Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhurfDlFHhu6nEqExBUeG7qeKAnEJBRuG7qeG7gkbhu7XigJ3hu6lR4buEQ0zhu6lCUuG7kEbhu6nigJzhu4Thu7lL4buC4bupUeG7hMWo4bu14oCd4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4ND4bu1xKjhu6nhurfhu7Xhuqrhu6BG4bqqdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6OUbDikvhu6nhu6DhurJR4bupS+G7hEbhurxS4bupQsOURuG7qeG6rE1L4buC4bupxKjhu5RLcOG7qVHhu6BMS+G7guG7qUJN4bup4bqoTeG7qT7hu4RDxKhQQ+G7tXDhu6k84bu1VkPhu6BL4bup4bq3UktG4bqo4buEcOG7qWFLUUPhu6BL4bu1ekZMS+G7tcSoQ+G7qeG7sOG7ueG7qcSDUuG7sENLUVJQcOG7qULhu7VL4buC4bup4bqoQUvhu4Thu6lR4bug4bu1S+G7hOG7qeG6qOG7hOG7quG7qeG7iFfhu6nhuqjDmuG7teG7qVFG4bq8S+G7qeG7sMOK4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6k54bu54bup4bqx4bu1S+G7qW9DUMSoQ1bhu6nhu4VLQ0bhu4rhuqpD4bug4bupUOG7tVLhu6nhu4jhu4RG4bup4bqo4bq0UuG7qVHhu4TDmuG7qUvhu7lW4bupQuG7pMag4bqo4bup4buDQ+G7tcSo4bup4bq34bu14bqq4bugRuG6quG7qeG6qOG7hEzhu6nhu7Dhu7lM4bup4bqqRsOKS+G7qeG6qOG6tEvhu6nigJxR4buE4bu1S+G7hOG7qcSoV+KAneKApnUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDum7hu5RG4bup4buwRsOK4bqo4bupQsOURuG7qeG6rE1L4buC4bupOUzhu7lL4buC4bup4buCRuG7teG7qWY84bqz4bup4buwxajhu7Xhu6nhuqjhu4RG4bq4UuG7qUrDlOG7qVHhu4ThurhK4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lRRuG6vEvhu6nhu7DDiuG7qVHhurJL4bup4bqo4buMS+G7guG7qeG7rlLhurJR4bupUOG6ouG6qOG7qUvhu4Thu6Thu6nhuq/hu7Xhu4jhu7Xhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4NMS+G7tcSo4bqqTHDhu6lR4buk4buYS+G7guG7qcSo4bu1RuG7qeG6qMOa4bu14bup4buFS0NG4buK4bqqQ+G7oOG7qVFBRuG7qeKAnOG6s+G7hOG7ueG7qVHhu6DhuqJL4buC4oCd4bup4bqoTEbhu6lL4buE4buk4bupQsOA4bup4bqo4buE4bqySuG7qeG6quG7plFx4bup4oCc4bqv4bq8S+G7qeG7iOG6vEvhu6lR4bug4bqiS+G7guKAneG7qeG6qMOZS+G7guG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupV+G7qUJJS+G7hOG7qeKAnELhuqRW4oCd4bupS+G7guG7jEbhu6lQ4bu1TOG7qeG7ruG7puG7qVDhu5rhu6nhu4RM4bu14bupUVLEqEbhu6Lhu6nhu4jhu4TDk0bhu6k8Q+G7oEvhu7XhuqxDUuG7qUvhurpS4bupS+G7hMOCS+G7qULhu6TGoOG6qOG7qcSo4buWRuG7qULhurzhu6lL4buC4buESeG7qeG7hMag4bui4bupxKhXcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuntU4bup4bqxTFDhu6nhurdD4bugQ0vhu4JSQ1Dhu6lCw4Dhu6lQ4bqwS+G7qcSoTkvhu4Lhu6lC4bq+4bup4buFS0NG4buK4bqqQ+G7oOG7qeG7oOG7teG7qUJG4bup4buw4bu54bup4buERsOKS+G7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lHUeG7qULDlEbhu6nhuqxNS+G7guG7qcSo4buUS+G7qeKAnELhu7dL4buE4bupUUbhurpL4buC4oCd4bupSlLhu45L4bup4bqoTeG7qVDGr+G7qeG7ouG7hFXhuqjhu6nhu7BV4bup4bqow5rhu7Xhu6lRRuG6vEvhu6nhu7DDiuG7qUvhu7lWceG7qWZSVuG7qUvhu4RG4bq4S+G7qeG7sOG7pOG7lEvhu4Lhu6lK4bqi4bqo4bup4bua4bup4bqo4buE4buS4bup4buDQ+G7tcSo4bup4bq34bu14bqq4bugRuG6quG7qeKAnFHhu4Thu7fhuqjhu4TigJ3hu6nhu4JG4bu34bupUeG7lEbhu6nhu6154bupUeG7oEbDilLhu6lDUuG7oExw4bupSuG7puG6qOG7qeG7gkbhu7fhu6lK4bu54bup4buET+G7qULDgOG7qeG6rMOT4bup4bug4bu14bupQuG6vuG7qULhu6Thu7Xhu6nhu4VLQ0bhu4rhuqpD4bug4bup4buw4bq84bup4buEw5VG4bupSlThu7Xhu6k5w6jhu6nhu63hu6vhu6t5cOG7qeG7sOG7ueG7qUJG4bq8UuG7qUvhu7lW4bup4buI4buERuG6ukvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lCw5RG4bup4bqsTUvhu4Lhu6lR4buEQ0zhu6lCUuG7kEbhu6nEqOG7pOG7nEvhu4Lhu6nEqMavcXXhu6LDunVGSuG7guG