Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2sp4bqo4buKScOD4bqs4bqi4bqow7LhuqDDg8Wp4bqsw7Lhu63hu4zDsuG7juG6rsOy4bur4bqww7LDjElD4bqs4bqgw7LDjOG7o8ODw7Lhu6/hu4rhurzDg8Oyw4LhuqJEw4PDssONw7nhuqxqL+G6ouG7j2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzRyV24bub4butw7Nrw6NJ4bqo4bqs4bqgw7LDjEnFqeG6rMOy4buv4bul4buKw7LDjOG7n8ODw7Lhu7Dhu4hHw7I84bqi4bujw7Lhu47hu4rhu5vDsuG7r+G7s+G6psOySOG7iuG7m8Oy4buO4buAw4PDsinhu4pJ4buxw4Phu5vDrcOy4bqhduG7m+G6pMOyKeG7m+G7rUnDg+G7rcOy4buvcMOy4bux4bqqw7Lhu6vhu4zhu5vDssOMw4Phu7nhu7HDsuG7q+G7o+G6rMOyw4zhuqJy4bqs4bqgw7LDguG6osODw7LhuqLhu5/DsuG7r8OJw4PDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7Lhu5Mt4buPw6zDsuG7rMSow7Lhu47FqeG7kMOyJShiw7Ip4bqo4buKScOD4bqs4bqi4bqow7Lhu47hu6nhuqzDsknhu6XDjMOy4bqgw4PFqeG6rMOy4but4buMw7LDguG6osODw7Lhu6vhurDDssOMSUPhuqzhuqDDssOM4bujw4PDssOMSeG7iuG7pcOMw7JI4buK4buQ4bu34bqsw7Lhu7HhuqLhurbDsuG7r+G7n+G6qMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nra2vhuqF24bub4bqkw7Ip4bub4butScOD4butw7Lhu6/hu5/Dg8Oyw4zhuqJy4bqs4bqgw7Ip4buKSeG7scOD4bubw7LDjOG7n8ODw7Lhu7Dhu4hHw7LhuqzhuqLhu6PDsmLhu4rhu5tqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo0lN4buA4buxw7LhuqbhurrDjMOy4buvw4nDg8Oyw4zhuqJLw7LDjOG6ouG7iuG7m8Oyw4J34bqmw7LhuqZDw4PDsuG6pnTDjMOy4buO4bu3w7LhuqTDk+G7scOy4bqkTeG7guG6rOG6oMOy4buO4bujw7Lhu6914bqs4bqgw7Lhu7Hhu6VHw63DsuKAnMOC4bu34bqsw7LDguG7t+G6rMOyw4xJcuG6rOG6oOKAncOy4butxKjDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4buvTeG7m8OySeG7m8Oyw43DueG6rMOy4buv4bq6w4PDsuG6ouG6ruG6rOG6osOy4bqm4buf4bqs4bqiw7LhuqzhuqLhu6XDjMOy4buO4bup4bqsw7Lhu63DgcOy4but4buj4bqs4bqgw7Lhu7HhuqrDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG7seG6osOD4bu14bqsw7LDjOG6onLhuqzhuqDDsuG7ky3hu4/DsuG6rOG6ouG7hsOy4bux4bud4buxw7JH4bqi4bubw7LhuqTFqUfDsuG7sUXhuqzhuqDDsuG7sUvhu5vDslbDjcOMduG7q+G7m+G6rMOyJEnhu5vhuqx2SeG6qMOyKeG6qOG6pMOD4bqs4bubw7Lhu4nhu5HigJnEqcOtw7Ik4bqo4bqseuG7m+G6pOG6qMOyJHZJ4bubSeG7reG6qMOyJcOD4bqg4buK4bubxILhuqzDsuG7ieG7kcO04oCZxKnDrcOy4buwScODw43DjMOD4bub4bqs4bqow7LhuqHhuqjhuqzhu5vhuqThu63huqjDsuG7ieG7leG7k+KAmcSpw63DsiHhu5tJw4PhuqbDsuG7qnbhuqx6duG6puG7m8Oy4buJ4buX4buT4oCZxKnDsuG7juG7o8OyZOG7m+G7q8ODw7Lhu5rhuqThuqjhuqzDjeG6qMOy4buJ4buXxqHigJnEqcOsakdrasOD4bqm4bqgw7LDjUnhu7Hhu4HDs+G6osOMw4xHaC8v4but4bub4bqsw4xJw4PDrOG7juG7seG6pnbhu63Dg+G7m8Os4buO4bqsL8SDR+G6pOG6qOG7m+G7rXbhu60vw7Xhu43hu4/hu40v4buP4buPL+G7j+G7jy/hu4/hu5nDtSnhuqjhu4pJw4PhuqzhuqLhuqjhu4PDteG7jeG7j+G7j+G7j+G7j+G7j+G7jcOs4bq0R+G6oMOza2pHaynhuqjhu4pJw4PhuqzhuqLhuqjDssOMTuG7scOy4bqgw4PFqeG6rMOy4buO4