Cập nhật:  GMT+7
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Fi4buK4bqu4bu4eeG7iOG7nMSoeeG7keG6tOG7jnnhu4jDlMOD4bulecSp4buISXnhu6bhu4jDg8OVeeG7suG6rnkyxah5w5JM4bq44buIeeG6uMSC4bq4eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh54buy4buo4buO4buKecSp4bqq4bu4eTDDguG6uHnDkkPhu4554bum4buIVnnhu5nhu5F54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu14burL+G7iOG7s+G7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VeG6r8OKw4Phurp44bux4buRUMSoeeG6uOG7iOG7sHnhurxHeeKAnOG7icOC4bq4eeG7jOG6rsWoeeG7suG6tOG7jnnhu4jDlMODeeG6uMSC4bq4eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh54buy4buo4buO4buKecSp4bqq4bu4eTDDguG6uOKAneG7pXli4buK4bqu4bu4eeG7iOG7nMSoeeG7keG6tOG7jnnhu4jDlMOD4bulecSp4buISXnhu6bhu4jDg8OVeeG7suG6rnkyxah5w5JM4bq44buIeeG6uMSC4bq4eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh54buy4buo4buO4buKecSp4bqq4bu4eTDDguG6uHnDkkPhu4554bum4buIVnnhu5nhu5F54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu1eeG7pOG7gnnhurrEqMON4buOecOZw4N54bumV3nhu47hu4rhuq7hu7h54bu1LeG7uS/hu7Phu7V54bum4bqwxKh5w63hu4jGr3nEqeG7iOG7kuG7p3kw4bq24bu4eeG6vEzDg3lV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7puG7iMOD4buMeeG7isSow4N54buO4buK4bqu4bu4eeG7iOG7nMSoeeG7iuG7muG7jMO6ecOt4buIxq95xKnhu4jhu5Lhu6V5M8SoSOG7jnkwxKjhu4Thu47hu6V54bqv4buQw4N5MEvhu47hu4jhu6V54bqp4bquw5V5McODxKjhu6V54bqpw4PEqHkx4buI4bqqxajhu6V54buJ4bug4buOeeG6qcODeeG7suG6rnnhu5Xhu4Thu455MMSCxKjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnDgEHDvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p5QcO9QVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bunw4nDg8OVVeG7iMWo4bum4buIw5Xhu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Xhu7nhu7Uv4buz4buz4buz4bq64bu54buzw4Hhu7Phu7nhu7fhu7Xhu6ZB4bu34bu14buzw5Lhu7kt4bu3w73DgUHhu7nhu7XhuqLhuqDhu7kt4bu54bu3w4HhuqDhu7PDvUFBQeG7teG7p09V4buKeHnDg8OS4bumcHhi4buK4bqu4bu4eeG7iOG7nMSoeeG7keG6tOG7jnnhu4jDlMOD4bulecSp4buISXnhu6bhu4jDg8OVeeG7suG6rnkyxah5w5JM4bq44buIeeG6uMSC4bq4eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh54buy4buo4buO4buKecSp4bqq4bu4eTDDguG6uHnDkkPhu4554bum4buIVnnhu5nhu5F54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu1eHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB4w4BBw714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHDvUF4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7sTLEqMON4buOeeG7pkLFqHnhurjhu5rhu47hu4p54bq44buIxKjhu4Thu47hu4p54bq44buww4N54bq84bua4buO4buKecOJ4bquw5V54bq64bqq4buOeeG7puG7nOG6uHnhuqvhu65R4buO4buKecSp4buIw4Phu47hu4h54buJ4bug4buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4bqpw415w5Phu4jDg8SoeeG7jOG6sOG6uHnhu7JQxKh54bq44buI4buweeG6vEd54oCcMUPFqHnhu7Lhu5rhu47hu4p54bumw5nhu4Thu455M0Lhu6Z5xKnhu6LigJ154buk4buCeeG6usSow43hu455w5nDg3nhu7Lhuq7DlXnhu6bGoMSoeeG7juG7iuG6ruG7uHnDveG7tS/hu7Phu7V54bum4bqwxKh5w6zFqOG6tuG7juG7innhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54bqv4buo4buO4buKeeG7keG7ruG7oOG7juG7iuG7pXnEqcOteeG7kcSoSOG7pnnEqcOZS+G7p3nhuqnDjXnDiUZ54buM4bqw4bq44buleeG7puG7ouG7juG7innDk0bhu6Z5YuG7iuG6ruG7uHnhu4jhu5zEqHnhu7Lhuq554bumw5nDg8OVeeG6uFF54bq84bq04buO4buKeeG6uMODxKh54bq44buIw5V54bumTeG7juG7iHnhu5Xhu4Thu455MMSCxKh54buk4buCeeG6usSow43hu455w5nDg3nhu7Lhuq7DlXnhu6bGoMSoecO94bu5L+G7s+G7tXnhu6bhurDEqHnEqcOZxajhu47hu4p54bum4bqq4buMeeG7iOG7nMSoeeG7juG7iuG7iEx54bumTeG7juG7iOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sWLhu4jEqEfFqHnhu4jDleG6sOG7pnnhurzhu5zhu47hu4p54buIQlV54bq6ReG7juG7pXnhurxE4buMeeG6vOG6rnnDieG6rOG7jnnhu6TDguG6uHnhurjEguG6uHnhurrhuqrhu4554bum4buc4bq4eeG7pOG7gnnhurrEqMON4buOecOZw4N54bumw5nDleG7juG7innDk+G7iMWo4buW4buOecOT4buI4buieeG6uOG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu6bDmUvhu47hu4h5YuG7iuG6ruG7uHnhu4jhu5zEqHnhu47hu4jhu67DunnhuqnDjXnhurrhuqrhu47hu4p54buI4buu4bug4buO4buKeeG7puG7rlPhu47hu4p54buOxKhI4buMeeG6uMSC4bq4eeG7kcWow4N54bqv4buo4buO4buKeeG7puG6sMSoeeG6reG7iMWoeTLEqHnhu6ZK4bq44buIecOSTOG6uOG7iHnhu6RZeTNH4buOeeG6r+G7qOG7juG7isO5eeG7psOZS+G7juG7iHnhurrEqMON4buO4buleeG7isSoUMSoeeG7puG7iMSoSMWoeeG7psOZSuG6uOG7iHnhurzDleG6sOG7jnnDksONeeG7iOG7nMSo4buleeG7juG7iuG7iMSoeeG7puG7iFbhurh54bukxKjhu47hu4h54buIw5XhurDhu6Z54buy4bq04buOeeG7iMOVxIJ54bumw5nFqOG7uEfhu4554bum4buIxqDhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7puG7nOG6uMO5eeG7psOZ4buu4buO4buKecOJ4bqu4bu4eeG7isSoUMSoeeG7puG7iMSoSMWo4bulecOaxajhurbhu47hu4p5w4nEgnnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG7suG6tOG7jnnhu4jDlMOD4bulecSQ4buMeeG7puG7iFjhurh54bumw5nFqOG7uEfhu4554bum4buIxqDhu47hu4p54bq44buww4N54bq8TMODeVXhu4jhu67hu6Dhu47hu4rDuXnhu6bDmcSoSeG7jnnDkuG6suG7jHnigJwz4bqm4bq4eeG7psOZ4buu4buO4buKeeG7suG6tOG7jnnhu4jDlMODeeG6uMSC4bq4eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh54buy4buo4buO4buKecSp4bqq4bu4eTDDguG6uOKAneG7pXnigJw74buO4buIeeG6vOG7gFV54bq6xah5w5JM4bq44buIecSp4bqq4bu4eTDDguG6uOKAnXnhu47hurThu4x54bu1w73hu7Xhu7XDuXnDksSo4buE4buOeeG7iMOVw4Phu4554buy4bq04buOeeG7juG7iuG7iEh5w5rFqEPhu4554bq44buIxq/hu47hu4p54buy4bqueeG7psOZS+G7juG7iHnhurrEqMON4buOeeG7psOZw4Phu47hu4p5VeG7iOG7quG6uHnhurjEguG6uHnhurrhuqrhu4554bum4buc4bq4eeG7suG7qOG7juG7innEqeG6quG7uHkww4LhurjDuXnhu6bhu4jEqHnhurxCxah54bq4xILhurh54buM4buW4buOeeG7puG7iEl54bum4buIw4PDlXnhurrhuqrhu4554bum4buc4bq4eeG7juG7iOG7rnnDk+G6vsOVeeG6uMOV4buleeG6vMSQ4bu4eeG7ikThu7jhu6V5w4nDguG7jnnhu47hu5jigKbhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Fi4buK4bqu4bu4eeG7iOG7nMSoeeG7keG6tOG7jnnhu4jDlMOD4bulecSp4buISXnhu6bhu4jDg8OVeeG7suG6rnkyxah5w5JM4bq44buIeeG6uMSC4bq4eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh54buy4buo4buO4buKecSp4bqq4bu4eTDDguG6uHnDkkPhu4554bum4buIVnnhu5nhu5F54buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu1eeG7juG7iOG6pOG7jHnhu6bhu5bhu4554buyxKjhu47hu4h54buO4buIw53hu47hu4p54buKxKjEgnnhu6bDmUx54buy4bq04buOeeG7iMOUw4N54bumw5nFqOG7uEfhu4554bum4buIxqDhu47hu4p54bumxqDhu6Z54bq84buAVXnhurjhu7DDg3nhurjEguG6uHnhurrhuqrhu4554bum4buc4bq4eeG7suG7qOG7juG7innEqeG6quG7uHkww4Lhurh54bumw5nDleG7juG7innhu6bDmcOV4buO4buKeeG7jkfhu4554buy4bq04buOeeG7iMOVxIJ54bum4buIxqDhu47hu4p54buO4buIQuG7puG7pXnhurzDg3nhurrhurDhu47hu4p54bq44buww4N54bq44buc4buO4buKeeG6vOG7muG7juG7inlB4bu5eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh54buRxKhI4bumeWLDg+G7jMO5eeG7puG6sMOVeeG6vMSoR8WoecOTxKhI4buOeeG6uOG7iMOVeeG6vOG7muG7juG7innDieG6rsOVeeG6uMSC4bq4eeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurh5xKnhuqrhu7h5MMOC4bq4eeG7iuG6plV54buKVOG7pXnhu4rEqMODw5V5w5Lhu67FqOG7pXnhu6bDmcODw5V54bq84buixKh5w5PEqOG7juG7iHnhu47hu4rhu4jEqEjhu4zhu6V54buKS+G7jnnhu4rEqMOdecOJ4bq24buOeeG7pMOC4bq4eeG7suG6tOG7jnnhu4jDlMODeeG7psOZxajhu7hH4buOeeG7puG7iMag4buO4buK4buleeG6uOG7sOG7juG7innhurjGoHnhu6RW4bq4eeG7jOG6sOG7juG7iHnhurjhu7DDg3nDk+G7iMagxKh54bq84bqwxKh54bq8w5Xhuq7hu455w5NG4bumeeG7psOV4bqu4buOeeG6uuG6quG7jnnhu6bhu5zhurjhu6V54buKw5RVeVXhu4hD4buOeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7suG7qOG7juG7innEqeG6quG7uHkww4Lhurh5VeG7iMSC4bumeeG7psOZxKhJ4buOeeG7juG7iMOD4buO4buI4bulecOJR+G7jnnhu7LDneG7juG7iuG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTPhuqrhu7h54bq44bus4buO4buKecOS4bqueeG6ukxVeeG6vEl54buKxKhQxKh54bum4buIxKhIxajhu6V5w5rFqOG6tuG7juG7innDicSCeeG7plDEqHnDieG6sOG7jnnDicOoeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buO4buuUOG6uHnhu7Lhuq55w5rFqMag4bq4eeG7pkZ54buyR3nhu6bEqEfhu4x54buO4bq04buO4buK4buleeG7puG7iEZ54buM4bqw4buO4buIeVXhu4jEguG7pnnhu6bDmcSoSeG7jnnhu7LhurThu4554buIw5TDg+G7pXnhu6bhu4hJeeG7puG7iMODw5Xhu6V54bq6xah5w5JM4bq44buIeeG7suG6rnnhu7LhurThu4554buIw5TDg3nhu6bDmcWo4bu4R+G7jnnhu6bhu4jGoOG7juG7innhurjEguG6uHnhurrhuqrhu4554bum4buc4bq4eeG7suG7qOG7juG7innEqeG6quG7uHkww4LhurjDuXnhu6bhu4jFqHnhu4jGr+G7pnnhurxDxah54bum4buueeG7suG6rsOVecOSTuG7juG7iHnhu7JY4bq4eeG6usWoecOSTOG6uOG7iOG7pXnDk0bhu6Z54buIUlV54buI4bquxKh54buI4buQw4N54buyxKhI4bq4ecOJ4bq2w5V54bum4bua4buOeeG7suG6rnlV4buIxILhu6Z54buIxajhu7h54buKxKjEgnnhu6bDmUx54bq6xKh54buk4bq24buOeeG7suG6tOG7jnnhu4jDlMODeeG7isOC4buOeeG7slDEqHlV4buIxILhu6Z54bumw5nEqEnhu4554bq6xah5w5JM4bq44buI4bun4bun4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUqxajhu6bhu4jDlcOZeOG7seG6r8SoRsWoeWLhu4rhu4hOw4Phu6svVeG7sQ==

Hiếu Nghĩa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ Hòa khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Hạ Hòa khai thác tiềm năng phát triển du lịch
2022-10-20 10:07:00

baophutho.vn Trên địa bàn huyện Hạ Hòa có đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó có trên 20km đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai.

Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
2022-09-15 12:46:00

baophutho.vn Ngày 15/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm và truyền dạy, hướng dẫn luyện tập...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long