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsOG7hFFR4bui4bufLy/huqrhu7VLUeG7oEZx4buw4bqoSkPhuqpG4bu1ceG7sEsvZ+G7osSoTOG7teG6qkPhuqov4but4bur4bur4buzL+G7q3kv4bureS/hu7Xhu6t4UEtDRuG7iuG6qkPhu6AteXnhu6vhu7Nx4buK4bui4buCLVBx4buK4bui4buCxrDDunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7hUtDRuG7iuG6qkPhu6Dhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu6DhurJR4bupS+G7hEbhurxS4bupQsOURuG7qeG6rE1L4buC4bupxKjhu5RL4bupUeG7hENM4bupQlLhu5BGdS/hu6LDunXhu6LDunXhu6LDuj7hu4RDxKhQQ+G7teG7qeG7sOG7ueG7qTzhu7VWQ+G7oEvhu6nEqOG7ueG7qeG7hOG7tUbhu6lCw5RG4bup4bqoTeG7qeG7sEXhu6nigJxQ4buOUeG7qVDhuqJL4buC4oCd4bupS+G7hOG6slHhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lCUuG7teG7qUvhu7lWceG7qWbhurZL4bupOeG6sW7hu6lm4buEQ+G7qTzEqFJDUOG7qT7hu7Xhu6DEqEzhu6nhu7RL4bqoQ8SoTFFRRuG7qeG7oOG6slHhu6lL4buC4buk4bucS+G7guG7qUrDlOG7qVHhu7lG4bupS+G6oEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7hUtDRuG7iuG6qkPhu6Dhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqrGr+G7qUJJS+G7hOG7qeG6qOG7hEbhurhS4bupSsOU4bupUUbhurxL4bup4buww4rhu6lL4buC4buk4buWRuG7qTnhu7nhu6nhurHhu7VL4bupQuG6vuG7qVHhu4Thurrhu6nhuqjhu4Thu5Lhu6nhuqjhu4RM4bupe0PhuqhMcOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqoTeG7qVHhu4Thur7hu6nhu4JG4bu14bupS+G7hMOC4bui4bupYUtRQ+G7oOG7qULhur7hu6lR4bu3RuG7qUvhu4LDlOG7qVHhu4Thu7lW4bup4bqow5nhu6nhurdMUuG7oEZL4buETHF14buiw7pm4bugTEvhu4Lhu6nhu4jhu4RG4bupQk1w4bupOeG6sW7hu6nhurFMUkZQ4bupbuG7tUvhu6k44bu14bu1xKjhu6nhuqjDmuG7teG7qTzhu7VWQ+G7oEvhu6nhurdSS0bhuqjhu4Thu6nhu6DhurJR4bupSlLhu45L4bup4bqoTeG7qeG6qOG7mOG7qeG7hMOURuG7qcSo4bu5SuG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG6qFRL4buC4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lCw5VL4buC4bup4buE4buk4buYS+G7guG7qVFBRuG7qVDhurZL4bup4bu0xKjEqEbhu7VLeuG7qeG7tOG7oENL4bu1cOG7qUvhu4ThurJR4bupxKjhu7nhu6nhu4jhu4RG4bupUUbhurxL4bup4buww4rhu6lR4bugVeG7qeG6qMOUUeG7qTfhu6Dhu7VL4bqo4buI4bup4buDRuG6rEPhu6BW4bupQuG7tUvhu4Lhu6nigJxL4buE4bqy4bui4bupS+G7hOG7kErigJ3hu6lKUuG7jkvhu6nhu6Dhu7Xhu6lCRnHhu6k54bu1RuG7qULDlEbhu6nhuqxNS+G7guG7qeG7iOG7hOG7t+G6qOG7qcSo4bu54bupxINS4buwQ0tRUlDhu6nhu7Dhu7nhu6lhS1FD4bug4bup4bqqVOG7qeG6qMOZS+G7guG7qeG7nlLhu7VL4bupUeG6tkrhu6lR4buURuG7qeG7hUtDRuG7iuG6qkPhu6Dhu6lL4buE4bukS+G7guG7qeG7iOG7hE3hu6lC4bu34bui4bup4bumS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qUrhu6bhuqjhu6nhu4JG4bu34bupSuG7ueG7qeG7g0Phu7XEqOG7qULhu6Thu7Xhu6nhu6Dhu7VxdeG7osO6buG6vOG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6lKSEvhu4Rw4bup4buFS0NG4buK4bqqQ+G7oOG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lKUuG7jkvhu6nhu6Dhu5ZG4bup4buDQ+G7tcSo4bup4bq34bu14bqq4bugRuG6quG7qeG7sOG7ueG7qeG7nlJW4bq6UeG7qVHhurZK4bup4bua4bupxKhBRuG7qULhur7hu6nhuqjhu4Thu6ZL4buC4bupUcOT4bup4bu1S+G7hOG7qeG7sOG6pkvhu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qeG7hOG7qlLhu6lH4bqo4buE4bupUeG7oExL4buC4bup4buI4bq64bup4buETEHhuqjhu4Thu6nhuqjDmuG7teG7qVHhurZL4bupOeG6sW7hu6nhu4FDxKjEqEPhu4Lhu6BGS0Zx4bupZuG7hENM4bupe+G6tkvhu6lm4bugRw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Chelsea hoàn tất bản hợp đồng lớn đầu tiên