bquw7Lhu6vhurDDsuG7r+G7iuG6vMODw7LhuqThu7PhuqzDssOC4bqi4bud4bqsw7Lhu6/hu6PDg2ovR2tqR2vhu6zEqMOy4buOxanhu5DDsuG7seG6qsOy4bqm4bq6w4zDsuG7seG6osODw7LDjMOD4bu1w4zDssOC4bqiw4Phu7XhuqzDsuG7r+G6usODw7Lhu6vhuqrhuqzhuqDDsuG6ouG6qOG7o+G6rOG6oMOy4bqgw4Phu5vDssOj4buqPMOyw4J34bqmw7Lhu47hu4rDg8Oy4buv4bqqw7LhuqThu6PDsuG7seG6osOD4bu14buxw7LDjOG6onnDsuG7r0TDsuG7sUvhu5vDsiUoYsOyKeG6qOG7iknDg+G6rOG6ouG6qMOyw43hu5vhu4rDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOyw4xJ4bub4bqs4bqiw7Lhu7Fww4PDsuG7juG7gMODw7LDjElD4bqs4bqgw7LDjOG7o8ODw6zDssOh4bqi4budw4zDsuG7q8ODQeG7isOyw43hu5vhu4rDssOMScWp4bqsw7Lhu6/hu6Xhu4rDrcOyw4zhuqLhu5vhu5DDsuG7juG6rsOy4bqs4bqg4buCw4PDssOC4bqiduG6rMOy4bux4bud4buxw7LhuqJD4buxw7LDjElCw63DsuG7seG6osOD4bu14bqsw7LDjOG6ouG7isWpw4zDsuG6oMOD4bubw7Lhu6rhu648w7LhuqDDg8Wp4bqsw7Lhu63hu4zDsuG7seG6ouG6tsOyw4xJxILhu7HhuqLDsuG7seG7neG7seG6osOy4buvw4Phu7fhu4rDssOC4bqiw4NB4bqsw7LDjEnFqeG6rMOy4buv4bul4buKw7Lhu7FL4bubw7LDjElD4bqs4bqgw7LDjOG7o8ODw7Lhu47hu6PDsuG7seG7ocOyw43DicOyw4zhuqJ5w7JH4bqi4bufw4zDssOC4buWw7LhuqRK4buxw7Lhuqbhu6PDskXhuqzhuqDDsi7huqjDjXbDsijhu4rDg8ONw7LDoeG7m0nhu5vhu63hu5vDjcOy4bqh4bqo4bqmdknhuqjDsuG7r3DDsknhu4jDjMOySeG7m8Osakdr4oCcw6NFw4PDsuG7r3DDssOM4bqu4bqmw7Lhu69N4buC4buxw7Lhu47hurDDssOMScSCw7LDjMOJw4zDsuG6rOG6ouG7pcOMw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG6puG6ruG6rOG6osOyw43hu5vhu4rDssOC4bqiw4PDsuG7q+G6sMOy4buv4buK4bq8w4PDssOC4bqiRMODw7LDjcO54bqsw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOyw4xJQ+G6rOG6oMOyw4zhu6PDg8Oy4bqm4buAw4PDsuG6pOG7o8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7JH4bqi4buhw4PDsuG6pOG7o+G6psOy4bur4bud4bqow7Lhu7Hhu53huqjDsuG7juG7t8Oy4buOSsOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG6rOG7o+G7kOKAncOtw7Ip4bqo4buKScOD4bqs4bqi4bqow7LDjEnhu6HDsuG6pOG7hsODw7Lhu6/hu6fhu5DDsuG7q8OT4buxw7LDjE7hu7HDssOMSeG7s+G6rMOyVuG7iknhuqhH4bubw7LDoUl2w43DjcOsw7LigJzDo0XDg8Oyw4LhuqJF4bqs4bqgw7JH4bqi4buhw4PDsuG6pOG7o8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu7HhuqrDssOM4bqiQcOyR+G6ouG7neG6rMOySOG7iuG7kOG7tcOMw7Lhu47hu7fDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bqg4bquw7JF4bqs4bqgw7Lhu6Xhu5DDsuG6pOG7o+G6psOyw4xJ4buz4bqsw7LDjcO54bqsw7Lhuqbhu6PDskfhuqLhu6HDg8Oy4bqk4bujw7Lhu7Hhu6VHw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7sUvhu5vDskXhuqzhuqDDssOM4bubw6xqR2s84bu14buKw7Lhu5vDg8Oy4buv4bqqw7LDlHbhuqbDskjhu4rhu5vDsuG6ouG6uMOyw43hur7DsuG7juG7o8Oyw43DicOy4bqkw4Phu7nhu4rDssOM4bqiw4nhuqzhuqDDssOC4buzw7Lhu7FL4bubw7LhuqHhuqjhuqZ2SeG6qMOy4bux4bqqw7LDjOG6okHDssOM4bqi4bul4buQw7Lhu6/huqrDsuG6pOG7o8Oy4bqm4bq6w4zDssOMSUPhuqzhuqDDssOM4bujw4PDssOMw4nDjMOy4bqi4bub4buQw7Lhu63hu4TDrMOyIOG6rOG6oMOyw4zhu5vDsuG6puG7gMODw7Lhu7HhuqLhurbDsuG7seG6qsOyw4LDg+G6rOG6osOy4bqs4bqg4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7seG7p+G6psOy4buxQsODw7Lhu7HhuqJN4bubw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG7k+G7jcOyw4xJxanhuqzDssOM4bqi4bu1w7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7Lhu69ww7JJ4buIw4zDsknhu5vDsuG7r+G7teG6rMOyw7Xhu5Phu43DssOM4bqiecOy4buO4buj4bqs4bqgw7Lhu47hu6PDsuG7j+G7kS3hu4/hu5PDssOM4bqiecOy4buvROKAncOtw7LigJzhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7r3Thu7HDsuG7q8OD4bu5w4zigJ3DsuG6rOG6qsODw7LDjMOD4bu1R8Osakdr4oCcPOG6ok3DsuG7jsWp4buQw7LDjEnhu4rhuqzhuqDDsuG7q+G6ruG6rOG6osOy4bqmw4rDg8Oyw4xJxanhuqzDskXhuqzhuqDDssOM4bubw7LDjcOSw7Lhu61K4bqs4bqgw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG7mcOyw4zhuqJ5w6zDsiHhuqLDg8Oy4bux4bun4bqmw7Lhu7FCw4PDssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw4xJxanhuqzDsuG6oMOD4buM4bubw7Ja4bubSeG7m+G6oOG6qHrhu5vDsuG7juG7o8OyKeG7m+G6pOG6pOG6qEnhu7Hhu5vDskXhuqzhuqDDssOM4bubw7Lhu69ww7LhuqTFqUfDssOC4buWw7LhuqRK4buxw7Lhu47hu4DDg8Oy4buP4buNw7LDjOG6onnDsuG7juG7o+G6rOG6oMOy4buO4bujw7LDtcOyw4zhuqJ5w7Lhu69Ew7Lhu47hu6PDsuG6rOG6qsOy4buvcMOy4bqk4buj4bqmw7LhuqJE4bqs4bqgw7LDjEnFqeG6rMOy4buv4bul4buK4oCdw63DsiUoYsOy4buxS+G7m8Oy4bqhduG7m+G6pMOyKeG7m+G7rUnDg+G7rcOyR+G6osO54bqsw7LDjMSC4bux4bqiw6xqR2ti4bu3w7LDjEnFqeG6rMOy4buv4bul4buKw7Lhu45P4bubw7JI4buK4bubw63Dsinhuqjhu4pJw4PhuqzhuqLhuqjDssOC4bqideG6rOG6oMOy4buv4bqw4bqs4bqiw7JF4bqs4bqgw7LhuqLhu6PDg8Oy4bqkQuG6rOG6oMOy4buO4bquw7Lhu6/hurrDg8Oy4bqs4bqi4bujw7Lhu69ww7LhuqRDw4zDsuG7juG7o+G6qMOy4buOQuG6rOG6oMOyw43hu5vhu4pow7LigJzhu7DhuqLhu4jhuqzhuqDDssOMRcODw7Lhu47hu6PhuqjDssOMScWp4bqsw7Lhu47hu4DDg8Oyw4zDg+G6rOG6osOyw4zhuqLhu6fhuqzDssOMReG6rMOyw4xJQ+G6rOG6oMOy4buvw4nDg8Oyw4zhuqJLw6zDssOjRcODw7LhuqLhu6PDg8Oy4bqkQuG6rOG6oMOy4buO4bu3w7LDjEnFqeG6rMOy4buv4bul4buKw7Lhuqzhu6Phu5DDsuG7sUzhuqzhuqDDsuG6rOG6ok3DsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu7HhuqLhu4jhuqzhuqDDssOMRcODw7Lhu69ww7Lhu7HhuqrDsuG6pnTDjMOy4buEw7Lhu45C4bqs4bqgw7LDjeG7m+G7iuKApiTDg+G7hsOy4bux4bqi4buI4bqs4bqgw7LDjEXDg8Oyw43DvcOy4buv4buCw4PDssOUduG6psOy4bqk4budw7LDjOG6onHhuqbDsuG7r03hu5vDsuG7seG6ouG7iOG6rOG6oMOyw4xFw4PDsuG6oHRHw7Lhu6/DicODw7LDjOG6okvDsuG6rOG7o+G6qMOy4buEw7Lhu45C4bqs4bqgw7LDjeG7m+G7iuKAncOsw7LDo+G6onbhuqjDsuG7rMO54bqsw7LDo0nEgg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Man City và MU bất phân thắng bại

