Cập nhật:  GMT+7
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6ThurTDoDXDouG7sMWpJn3hu7B94bqn4buww6LhurvDoOG7sGYgaOG7sF0p4bq1UuG7sGYgaOG7sMOhPcOgUuG7sMOzw6zDomHhu7DDosOtw6Dhu7B94bu44bql4buwXTXhu7Dhu4PDoeG6rcOiYeG7sHsqw6Jh4buwYcOgQMOZL8Oh4buu4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwZ2Z9xqDhu6ovL31Te+G7uOG6peG7g8OhaWjDoeG6pVPDs8OiL1siZ+G6t2jhuqXhu4Mvw6Iiw7JnL1bhu6zhu6zhu7IvWOG7tltW4bus4bu0WFjhu6zhu7Jo4buuw53hu7ZXw51Z4bqz4buuU+G6seG7g2Hhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8OBIuG7uFvhu6rhu6TDgmEj4buP4buw4buu4bu0L1ZS4buw4bq1w6A1w6Lhu7DFqSZ94buwaMOgNOG7g+G7sGjhu4t94buwZiBoUuG7sH3huqfhu7DDouG6u8Og4buwZiBo4buwXSnhurVS4buwZiBo4buww6E9w6BS4buww6LDocOgNmjhu7BdZeG7sH3hu7jhuqXhu7DDosOhIWjhu7Dhu4PDocOp4buwe8OgNMOi4buw4buB4buw4bq1a33hu7Dhu67hu7QtVuG7ruG7sF1l4buwxrBT4buwSGbhuqXDomHhu7DhurfDocOg4buwXeG6p1Lhu7DhurXDoDXDouG7sMOC4bu44bq14buww7M+w6Lhu7DDoibDomHhu7DDouG6p8OiYeG7sMOz4bq9w6Dhu7DDosOhw6A2aOG7sF1l4buwfeG7uOG6peG7sMOiw6EhaOG7sOG7geG7sOG6tWt94buwaGYzw6Lhu7BXWOG7sF1l4buwxrBTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEjDoSLhuqXhu7BIZmnDomHhu7BoLuG6teG7sOG7qW3hu7B7QOG6peG7sOG6tsOh4bqh4buwaGrhur/DomHhu7BIw6Hhu4nhu4/hu7DDsyrDouG7sOG7hGlkfeG7sGHDoOG7uFLhu7DDomEj4buP4buw4buu4bu0L1ZS4buw4bq1w6A1w6Lhu7DFqSZ94buwaMOgNOG7g+G7sGjhu4t94buwZiBoUuG7sH3huqfhu7DDouG6u8Og4buwZiBo4buwXSnhurVS4buwZiBo4buww6E9w6BTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOTw6zDomHhu7DDosOtw6Dhu7B94bu44bql4buwXTXhu7Dhu4PDoeG6rcOiYeG7sH3huqfhu7B7KsOiYeG7sGHDoEBT4buww4LDocOgNmjhu7BdZeG7sH3hu7jhuqXhu7DDosOhIWjhu7Dhu4PDocOp4buwe8OgNMOi4buw4buB4buw4bq1a33hu7Dhu67hu7QtVuG7ruG7sF1l4buwxrBT4buw4bq0w6A1w6Lhu7DDguG7uOG6teG7sMOiYSPhu4/hu7DDoibDomFS4buwfeG6p+G7sMOi4bq7w6Dhu7B94bu44bql4buww6LDoSFo4buwaGYzw6Lhu7BXWOG7sF1l4buwxrBTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEhmM8Oi4buwe8OgN8OiUuG7sFvhuqXhu7Akw6LDoeG7sMOhauG7gcOiYeG7sH3hu4nhu7jhu7DhurfDoWPDomHhu7DhurfDoeG6oeG7sOG6sz3DosOh4buww6Izw6Lhu7BoZuG6pcOiYeG7sMOiYSPhu4/hu7DDsyPhu7BdM+G6teG7sOG7ruG7tC9WUuG7sOG7geG7sOG6t8OhaeG7sMOzbX3hu7DFqSZ94buwxanDoDfDouG7sOG7q2PDomHhu7Bow6A04buD4buwaOG7i33hu7B94bqn4buwYcOg4bqn4buw4burY8OiYeG7sMWpJn3hu7DhurU9w6LDoeG7sH0h4buD4buww50t4buyUuG7sGHDoClo4buwfSHhu4Phu7Dhu7RR4buwe8OgN8Oi4buwXWXDomHhu7DhurU9w6LDoVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