Chelsea hoàn tất bản hợp đồng lớn đầu tiên
2009-07-07 09:12:00

rong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV của Chelsea, Carlo Ancelotti xác nhận The Blues đã hoàn tất việc chiêu mộ “Ronaldinho của nước Nga” Yuri Zhirkov. Mức giá của tiền...

Cech không chắc về tương lai của Terry tại Chelsea

Cech không chắc về tương lai của Terry tại Chelsea
2009-07-07 07:47:00

hủ thành người CH Séc thừa nhận anh không rõ liệu đội trưởng John Terry còn tiếp tục gắn bó với đội bóng thành London vào mùa giải tới, khi mà Manchester City đưa ra lời đề...

Nội bộ Barcelona lục đục vì chuyển nhượng

Nội bộ Barcelona lục đục vì chuyển nhượng
2009-07-06 15:22:00

rong khi địch thủ Real Madrid liên tiếp đem về những bản hợp đồng “bom tấn” thì Barcelona vẫn tỏ ra khá chậm chạp. Và theo tin tức từ báo giới TBN, chính vì sự thiếu quyết liệt...

Arsenal “bật đèn xanh” cho Fabregas ra đi

Arsenal “bật đèn xanh” cho Fabregas ra đi
2009-07-06 08:23:00

rước sự ve vãn từ những đại gia châu Âu như Real Madrid, Barcelona, phía Arsenal xác nhận nếu CLB nào chấp nhận mức giá 40 triệu bảng, họ sẽ sở hữu tiền vệ người Tây Ban Nha....

Rộ tin đồn MU liên hệ mua Michael Owen

Rộ tin đồn MU liên hệ mua Michael Owen
2009-07-03 13:53:00

rường hợp của cựu ngôi sao đội Liverpool và Real Madrid hiện nay gợi nhớ đến tình huống của một số cố nhân nổi tiếng tại sân Old Trafford, như Eric Cantona hay Henrik...

Vòng sơ loại thứ 2 giải VĐ nữ Châu Á bảng C:

Vòng sơ loại thứ 2 giải VĐ nữ Châu Á bảng C:
2009-07-03 13:41:00

T nữ Việt Nam rộng cửa vào VCKViệc may mắn rơi vào một bảng đấu có Kyrgyzstan và Hồng Kông được đánh giá thấp hơn một bậc khiến cánh cửa lọt vào VCK của ĐT Nữ Việt Nam tại giải...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long