Cập nhật:  GMT+7

Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, Kỳ họp chuyên đề thứ Tư

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 2007/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, gồm các nội dung chính sau đây

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 399.624 triệu đồng.

- Giá trị bổ sung: 26.334 triệu đồng

Nguồn bổ sung trên sử dụng để điều chỉnh, bổ sung các nội dung, khối lượng, công việc cần thiết, hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 425.958 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai lăm tỷ, chín trăm năm tám triệu đồng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; trong đó:

- Giai đoạn 2016 - 2020: Nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là: 10.297 triệu đồng;

Giai đoạn 2021 - 2025: Nguồn vốn trung hạn ngân sách Trung ương: 100.000 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là: 315.661 triệu đồng (Tăng 26.334 triệu đồng).

3. Các nội dung khác không đề cập, thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ- HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá nghệ thuật tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 2025.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết, chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư, quản lý, thanh, quyết toán vốn đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, kỳ họp chuyên đề thứ Tư, thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

>>> Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê
2024-07-18 14:26:00

baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Cẩm Khê đã có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long