Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7pMSpReG6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqrQ+G7leG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bun4buV4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bul4bu14buh4bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6PhuqvDg+G6om834bqpLy9vxINu4bq/xanDgOG7n+G6rsSC4bufxanEg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kYmPDqS9lw6rDs2Vi4bq9ZWPDqWTEgmPhurtiZMOqZcO5Y8SDdcOA4buj4bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOa4bufbOG6ruG6q8OyeOG7oeG6q0924buh4bqrY2Ji4bqrbmjhu6fhuqvDsuG7g+G7p+G6q8SC4bufa8SC4bqrxILhu4Phu6Hhuqtv4bqueG/huqvDs+G7oeG7m+G7p+G6q8SCa8OA4bqrw5pbPSbhuqvEgnPhu6fhu5/huqvhu6dn4bul4bqrZGJjw6rEg+G6q+G7hOG7p+G7n+G6oeG6q+G7nuG6rkXhuqsm4bufaOG7p+G7o+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq1PSbDkibhuqst4bqrIuG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvDueG7h+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqtv4buz4bqrbuG7heG7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8O64bufw6zhu6fhu6PhuqvDsnLhu6fhu5/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrQ2fhu6fhuqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrw7rhurjhuqvDsuG7g+G7oeG6q+G7n3jhu6Hhuqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/EqeG6ruG6q8OD4bqudsSC4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q8OyxrDhuqtD4buH4bqrQ+G7teG7oeG6q8OD4bqo4bqr4bunw73huqvDueG6qG/huqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6rOG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvEgsWp4buH4bun4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PDo+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p8Oj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8SC4bq/w6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q+G6oOG6ruG6v8Oj4bqr4bun4buV4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OyZuG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4buJ4bul4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PDo+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6PhuqtD4buV4bqr4bul4bur4buh4bqr4bulw63EgsOj4bqrw7Lhu4HDgOG6q+G6puG7p+G7o+G6q8SCdsSC4bqrReG7k+G6ruG6q29q4bqu4bqrbuG7hcWp4bqrQ+G7l+G6qyZ54bqr4bqg4bqudm/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bul4bur4buh4bqrxIJx4bun4buf4bqr4buf4bquduG7p+G7o8Oj4bqr4bujxrDDgOG6q8OA4bufauG7p+G6q8SC4buDxanhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n8Wp4buH4bqrbnHhu6fhu5/Do+G6q3nhu6fhuqvDsnLhu6fhu5/huqvDssah4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDssSpxILhuqvhu6fhuqThu7VvxIPhuqsm4bquReG6q8OyZuG6q8Oy4buDxILhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEguG6qOG6ruG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4bqi4bur4bun4bujw6Phuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bul4bu14buhw6PhuqtD4bu14buh4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8Oyw61v4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q0Phu4fhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqvhu6Xhu7Xhu6HDo+G6q8Oy4bq/4bun4bqrxJDhu43hu6fhuqtv4buF4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqtv4buz4bqrQ+G7h+G6q8SC4buf4buBb+G7n+G6q8SC4buf4bqmb8Oj4bqrxILhu5/huq5r4bun4bqrw7nhu7nhu6HhuqtD4buH4bqrw7rhu5/GsOG6q8O64bufZ+G7p8Oj4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqvDssOtxILhuqvhuqLhur/huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrQ8Sp4bun4bqrw7Lhu5Xhuqvhu6Xhu7Xhu6HhuqtvauG7p+G6q8SCa8OA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6HhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanDo+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqcOj4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu4nhu6fEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqLhuqThu7Vv4bqr4buf4buZxILDo+G6q29q4bun4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8SC4buf4bqmb8Oj4bqr4bqg4bqu4buB4bun4bqrxILhuqLhu6Hhu5fEguG6q8OD4buJ4bqu4bqrw4Nob+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buV4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrQ+G7leG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bun4buV4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bul4bu14buhxIPhuqvhu57hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6PhuqvEguG7n+G7meG6q+G7o+G7oeG7teG7oeG6q2/GsOG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvhu6fhu6Hhu5fhu6XhuqvDuuG7n+G7gW/huqvhu6fhu5/hur/huq7huqtD4buV4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrw7Nt4bun4bqrxILhu7Xhu6Hhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n3PhuqvDsuG7g8Wpw6PhuqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhuqvDucOJw6PhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqr4bulw73hu6HhuqvhuqDhuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q2/DguG7p+G7o+G6q2/GsOG6q8OD4bqo4bqrw7rhu5/hu4Fv4bqr4bun4buf4bq/4bquxIPhuqvDknbhu6HhuqtD4bu14buh4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8SC4bq/w6PhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7nhu4fhuqHhuqvigJxv4buv4bun4buj4bqrb+G6rnhv4bqr4buj4buhQuG6q+G7p+G6pOG7tW/huqtv4bq04bq/4bqr4buleMSC4bqr4bqg4bqudm/huqvhu6Phu6Hhur/Do+G6q+G7o3fhu6XhuqvEgnnhu6fhu6PhuqvEguG7n8ah4bqrb+G7gW/huqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrw7J24buh4bqr4buneOG7oeG6q0Phu4fhuqvDsnbhu6Hhuqvhu6fhu6PFqeG7g+G7oeG6q0Phu5XhuqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvDg+G6qMOj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvEguG6onLDo+G6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nDo+G6q0Nn4bun4bqr4bufxrDhur/Do+G6q8O64bufxanhur/huqvhu5/hu6tvw6PigKbhuqtv4bq04bq/4bqr4bum4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OyxqHhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqrw7LEqcSC4bqr4bun4bqk4bu1b8Oj4bqrxILhu4PFqeG6q+G7p+G7k+G7p+G6q8OD4bqmb+G6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7oeG7l+G7p8Oj4bqrb+G7ieG7p+G6q8OyduG7ocOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqvDg+G6pm/huqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvDg+G6qOG6q8O54buH4bqrw7LDrW/huqvEguG6ouG6pOG7p+G7o+G6q+G7p+G7n2nhu6Xhuqvhu6Phu6FC4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqvhu5/hu6nhur/huqtuceG7p+G7n8Oj4bqrw7JsReG6q8O54bq24buhw6Phuqvhu6fhu6Nn4bun4bqrb+G7n8Ot4bun4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu6Phu4lF4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q2/hurThur/huqvDusO04bqrxILhu5/hurbhuqvDs+G6pOG7teG7oeG6q+G7peG7q+G7oeG6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvEguG7n+G6pm/Do+G6q+G6oOG6rkXhuqvhu6Xhu6/igJ3Eg+G6q8Oa4buf4buB4buh4bqr4bun4buh4buX4bul4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrQ+G7teG7oeG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q0Phu5XhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqj4bqrb+G7n3PhuqvhuqLhu63huqvhu6d44buh4bqr4buf4buH4bul4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrReG7k+G6ruG6q29q4bquw6Phuqvhu6XhurJv4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/hu43FqeG6q8OyxrDDo+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q29q4bun4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8SC4buf4bqmb+G6q+G6ouG7reG6q8Oyw61v4bqrxILhuqLhuqThu6fhu6PhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrw7nhu4fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqj4bqr4bun4buj4bufdOG6v+G6q8O54buH4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDssaw4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqtDw4LhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqr4buj4buhQuG6q0Phur/hu6HhuqvEguG6ouG7qeG6q+G7p+G7qeG7p+G7o+G6q292xILDo+G6q8Oyw63EguG6q8Oz4bqk4bu14buh4bqrw4PhuqjhuqvDuWbhu6fhu5/huqvDsuG7g8Wp4bqrb+G6tOG6v+G6q8OS4buF4bun4bujw6PhuqvDg+G6qOG6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqcOj4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDieG6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqtv4bq04bq/4bqr4bum4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b8SD4bqr4bum4buj4bqud+G7p+G6q8O54bqob+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q+G7o3fhu6XhuqHhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrw7nhuqhv4bqrxILhuqzhuqvhu6fhu6Phu4nhu6fhuqvDg+G7gW/hu5/huqvhu6bhu5/hu4fhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrQ+G7h+G6q+G7p+G7o+G6rnfhu6fhuqvDueG6qG/huqvDsuG6pOG7uW/huqvhu5/huq5F4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhuqzhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q+G6scSCeeG6q2/hu5/huqZvw6Phuqtv4buB4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu6PFqeG7h+G7oeG6q+G7p+G6pOG7tW/hurfEg+G6q+G7puG7n+G6pOG6q0NrRcOj4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrw7nhuqhv4bqr4bum4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G6seG7p+G7o+G7ieG7p+G6q8OD4buBb+G7n+G6t+G6q8SC4bufceG6q8Oz4bqo4bq/4bqrQ+G7h8Wp4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q+G7n+G6rkXhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrw7nhuqhv4bqrxILhuqzhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OyxqHhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q8Oyw61v4bqrxILhuqLhuqThu6fhu6Phuqvhu6d54buh4bqrbmvEguG6q2/hurThur/huqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bulxIPhuqvhu6bGsOG6q8O64buf4buBb+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhuqDhuq52b+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q0Phu5Xhuqtv4buBb+G7n+G6q8SC4buf4bqmb+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrb+G7n+G6tOG6q0Xhu5nhuq7huqvDs+G6qOG6v+G6q0Phu4fFqeG6q+G7p+G7o+G6rnfhu6fhuqvDueG6qG/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8O64buf4buh4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O54bqob+G6q2/hurThur/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrw7PhurbhuqvDueG7teG7p+G6q0Nt4bun4bqrw7nhu4fhuqvigJzhu59C4bqu4bqr4buf4buD4bun4oCdw6Phuqtv4bup4bun4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O54bqob+G6q8SC4bqs4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvEguG7n3HhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q8O54buH4bqr4oCcQ+G7r+G6q+G7n+G7g+G7p+KAncOj4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDssaw4bqrxILhu5/GoeG6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8SCcOG7p+G7n+G6q+G6pOG6ruG6q0Phu6Hhu5fEguG6q2/hurThur/huqvhu6fhu5Xhu6fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bunxIPhuqvhu6R4xILhuqvDsuG7ocah4bul4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqtvauG7p+G6q+G6oOG6ruG7geG7p+G6q8SC4bqi4buh4buXxILhuqvDueG7h+G6q8SCcOG7p+G7n+G6q2/hu5/EqcSC4bqr4buf4bup4bq/4bqrbnHhu6fhu5/Do+G6q8SC4bqo4bqrQ+G7l+G6q2/hurThur/huqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bulxIPhuqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqr4bum4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q0Phu4fhuqvhu6bhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8SC4bq/4bqrxILhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEkOG6rkXhu5Phu6fhuqtv4bufZ+G7peG6q8O5xanhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7leG7peG6q8O54bqob+G6q0Phu4fhuqvDg+G6pm/huqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7nhu4fhuqvDssah4bqrxILhuqjhuqtD4buX4bqrLeG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqr4buj4buhQuG6q8OyxKnEguG6q+G7p+G6pOG7tW/Do+G6q+G7p+G7o8Wp4buH4buh4bqr4bqi4bq/4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtvxrDhuqvhu6XhurJv4bqrw7Jwb+G7n+G6q+G7p+G7h8Wp4bqrw7rhu5/hu4Fv4bqj4bqr4buf4bq/ReG6q+G7p8aw4buh4bqr4bqi4but4bqr4buf4buz4bunw