Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW084buM4buv4buP4buKw4Lhu4/hu6LhuqrEguG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu63hurLhu4/huqxCcOG6ruG7j+G6psSCReG6ruG7j+G7osSDP+G7olbhu4/DlOG6tuG7j+G6qsODxILhuq7hu4/hu5/huqrhu492Qknhuq7huqrDg2wvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUkmeOG7o3bhu41t4bqvxILDgOG7j+G7iMSC4bujQuG7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4/huqrEguG7qeG6quG7j+G7r0rhu4/hu4rhurrhu6/hu493SuG6qsOD4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j+G6qHDhu6/hu4/hu57hu4/DlOG7qeG6quG7j8SCw4rhuq7hu4nhu488cuG6qsSC4buPd3BC4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu63EqMOK4buv4buPScSCceG6ruG7j+G6rEJw4bqu4buP4bqs4buM4buv4buP4buKw4Lhu4/hu6/hu47hu4/hu4hw4buPJkLhu6HhuqrDg+G7j+G7ouG6qsSC4buP4bqvxKjFqeG6quG7jy3hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu493QnDhu4jhu48m4buu4buP4butcOG7r+G7j33huqzhu5jhuqhJ4bqu4buv4buP4buRw7XDteG7m+G7jy3hu4/DlOG6tuG7j+G6qsODxILhuq7hu4/huqrDg+G7hOG7j+G7o+G6qsSC4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G7r8SCxanhu4jhu4/hu63hurLhu4/hu6/FqeG6qOG7j8SC4bq84bqu4buPduG7jOG7j8OD4bquceG6ruG7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4lsL0ltbElt4buuxILhuq5BxKjhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j8O04buRL8O0w7Thu4/huqxy4bqqxILhu493cELhu493QuG7oeG6quG7j+G7iMSCw4Dhu4/hu4jEguG7o0Lhu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buP4buvxILhurThu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4but4bufQuG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buf4buv4buPZFdk4buP4buIcOG6ruG7j+G6rOG7oeG6qsOD4buPw5Thu6nhuqrhu493w4rhuqrDg+G7j8OU4bqu4bu34bqq4buP4buixIM/4buiVuG7j8O04buX4buPw4x14bqqw4Phu48mQuG7oeG6qsOD4buP4bui4bqqxILhu4/huq/EqMWp4bqq4buP4but4bqy4buPw4Nw4buI4buP4bqmxIJF4bqu4buPduG7o+G6qsSC4buP4buK4buf4buvxILhu4/hu4jEguG6ruG7j3fFqcSo4buPw5Thurbhu4/DlOG6ruG7j0nEgnDhuqjhu4/huqbhu5rhu4/huqzEqOG7qeG7iOG7i+G7j+G6qsSCT+G6qsOD4buP4buK4buM4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/hu4jEguG6tuG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/EgkLhu6Hhuqrhu4/hu4hC4buh4bqq4buP4bqqxIJP4buPw5Thu6nhu5jhu4ls4buI4buj4but4bqseOG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43huqjhu6PDjMOD4bqu4bqqw63hu5FJ4buS4buP4bujxKjhu4hC4buNbWzhu4jDjG1s4buIdm1s4bqu4bqow4Phu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buTxqHhu5Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu40mQuG7oeG6qsOD4buP4bui4bqqxILhu4/huq/EqMWp4bqq4buJ4buPUeG6qsSCw63hu4/hu6Lhuqrhu497xILhu4bhuqrhu4nhu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jcSC4buI4buIScOtLy/DlOG6qnjhu5JJw4x44buK4buK4buJ4bqqeOG7iC8l4bqu4bqseOG7ii/Eg8So4but4bqkeOG7r+G7iC/hu5Phu6wv4bui4buRL+G7kVgvxqHDtS8mQuG7o+G6qsODX+G7o+G6qsSCX+G7iMSo4buj4bqq4buJ4bqkScOD4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buN4buZ4budw7Xhu43hu4/hu61Cw4x2eMOM4buD4buNw7Thu41tbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJbSZC4buh4bqqw4Phu4/hu6LhuqrEguG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu69O4bqqw4Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvROG6quG7j3dPRuG7r+G7j3fhu5/huqrEguG7j8OD4bqu4buf4buP4buv4bujQuG7j8OUQeG7j+G7r8SCxKjhu5jhu7fhuqrhu4/huqjhurjhuqrhu4/huqrEgk/hu4/EguG7o+G6ruG7j+G6qnPhuqjhu4/hu4jDjE/hu4