Man City và MU bất phân thắng bại
2010-11-11 09:32:00

Kết quả 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu tại sân City of Manchester, ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh tối thứ tư.

Chelsea - Fulham: Đứng dậy gấp!

Chelsea - Fulham: Đứng dậy gấp!
2010-11-10 15:55:00

Ba ngày sau thảm bại ở Anfield, Chelsea sẽ phải đứng dậy gấp hòng tái kích hoạt chiến dịch chinh phục Premiership.

Tìm đường đến nhà thi đấu

Tìm đường đến nhà thi đấu
2010-11-10 14:49:00

Trước ngày khai mạc chính thức Á vận hội 2010, với các phóng viên thể thao, sau khi tìm được nơi ăn nghỉ thì một nhiệm vụ quan trọng là tìm con đường ngắn nhất di chuyển đến...

Man City - Man Utd: Tham vọng thách thức quyền lực

Man City - Man Utd: Tham vọng thách thức quyền lực
2010-11-10 12:54:00

Chưa bao giờ, sức mạnh của Man City được thừa nhận rộng rãi như lúc này. Đêm nay, sân City of Manchester, Mancini và các học trò sẽ buộc phải đáp đền sự trọng vọng dành cho họ,...

U23 Turkmenistan - U23 Việt Nam: Cơ hội vàng!

U23 Turkmenistan - U23 Việt Nam: Cơ hội vàng!
2010-11-10 09:52:00

3 điểm đầu tiên đã mở ra cơ hội lọt vào vòng trong. ĐT Olympic Turkmenistan không quá mạnh và ĐT Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể tìm kiếm một trận thắng nữa.

Mourinho ghi dấu ấn trong lịch sử Real Madrid

Mourinho ghi dấu ấn trong lịch sử Real Madrid
2010-11-09 15:01:00

Với việc đưa Real Madrid bất bại trong 10 trận đấu mở màn tại La Liga năm nay, HLV Jose Mourinho đã có được bước khởi đầu xuất sắc thứ 3 trong lịch sử CLB với 8 trận thắng và 2...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long