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n2nhu6XhuqvEkOG7ieG7peG6q8O54bqk4bu5b+G6q+G7n8Wpw61v4bqrw7Lhu43huqvDs+G7q+G6v+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqtDw4LhuqvDueG6qG/huqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrbsSpxILhuqtv4bqm4bqr4bqg4bqudm/huqvhu6Phu6Hhur/huqvhu6fhu4fFqcSD4bqrJOG6ruG6v+G7p+G6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqvhu6fhu4dF4bqrw7Jm4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7rhu5/DrOG7p+G7o+G6q8OycuG7p+G7n+G6q+G6ouG7reG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q0Nn4bun4bqrw7rhu6Hhu5fhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrw5Lhu4Xhu6fhu6PhuqtD4buH4bqr4oCcKuG7gW/hu5/huqvEguG6omjhu6fhu6Phuqsk4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peKAncOj4bqrb8OC4bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvDsnbhu6Hhuqvhu6fhu6PFqeG7g+G7oeG6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqvhu5944buh4bqr4bun4buj4bufcsOj4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqvDsuG7h+G7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqtvxrDhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p8SD4bqr4buk4bqyb+G6q8SC4buh4buT4bqu4bqrxIJn4bun4buj4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6Phuqvhu6fhu59p4bul4bqr4bun4bujZ+G7p+G6q2/hu5/DreG7p8Oj4bqrw7JsReG6q8O54bq24buh4bqr4bun4buj4bquReG6q2/hu7Phuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqvEguG6rOG6q8OD4bu14bulw6PhuqvEguG6rOG6q8SQ4bq/4bqj4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6HDo+G6q8OD4buL4bun4bqrw4Phu4fhu6fhu6PhuqvDsuG7geG7p+G7n+G6q8SC4bufaOG7p+G7o+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q8SQ4buJ4bul4bqrw7nhuqThu7lv4bqrw7PhuqThu7Xhu6Hhuqvhu6Xhu6vhu6Hhuqvhu59x4bun4buf4bqrxILhu5/huqZvw6PhuqvhuqDhuq5F4bqr4bul4buv4bqr4bun4buZ4bqu4bqrb+G7gW/huqvEguG7n+G7meG6q8O54bqob+G6q8SC4buf4bq24bqrw7Jyb+G7n+G6q8O54buh4buV4bqu4bqrw7l04bun4buf4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/Eg+G6q8OS4buF4bun4buj4bqrxILhur/huqvhu6fhu59r4bun4bqrw7Jy4bun4bufw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvEguG7teG7oeG6q8O64bufxrDhuqtvxrDhuqvDuuG7n+G7heG6q+G7p2fhu6fhu6PhuqvEkOG7hUXhuqvhuqLhur/huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqvEkOG7ieG7peG6q8O54bqk4bu5b+G6q+G6oOG6rkXhuqvhu6Xhu6/huqvDueG7teG7p+G6q8OyduG7oeG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrxILhur/Do+G6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q8O64bufxrDhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/GsOG6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqvDueG7h+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/GocOj4bqrw7rhu5/hu4Xhuqvhu6dn4bun4buj4bqrw7LGsOG6q2/hu5/huqThur/huqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqtucuG6q8O5xanhu4Phu6HhuqvEguG6ouG6rMSD4bqrw5PFqeG6q8OyxrDDo+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrxILhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEkOG6rkXhu5Phu6fhuqtv4buF4bun4buf4bqr4buj4buh4buBb8Oj4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDucWp4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqvhu6fhu5Xhu6fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/Eg+G6q8OSxrDhuqvDueG7h+G6q2/hu4Fv4buf4bqrxIJ2xILhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrbuG7hcWp4bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqvhu5/hu6nhur/huqtuceG7p+G7n8Oj4bqreeG7p+G6q8OycuG7p+G7n+G6q8OyxqHhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8OyxKnEguG6q+G7p+G6pOG7tW/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSThuq7hu4HhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q2/FqeG7oeG6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrxIJw4bun4buf4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bunw6PhuqvEgmvDgOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7meG6q8SC4bqia+G7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhu6No4bun4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqr4bq/4bun4bqr4bun4buh4bun4buf4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqvDueG7h+G6q+KAnMSC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqrw7nhu6nhu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p+KAneG6q0NC4bun4buj4bqrb+G7n2hv4bqr4bun4buj4bq/ReG6q8SC4bqs4bqrb+G7s+G6q8ODQcSD4bqr4bumeOG7oeG6q+G7n+G7h+G7peG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bun4buV4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q+G6osSpxILhuqvhuqJ44bun4bujw6Phuqvhu6N34bul4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrQ+G7oeG7l2/Do+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7pcOtxILhuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqtv4buBb+G6q8O5dOG7p+G7n+G6q0Phuqhvw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrxILhu5/hu5nhuqvEguG6omvhu6fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqr4bqxb3bEguG6q8O54but4buh4bqrw7nhu4fhuqvEguG7n+G7meG6q8SC4bqia+G7p+G6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqrb8Spw4DhuqvEgnPhu6fhu5/Do+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fDo+G6q8SC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8O64buf4bqu4bq34bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvhu6d44buh4bqrw7Phuq7hu6fhu6PhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q8SC4buJ4bulxIPhuqsg4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqvDssOtxILhuqvhuqLhur/huqvDueG7h8Oj4bqrxILhu5/hu5nhuqvEguG6omvhu6fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrb2rhu6fhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqtv4bufaG/huqtB4bqrxILEqcSC4bqrb+G7heG6q2/hu4Fv4bqrb8Spw4DDo+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrb+G7gW/huqvDsnLhur/huqtu4buH4bunw6Phuqtv4buF4