Lhu6/hu4934bun4buY4buJ4buPUeG6qsSCw63hu4/hu6Lhuqrhu497xILhu4bhuqrhu4lsL+G7iHZtbC/hu4jDjG1sL+G7iOG7o+G7reG6rHhtbElt4bqvxIJ4QuG7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buIxILhuq7hu493xanEqOG7j+G7r03hu6Phu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buPR+G7j+G7nuG7j8OU4bup4bqq4buPxILDiuG6ruG7j+G6o8SoceG6qsOD4buP4buuxILhu6fEqOG7i+G7j+G6qsOD4buh4buY4buPw7Thu5Mvw7TDtOG7jyZC4buh4bqqw4Phu4/hu6LhuqrEguG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu4rhu7Xhu4/huqzhu6Hhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPxILhu5jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/DlOG7oeG6qsOD4buPd8awxKjhu4/hu4jhuq7hu7fhuqrhu4/hu5LEqMWp4buI4buP4buIw4zhu6nhuqrhu4nhu4/huq/EqOG7mOG7j+G6qsSC4bqu4bu34bqq4buP4bqqw4Phu6Phu5jhu4/hu4jDjE/hu4Lhu6/hu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7iMSC4bqu4buPd8WpxKjhu4/huqhH4buP4bqo4buh4bqq4buP4buvTeG7o+G7j1dw4bqu4buPxILDiuG6ruG7i+G7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7j3dC4buh4bqq4buPd3Lhu4/huqrEguG7qeG6quG7j3dPRuG7r+G7j+G7iOG6ruG6quG7j3bDleG7i+G7j+G6psSC4bqu4buPPOG6ruG7t+G6quG7j3dC4buh4bqq4buP4buv4buO4buP4buIcOG7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buP4but4bufQuG7jyZC4buh4bqqw4Phu4/hu6LhuqrEguG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu63hurLhu4/huqrDg8SC4bqu4buP4buvQ+G7j+G6puG7ueG7iOG7j8ONxKhx4buPdk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iOG6sOG6qsSC4buPw5Thu4Lhuq7hu492Qknhuq7huqrDg+G7j+G7iuG7o8So4buP4bqsxrDhuqrhu4/hu5J54buI4buP4bqqw4PEguG6rsOB4bqo4buP4buIxILDk+G7j+G6qsSCxanhu4jhu4/hu4hw4bqu4buPw4Phuq5x4bqu4buPw5Thurjhu4934bqy4buvxILhu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPduG6ruG6oOG6quG7j8OM4buj4buPR+G7j+G6r8SC4bq+4buPe8SCw4Lhu48p4buW4buPxILhurzhuq7hu4/hu4jEguG7n+G6qsOD4buP4bud4buPauG6psSC4bqu4buPd0Phu4/huq/EqMWp4bqq4buPd8OT4bqqw4Phu4/hu4jEgsOT4buP4buIT+G7j0fhu4/EgnDhuqrDg+G7j+G7r+G7p+G6quG7j+G7leG7l+G7j+G6psODa+G7iWxJbWThurbhu4/huqjhu4Lhuq7hu4/huqzhu6Hhu4/huqjhu7HEqOG7j+G7knnhu4jhu4/huqrDg8SC4bquw4Hhuqjhu4/huqzGsOG6quG7j+G6qMOK4buI4buP4bqq4bu34bqq4buPPOG6ruG7t+G6quG7j3dC4buh4bqq4buP4buv4buO4buP4buIcOG7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu6/EgkLhu49JxILhurDhu6Phu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buP4buIQuG7oeG6quG7j8ONxKjhu5hB4bqq4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j3fhurLhuqrEguG7j8OU4buh4buPJkLhu6HhuqrDg+G7j+G7ouG6qsSC4buP4bqvxKjFqeG6quG7j8SCQuG7oeG6quG7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/hu69D4buP4buIxILDgOG7j+G7iMSC4bqu4buPd8WpxKjhu4/hu4hw4bqu4buP4buixIM/4buiVuG7j8O04buX4buJ4buP4bqvxKjhu5jhu4/huqrEguG6ruG7t+G6quG7j+G7iuG7o8So4buP4bqmxILhuq7hu4/hu63hu6Hhuqrhu4/hu61w4buv4buL4buP4bqscuG6qsSC4buPd3BC4buPd0Lhu6Hhuqrhu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j3fhurLhuqrEguG7j8ODcOG7r8SC4buP4buI4bu34bqq4buPJkLhu6HhuqrDg+G7j+G7ouG6qsSC4buP4bqvxKjFqeG6quG7j8OU4bq24buP4bqs4buU4buPdkLhu4/hu6Phuqrhu4/hu4hC4buh4bqq4buPw5Thu6Hhu4924buj4bqqxILhu4924buM4buJbElte8OD4buh4buY4buPw7Thu5Evw7TDtOG7i+G7j+G6qsOD4buj4buY4buP4buIw4xP4buC4buv4buP4bqs4bqg4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buL4buP4bqmxILhuq7hu4/hu4jDjOG7o0Lhu4934bq+4bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu63hu59C4buP4buvxILhurDhu4/hu4hw4bqu4buP4bqjxKhx4bqqw4Phu4/hu67EguG7p8So4buL4buP4buIw4xPR+G6qsOD4buPd0Lhu6Hhuqrhu4/hu4jEgsOA4buP4buIxILhu6NC4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7jzzhu7fhu4/huqPEqOG7lOG7j+G6ocSCT0bhuqrDg+G7j+G7r8SCQuG7j+G7reG6ruG7ueG7iMOt4buP4oCcPuG7scSo4buP4buSeeG7iOG7j+G6qsODxILhuq7DgeG6qOG7j+G7reG7o+G6quG7j3fGsMSo4buP4buvTeG7o+G7jyZC4buh4bqqw4Phu4/hu6LhuqrEguG7j+G6r8Soxanhuqrhu493cuG7j+G7r8SCQuG7j+G6puG7ueG7iOG7j8ONxKhx4buP4bus4buPauG7r0Phu4/huqbEgnHhu4/huqpz4bqqw4Phu492T+G7huG6qsOD4buP4buI4bqw4bqqxIJr4buL4buP4bqq4bu34bqq4buPdkvhu4/hu6/Egk/hu6Phu4/hu4jEgsOA4buP4buS4buf4buv4buPd+G6suG6qsSC4buP4bqs4bquw4HEqOG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu69D4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/hu4rhu4zhu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G7reG6suG7j+G7r8Wp4bqo4buPxILhu6Phu5jhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buIxILhurbhu4/hu6/EgkrhuqrDg+G7j+G7iOG6uOG6ruG7j+G7r07huqrDg+G7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4934bqy4bqqxILhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buIxILDgOG7j3fDgOG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu4jEguG6ruG7j3fFqcSo4buPR+G7j1dw4bqu4buPxILDiuG6ruG7j+G7iMSCw4Dhu4/hu4jEguG7o0Lhu4/hu6/EguG7p8So4buP4bue4buP4bqsxrDhuqrhu4/huqrhu6Hhu5jigJ3hu4lsSW17w4Phu6Phu5jhu4/hu4rhu6PEqOG7j+G6psSC4bqu4buP4buvQ+G7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/hu63hu59C4buP4buvTeG7o+G7jzzhuq7hu7fhuqrhu493QuG7oeG6quG7j+G7r+G7juG7j+G7iHDhu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buL4buP4bqscuG6qsSC4buPd3BC4buP4butw4rhu4/huqjhurjhuqrhu4/hu6/hu47hu4/hu4hw4buPd3Lhu4/huqzhuq7hu7fhuqrhu4/huqxw4buv4buPw5Thu4Lhuq7hu48mQuG7oeG6qsOD4buP4bui4bqqxILhu4/huq/EqMWp4bqq4buPw5Thu6Hhu493QeG7j+G6qsODxILhurLhu49kV2Thu4/huqrhu6Hhu5jhu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu4hP4buE4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPd8aw4buY4buPd03hu4nhu4/huq/EgnhC4buPd0Phu4vhu4/hu6LhuqrEguG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/huqbEgsO54bqqw4Phu4934bqy4bqqxILhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPxIJB4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G7rcWp4buI4buP4buvw5Phu4/hu6/EgsWp4buI4buP4but4bqy4buP4buvxanhuqjhu4/huqrhu6FC4buPw5Thu6Hhu4/hu69E4bqq4buP4bqs4bquw4Hhu4jhu4/huqbhu7fhu4/huqjDiuG7iOG7j3bhu6PhuqrEguG7j+G7iuG7n+G7r8SC4buP4buv4buf4buv4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G7reG6vuG7j3ZPSOG6qsOD4buPd3Lhu492S+G6qsOD4buJbElt4bqvxKjhu5jhu4/huqrEguG6ruG7t+G6quG7j3fhu6fhu5jhu4/huqzhu6Hhu4/hu4rhurrhu4/hu4jEgsSo4bq64buv4buP4but4bq+4buPdkLhu4/hu63DiuG7j+G6qOG6uOG6quG7j+G7r+G7juG7j+G7iHDhu4/Dg+G7juG6ruG7j+G7iMOS4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7j+G7iuG7o+G6qsOD4buPd+G6suG7o+G7j3fhuq7DgOG6qOG7j+G7iOG7qUnhu4/EgsSoxanhuqrhu4/hu4hw4bqu4buPe+G7o+G6qOG7j3vhuq7huqrEguG7j2rhuq/DjMSo4bqqw4Phu4/huqPEqOG6uuG7r2vhu4/hu6/EgkLhu48mQuG7oeG6qsOD4buP4bui4bqqxILhu4/huq/EqMWp4bqq4buL4buP4bqq4bu34bqq4buPd+G7p+G7mOG7j+G7r8SCdOG7r+G7j+G7r8SCdOG6quG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu49JxIJx4bqu4buP4bqs4buh4buP4bqs4buU4buPdkLhu4/huqbEguG6ruG7ueG6quG7j+G6qOG7scSo4buP4buSeeG7iOG7j+G6qsODxILhuq7DgeG6qOG7j+G6rMaw4bqq4buP4bqow4rhu4jhu4/hu69N4buj4buP4bqvxKjFqeG6quG7j+G7r8SCQuG7j+G6puG7ueG7iOG7j8ONxKhx4buPdk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iOG6sOG6qsSC4buJbElt4bqvxIJ4QuG7j+G7reG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buP4buvTeG7o+G7j+G6r8Soxanhuqrhu4vhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iMSC4buE4bqu4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4/hu4jhu6lJ4buPxILEqMWp4bqq4buP4buIcOG6ruG7j3vhu6Phuqjhu4974bqu4bqqxILhu4/hu4jDkuG7j+G7iMSC4buf4bqqw4Phu4/hu5Xhu4/huqpz4bqo4buP4bqq4buj4buY4buL4buP4buvQ+G7j+G6qMOK4buI4buP4bqsxrDhuqrhu4/huq/EqMWp4bqq4buPd3Lhu4/huqjEqOG7o+G7j+G7iMSCxKjhurrhu6/hu4/hu4jDjOG6suG7j+G7r3Hhuqjhu4/hu69K4bqo4buPd8OA4buP4buI4buM4buPxKjhurrhuqrDg+G7i+G7j8OU4buh4buP4buvQ+G7j+G7iMSCw4Dhu4/DlOG6tuG7j+G7iMSC4bu54buP4bqo4buh4buPw5Thurjhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j3bhurDhuqrEguG7j0nEgnHhuq7hu4/hu6/EgsWp4buI4buP4but4bqy4buP4buvxanhuqjhu4vhu4/hu4hP4buG4bqqw4Phu4/hu4jhu4zhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8SCRknhu497w4Phu6fhuqrhu4/huq/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7reG6suG7j0nEguG7n+G7iOG7j8SC4bquw4Hhuqrhu492T+G7huG6qsOD4buP4buI4bqw4bqqxILhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r8SCxanhu4jhu4/hu63hurLhu4/hu6/FqeG6qOG7j0fhu4994bqs4buY4bqoSeG6ruG7r+G7j+G7rHThu6/hu48p4bqu4bqqxILhu4/hu5HDtcO14bub4buPdkLhu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buP4buvxILFqeG7iOG7j+G6rEbhuq7hu4/hu4jhuq7DgMSo4buP4bqo4buh4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7reG7n0Lhu4/hu6/hu59C4buPw5Thu4Lhuq7hu48mPGThu4lsSW17xIJP4bqqw4Phu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qMOK4buI4buPZFdk4buPduG7oeG7mOG7j3Zw4bqq4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/huqrDg8SC4bquw4Hhuqjhu4/hu4jEguG6ruG7j3fFqcSo4buPw43EqOG6uuG7r+G7j+G7iOG7ueG7j+G6qsSCT+G7j+G7ouG6qsSC4buP4bqvxKjFqeG6quG7i+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4rhu4bhu4/hu4rEqMWp4buI4buP4bqqxIJP4buPw5Thu6nhu5jhu4/DjMWp4buI4buP4bqmxIJD4buPxILhuq7DgMSo4buL4buPw5Thu6Hhu4/huqxy4bqqxILhu493cELhu493QuG7oeG6quG7j2Thuq7DgeG7iOG7j3vhu6Phuqjhu4/hu69O4bqqw4Phu4/huqrEgk/hu4/hu63DiuG7j+G6qOG6uOG6quG7j+G7r+G7juG7j+G7iHDhu4/hu6/EgkLhu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4934buj4bqqw4Phu4/hu6/EguG7hOG7j+G7kuG7n+G7r+G7j+G6qOG6ruG6qsSC4buP4buIxILhu7fhuqjhu493w4Dhu493T+G7o+G7j8OM4buj4buP4bqm4bu54buI4buP4bqsxKjhu6nhuqrhu4/hu6/EqOG6uuG6ruG7j+G7r0vhuqrDg+G7ieG7j+G6r8OMT+G7guG7r+G7j+G6qHThu4jhu48mQuG7oeG6qsOD4buP4bui4bqqxILhu4/huq/EqMWp4bqq4buPd3Lhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvQ+G7j+G6qMO64buI4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4924buj4bqqxILhu4/hu4rhu5/hu6/EguG7j+G7iMSC4bqu4buPd8WpxKjhu49H4buPxIJw4bqqw4Phu4/hu6/hu6fhuqrhu4/hu5Xhu5fhu4/huqbDg+G7j+G7iuG7teG7j3bhuq7huqDhuqrhu4/DjOG7o+G7j8OU4buhQuG7j+G6qsOD4buh4buY4buPw7Thu5Mvw7TDtOG7i+G7j8OU4buh4buP4buIxILhu6Phu5jhu4/hu4jEguG7ueG7j+G7r8SCQuG7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu4rhu7Xhu4/huqzhu6Hhu49kV2Thu4/hu4jDjOG7s+G7j+G6r8OMxrDhuqrhu4884bu34buP4bqjxKjhurrhu6/hu4/huq9C4buh4bqq4buJ4buP4bqvxIJ4QuG7j8OU4bqqeOG7kknDjHjhu4rhu4o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Carlo Ancelotti trảm phó tướng Ray Wilkins

