Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4busbuG7rXPDqcO0Z+G7r8Opw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61zw6nhu5N14buh4butw6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhu6l14butdMOp4buR4buvZ+G7rXThuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6qzoh4buSIS3DqeG7knXhu6Hhu63DqeG7q0XDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buS4buvZ+G7rcOpVOG6rOG7rXPDqXR14buh4butw6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6lzw7Phu63DqeG6veG7h+G6ucOpw4LhurLDreG7scOpw7V14buj4butw6lo4bqww6nhuqchw5VH4bqtw6nDtHbDqcOCQeG7rXPDqeG7keG6pOG7rXPDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7h+G7hcOiZuG6v+G6ueG7qTJHw6nhurppw6nDguG6suG7neG7rcOp4bq94buB4buF4bup4buxw6nhu5ND4bqi4butc8Op4buRbuG6vsOpw4LhurLhuqThu61zw6lo4bqww6nhurvhurnDqS3DqcOq4buB4bupMuG6tcOpdMOA4butw6nhu4Hhu4Phurnhu6nhu7HDqeG7kW7hur7DqXTDrcOpaOG6sMOiw6khxJDDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq74buHw6nhu5Phu6Phu63DqeG7rWfhur7hurXDqeG7knXhu6Hhu63DqeG7q0XDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buT4buLw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu7HhuqB1w6nhur3hurnDqSHDlUfDqeG6uuG6oHXDqeG7keG6pOG7rXPDqeG7q0PDg+G7rXPDqXTDgOG7rcOp4buBw6Lhurnhurnhurnhu6kyR+G6tcOp4bq7w6rhurnhu6nhu7HDqeG7kW7hur7DqcOC4bqy4bqk4butc8OpaOG6sOG6tcOpdMOtw6lo4bqw4bq1w6nhu6vEqeG6sMOp4bux4bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG6vcOq4bq5w6nDguG6qsOpw4LhuqjDqcO14bqsw6l0w63DqWjhurDDqeG6uuG6oHXDqcOCQeG7rXPDqeG7keG6pOG7rXPDqeG7q0PDg+G7rXPDqXTDgOG7rcOp4bq74bq5w6LDquG6ueG6ueG7qTJH4bqzw6nhurTDiWfDqcO0dOG6uGfDqeG7q+G6oOG7rcOp4buTQ+G6ouG7rXPDqeG7kW7hur7DqeG6u+G6ueG7qTLhurXDqcOCdGfhur7DqcOCdOG7o8Opw4pp4bq1w6nhurRE4bq1w6nDtOG7ucOC4bqzw6nDgnRn4bq+w6nDguG6suG7neG7rcOpw6rhurnhu6nhu7HDqeG7k0PhuqLhu61zw6nhu5Fu4bq+w6nDguG6suG6pOG7rXPDqWjhurDhurXDqXTDrcOpaOG6sMOiw6LDosOpw4LDrXXDqeG6u+G6ueG6ucOjw6nDtGjDtMOpw4rhu4vhurXDqcOCdOG7pcOpw4LhurJv4butw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6l04bqk4bq+4buh4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXThu5nhu6/DqeG7s+G7rXPDqeG7kEPDgOG7rXPDqTvhuqThu7XDtMOp4buwdeG7rXTDqS3DqVN1aOG7scOp4buT4bu1w7TDqeG7knXhu6Hhu63DqeG7q0XDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7reG6tcOp4buxw4F1w6nhu63hu4nhu7HhurXDqeG7rXNp4butdMOp4buTdeG7oeG7rcOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Op4bupdOG7r8Os4butc8Op4bq94bq5w6ktw6nDquG6ucOpw4Lhu4TDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7k3DDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7seG6oHXDqcO0dOG7teG7rXPDqeG6tuG6pGjDqcOCw6x1w6nhurppw6nhurTDiWfDqcO0dOG6uGfDqeG7q+G6oOG7rcOp4butdHXhu5/huqTDqcO04buz4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7rXRq4buxw6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nDtHRvw4LDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7k3Xhu6Hhu63hurXDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6nhu5No4bqww6lE4butc8Op