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p3jhu6HhuqvDsnLhur/Do+G6q27hu6Hhu5Phu6fhuqvhu6Phu6Hhu7Xhu6HDo+G6q27hu6HGoeG7p8Oj4bqrw7Lhu4XFqeG6q0Phu4fhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu4Fv4bqr4bul4buv4buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvhurHDuuG7n+G7r+G7p+G7o8Oj4bqrbnjDo+G6q27hu6HGoeG7p8Oj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvhu6Xhu4Phu6fhu6PDo+KApuG6t8SD4bqrJuG7oeG7leG7peG6q8O54bqob+G6q0Phu4fhuqvDg+G6pm/huqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrbuG7ocah4bqu4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxIJrw4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q0HhuqvDg+G6pm/huqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvDg+G6qMSD4bqrw5PFqeG6q8OyxrDDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hu4HhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8SC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrb8Wp4buh4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8SC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqrw4PhuqjhuqPhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrw7nhu4fhuqtuduG6q8SC4bqicOG6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4bujw6PhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrbnLhuqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvDg+G6qMOj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILhu5/hurTDo+KApuG6q8SC4buf4buNxanhuqvDuuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n8Oj4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqvhu4Hhu6fhuqvEguG7gW/huqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrb+G7gW/huqtvxKnDgMSD4bqrJuG6rkXhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fDo+G6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvDueG6ruG7r+G7p+G6q27hu6Hhu5nhu6fhuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6q8SC4buBb+G6q8OyeOG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqob+G6q8SC4buh4buZw4DhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqrJnnhuqvhuqDhuq52b8Oj4bqr4bun4buT4bun4bqrb2rhu6fhuqtvZ+G7p+G6q2/huqbhuqtD4buHxanhuqvDssaw4bqrQ+G7h+G6q8O64buf4buF4bqr4bunZ+G7p+G7o8Oj4bqrxILhu5/huqhv4bqrw7nhuqhv4bqrb+G6tOG6v+G6q8SC4bq/4bqrw7LGoeG6q2/GsOG6q8OD4bqo4bqrbnnhuqvDg+G6ruG7p+G7o8Oj4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqtv4bufc+G7p+G7n+G6q8O6csOA4bqrxILhu5/hu7fhu6HDo+G6q8OA4buf4bq24bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrw4PhuqjhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q2/hurThur/huqvEguG7n+G6qG/huqvEguG7oeG7m+G7p8Oj4bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqtu4buFxanhuqtvxrDhuqvEguG7n+G7meG6q8SC4bqia+G7p+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8OD4bqo4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhu5/FqeG7h+G7p8Oj4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqtv4bufaG/huqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p8Oj4bqr4bun4bufxKnEguG6q8O54buH4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvhu5/huqThu7Xhu6fhu6Phuqtu4buh4buT4bun4bqr4buj4buh4bu14buhw6Phuqtu4buhxqHhu6fDo+G6q8Oy4buFxanEg+G6qyThuq7hu4Hhu6fhuqvEguG6ouG7oeG7l8SC4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o+G6q0Phu5XhuqvDuuG7mcSC4bqr4buf4bu5w4DhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q+G6v+G7p+G6q+G7p+G7oeG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqzhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqrb2rhu6fhuqvhu6No4bun4bqrw7rhu5nEguG6q2/hu5/DrcSC4bqrb+G7n+G7keG6q8SC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEguG7n+G7meG6q8SC4bqia+G7p+G6q+G6v+G7p+G6q+G7p+G7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ+G7h+G6q8SC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqrbuG7oeG7k+G7p+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bunw6PhuqvEguG7g8Wp4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q8SC4buf4bqua+G7p+G6q8O54bu54buh4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8OD4bqow6Phuqtv4buv4bun4buj4bqr4bq/4bunw6Phuqtu4buh4buT4bun4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q+G7n+G7heG7oeG6q+G6oOG6ruG7ieG7p8Oj4bqrb+G7heG7p+G7n+G6q8OD4buBxILhuqtu4buhxqHhu6fDo+KApuG6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o8Oj4bqrb+G7n+G6tOG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8SQ4bqq4bqrw7nDieG6q8O6csOA4bqrxILhu5/hu7fhu6HDo+G6q2/GsOG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q2/hu4Fv4bqrxIJx4bun4buf4bqr4buf4bquduG7p+G7o+G6q8SQ4buFReG6q+G6ouG6v8Oj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDssah4bqrbnLhuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6q27EqcSC4bqr4bun4buj4bu3w6Phuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqtv4bufaG/huqvDsnhv4bqrw7lrw4DDo+G6q2/hu5/hurThuqvhuqDhuq5F4buV4bunw6PhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/EqcSCw6PhuqvEgsWp4buH4bun4bqrQ8O14bun4bqrw7lm4bun4buf4bqrxILhu5954bqrb+G6tOG6v+G6qyZ54bqr4bqg4bqudm/Eg+G6q8OSw61v4bqrbuG7oeG7l8SCw6PhuqtvauG7p+G6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+KAnMSC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqrw7nhu6nhu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p+KAneG6q0NC4bun4buj4bqrb+G7n2hv4bqr4bun4buj4bq/ReG6q8SC4bqs4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrQ+G7oeG7l2/huqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDsnfhu6fhu6PhuqtueOG6q2/hu4Fv4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrw4Dhu5/hu4HDgMOj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/Do+G6q8SC4bqs4bun4buj4bqrbuG6pOG7tW/huqtv4buF4buh4bqrxILhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqtD4buH4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrw7Lhu7fhu6HhuqvDg3bhu6fhu6PhuqtDa8SC4bqrb+G