Cập nhật:  GMT+7
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WcOJZ29AbuG7hUDhuqXhuqnhurnhuqVAPOG6ueG6pUDhurnDoijhu59Ab+G6peG6p0A5MsOzQG/huqfDo+G6uUDEkHBAb+G6peG6p0Bv4buFb0DhurnDouG6peG6p+G6sWtAT+G6pEtPQOG6uXvDqUAkIyQjWC/huqU9WVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bqkYS444bu4WUtP4bu5T0AtQMSQxINvQG/huqXDsjdA4bq5w6Io4bufQG/huqXhuqdAb+G6peG7k0DhurnhuqUxb+G7sEDDojLhurlAPSrhu6wjIyNAb+G6peG6rUBu4bqn4bq54bqlQG9tw6PhurlAOeG6qy5ANijhurlAb2LhurnhuqVA4bql4bq7KOG6uUBv4bqlKOG6ueG6pUDhuqUu4bqnQMOp4buD4bq5QG/huqXhuqdA4bq4w6LGoUDhu5t74bq5QOG7myhAT+G6uyHhurnhu6xA4bu54bq3QDk8w6lANjzhurtAxJFwQG/huqXhuqdAOOG6p+G6s+G6uUBtLkAu4bq5QG/hurso4bq54buwQOG6ucOi4bql4bqnw6PDqUBvw7I34buwQDnDsuG6ucOiQGzDs+G7n0A54bqr4bq54bql4buwQDldN0A24bqn4bqxb0BlKEBlKMOpQG/hu4VvQDchN0A24bqn4bqx4bq5QGvhuqUha0Br4bqlw6rhurnDouG7sEA34bql4buF4bq5w6JAOOG6qzfhuqVA4bu14bq64bua4bqm4bu3QC1APSzhu7BANyE3QGXhu5U3QGXhu5Hhu4nhurnDokA34bql4buTN0Dhurl74bq5w6JAOT5Aa+G6peG7heG6p0DhuqXhu4lrQOG7m8Os4bqnQGXhu5U3QGXhu5Hhu4nhurnDokBlKMOpQG/huqXhuqdAN+G6pcOzNOG6uUA24bqrQG/hu4VvQOG6ueG6pTFvQDchN0A54bqn4bqvw7NAxJHhuqfhurHhurlAN+G6peG6u0DEkXBAb+G6peG6p+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAbm03w5rhu7gvLzfhu6w2LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kIyU9LyosOCM9OyolIztvPTokJTs/ZT3hu6xka8Oi4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlFKEDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAN+G6vUDhuqXhurso4bq5QDc84bq54bqlQMSR4bql4bq9QMSR4bqle+G6ueG7sEBhw6lA4bqkKEDDieG6p+G6ueG6pUDhuqThuqfEg8OzQFZA4bq5w6Jm4bqnQMOi4bqnxqEuV0DEqUDhu6M+QMSQ4bqnw6lAT+G6peG7keG7ieG6ucOi4buwQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QE8w4bq5QE7DreG6uUDDqWnhuqdA4bq5w6Io4bufQGvhuqU84bqnQDnhuqdAbMOzPuG6ucOiQDnhu5Hhu4vhurnDokAkP8SRw6nhu7BAbMOzLkAlQDkza0BvbSjhurlAOeG6t0A5xIPhurlAOeG7keG7iTdAb23hu5Hhu4vhurnDokDhuqXhur834busQE9t4buRw6w3QG/huqnhurnhuqVA4bql4bqp4bq54bqlQMOp4buRLkA2PuG6u0Bv4bqlMW9Ab+G6peG7keG7i+G6ucOi4buwQDnhurdAOTzDqUA2POG6u0Dhu5vhuqfhurE3QG/huqUuw6lAOOG7lUDEkXBAb+G6peG6p0Bv4buFb0DhurnDouG6peG6p+G6sWvhu7BA4bqk4bqnxIPDs0A3w7ThurnDokDhurnhuqXhu5FANyE3QDYp4bq5QMSpQOG7oy5AOT5AOeG7keG7iTdANyE3QG/huqUy4bufQDfhu4NAw6Lhuqch4bq7QE9t4buR4buL4bq5w6JAT+G6pEtPQMOJ4bqn4bq54bqlQOG7uSjhuqfhu7BA4bqlw7Phu5/hurHhurlATzDhurlATsOt4bq5QMOi4bqnw7JrQDlqQG/huqXDs8OjQMOpZ29A4bq54bqlKEBvbeG6v0DDqeG6p+G6s+G6uUBr4bql4bqtQMOiMuG6uUA54bqn4bq3w6lAb+G6peG6p0Bv4buZQOG6ucOiKOG7n0A6Lzvhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQG5tN8Oa4bu4Ly834busNi7hurtr4bqlw7Nv4bql4bq74bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCMlPS8qLDgjPTsqJSM7bz06JCU7P2Uk4busZGvDouG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq44bqlxqHhurnDokBv4bql4bqtQG7huqfhurnhuqVAb+G6pcOzZzdAZeG7lTdAZeG7keG7ieG6ucOiQOG7m8O0QG9tLuG6ucOiQDjhu5VAb+G6peG6p0Bv4buFb0DhurnDouG6peG6p+G6sWtAT+G6pEtPQOG6uXvDqUAkIyQjQG8p4bqnQDnhuqfhurfDqUBv4bql4bqnQE/huqRLT0Dhu5rhuqfhurFvQE9t4bqp4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokBubTfDmuG7uC8vN+G7rDYu4bq7a+G6pcOzb+G6peG6u+G7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQjJT0vKiw4Iz07KiUjO289OiQlOz9lJeG7rGRrw6Lhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG6uOG6pTDhurlA4bub4bqnw6PhurlA4bufQG/Eg0DEkeG6p+G6t8OpQG9tLkBv4bqlMOG6uUDhurnhuqXhuqfhurFvQDfDtS5Ab+G6peG6rUBu4bqn4bq54bqlQG9t4buRw6w3QMSR4bql4bqnQOG7myjhurtAOeG6p+G6t8OpQG/huqXhuqdAT23hu5Hhu4vhurnDokBP4bqkS09AT+G6pS7hurnhuqVA4buzLuG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAbm03w5rhu7gvLzfhu6w2LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kIyU9LyosOCM9OyolIztvPTokJTs/ZSrhu6xka8Oi4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlF4buVN0Bl4buR4buJ4bq5w6JANzzhurnhuqVAbiFvQMOi4bqnLuG6u0Bv4bql4buD4bq5w6JAb+G6peG7lTdA4bql4bqn4bqx4bq5QGvhuqUw4bq5QGXDs2bhurnDouG7sEA5PMOpQDY84bq7QC7hurlAw6Lhuqcu4bq7QG/huqXhu4PhurnDokBvKeG6p0A54bqn4bq3w6lAb+G6peG6p0BP4bqkS09Aw4nhuqfhurnhuqVA4bu5KOG6p+G7sEDhuqXDs+G7n+G6seG6uUBPMOG6uUBOw63hurnhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQG5tN8Oa4bu4Ly834busNi7hurtr4bqlw7Nv4bql4bq74bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCMlPS8qLDgjPTsqJSM7bz06JCU7P2Um4busZGvDouG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G6peG6rUBu4bqn4bq54bqlQG8p4bqnQDnhuqfhurfDqUBv4bql4bqnQE9t4buR4buL4bq5w6JAT+G6pEtPQOG7ueG6uy7hurlA4bqk4buN4bq5w6JAbiFvQMSR4bqlw7M04bq5QG8u4bufQOG7myhAOeG6u0Bv4bqlMOG6uUDhurnhuqXhuqfhurFvQG9t4buRw6w3QMSR4bql4bqnQOG7myjhurtAa+G6pcOq4bq5w6JAb+G6peG6p+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAbm03w5rhu7gvLzfhu6w2LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kIyU9LyosOCM9OyolIztvPTokJTs/ZT/hu6xka8Oi4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhuqRm4bqnQOG6pWdr4buwQGXhurtAZX3hurnDokBlKEBvMMOpQG9tKeG6ucOiQDfhuqXDs+G6ucOiQDfDtS5ANyE3QG/huqXhuq1AbuG6p+G6ueG6pUDEkeG6peG6p0Bv4bqlLsOpQDjhu5VAxJHhuqlAb+G6peG6p+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAbm03w5rhu7gvLzfhu6w2LuG6u2vhuqXDs2/huqXhurvhu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kIyU9LyosOCM9OyolIztvPTokJTs/ZTrhu6xka8Oi4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlP4bqp4bq54bqlQOG6ucOiw7Phu5/hurHhurlA4bub4bqnw6PhurlAb+G6p8SDa0Dhurnhu5HDrDdA4bubKEDhuqXhu5HDrOG6ucOiQDg14bq5QDco4bqnQOG7k+G6ucOiQDjhu4/hurnDokDEkeG6pTTDs0BvbS7hurnDokA54bqn4bqx4bq5QG/hu5dA4buzZcOzYXrhurvhurlhQDfhuqXhurtAa+G6peG7j0DhuqXDs+G7n+G6ueG6pUDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAbynhuqdAOeG6p+G6t8OpQG/huqXhuqdAT+G6pEtPQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QE/huqUu4bq54bqlQOG7sy7hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQG5tN8Oa4bu4Ly834busNi7hurtr4bqlw7Nv4bql4bq74bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCMlPS8qLDgjPTsqJSM7bz06JCU7P2U74busZGvDouG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq44bqlxqHhurnDokBv4bql4bqtQG7huqfhurnhuqVAOTLDs0Bv4bqnw6PhurlANuG7kcOsN0BtLkDEkeG6peG7geG6p0Br4bqlw6rhurnDokBv4bql4bqnQG8p4bqnQDnhuqfhurfDqUBv4bql4bqnQE9t4buR4buL4bq5w6JAT+G6pEtPQMOJ4bqn4bq54bqlQOG7uSjhuqfhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQG5tN8Oa4bu4Ly834busNi7hurtr4bqlw7Nv4bql4bq74bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCMlPS8qLDgjPTsqJSM7bz06JCU7P2Us4busZGvDouG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZTi7Ds0DEkeG6peG6p0DDqeG7g+G6uUBv4bql4bqnQDkyw7NAb+G6p8Oj4bq5QMSRxINvQG/huqXDsjfhu7BAT23hu5Hhu4vhurnDokBP4bqkS09Aw4nhuqfhurnhuqVA4bu5KOG6p0BvaEA34bql4buTN0A34bql4bq7QDchN0Bhw6lAxKlA4bq54bqlxqHhurnDokBv4bql4buD4bq5QDY84bq5QOG7oy5AxKlAZSnhuqdAe+G6uUBvbeG7kS5AbynhuqdAb23hu5Hhu4vhurnDokA54bq3QDfhuqXhuqfhuq/Ds0Bv4bql4bqnQMOp4buD4bq5QG/huqfEg2tAb+G6pWHhurvhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGt0w7Nv4bql4bq7beG7uFlP4bql4buN4bufQE9tLuG6ucOiQC1A4bq44bqlw7PMm0BMw7Phu5/MgOG6ueG6pVgva1k=

Thùy Trang - Như Quỳnh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng
2020-08-08 16:14:25

PTĐT - 38 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh đều cảm thấy vinh dự, tự hào, hứa hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm...

4,4% dân số Phú Thọ đã cài đặt Bluezone

4,4% dân số Phú Thọ đã cài đặt Bluezone
2020-08-07 07:24:45

PTĐT - Tính đến 16h30 ngày 5/8/2020, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 36/63 tỉnh thành, đạt tỷ lệ 4,4% dân số đã cài đặt Bluezone. Đây là phần mềm được triển khai cài đặt phục vụ công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long