4buk4buA4buww7PDrMOiYeG7sHvDoDfDouG7sGhs4buw4buEaSTDomHhu7BIZsOj4buwXTTDouG7sMawI+G7sOG6tOG7uGlS4buw4bq3w6Fp4buww7NtfeG7sGHDoG/hu7jhu7DFqcOgN8Oi4buw4burY8OiYeG7sMOzI+G7sMOzw6zDomHhu7B7w6A3w6Lhu7Dhu4PDoeG6oeG7uOG7sEgu4buP4buwfeG7ieG7uOG7sOG6t8OhaeG7sMOzbX3hu7DDguG7uOG6teG7sMWpw6A3w6Lhu7Dhu6tjw6Jh4buwVXvhu7jhuqXhu7BhxJHhurXhu7B9JOG7sMOzw6zDomHhu7B7w6A3w6Lhu7Dhu4PDoeG6oeG7uOG7sEgu4buP4buw4buEaSjDouG7sF0k4bql4buwSGZqw6rDomHhu7BH4bu4w5rhu7Bhw6Dhuqfhu7Dhu6tjw6Jh4buwxakmfeG7sOG6tT3DosOh4buwfSHhu4Phu7DDnVLhu7B94bqn4buw4bqzw6194buwfSHhu4Phu7Dhu7JS4buwYcOgKWjhu7B9IeG7g+G7sOG7tFLhu7B7w6A3w6Lhu7BdZcOiYeG7sOG6tT3DosOhUeG7sGfhuqfDomHhu7B7w6A3w6Lhu7B94bu44bql4buwVlPhu6wtWFPhu6zhurVT4buwxrAh4buD4buwXWXhu7Bm4buJw6Dhu7Bm4bql4buwaMOhw6Azw6Lhu7Bo4bu4w6Dhu7B9IeG7g+G7sOG7rlPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukSMOhw6rDoOG7sGjDoDRo4buwfUB94buw4bq3w6Fp4buww7NtfeG7sMOiYSPhu4/hu7DDsyPhu7BdM+G6teG7sOG7ruG7tOG7sC9WUOG7sOG7gsOh4bqh4bu44buwSC7hu4/hu7DFqSZ94buwxall4buww6LDocOgNWnhu7DhurUu4buPUuG7sH3huqfhu7DhurVq4bu44buww7Mjw6Dhu7DDouG6u8OgUuG7sGhmauG7uOG7sH3DocOgNWnhu7Bhw6Ak4bq14buw4bq1LuG7j+G7sGhmw6rDoOG7sMOiJsOiYVPhu7BBw6Dhuqfhu7DDosOhMFPhu7BIZsOqw6Dhu7BmIGhS4buwfeG6p+G7sMOi4bq7w6Dhu7BmIGjhu7BdKeG6tVLhu7BmIGjhu7DDoT3DoFPhu7DDk8Osw6Jh4buww6LDrcOg4buwfeG7uOG6peG7sF014buw4buDw6Hhuq3DomHhu7B94bqn4buweyrDomHhu7Bhw6BAU+G7sMOCw6HDoDZo4buwXWXhu7B94bu44bql4buww6LDoSFo4buwaGzhu7Dhu67hu7ItVuG7rOG7sF1lUuG7sGbDoDPDomHhu7Dhu6vDoDbDouG7sMWpw6Azw6JS4buw4bqy4bu4w6Dhu7DGsMOhLmnhu7BWVi1WWeG7sF1l4buwxrBTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pOG7gsOh4bqh4bu44buw4burY8OiYeG7sMWpJn3hu7DFqWXhu7DDosOhw6A1aeG7sOG6tS7hu49S4buw4bq3w6Fjw6Jh4buw4bq1auG7uFLhu7BoZmrhu7jhu7B9w6HDoDVp4buwYcOgJOG6teG7sOG6tS7hu4/hu7BoZsOqw6Dhu7DDoibDomFT4buwQcOg4bqn4buw4burY8OiYeG7sMWpJn3hu7B9IeG7g+G7sFYtV1Phu7BIZsOqw6Dhu7BmIGhS4buwfeG6p+G7sMOi4bq7w6Dhu7BmIGjhu7BdKeG6tVLhu7BmIGjhu7DDoT3DoFPhu7DDk8Osw6Jh4buww6LDrcOg4buwfeG7uOG6peG7sF014buw4buDw6Hhuq3DomHhu7B94bqn4buweyrDomHhu7Bhw6BAU+G7sMOCw6HDoDZo4buwXWXhu7B94bu44bql4buww6LDoSFo4buw4buu4bu0LVbhu67hu7BdZeG7sMawU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6RIw6Hhu4nhu7BdY+G7sMOBI+G7sMOCZcOg4buwfeG6p+G7sOG6tS7hu49S4buww6JhI+G7j+G7sMOiJsOiYVPhu7BBw6Dhuqfhu7Dhu6tjw6Jh4buwxakmfeG7sH0h4buD4buwVi1XU