7n8SpxILDo+G6q8SC4buh4bun4buf4bqrxILhu59q4bun4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqvDueG7h+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q27hu4fFqeG6q8Oz4buJ4bun4bqrxIJ4b8Oj4bqrxILhu6/hu6fhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q0HhuqtD4bq24bun4buj4bqrw4Phu4nhuq7Do+G6q0Phurbhu6fhu6PhuqvEkOG6v8Oj4bqrbuG7oeG7k+G7p+G6q+G7o+G7oeG7teG7ocOj4bqr4buf4buF4buh4bqrw7Lhu4XFqeG6o+G6q2534buh4bqrw7Jow4DhuqvDueG7qeG7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8OyduG7oeG6q0Phu7Xhu6HhuqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqr4bum4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q0Phu4fhuqtv4buf4buZ4bqrw7J4w6PhuqvEguG7g8Wp4bqr4bun4buV4bun4bqrxILhu4Xhu6fhu6PhuqtDQuG7p+G7o+G6q2/hu59ob+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bun4buV4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu5Xhu6fhuqvhur/hu6fhuqvhu6fhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8SDbuG6v8Wpw4Dhu5/huq7EguG7n8WpxIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGJjw6kvZcOqw7NlYuG6vWVjw6lkxIJj4bq7YmTDqmXDuWTEg3XDgOG7o+G6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqo4bqrQ+G7l+G6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqtveeG6q8OA4bufauG7p+G6q07hu6Hhur/huqvhu57hu4fhuqvhu6Z44buh4bqrLeG6q+G7nnfhu6fhu6Phuqvhu57hu4fhuqvhu5/huq7EqeG7p+G6q8O54bquReG7l+G7p+G6q25o4bun4bqrw4PhurDhu6fhu6Phuqsm4buhxqHhuq7huqvDueG7oeG7k+G7p+G6q+G6vsOaxIPhuqvhu4Thu6fhu5/huqHhuqvhu57huq5F4bqrJuG7n2jhu6fhu6PhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUma8OA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8O54buH4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqtDw4LhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/Do+G6q8SC4buf4bqob+G6q8OD4bqo4bqrw7nhu4fhuqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q+G7p+G7qeG7p+G7o+G6q292xILhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqtD4buH4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvhu6fhu5Xhu6fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bunxIPhuqtP4buf4bqw4bun4buj4bqrxILhur/huqtu4buh4buZxILDo+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqtD4buH4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvDueG7h+G6q8Oy4bqk4bu34bun4buj4bqrw7l24buhw6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvDsuG7ocah4bul4bqr4bun4bufxKnEguG6q+G6oOG6ruG7geG7p+G6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqrxJDhuq5F4buT4bun4bqrw4Phuq52xILhuqvhu6Xhu6vhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6HhuqvDssWp4buD4bun4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu4Phu6fhu6PEg+G6qybhu5/hu43FqeG6q8OyxrDDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buf4buh4buZ4bun4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/Do+G6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDueG7h+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q0Phu4fhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqtuceG7p+G7n+G6q8SC4bufceG6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7nhu4fhuqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqPhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsMOj4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqtDw4LhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q27hur/huqvEguG7n+G6puG6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8O54buH4bqr4bun4bup4bun4buj4bqrb3bEgsSD4bqrw5LGoeG6q2/GsOG6q8SC4buh4buV4bul4bqrw7nhuqhv4bqrQ+G7h+G6q8OD4bqmb+G6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q8Oy4buh4bqrw7Lhu6/hu6HhuqtD4bu14buh4bqrQ+G7oeG7l2/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8SC4buf4buZ4bqrxILhuqJr4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q0NC4bun4buj4bqrb+G7n2hvw6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqtDw4LhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/Do+G6q8OD4bqmb+G6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDssSp4bqu4bqrb+G6v8WpxIPhuqvhu57hu7Phu6fhuqvhu6dC4bq/w6PhuqvEkOG7j8SC4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtv4bq24bun4bujw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/GsOG6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrxILhu59x4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtvxrDhuqvEguG7n+G7meG6q8SC4bqia+G7p+G6q0NC4bun4buj4bqrb+G7n2hvw6PhuqvDs8Wp4bqrw7LGsOG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6Phuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q+G7p+G7n2nhu6XhuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhu5/hu5nhuqvEguG6omvhu6fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bunxIPhuqsm4bqixanhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hu4HhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrQ8OC4bqrxILhuqLhur/hu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p8Oj4bqrb2rhu6fhuqvEgmvDgOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqr4oCcxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqsk4bqu4buJ4bun4bqrw7J44buh4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6figKbhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG7g+G7p+G7o8Oj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvhuqDhuq5Fw6PhuqvEguG7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7n+G6ruG7l8Oj4bqrxILhuqzhu6fhu6Phuqtu4bqk4bu1b+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8Oy4buD4buhw6PhuqvhuqThuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8Oy4buD4buh4bqr4bufxrDhur/huqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqtv4buf4bq04bun4bujw6Phuqtu4buh4bun4buf4bqrb+G7n+G6tOG7p+G7o8Oj4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PigJ3Eg+G6qybhuqLhuqThu7Vv4bqrReG7k+G6ruG6q29q4bqu4bqrb+G6v8Wp4