu Trám xã Tứ Xã huyện Lâm Thao chật ních những người, du khách thập phương có mặt từ chiều để...

Một số hình ảnh

Một số hình ảnh
2010-03-01 11:28:00

Lễ khai mạc chương trình du lịch về cội nguồn 2010Các đại biểu thăm các gian trưng bày tại hội Báo Xuân Canh Dần.

Một số hình ảnh

Một số hình ảnh
2010-03-01 11:28:00

Lễ khai mạc chương trình du lịch về cội nguồn 2010Các đại biểu thăm các gian trưng bày tại hội Báo Xuân Canh Dần.

Du lịch về cội nguồn 2010:

Du lịch về cội nguồn 2010:
2010-03-01 11:18:00

“Hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững”- Nằm trong chương trình hợp tác du lịch của ba tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ, tối 27-2 ( 14 tháng Giêng năm Canh Dần), tại Quảng...

Du lịch về cội nguồn 2010:

Du lịch về cội nguồn 2010:
2010-03-01 11:18:00

“Hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững”- Nằm trong chương trình hợp tác du lịch của ba tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ, tối 27-2 ( 14 tháng Giêng năm Canh Dần), tại Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long