4butdOG6pMOpw7TDs+G6pMOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOpw4LDrXXDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6LDqeG7kuG7o+G7rcOp4butZ+G6vuG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqcO04buz4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7k+G7i8Op4bqwdGjDgsOpdOG6pOG6vsOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOs4bq1w6nDtGjDtMOpIcOVR8Op4buTQ8ODw7TDqcOKbuG6vsOp4bux4bqgdeG6tcOp4butbuG7rXPDqcO04buz4butc8Op4bq04bqkb8OCw6nhu5Phu4vDqcO0b+G6sMOp4buTdeG7oeG7rcOpQeG7rcOp4buT4bul4butdOG6tcOp4butdHXhu5/huqTDqeG7k+G7r8Ot4butw6nDtGjhurDDqeG6umvhu63DqcOK4buvxKnhu63DqXTDrcOpaOG6sMOp4buTQ8ODw7TDqcOCdGfhur7DqeG7seG6oHXhurXDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6nDtHRvw4LDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7k3Xhu6Hhu63DqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG6umnDqeG6tHXhu610w6l04buvw63DgsOiw6LDosOp4buS4buj4butw6l04bujw4LDqcOCdGjhu61zw6nhurvhurvDqS3DqeG6veG6ueG6u+G7g+G6tcOp4bq0w6zhu63DqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7k3Xhu6Hhu63DqeG7reG7ieG7rXPDqcOCdEPDgOG7rXPDqeG6sHThu43hu7HDqeG7k8Otw4LDqXTDgOG7rcOp4buF4buHw6nDguG6snXhu6HhuqTDqeG7qTN04bq1w6nDguG7ieG7rXPDqWbhurXhu4fDo8Op4bq04buvw6nhurrhuqB1w6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7h+G6s8Opw4JB4butw6nDgnRvw4LDqeG7k3Xhu6Hhu63DqeG7reG7ieG7rXPDqcO0d+G7rcOp4buFw6PhurXDqXN1w6zhu7HDqeG6veG6teG7hcOjw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq74buD4buB4bq9L+G6v+G7heG7keG7geG6u+G6veG6u+G7geG6v+G6vcOC4bq74buB4buB4bq54bq7ZuG7q+G6u8OixrDhurBzZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtU4buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nhu6tD4bqgdcOp4buTdeG7oeG7rcOp4bupdOG6pMOpVEPhu61zw6khdeG7o+G7reG6tcOpw4J04bulw6nDguG6sm/hu63DqeG7kuG7r2fhu63DqVThuqzhu61zw6nhu5NDw4PDtMOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4bux4bqgdcOp4buT4bu34butc8Opw7Xhu7nDqeG6uuG6oHXDqSHhurLDreG7scOpw7V14buj4butw6lo4bqww6nDquG6veG6ueG7qTJHw6nhurppw6l04buhw6nDgnThu7Xhu61zw6nDtOG7ucOC4bq1w6nhu5Fu4bq+w6nDtGjhurDDqeG6umvhu63DqcOK4buvxKnhu63hurXDqcOKacOiw6LDosOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcO0b+G6sMOp4buTdeG7oeG7rcOpw7R04buvw6l0w4Dhu63DqeG7geG6ueG6ucOpdOG7ucOp4buRbuG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qzRow7TDqeG7k+G7peG7rXTDqeG7qXXhu610w6nhu5Hhu69n4butdMOp4buTdeG7oeG7rcOp4buracOp4bupdG7huqTDqeG6tuG6pGfhu63DqcOC4bqyeOG7rXPhurXDqeG7knXhu6Hhu63DqeG7q0XDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buT4buLw6nDgsOy4bqww6nDguG6suG6pOG7rXPDqeG7q+G7i+G7rXTDqeG7k8Ot4buv4bq1w6nhurbhuqRo4butw6nDguG6snXhu6HDgsOpw7R04buvw6nhu7F4dcOpw5TDlcOU4busMsOUw6ktw6nhu6rhu5LDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4buT4bqm4butc8Op4bq24bqk4bq+w6nDguG6ssO54butdMOp4bupdeG7rXTDqeG7keG7r2fhu6104bq1w6nhu5NBdcOp4bux4bqgdcOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcO0aMO0dOG6tcOpw4Jow7TDqeG6sHThu6/hu61zw6lzdWfhu6/DqcOCdeG7o+G6sMOp4bq64bqgdcOp4bupdGjDtHTDqXRp4butc8Op4buTcMOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8Opw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61zw6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qOG6tcOpw4LDueG7scOpw7Row7R0w6lzdcOs4buxw6nDgkHhu63DqcOCdG/DgsOp4buTdeG7oeG7rcOp4but4buJ4butc+G6tcOp4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurJnw6lo4bqww6lzdWjDqeG7k3Xhu6Hhu63DqeG7k3DDqeG7rW7hu61zw6lzdWjDqcO1w7nhu610w6nhurbhuqRu4butw6nhurppw6nDguG7ieG7rXPDqeG7keG7r2fhu610w6nDgnThuqTDosOp4buSw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4butw6nhu6l1cOG7scOpw4LhurJn4bq1w6lzdWjhu7HDqeG6tGjDgsOp4bq6deG7ocO0w6nhu7HhuqRn4bq1w6nDtWjhu63DqeG7k3Xhu6Hhu63hurXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4but4buJ4buxw6nhur3hurnhurvhu4PDqeG7k+G7i8Op4bqwdGjDgsOpdHXhu6Hhu63DqXPDs+G7rcOp4buB4bq54bq5w6nhu5N1cOG7scOp4buT4buvw6l0Q8OpdHnhu61zw6nhurRndcOp4bur4buhw7R0w6nhu5Phu6/DqeG7k+G7o+G7seG6tcOpw4LhurLhuqThur7DqcOCdOG6pMOpw4LhurLhu53hu63DqeG6veG7geG6ucOpw4LhurJ14buh4bqkw6nhu5Phu7fhu61z4bqzw6nhurB0aMOCw6l0deG7oeG7rcOpw6rDqeG6uuG6qMOp4bq6dcOp4bqwdMOt4buxw6nhurTDicOp4buR4bqo4butc8Op4buTdeG7oeG7rcOp4bq64bqgdcOp4bq04bu1w6nDgnXhu5/hu63DqcOC4bqy4bqk4bq+w6nDgnThuqTDqXTDgOG7rcOp4buFw6nDguG6snXhu6HhuqTDqeG7k+G7t+G7rXPDosOp4buScMOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8OpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOp4butdOG6pMOpw7TDs+G6pMOpw7Thuqpnw6nhu61zQ+G6onXDqeG7kW7hu63hurXDqcOCdGjhu61zw6nhurvhurnDqS3DqeG6veG6ueG6u+G7h+G6tcOp4butc2nhu610w6nhu5J14buh4butw6nhu5Phu4vDqeG7k3bhu61zw6nhu5N14buh4butw6khw5VHw6nhurvhurvhurnhu6kyw6nhu5Lhu69n4butw6lU4bqs4butc8Op4buYw6nhur/DouG6u+G6v8Op4bq64bqgdcOpw7Thu7Phu61zw6nhurThuqRvw4LDqeG6v+G6ucOi4bq54bq54bq54bupMkfhurPDqeG7k+G7t+G7rXPDqcOCdOG6onXDqXThu69o4butw6nhu5NBdeG6tcOp4butbuG7rXPDqcO04buz4butc8Op4bq04bqkb8OCw6nhu4Hhu4XDqeG7sWjhur7DqcO1deG7o+G7rcOpaOG6sMOp4but4buv4butw6nDgsOsdeG6tcOp4bq24bqkaMOpw4LDrHXDosOiw6LDqeG7ksOA4butw6nhurrhu6XDqcO0QuG7rXPDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqXN0dcOpw7R04bunw6nhurThu7XDqcO04buz4butc8Opw4LDgMOpw7Vq4butc8Op4buxaOG6vsOpw4LDuuG7rXTDqcO1w6zhu61zw6nDtHbDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO14bu5w6l0w7nhu610w6nDrOG7rXTDqeG6tuG6pGfDqVMtw6nhu7FndeG7q+G6tcOp4buT4bul4butdMOp4bq64bulw6nhurbhuqRnw6lTOi7DqeG7sWfhu61zw6nhu6vDrXXDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOp4buTaOG7rXPDqeG7qXDhurXDqXTDreG7rcOpw7R04bujw6nDguG7tXXDqeG7k2fDqeG7k3Xhu5/huqTDqcO0dOG7p+G7rXTDqcOCQeG7rcOpw4J0b8OC4bq1w6lzdcOs4buxw6nhurThu7XDqeG7rXND4bqidcOp4buTdcOp4bqwdOG6psO0w6nDguG6smfDqcO0dOG7p8Op4bq04bu1w6nDtOG7s+G7rXPDqcOCw4DhurXDqXN1w6zhu7HDqeG6tGd1w6nhurThu7XDqeG7keG7r8Op4bq24bqkaMOpw4LhurLDueG7rXTDqeG7rXTDsuG6sMOpw7R04bunw6nhurThu7XDosOiw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrVGnhu61zw6nhu63hu4nhu7HhurXDqeG7knXhu6Hhu63DqeG7q0XDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buT4buLw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDguG7tcOCw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6lHIcOpLcOpMi7hu6rhu5LhurXDqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhu6l14butdMOp4buR4buvZ+G7rXThurPDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rXN0deG7neG7scOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOp4bupRsOpw4J04bqkw7LDgsOp4butdGrhu7HDqeG6sHRow4LDqXR14buh4but4bq1w6nDisOJw6nhu6vhu4DDqeG7qeG7peG6sMOpw4J04bqidcOpw7Row7TDqeG7qXR14buj4buxw6nhu6l04bqk4bq+4bujw4LhurPDqXRp4butc8Opw4J0aOG7rXPhurXDqcO0aMO0w6nDgkHDqeG7k+G7n+G6pMOpdHjhurDDqeG6suG6psOCw6nhu6l14butdMOp4butc3R14buh4buxw6nhurRFw6nDtOG7teG6tcOp4bqwdG7hu63DqcOCw7rDtHTDqcO0aMO0w6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu610buG7rcOp4bupdGjDtHTDqeG6tuG6pGfhu63hurXDqcO0dOG6qsOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buTcMOp4buTQ2fDqeG6smfDqeG7rXThurjhu61zw6nDtXXhu6Hhu63DqeG6sHRo4bqww6nhu61z4buJ4butw6nhu61zxJBn4bqzw6nDtHbDqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nDgnTDusOp4butc3R14buh4buxw6nhu5Phu6Xhu610w6nhu6nhu4bDqcOCdHXhu6PDgsOpw7Xhu6XDqcOC4bqy4bud4butw6nhu6tD4bqgdeG6tcOpw7TDsuG6sMOp4butdMOyw4LDqeG6umnDqcOCdOG7meG7r8Op4buRw711w6nhu610auG7scOp4bqwdGjDgsOpdHXhu6Hhu63hurXDqcOCdGfhur7DqcOCdOG7o8Op4bup4bul4bqww6nDgnThuqJ1w6nDtGjDtMOpw4J0deG7o8OCw6nDteG7pcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7k8Otw4LDqcOCdeG7neG6pMOpw7R04bqk4buN4butw6nhurrDsuG7rcOpdGnhu6104bq1w6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Op4burQ+G6oHXDqeG7k3Xhu6Hhu63DqeG6usOy4butw6l0aeG7rXTDqWfhu63DqcOC4buvaeG7reG6tcOpw4J14butw6nDtMOy4bq+w6LDqcOU4bqs4butc8Op4bq64bqgdcOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqWfhu63DqcOC4buvaeG7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LhurXDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu5Nww6nDisOs4bq+w6nhurJnw6nhurRFw6nDtOG7teG6tcOpdMOt4butw6nDtHThu6PDqcOCdG/hurDDqeG7rXRvw4LDqcOCZ3XDqeG7rcOt4but4bq1w6nhu5J14buh4butw6nhu6tFw7TDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG7k+G7jeG6vsOp4buxw63hu610w6nDguG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqXN1aOG7r8Op4buR4bqow7ThurXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7reG7o+G6sMOp4bq04bu14butc8Op4bq64buJ4butw6nhu7F14butdOG6tcOpw7R04buJ4buxw6nhurR2w7TDqeG7qXRow7R0w6l0aeG7rXPhurXDqcOCdeG7o+G6sMOp4butdMOy4butw6nhurppw6nDisOJw6nhu6vhu4DDqeG7qeG7peG6sMOpw4J04bqidcOp4bq+4bud4bqkw6nDtMOz4bqkw6nDtOG6qmfDqeG7qXRow7R0w6l0aeG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqshdOG6onXDqXN1Z+G7rcOpw4LhuqB14bq1w6nhu5J14buh4butw6nhu6tFw7TDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG6sHRv4butw6nhu5Nv4bqkw6nhu5PDrOG7scOpw7XDrOG7r8Opw7ThuqThu61zw6nDtG/hurDDqeG7k3Xhu6Hhu63DqUHhu63DqeG7k+G7peG7rXThurXDqeG7k2jhurDDqUThu61zw6nhur7hu53huqTDqcO0w7PhuqTDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqcO04bqqZ8Op4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDqeG6umnDqXThu69p4butw6nDgnRp4butdMOpw4Lhu7XDgsOpw7Row7TDqcO0dOG7p8Opw4J14bud4bqkw6nDtG/hurDDqcOC4bqy4bud4butw6lzdWfhu6/hurPDqUPhuqTDqcOCdeG7neG7rcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7Row7TDqcO1deG7oeG7rcOp4bqwdGjhurDDqcOC4bu1dcOpQ+G6pMOpdHZnw6nDtHR1w6nhurB0w7rhurXDqeG7k0F1w6nhu7HhuqB1w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buh4bq1w6nDguG7ieG7rXPDqeG7reG7ieG7rXPDqeG6tOG6pG/DgsOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7qXXhu610w6nhu5Hhu69n4butdOG6s8Opw4J14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nDtMOsdcOpw7Row7R0w6nDgnThuqrDqcOC4bqow7TDqXRp4butdMOpw7R0w7rhu6104bqzw6nDgnRn4bq+w6nhu5NBdcOpw4JDw6nhu5HhuqThur7hurXDqcOCaMO0w6nhurB04buv4butc8Op4buraeG7scOp4bq6deG7ocO0w6nhu5Nww6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nDtHRvw4LDqeG7q0PDg+G7rXPDqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nhu6l0aMO0dMOpdGnhu61z4bqzw6nDtOG6quG7rXPDqeG6tOG7tcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpZ+G7rcOpw4Lhu69p4butw6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61z4bq1w6nhu6l04buz4butc8Op4buTcMOpw4rDrOG6vsOp4bqyZ8Op4bq0RcOpw7Thu7XhurXDqXTDreG7rcOpw7R04bujw6nDgnRv4bqww6nhu610b8OCw6nDgmd1w6nhu63DreG7reG6s8Op4buT4buN4bq+w6nhu7HDreG7rXTDqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcOC4bqk4bq+4bud4butw6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOpw7R0w7rhu610w6nDguG6suG7pcOpw4JDw6nDgkPEguG7rXPhurXDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7reG7o+G6sMOp4bq04bu14butc8Op4bq64buJ4butw6nhu7F14butdOG6tcOpw7R04buJ4buxw6nhu6vhu6/DqeG7k+G6onXDqeG6tOG7teG7rXPDqeG6umnDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcOCdOG6pMOp4butdMOy4bqww6nDtHThu6/DqeG7rXND4bqidcOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqr4busc3jDtMOp4buqZ+G7seG6qS/hurDhuqs=

Ngọc Lam

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Phụ nữ Tam Nông chung tay xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Tam Nông chung tay xây dựng nông thôn mới
2017-12-27 09:00:52

PTĐT- Để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” Hội LHPN huyện Tam Nông đã tuyên truyền vận động tới trên 17.000 hội viên phụ nữ...

Mỹ Lung tập trung nâng cao thu nhập cho người dân

Mỹ Lung tập trung nâng cao thu nhập cho người dân
2017-12-26 14:49:02

PTĐT- Xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập còn nhiều khó khăn về giao thông, cơ sở hạ tầng, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế -...

Chuyển biến ở xã nông thôn mới Hiền Lương

Chuyển biến ở xã nông thôn mới Hiền Lương
2017-12-26 09:05:13

PTĐT- Là xã miền núi nằm ven dải sông Hồng thuộc huyện Hạ Hòa, Hiền Lương có lợi thế về điều kiện đất đai cũng như vị trí thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa giữa các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long