Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buH4buuxq9AR2Y/QOG7sEfhu6xXQOG7rEcw4busT0Dhu6xH4bqhM0Dhu7BHTltHMOG7rOG7lltH4bu4KeG7rkVHQOG7rOG7ruG7pjFH4bqhM0Dhu7BH4bue4buuxq9AR+G7sOG7rj1H4buw4buu4buaMEfhu7jDk0Dhu6zDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw41Iw4xJL+G7ikxQ4buISOG7iOG7iMSo4buISTBJSsONw4zDjEjhu7ZJw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+w4pb4bq+4buv4busUiNH4buvIjFA4buwRzDhu5Thu7hH4buFYUfhu55OI0fhu5Phu6xWRzA3PkDhu7BH4buv4busNcSDR+G6oeG7jkBH4burMTrhu6BH4buw4buuTUVH4bu4LDBH4bqhM0Dhu7BHTltHMOG7rOG7lltH4bu4KeG7rkfhuqE5TUfhu6xXQOG7rEcw4busT0Dhu6xHMCLDmUBH4buH4buuxq9AR2Y/QOG7sEfhu7Dhu5TEg0fhu7Dhu649R+G7sOG7ruG7mjBH4bu4w5NA4busRzDDk+G7rkdA4bus4buu4bumMUfhu7Thu6wxR+G6oWHhu6DDiUfhu5fhu7A3R1Dhu5RAR0DDmUBHMOG7rFIjR1Am4buuR+G7oOG7rOG7kDBH4bug4busw5pH4bugTuG7oEfhu57DkkBHMOG7rkBHUGFH4bueTiNFR1vhu6wkQOG7sEcwIk5A4busR+G6oU9H4bu0WFtHMOG7rDzhu65HUTdNR1vhu6w3KEDhu7BHMOG7rsWoQEdR4bukQEdAKOG7rkcwIk5A4busRzAiMkdNQEcwI09Aw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5ky4bugR0lH4buw4buuPEcgTkDhu7BHSi9LRUcwIsOZQEfhu7Thu6wxR+G6oWHhu6BH4buw4buuw6BNR+G7h+G7rsavQEdmP0Dhu7BH4busV0Dhu6xHMOG7rE9A4busR+G7uCwwR+G6oTNA4buwR05bRzDhu6zhu5ZbR3tH4bqhTyNH4bu04busI8OSQOG7sEdJSMOJ4buILUlJw4nhu4hHUSxH4bqhw51H4buHw5Xhu6DEkEdJSUnDieG7iC1JScONw4nhu4hHUSxH4bu04buuQOG7rEdmP0Dhu7DDiUdm4bukQEdJR+G7sOG7rjxHIE5A4buwR0svS0VH4bqhM0Dhu7BHTltHMOG7rOG7lltHUOG7rkfhu6Dhu6wxxIPGr0BH4bug4bus4bua4bu4RzDhu6xSI0fhu6w3KUDhu7BH4buv4buUxINH4buHw5Xhu6BH4bqhT0fhu6Dhu6w3TUfhu6A9R+G7tOG7rMOSR0Dhu45A4buwR+G7uMOTQOG7rEcw4busw5nhu7jDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7seG7jEDhu6xHTltHMOG7rOG7lltH4bugPUcwIjThu6BHUeG7rkddMU1H4bu04busMUfhuqFh4bugR+G7sOG7rsOgTUfhu4fhu67Gr0BHZj9A4buwR0A64buuR+G6oSnhu65H4bqhM0Dhu7BHTltHMOG7rOG7lltH4bu04bukMEfhu6w+W0fhuqEp4buuR+G7sOG7rj1H4bu4M01H4buv4buUxINH4buXTeG7uEfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEfhu7jDk0Dhu6xHQMOZQEfhu7Thu6wxR+G6oWHhu6BH4buw4buuw6BNR+G6oU9H4buXTeG7uEfhu4fhu67Gr0BHZj9A4buwRUfhuqEzQOG7sEfhu57hu67Gr0BHXTHGoEBHUcOSI0fhu68iNzxA4buwR+G7rU1FR+G6oTNA4buwR+G7nuG7rsavQEcwOUfhu4dXQOG7rEdmWEDhu6xHUeG7pEBH4buDT0fhu5VNMUVH4buDT0fhu5VNMUdR4bukQEfhu5Phu67DmUBHbuG7rk1A4buwR+G6oU9H4bqhWEDhu6xH4buv4busTuG7rkfhu5lNQEfhu6A9R+G7uDdNRyJPI0fhuqFPR1A/QOG7sEfhu7jDk0Dhu6zEkEcwIiNA4buwR+G7oChAR1A/QOG7sEfhu6A9R+G7tOG7rMOSR0Dhu45A4buwR8Ojw5LEg0ciTUfhu7Y64bugR8OjI07Eg0fhuqFPR+G7sOG7rj1H4buw4buu4buaMEfhu7jDk0Dhu6xH4bug4buWW0fEqC1Kw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7huqAzQOG7sEfhu57hu67Gr0BHW+G7rFZNR+G7r+G7lMSDR+G7oDVNR+G7tOG7rDFH4bqhYeG7oEfhu5dN4bu4R+G7h+G7rsavQEdmP0Dhu7BFR+G6oTNA4buwR+G7nuG7rsavQEdb4busVk1H4buv4buUxINHXTHGoEBHUcOSI0fhu68iNzxA4buwR+G7rU1H4bugPUfhu7Dhu649R+G7r+G7lMSDR+G7l03hu7hH4bu4w5NA4busR+G7oOG7lltH4buIRUfhu6A9R+G7tjLhu6BH4bug4buWW0fEqEVH4buw4buu4buaMEfhu6Dhu5ZbR0rDiUfhu609QOG7sEfhu57hu67Gr0BH4bugTSNHw40tw4zhu7hFR+G7nuG7rsavQEdRLEDhu7DDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7hWFH4bueTiNH4bug4bus4buuRzDhu67hu6QwR+G7oE7hu6BH4bqhM0Dhu7BHQOG7sE/Eg0fhuqFPR1HDmeG7uEdKL0tER+G7qeG7rFZNR+G7r+G7lMSDR+G7h8OV4bugR+G7hyxHQOG7rOG7ruG7pjFH4bu44buUxINFR+G7oD1H4bu4N01FR+G7uDdNR+G6oTlNRUfhu6A9R0Ao4buuR+G7uDdNRzAjR1Hhu6RARyLhu5YwRzAjR+G6oU9HIsOS4buuRyJO4bugR+G7oD1HUD9A4buwRUdR4bumR1vhu6wkQOG7sEfhu7Thu6zDkkdA4buOQOG7sEfDo8OSxINHIk1H4bu2OuG7oEVHIFMwR+G6oU9H4buw4buuPUfhu7Dhu67hu5owR+G7uMOTQOG7rMOJR+G7l+G7rOG7rsWoMEdRLEcw4bus4buWW0dA4bus4buWMEcwOUfDjcOMLcONxKhHUSxH4buDRUfhu6A9R0Ao4buuR1A3KeG7rkfDjcOMR1EsR+G7g8SQR+G7oE0jR0Dhu6zhu5YwRzA5R8ONSy3DjElHUSxH4buDw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6nhu6xWTUdmP0Dhu7BH4buHw5Xhu6BH4buHLEdA4bus4buu4bumMUfhu7jhu5TEg0VHQOG7sE/Eg0fhu6A9R+G7uDdNRyJPI0fhuqFPR1A/QOG7sEciw5Lhu65HIk7hu6BFR1HDmeG7uEfhu6A9R+G7uDdNRyJPI0fhuqFPR1A/QOG7sEfhuqFP4buuR0Ao4buuxJBHIuG7rsOZQOG7sEfhuqEzQOG7sEdAMuG7rkdb4busVk1H4buHw5Xhu6BH4bugPUfhu7g3TUVH4bu4N01H4bqhOU1FR+G7oD1HQCjhu65H4bu4N01HMCNH4bqhT0dQP0Dhu7BFR+G7tOG7rMOSR0Dhu45A4buwR8Ojw5LEg0ciTUfhu7Y64bugRUcgUzBH4bqhT0fhu7Dhu649R+G7sOG7ruG7mjBH4bu4w5NA4busw4lHbuG7rj1HZj9A4buwR+G7l03hu7hH4bug4buWW0fDjS3DjEVHQOG7rOG7rsWoMEdRLEcw4bus4buWW0dA4bus4buWMEcwOUfDjeG7ii3DjUpHUSxH4buDRUfhu6BNI0dA4bus4buWMEcwOUfDjUwtw4zDjUdRLEfhu4PDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7k+G7rDFH4bqhYeG7oEdvT0fhu5cs4buuR0Dhu6zhu67hu6YxR+G7uOG7lMSDRUdA4buwT8SDR+G7oD1H4bu2MuG7oEfhu6A9R+G7uDdNRyJPI0fhuqFPR1A/QOG7sEfhu7TDqOG7uEfhu7Thu6zDkkdA4buOQOG7sEfDo8OSxINHIk1H4bu2OuG7oEVHIFMwR+G6oU9H4buw4buuPUfhu7Dhu67hu5owR+G7uMOTQOG7rEVHUcOZ4bu4R+G7tOG7rD9A4buwR+G7uDdNw4lHbuG7rj1HZj9A4buwR+G7l03hu7hH4bug4buWW0fDjS3DjEVHQOG7rOG7rsWoMEdRLEcw4bus4buWW0dA4bus4buWMEfDjcSoLcONS0dRLEfhu4NFR+G7oE0jR0Dhu6zhu5YwRzA5R8ONTC3DjMONR1EsR+G7g8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buv4busTUDhu6xHbz1NR1Hhu6RAR+G7r+G7rDlNR+G7r+G7rOG7rsOZQC1vMeG7pEfhu6A9R+G7uDdNRyJPI0fhuqFPR1A/QOG7sEfhuqFP4buuR0Ao4buuxJBHIuG7rsOZQOG7sEdb4busVk1H4buXTeG7uEfhu6Dhu6zhu67hu6YxRzA64buuR+G7oD1H4bu4N01HIk8jR+G6oU9HUD9A4buwRyLDkuG7rkciTuG7oEVH4bu04busw5JHQOG7jkDhu7BHw6PDksSDRyJNR+G7tjrhu6BFRyBTMEfhuqFPR+G7sOG7rj1H4buw4buu4buaMEfhu7jDk0Dhu6zDiUdu4buuPUfhu6/hu5TEg0fhu5dN4bu4R+G7oOG7lltHw40tw4xFR0Dhu6zhu67FqDBHUSxHMOG7rOG7lltHQOG7rOG7ljBHMDlHw43hu4gtw41LR1EsR+G7g8SQR+G7oE0jR0Dhu6zhu5YwRzA5R8OMSS3DjOG7ikdRLEfhu4NFR+G7oD1HQCjhu65HMCLDmUBHw4zhu4pHUSxH4buDw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur5mT0fhu5fhu5hA4buwR1Hhu6RAR+G7h1dA4busR+G7r+G7rDHhu5pAR0Dhu6zhu67hu6YxR+G7uOG7lMSDRUdb4busVk1H4buHw5Xhu6BHQOG7sE/Eg0fhu6A9R+G7uDdNRyJPI0fhuqFPR1A/QOG7sEciw5Lhu65HIk7hu6BFR1HDmeG7uEfhu6A9R+G7uDdNRyJPI0fhuqFPR1A/QOG7sEfhuqFP4buuR0Ao4buuxJBHW+G7rFZNR+G7l03hu7hH4bugPUfhu7g3TUVH4bu4N01H4bqhOU1FR+G7oD1HQCjhu65H4bu4N01HMCNH4bqhT0ciw5Lhu65HIk7hu6BH4bugPUdQP0Dhu7BFRzAiI0Dhu7BH4bugKEBHUD9A4buwR+G7oD1H4bu04busw5JHQOG7jkDhu7BHw6PDksSDRyJNR+G7tjrhu6BFRyBTMEfhuqFPR+G7sOG7rj1H4buw4buu4buaMEfhu7jDk0Dhu6zDiUdu4buuPUfhu6/hu5TEg0fhu5dN4bu4R+G7oOG7lltHw40tw4xFR0Dhu6zhu67FqDBHUSxHMOG7rOG7lltHQOG7rOG7ljBHMDlHw43hu4otw41KR1EsR+G7g0VH4bugTSNHQOG7rOG7ljBHMDlHw4xILcOMw4xHUSxH4buDw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/hu5TEg0fhu5fhu7AxxIPDmUBH4bqhT0fhu5dN4bu4R+G7hyxHQOG7rOG7ruG7pjFH4bu44buUxINFR+G7oD1H4bu4N01FR+G7uDdNR+G6oTlNRUfhu6A9R0Ao4buuR+G7uDdNRzAjR1Hhu6RARyLhu5YwRzAjR+G6oU9HIsOS4buuRyJO4bugR+G7oD1HUD9A4buwRUfhu7Thu6zDkkdA4buOQOG7sEfDo8OSxINHIk1H4bu2OuG7oEVHIFMwR+G6oU9H4buw4buuPUfhu7Dhu67hu5owR+G7uMOTQOG7rMOJR27hu649R+G7r+G7lMSDR+G7l03hu7hH4bug4buWW0fDjS3DjMOJR+G7l+G7rOG7rsWoMEdRLEd7R+G7r+G7lMSDR+G7l+G7sDHEg8OZQEcw4bus4buWW0dA4bus4buWMEcwOUfDjUgtw43DjEdRLEfhu4NFR+G7oE0jR0Dhu6zhu5YwRzA5R8ONSi3DjEhHUSxH4buDw4lH4buX4bus4buuxagwR1EsR3tH4buXTeG7uEfhu4csRzDhu6zhu5ZbR0Dhu6zhu5YwRzA5R8ONw4wtw43EqEdRLEfhu4NFR+G7oE0jR0Dhu6zhu5YwRzA5R8ONTC3DjMONR1EsR+G7g8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW8OiMTDhu6wjIkbhur7hu6/hu6xSI0fhu6/hu6/Dg+G6oOG7l8OKL1vhur4=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mưa lớn, nhiều xã miền núi bị cô lập

Mưa lớn, nhiều xã miền núi bị cô lập
2020-08-04 11:51:29

PTĐT - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 3/8 đến sáng ngày 4/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa rất to kéo dài trong...

Việt Trì: Tập trung khắc phục ngập úng cục bộ

Việt Trì: Tập trung khắc phục ngập úng cục bộ
2020-08-04 10:15:49

PTĐT - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 31/7 đến ngày 4/8, trên địa bàn thành phố Việt Trì có mưa vừa, mưa to. Sáng ngày 4/8 mưa lớn xảy ra khiến tuyến đường Trần...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long