Carlo Ancelotti trảm phó tướng Ray Wilkins
2010-11-12 09:26:00

Từng ngợi ca Wilkins như một chìa khóa giúp Chelsea giành cú đúp lịch sử ở mùa trước, nhưng HLV Ancelotti mới đưa ra quyết định gây bất ngờ cho chính người trong cuộc.

Mourinho giận dữ vì bị trọng tài đuổi khỏi sân

Mourinho giận dữ vì bị trọng tài đuổi khỏi sân
2010-11-11 14:06:00

Trong trận đấu tại Cúp Nhà vua đêm qua với Murcia, Real Madrid đã có bữa tiệc bàn thắng khi hạ đối phương 5-1. Dù vậy HLV Mourinho vẫn rất giận dữ khi bị trọng tài truất quyền chỉ đạo.

Man City và MU bất phân thắng bại

Man City và MU bất phân thắng bại
2010-11-11 09:32:00

Kết quả 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu tại sân City of Manchester, ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh tối thứ tư.

Chelsea - Fulham: Đứng dậy gấp!

Chelsea - Fulham: Đứng dậy gấp!
2010-11-10 15:55:00

Ba ngày sau thảm bại ở Anfield, Chelsea sẽ phải đứng dậy gấp hòng tái kích hoạt chiến dịch chinh phục Premiership.

Tìm đường đến nhà thi đấu

Tìm đường đến nhà thi đấu
2010-11-10 14:49:00

Trước ngày khai mạc chính thức Á vận hội 2010, với các phóng viên thể thao, sau khi tìm được nơi ăn nghỉ thì một nhiệm vụ quan trọng là tìm con đường ngắn nhất di chuyển đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long