+G7sEhmw6rDoOG7sGYgaFPhu7DDgsOhw6A2aOG7sF1l4buwfeG7uOG6peG7sMOiw6EhaOG7sOG7ruG7tC1W4buu4buwXWXhu7DGsOG7sFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukxrBAfeG7sGjEg8Oiw6Hhu7BobOG7sEjDoeG7uMOiw6Hhu7DDgeG6p+G7uOG7sC3hu7BIw6Fs4bu44buwSMOhw6Azw6Lhu7DDgWk0UuG7sOG7g8Oh4bqh4bu44buwxakmfeG7sH3huqfhu7DhurVq4bu44buww7Mjw6Dhu7DDouG6u8OgUeG7sOG7g8Oh4bqh4bu44buww4Lhu7jhurXhu7DDomEj4buP4buwfeG6p+G7sOG6tWrhu7jhu7BmJMOg4buwZkB9U+G7sEHDoOG6p+G7sMWpJn3hu7BdNMOi4buwSC7hu4/hu7DFqSZ94buwfSHhu4Phu7BWLVdT4buwSGbDqsOg4buwZiBoU+G7sMOCw6HDoDZo4buwXWXhu7B94bu44bql4buww6LDoSFo4buw4buu4bu0LVbhu67hu7BdZeG7sMaww5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMawQH3hu7BoxIPDosOhUuG7sGjDoSPDosOh4buw4buDw6Fk4buwaGzhu7Dhu6sj4buww4Isw6Jh4buwXTTDouG7sMWp4bqjw6LDoeG7sEjDoWkpw6Lhu7DDosOhw6A1aeG7sOG6tS7hu49S4buw4buDw6HhuqHhu7jhu7DFqSZ94buww6JhI+G7j+G7sH3huqfhu7DhurVq4bu44buwZiTDoOG7sGZAfVHhu7Dhu4PDoeG6oeG7uOG7sMOC4bu44bq14buww6JhI+G7j+G7sMOiJsOiYVPhu7BBw6Dhuqfhu7Dhu6tjw6Jh4buwxakmfeG7sH0h4buD4buwVi1XU+G7sOG7gsOh4bqh4bu44buwxakmfeG7sGhmw6rDoOG7sOG6sz3DosOhU+G7sMOCw6HDoDZo4buwXWXhu7B94bu44bql4buww6LDoSFo4buw4buDw6HhuqHhu7jhu7DFqSZ94buwVsOdLVbhu7bhu7BdZVLhu7Dhu4PDoeG6oeG7uOG7sMOC4bu44bq14buwfeG6p+G7sMOi4bq7w6Dhu7BoZjPDouG7sFfhu6zhu7BdZeG7sMawU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6ThurbDoWnhu7DDs2194buwSC7hu4/hu7DDgmFp4buPM8Oi4buwfeG6p+G7sOG6tS7hu49S4buww6JhI+G7j+G7sMOiJsOiYVPhu7BBw6Dhuqfhu7Dhu6tjw6Jh4buwxakmfeG7sH0h4buD4buwVi1XU+G7sMOCw6HDoDZo4buwXWXhu7B94bu44bql4buww6LDoSFo4buwVuG7si1X4bus4buwXWXhu7DGsFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4buk4bq2w6Fp4buww7NtfeG7sMOC4bu44bq14buwxall4buwfeG6p+G7sOG6tS7hu49S4buww6JhI+G7j+G7sMOiJsOiYVPhu7BBw6Dhuqfhu7Dhu6tjw6Jh4buwxakmfeG7sH0h4buD4buwVi1XU+G7sMOCw6HDoDZo4buwXWXhu7B94bu44bql4buww6LDoSFo4buwV+G7ri1XWOG7sF1lUuG7sH3huqfhu7DDouG6u8Og4buwaGYzw6Lhu7BXWOG7sF1l4buwxrBTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g+G7lWlow6HhuqVm4buq4bukSMOhIuG6peG7sEhI4buMw5PDgsOZL+G7g+G7pA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đột phá từ cải cách hành chính

Đột phá từ cải cách hành chính
2020-02-17 07:24:53

PTĐT - Đổi mới lối làm việc, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp là những ưu tiên hàng đầu của tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long