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqrJnnhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqr4bul4bu14buhw6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrJOG6ruG7ieG7p+G6q8OyeOG7oeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqtD4buV4bqr4bul4bur4buh4bqr4bulw63EgsOj4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqr4buf4buZxILhuqvDueG7h+G6q0NC4bun4buj4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrQ+G7leG6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJyw6PhuqtvxrDhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDsnjhuqtD4buH4bqrw7rhu5/hu4Xhuqvhu6dn4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8Oy4buDxILhuqvhu6XhuqZv4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu5/huq7hu5fDo+G6q8Oy4buF4bul4bqrbuG7hcWp4bqrb+G7n8Wp4bqrJOG6ruG7ieG7p+G6q8OyeOG7oeG6q8SC4buf4bqob+G6q8OD4bqo4bqrw7nhu4fhuqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q+KAnMSC4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+KAneG6q8SC4buf4buNxanhuqvDsuG6sOG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n3Thur/huqtv4bq04bq/4bqrxILhuqzhuqvhu6fhu4dFw6PhuqvEguG6pm/huqvDueG7h+G6q2/hu4XhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q2/hu5924bun4buj4bqr4buj4buhw61v4bqr4bun4bujxanhu4Phu6HhuqvEkOG7ieG7peG6q0Phu4fhuqvDssSp4bqu4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqtv4bufduG7p+G7o+G6q+G7o+G7ocOtb+G6q+G7p3jhu6HhuqvEkOG7ieG7pcSD4bqrJOG6ruG7ieG7p+G6q8OyeOG7oeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bufc+G6q8O54buH4bul4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6suG6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8OD4bqow6PhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtu4buFxanhuqtD4buX4bqrJnnhuqvhuqDhuq52b8Oj4bqr4bul4buH4bqrb+G7qeG7p+G6q8O54buH4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o8Oj4bqrw7Lhu6HhuqvDsmrhuq7huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7LEqeG6ruG6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqrw7nhu4fhu6XhuqvEguG7n8SpxILhuqtu4buD4buh4bqr4buJ4bul4bqr4bul4bqk4bqu4bqr4oCcw7Phu6Hhu5vhu6fhuqtu4buh4buZ4bun4bqr4buf4bup4bq/4bqrbnHhu6fhu5/igJ3huqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqvEguG7n+G7meG6q8O54bqob+G6q8SC4buf4bq24bqrw7Jyb+G7n8Oj4bqr4bujxrDDgOG6q8OA4bufauG7p+G6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqtv4bqk4buz4bun4buj4bqrw7l04bun4bufw6PhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8O5duG7ocOj4bqr4bun4buV4bun4bqrxILhu4Xhu6fhu6PhuqvEguG6pOG6q8SC4bqkQeG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqrb8OC4bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrw7LEqeG6ruG6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrxILhu5/hur/hu6Xhuqvhu6fhu5/DguG7p+G7o8Oj4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqtv4bqob+G6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q27hu6HGoeG6ruG6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q+KAnMSC4bqo4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqtu4buh4buZ4bun4oCdw6PhuqvigJzEguG6qOG6q2/hu5/huq5FxqHhu6fhuqvhu5/FqeG7geKAneG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6d44buh4bqrbnjEg+G6q0/hurbhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SC4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhuqLhuqhvw6PhuqtvauG7p+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4buJ4bul4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8Oz4bqo4bqrbnLhuqvDsnjhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqr4buf4bq24bun4buj4bqr4bufa+G6rsOj4bqrb+G7n8SpxILhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6o+G6q2/hu5/hurDhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q8OyeeG7oeG6q+G7peG7teG7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvEgnnhuqtv4buf4bqmb8Oj4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrw7nDicOj4bqr4buf4bquxKnhu6fhuqvDueG6rkXhu5fhu6fDo+KApuG6q8OyxqHhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6rOG7p+G7o+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvEgnnhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu4fhuqvDsuG7heG7peG6q27hu4XFqeG6q8OD4buL4bun4bqrw4Phu4fhu6fhu6PhuqvDsnjhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrw7rhu5/hu6HhuqtvauG7p+G6q8SC4buf4buh4buZxILEg+G6qybhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEkOG6rkXhu5Phu6fhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvEguG6qOG6q0Phu5fhuqvigJxDQuG7p+G7o+G6q+G7peG7g+G7p+G7n8Oj4bqr4bqieOG7p+G7o+G6q8O64bufaMOA4oCd4bqj4bqrb8Wp4buh4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvEguG6qOG6q0Phu5fhuqvEguG7g+G7oeG6q2/hu5/DvcOj4bqrxILhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6qG/Do+G6q8Oz4buJ4bun4bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqrxILhuqjhuqtD4buX4bqrbuG7ocah4bunw6PhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvhu6VB4bqr4bqieOG7p+G7o+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrw7Lhu7Phu6fhuqtDcuG6q8SC4bqo4bqrQ+G7l+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q8Ozxanhur/hu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q+G7p+G7o8Wp4buH4buh4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhurHDsuG6tOG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrw7rhu6Hhu5fhu6fhurfEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOSxqHhuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhu6Hhu5Xhu6XhuqvDueG6qG/Do+G6q8OD4bqmb+G6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q27hu4XFqeG6q8Oy4buF4bul4bqrQ8OC4bqrw7rhu59ww6PhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q25y4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqrb+G7n8Wp4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqtDw4LhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ+G7h+G6q8Oy4buBw4Dhuqvhuqbhu6fhu6PhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqvEguG6rOG7p+G7o+G6q27huqThu7Vv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7Lhu4Phu6Hhuqvhu5/GsOG6v+G6qyThuq7hu4nhu6fhuqvDsnjhu6HhuqvEguG7n+G7jcWp4bqrw7Jy4bun4buf4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q8OS4buF4bun4bujw6PhuqtvauG7p+G6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o8Oj4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvhu6fhu5Xhu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7J4b+G6q8O5a8OAw6PhuqvEguG6qOG6q2/hu5/hurTDo+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8Oy4buD4buhxIPhuqsm4bqi4bqk4bu1b+G6q8Oy4buJRcOj4bqrw7PFqeG6q+G7p+G7o+G6rnfhu6fhuqvDueG6qG/huqtv4bq04bq/4bqrw7LEqcSC4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q2/GsOG6q+G7n+G7g+G7p8Oj4bqrb+G7n+G6sOG7p+G7o+G6q8SC4bq/4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDsuG6tOG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrw7rhu6Hhu5fhu6fhuqvDssah4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bunw6Phuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9F4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8OyZuG6q8O64buf4buBb8Oj4bqrb8aw4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrxILhu5/huq5r4bun4bqrw7nhu7nhu6HhuqvDssah4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxILhu5/huqhv4bqr4bufxrDhur/huqvhu6XhurJv4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvhu6fhu4dFxIPhuqsk4bqu4buJ4bun4bqr4bq0ReG6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvhuqThu7Phu6fhu6PDo+G6q0544bqrJOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDsmbhuqtD4buH4bqrw7Lhur/hu6fhu6Phuqtv4bufc+G6q8Oy4buDxanhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5Phu6XhuqvEguG6sG/huqvhu6bhu6Phu59y4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrYuG6uS3hu6YkLyZdw6Phuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrY+G6uS/hursvZGJjY+G6q2/hurThur/huqtOeOG6q0/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJy4bqr4bqxw7rhu5/GsOG6v+G6qyLhu6DhurfhuqvigJxb4buV4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu6dn4bul4bqrZGJkYuG6q0Phu4fhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG7n+G7jcWp4oCdxIPhuqsm4bqi4bur4bun4buj4bqrxILhu4nhu6XhuqvDueG7h+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/GsOG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q+G6oOG6rkXhuqvhu5/FqeG7g2/hu5/huqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmTDqcOj4bqrxIJq4bul4bqr4bun4bufceG7p+G6q2RixJHDqeG6o+G6q8SCa8OA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqtD4buHxanhuqtv4buBb+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/Do+G6q8Oz4bqo4bqr4buB4bun4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvDsuG7ocah4bul4bqrQ+G7h+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrxIJ54bqr4buf4bu5w4Dhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q2/hur/FqcOj4bqrw4Dhu5/EqeG7p+G6q8OyxKnhuq7huqvDueG7h+G7peG6q2/hu5/hurThuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buX4bqrb+G7n+G7meG6q8SC4buDxanhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvDucWp4buD4buh4bqrQ8OC4bqrw7rhu59ww6PhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q25y4bqr4bul4bu14buhw6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDsuG7g+G7oeG6q2/hu5/FqeG6q8O54bqyb+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p8Oj4bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqrb+G7n+G6tOG7p+G7o8Oj4bqrbuG7oeG7p+G7n+G6q2/hu5/hurThu6fhu6PhuqPhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q+G7p+G7leG7p+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6Phuqvhu6No4bun4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7p+G7leG7p+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q+G6oOG6rnZv4bqr4buj4buh4bq/xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvDsmxF4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q8SCc+G7p+G7n8Oj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n3bDo+G6q8SC4buDxanhuqtv4buz4bqrw4NB4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6Phuqvhu6fhu5Xhu6fhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7peG7teG7ocSD4bqrIuG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqrxIJz4bun4bufw6PhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8OA4bufduG6q8O54buH4bqrb+G7n+G6tOG6q8SC4bqi4bqk4buz4bun4buj4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8O54bqk4bu5b+G6q8Oy4bqw4bun4buj4bqrw7Jo4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8OS4buF4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxILhuqzhuqvhu6dn4bul4bqrY8Oq4bq94bq7xIPhuqvDkuG7meG7p+G6q+G7p+G6v0XhuqvDsmbhuqvDsuG7g8SC4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4XhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o8Oj4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q8O64buf4buF4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILhu5/hurThuqtv4bq04bq/4bqr4bulw73hu6HhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q0Phu4fhuqtv4buF4bqr4bun4bqk4bu1b8SD4bqrJOG6ruG6v+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7p2fhu6XhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fDo+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q8OyZuG6q8Oy4bqwb+G6q8O64buZxILhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l+G7peG6q+G6oOG6rsOJ4bqrQ+G7leG6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4bujw6Phuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4bujw6PhuqtDa+G7p+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu7Phuqtv4buf4buZ4bqrw7lm4bun4buf4bqrw7Lhu4PFqeG6o+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buhw6Phuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvEguG7n8SpReG6q+G6ouG7reG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu5/hu4Phu6fhuqtv4buf4buZw6PhuqtuxKnEguG6q29rw4DhuqtvauG7p+G6q8O64bufaG/huqvDgOG7n+G6sm/Eg+G6q1tx4bqrxILhu5/hu5nDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q8SC4bu14buhw6Phuqtv4buBb+G6q254w6Phuqtu4bq/4bunw6Phuqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/Do+G6q8Oyxanhu4fhu6fhuqvEguG7n8ah4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q+G6pOG7s+G7p+G7o8Oj4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqtD4buH4bqrb+G7gW/huqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8Oy4bqm4bun4buj4bqrb+G7n+G7ieG7p+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q29q4bun4bqr4bqg4bqu4buB4bun4bqrxILhuqLhu6Hhu5fEguG6q8OD4buJ4bqu4bqrw4Nob+G6q+G7puG7o+G7n3LhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqtk4bq9LeG7piQvJl3huqtv4bq04bq/4bqrTnjhuqtP4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4bqicuG6q+G6scO64bufxanhu4Hhuqsi4bq3w6PhuqvEgmfhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqrb8Spw4DhuqvEgnPhu6fhu5/Do+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtDQuG7p+G7o+G6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqrw7rhu5/huq7huqvEguG7n+G7jcWp4bqr4bum4buj4bufcuG6q8OycuG7p+G7n+G6q2RjL2RiY8OqL+G7psOSLU894bqrb+G6tOG6v+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurTEg+G6qybhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7geG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bunw6Phuqvhu6fhu5Phuq7huqtv4bq/xanhuqvEguG6ouG7gW/hu5/huqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XDo+G6q8O64bufaG/huqvDgOG7n+G6sm/huqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrw7nhu5dv4buf4bqrw7nhu4Nv4bqrb+G7n8Wp4bqr4bqiaeG7p+G7o+G6q8Oy4buJReG6q8O54buH4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6suG6q2/hurThur/huqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o8Oj4bqrw7Nt4bun4bqrxILhu7Xhu6HhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8SC4buf4buh4buZ4bqu4bqrb+G7n+G6tOG6q8OyeOG7p+G7o8Oj4bqrxIJwb+G7n+G6q2/huqhvw6PhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqu4buF4bqrxILhu5/EqcOAxIPhuqvDknbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PDo+G6q29n4bun4bqrb+G6puG6q0Phu4fFqeG6q+G6oOG6rkXhuqvhu5/FqeG7g2/hu5/huqvEgnnhu6fhu6PhuqvEguG7n8ah4bqrw7LGoeG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrw7Lhu5Xhuqvhu4Hhu6fDo+G6q8O64buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q8Oy4buDxILhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4XhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrxILhu5/huqhvw6PhuqvEguG6ouG7geG7p+G7n+G6q8O5ZuG7p+G7o+G6q8OA4bufcOG6q+G7p+G7o+G6rnfhu6fhuqvDueG6qG/Eg+G6q+G7pnjhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrxILhu4nhu6Xhuqtv4bq04bq/4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILhu5/hurThuqvDueG7h+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrb+G7gW/huqvEguG7oeG7leG7peG6q8O54bqob8Oj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqvEguG7oeG7leG7peG6q8O54bqob+G6q2/hu59w4bun4buf4bqrxILhuqJy4bqrLeG6q8SC4buh4bun4buf4bqrxILhu59q4bun4bqrw7nhu4fhuqtv4buz4bqrw4NBw6PhuqvEguG7oeG7leG7peG6q8O54bqob+G6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nhuqvDueG7h+G6q+G7p+G7leG7p+G6q8SC4buF4bun4bujw6PhuqvEguG7oeG7leG7peG6q8O54bqob+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8OD4bqo4bqrw7nhu4fhuqtvdsSC4bqrw7nhu63hu6HhuqPhuqvhu6No4bun4bqrb+G7n8OtxILhuqvhu6Phu6FC4bq/4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqvhuqDhuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q+G6v+G7p+G6q+G7p+G7oeG7p+G7n+G6q0Hhuqvhu6XDveG7oeG6q8OycuG6v+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4bujw6Phuqtv4buz4bqrw4NBxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDksah4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxIJ2xILhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqy4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8O54bqk4bu5b+G6q+G7p+G7h0XDo+G6q8Oy4bup4buh4bqr4buf4bux4buh4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqr4buf4bquReG6q8OD4bqmb+G6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q8SCeeG7p+G7o+G6q+G7n+G7ucOAw6PhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8SC4buf4buBb+G6q0Phu4fhuqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqr4buf4bu5w4DhuqvDucOJ4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrw7nhuqhvxIPhuqsm4buf4buNxanhuqvDssaww6Phuqtv4bq24bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q0Phu6Hhu5dv4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q+G7n+G6rkXhuqvhu6d44buh4bqrw7nhuqhv4bqrw7nhu4fhuqtv4bufcOG7p+G7n8Oj4bqrb2rhu6fhuqvDsmxF4bqr4bul4buD4bun4buf4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZ4bqrw7LGoeG6q8SCa+G7p+G6q8Oz4bqy4bun4buj4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O54bqob+G6q8SC4bqs4bqrbuG7k+G7p+G6q+G7p+G7o8Wp4buH4buh4bqrw4Dhu5/hurJv4bqrQ+G6suG6q2/hu5/FqeG6q+G6oOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqr4bun4buV4bun4bqr4bqg4bqudm/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtv4buH4bun4buj4bqrQ0Lhu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/Do+G6q8Oy4buBw4Dhuqvhuqbhu6fhu6PhuqvEgnbEguG6q0Xhu5Phuq7huqtvauG6ruG6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqsmeeG6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu6Xhu7Xhu6HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG6vuG6rsSC4bufxanhuqLhuqnhurUm4buf4buh4buZ4bqu4bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6Phuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqr4buk4buD4bun4buf4bqr4bue4bq24bun4buj4bqzL8OA4bq1

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long