Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9V4buX4bq2eeG7m+G6pWvDguG6oOG6pWrhu5t1xqHhuqXhuqzhur3huqXGoXd14bqldeG6pOG6ueG6pcOAxqHDteG6pXJF4bqlcuG7k+G6pWvGoeG6oELhu5F14bqlSuG6u2vhuqXGoOG7scSDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq/hu7Y9TT3huqUt4bqlPUHDunXhu5fhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzhurZ5deG6pXXhu5fhu4vhu7fhuqXDgEHhur114bqlw4Hhu4Nr4bqlxqHDuuG6ucOh4bqla8O54bqldOG7rcOA4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVrw4LhuqDhuqVq4bubdcah4bql4buX4bub4bq94bql4bqsxKl14bqlxqHhu4V14buX4bqldeG7l+G6vULhuqV04bub4buRw4DhuqV04bq94bub4bqlbeG7p2vhuqXDgeG6u2vGocOh4bqlcuG7k+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVraeG6oOG6pWvGoeG6oELhu5F14bql4bqsw7ThuqVK4bq7a+G6pcag4bux4bqla8ahw7rhuqVrw7p14bqla8ah4bq74bqg4bqldeG7l8ahbuG6pcah4bq5QuG6pXR24bub4bqlcsah4bub4bqla8O54bqlcsah4bq7a8ah4bqlbcO1deG6pWvGoXfhu5vhuqV1xqHhur3DoOG6peG7qHXhu5fhuqVz4bq94bqlVeG7l+G6oELhu5l14bqle+G6oGl14bqlTeG6tnd14buX4bql4bqjxJFj4bqlw4DhuqDhu6/hu5vDo+G6peG7s+G6pXLGoeG6oOG6peG6rcOh4bql4bqq4buB4bqlPGl14bqlU3B1xqHDoeG6pcah4bqgQuG7kXXhuqU9xqHhurl1xqHhuqVK4bq5w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqXDgUFrM8OiLy9rw6Bq4bq5w7rhu7fGoeG6oMOAxqHDusOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huq3DqWLhuqsvYsOpbOG6qeG6rcSR4bqpY2PhuqvDgOG6rWTEkWJlZXPhuq3DoHHhu7fhu5fDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/GoOG7hXXhu5fhuqV14buX4bq9QsOh4bql4bupdeG7l+G6pU3hurZ3deG7l+G6peG6rMSpdeG6pXThu5vhu5HDgOG6pXThur3hu5vhuqVt4buna+G6pcOB4bq7a8ah4bql4bqs4bq94bqlcuG7k+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVraeG6oOG6pWvGoeG6oELhu5F14bql4bqsw7ThuqVK4bq7a8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6ryPhu5t1xqHhuqVB4bq54bql4bqs4bq94bqlc3h14bqlc+G7j3XhuqXDgEHhu4914bqldcah4bqmdeG7l+G6pW3hu7Hhu5vhuqVrxqHDqOG6pT3GoeG6uXXGoeG6pUrhurnDoeG6pWvGoeG6vXXhu5fhuqXDgMah4bq5dcah4bqldeG7m+G7j3XhuqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqV74bqgaXXhuqVN4bq2d3Xhu5fhuqVrw7nhuqXDgGl04bqlxqHhu7F14bqldeG7l8ah4buR4bqlw4Fww6HhuqVC4buP4bqg4bqlw4DGoeG7nWvGoeG6peG6rOG7h3XhuqXDgMahd+G6peG6rOG6veG6pXPhuqDhu6l14bqldeG6oOG7qeG7m+G6pWzhurbhu7V14buX4bqldeG7m8O0dOG6pW3hurl04bqldOG7j+G6pW3hu6dr4bqlw4HhurtrxqHDoOG6pT1Bw7p14buX4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu4d04bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqVyxqHhurt14buX4bqla8ah4bubw7V14bqla8ah4burdeG7l+G6pVTDicOh4bqla8ah4bq9deG7l+G6pcOAxqHhurl1xqHhuqV14bub4buPdeG6pVXhu5fhuqBC4buZdeG6pXvhuqBpdeG6pU3hurZ3deG7l+G6pcah4buHdeG7l+G6pcah4bq74bub4bqlc+G7j3XhuqVt4bq2eXXhu5fhuqV1xqHhu4vhu7fhuqV14buX4bqww6HhuqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ueG6pWvGoeG7m8O1deG6pW3DreG6oOG6peG7s+G6pWvGoeG7m8O1deG6pcOAQeG6tnl14buX4bqldOG7m8O0deG6pVXhurl0w6DhuqVV4buHdOG6peG6rcOpZGXDoeG6peG7qXXhu5fhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pXXhu5fhur11xqHhuqXhuqzDtOG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vDoOG6pU3DtXXhuqV14buHdOG6peG6rcOpZcOpw6HhuqXhu6l14buX4bql4bqsw7ThuqV14buXxqHhu6HhuqXGoeG6tuG6oMOg4bqlPUHDunXhu5fhuqXDgeG6oOG7q8OA4bql4bu54bqg4bq74bqlw4BB4bujdcah4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqVr4bqu4bq54bqldOG7o3XGoeG6pWvGocO64bqlbcO1deG6pXXhurlCw6HhuqXhu6l14buX4bqlTeG6tnd14buX4bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOAxqHhu5PhuqV1xqF44bqlxqHDtcOA4bqldOG7o3XGoeG6pW3hu4HhuqVt4buna+G6pWrhurnDuuG6pXXGoeG7m+G7j+G6oOG6pWvhuqDhu6t14bqlw4HhurtrxqHhuqXhuqzhur3huqVy4buT4bqlauG6ucO64bqldcah4bub4buP4bqg4bqla2nhuqDhuqVrxqHhuqBC4buRdeG6peG6rMO04bqlSuG6u2vDoeG6pWvGoeG7oeG6pWrhu5vDtcOA4bqlQeG7hXXhu5fhuqV0duG7m+G6pXLGoeG7m+G6pWvDrcOA4bqlc3nhu5vhuqVy4buTw6HhuqXhu6l14buX4bqldcah4bq24bqlbeG7g3ThuqVrxqHhu6N04bql4bqs4bq9w7rhuqVraeG6oOG6pWvGoeG6oELhu5F14bqlw61Cw6HhuqXhu6l14buX4bqlcuG7k+G6pWrhu4V14buX4bqla+G6v+G6pcOAQeG6u+G7m+G6pcOA4bubdOG6pW3hu5PhuqXDgEHhuqBCw7R14bqla+G6v3ThuqXGoeG6snXhu5fhuqVrxqHDuuG6pWrhurnDuuG6pcOAxqHDteG6pcah4buR4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqV14buXxqFuw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq894bubw7Xhu7fhuqVrxqHhuqJ14buX4bqlw4Dhu6nhu5vhuqXDgEHDunXhu5fhuqVyxqHhuqDhu6l14bql4bqs4bub4buPdeG6pWvhuq7hurnhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcahw6HhuqXhu6l14buX4bqlTeG6tnd14buX4bqlcsahw7rhurtr4bqlw4BB4buPdeG6pXThu6N1xqHhuqV04butw4DhuqV04bq94bqg4bql4bqq4bq5dcah4bql4bq7w7rhuqVz4buddcahw6HhuqV1xqHDreG7t+G6pcOAQeG7j3XhuqV04bup4bub4bqla8ahb3XhuqXDgEHhur3huqVt4bq2w7104bql4bqs4buf4bql4bu54bqg4buP4bqlxqHhurZ3deG7l+G6pUHhu7Hhu5vhuqVrxqHhu5vhurnhuqXDgcOy4bql4bqsw7ThuqVrd+G6pWzhuqBC4buPdeG6pcOA4bujdOG6pW3hu6dr4bqldcah4bqmdeG7l+G6pWvhuqDhu6t14bqlw4HhurtrxqHhuqXhuqzDtOG6pUrhurtrw6DhuqXhu6h14buX4bqlauG6v8O6OeG6peKAnErhurl14bqlbcOs4bqg4bqlc+G6veG6peG6quG6oMOtw4DhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4DhurThuqVzQ+G6pWzDuuG6pXXhu5fGocO04bqldeG7l8ah4bub4buR4bu3w6HhuqVq4buz4bub4bqlw4HhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqVBeeG7m+G6peG7ueG6oGl14bqldeG7l+G6sMOh4bqlw4Dhu6nhu5vhuqXDgOG6tHXhu5fhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pXXhu5fhur11xqHhuqXhuqzDtOG6pXPhur104bqla+G6u3XhuqVq4but4bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOA4bubdeG6pcah4bqgQuG7kXXhuqU9xqHhurl1xqHhuqVK4bq5w6DhuqVN4buT4bqlbeG6u+G7t+G6peG6snXhu5fhuqVC4buP4bqg4bqla8Os4bqg4bqla+G7qXXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Frw6HhuqXDgOG7qeG7m+G6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bqlw4Dhu6N04bqlxqHhu5vhu5PhuqDDoeG6pcOB4bq24bqg4bqlw4DDrHThuqV1xqHhuqZ14buX4bqlw4Dhur3hu5vhuqVz4bub4buR4bqg4bql4bu3xqHEgmvhuqXhuqzEguG6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bqlw4DhuqBC4buPdeG6pcOAQeG6oELDtHXDoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pW3DueG6pWvDueG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgOG6tuG6pXPhu5vhu5HhuqDhuqXhuqzDtOG6pUrhurtr4oCdw6DhuqVNw7nhuqVz4bq94bqlcsah4buz4bub4bqldeG7l+G6oOG7sXXhuqVrxqHDuuG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVraeG6oOG6pWvGoeG6oELhu5F14bqlcuG7k+G6pWvhuq7hurnhuqXhu6l14buX4bqlw4BBw7p14buX4bqlw4HhuqDhu6vDgOG6pcahd3XhuqVj4bqn4bqldeG7h3ThuqXhu7nhuqDhurnDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vGoWd14buX4bqla8OsdeG6pcOA4bq/4bqldcah4bubw7ThuqDDoeG6pXXGoeG7o3XhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlcsah4bqg4bupdeG6pXRmw4DhuqV14buXaULhuqXDgMahd8Oh4bqlbeG7qeG7m+G6pXThu4PDgOG6pcah4bq7w7rhuqXGoeG6smvhuqXhuqzhur3huqXDgcOC4bqla8ah4buHdOG6pWvGoeG6ouG6pWvhuq7hurnhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlbeG6suG6ueG6pcOAQcOy4bqlw4BBw7p14buX4bql4bqqw7l04bqlcsah4bub4bqldeG7l8ahbuG6peG7qXXhu5fhuqVy4buT4bqla8ah4bqgQuG7kXXhuqVK4bq7a+G6pcag4bux4bqla+G6sHXhu5fhuqVt4bqu4bqlbeG7k+G6pXXDueG7m+G6pXPhu4914bqlw4HDguG6pXPhu6nhu5vhuqVr4bqg4burdcOh4bqlw4BB4bqgQsO0deG6pWvhur904bqlw4BBw7p14buX4bqlc3nhu5vhuqVy4buT4bqla+G6ruG6ueG6peG7qXXhu5fDoOG6pT1Bw7p14buX4bqldeG7l+G7qeG7m+G6pXXGoeG6veG6pXXGocWpw6HhuqXDgOG7m8O1deG7l+G6peG7qXXhu5fhuqXDgEHDrHThuqXDrXThuqXhuqzhurl14buX4bqlc+G7j3XhuqXhu7nhuqDhurnhuqV1xqHhuqZ14buX4bqla2nhuqDhuqVrxqHhuqBC4buRdeG6peG6rMO04bqlw4Dhu6N1xqHhuqVC4buP4bqg4bqlw4DGoeG6tnd14buX4bqla+G6ruG6ueG6pUrhurtr4bql4bqseOG7m+G6pcOAxqHhu5vDteG6oOG6pXXGoeG7m+G6pWvhur/huqV14bq2eGvDoOG6peKAnErhurtr4bqlxqDhu7HhuqXDgMah4buHdOG6peG6rOG6tnl14bqlxqHDuuG6ueG6pXXhu5fGoeG7o3XhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4Dhu6vDgOKAncOh4bql4oCcSuG6u2vhuqXGoOG7seG6pW3DtXXhuqXDgMah4buHdOG6pcOAQeG6tnl14buX4bqlw4DGoeG7m8O14bqg4bqldcah4bub4bqldOG7m8O0deG6pVXhurl04oCdw6HhuqXigJxK4buT4bqla+G6u+G6peG6rOG6vXXhu5fhuqVs4bq9dcah4bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6pWvGoeG6u+G6oOKAncOh4bql4oCc4bu44bqg4bq/4bqlw4DhurvDuuG6pUrhurtr4bqlxqDhu7HigJ3igKbhuqVVxqHhuqZ14buX4bqla2nhuqDhuqVrxqHhuqBC4buRdeG6pcOtQuG6pW3hu4HhuqVt4bub4bql4bqs4bq9w7rhuqXDgGl04bqlw4DGoeG6smvhuqVr4bqu4bq54bqlauG7m8O1w4DhuqVq4bq5w7rhuqXDgMahw7XhuqXGoeG7keG6pcOAxqHhu5vDteG6oOG6pXXhu5vhu4914bqldcah4bub4bqlbeG7sXXhu5fDoeG6pcOAQeG7s+G6pcOAxqHhur11xqHhuqXGoeG6vXXGoeG6pcOAQeG6uXXhu5fhuqVrxqHDuuG6pcOAxqHDteG6pcah4buR4bqlw4BBw7LhuqVq4bq2eGvhuqXhuqzhur3DuuG6pW154bubw6HhuqXhu5fDueG7t+G6peG7t8ahw6x14bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bqlbcOtw4DhuqV14bq2eGvhuqU84bub4buRw4DhuqVV4bq5dOG6pW3hur114buX4bqlxqHDuuG6vXXhu5fhuqXGoXd1w6HhuqXhu5fhu5vhur3huqDhuqVtw7Phu7fhuqXGoXd1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9V4buXw7nDgOG6pXXhuqThurnhuqXDgMahw7XhuqVyReG6peG7l+G7g3XhuqVqw7nhuqXhuqx44bub4bqldcah4bqmdeG7l+G6pWtp4bqg4bqla8ah4bqgQuG7kXXDoeG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgEHhu5vDtcOA4bqlc0PhuqXDgeG7q3Xhu5fhuqVr4bqu4bq54bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqXGoOG7seG6pUvGoeG7neG6pVThu5t1xqHDoeG6pW3hu6dr4bqldcah4bubw7ThuqDDoeG6pXXhu5fGoW7huqV1xqHhu5vDtOG6oOG6peG6rOG6veG6pXLhu5PhuqV1xqHhu5vDtOG6oOKApsOh4bql4bupdeG7l+G6pU3hurZ3deG7l+G6pW3hu4HhuqXDgMah4bqg4buta+G6pXPhu6V14buX4bqlw4DhurR14buX4bqla2nhuqDDoeG6pcOA4bq0deG7l+G6pXN54bub4bqlSuG6u2vhuqV1w7nhu5vDoOG6pVR24bub4bqlcsah4bub4bqlcuG7k+G6peG6rMO04bqlSuG6u2vDoeG6peG7qXXhu5fhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqVr4buHdeG6pWvhurLhuqXhuqzhur3DuuG6pcahw7rhur114bqla+G6v3XGocOh4bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bqla8SC4bqlw4DGoeG7k+G6pW3hu5PhuqVy4buT4bqldcah4bqmdeG7l+G6pWtp4bqg4bqla8ah4bqgQuG7kXXhuqVrxqHDuuG6peG7t8ahw4PhuqXGocO94bu3w6HhuqVB4bux4bub4bql4bu3xqFpdeG6pcOA4buda8ahw6HhuqVr4buDw4DhuqV14buXxqFw4bq54bqlw4DhurR14buX4bqla2nhuqDhuqVrxqHhuqbhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqV04bun4bub4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXGoeG7m+G7k+G6oOG6pcahd3XhuqXhuqzDtOG6pXXhu63hu5vhuqVs4bqgdeG7l+G6pWtp4bqg4bqla8ah4bqgQuG7kXXhuqXDrULDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+KAnD3hu5vDtXXhu5fhuqVz4bq9dcah4bqlbeG7sXXhuqXhuqrhurnigJ3DoeG6pXLGoeG6v+G6pXXhu4d14buX4bqlcuG7k+G6pWvGoeG6oELhu5F14bqlw4BB4bqgQsO0deG6pWvhur904bql4bqsw7ThuqVK4bq7a+G6pcag4bux4bqla+G6ruG6ueG6peG7qXXhu5fhuqVN4bq2d3Xhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlcsah4buD4bu34bqlc+G6vXXhu5fhuqXDgEHhu4914bql4bqqw7l04bqlbOG6tnjhu5vhuqXDgEHhuqBCw7R14bqlw4Dhurnhu5vhuqV1xqHhurnhuqDDoOG6pUrhur3huqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqU9xqHhu5/huqVS4bubdOG6pcOa4bq5dcah4bqlLeG6pUvGoeG6ruG6pcOA4bufa8ah4bqlJEpVTOG6peG6quG7geG6pTxpdeG6pVNwdcah4bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgDnhuqXigJw9w6rhu5vhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pcah4but4bub4bqldeG7l8ah4buf4bqlw4F34bqlcsO1w4DDoeG6pcOA4buvdeG7l+G6pXLDtcOAw6HhuqXGoeG7p2vhuqXDgOG7i+G7t+G6pWvGoeG6oELhu4914bqlbcO04bqla+G6ruG6ueG6peG6quG7geG6pcah4bq5QuG6pWvhurtr4bqlauG6oOG7r+G7m+G6pcOB4bubdcah4bqlxqHDusOqw4DhuqVrxqHhu5vhuqVq4butw6HhuqXGoeG7p+G7t+G6pXLGoeG6oOG6pWxpdeG6pWvhurbDoeG6pWvGoeG6onXhu5fhuqXDgOG7qeG7m+G6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6pXR54bub4bql4bupdeG7l+G6pU3hurZ3deG7l+G6pW3DtXXhuqVy4buT4bqla8ah4bqgQuG7kXXhuqXhuqzDtOG6pUrhurtr4bql4bqs4bq9w7rhuqVtw6zhuqDhuqXhu5fhu5t54bqlxqHDumZr4bql4buX4bub4bqm4bq54bql4buX4bubeeG6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6pXPhurnDuuG6pcOAxqHhurlC4bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6pcOA4bubw7XDgOG6pXTEgmvhuqXhuqzhu4d14bqldeG7l8ah4buRw6DhuqU9xqHhu6l14buX4bql4bu54bqg4bq54bqldcah4bqmdeG7l+G6pWtp4bqg4bqla8ah4bqgQuG7kXXhuqVy4buTw6HhuqXhu6l14buX4bqlTeG6tnd14buX4bqlw4BB4buz4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pXThu63DgOG6pcOA4bqgQuG7j3XhuqXDgEHhuqBCw7R14bql4bqs4bub4buPdeG6pcOA4buda8ah4bqla8OCa+G6pcOAQcO6deG7l+G6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bqlw4DhuqBC4buPdeG6pcOAQeG6oELDtHXDoeG6peG7l8O54bu34bql4bu3xqHDrHXhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqV1xqHhu4t14bqlw4DGoeG6smvhuqVrxqHDuuG6pWvhurt14bqlauG7rcOh4bqlbeG6v3Xhu5fhuqXhuqzhu5vhu4914bql4bqs4bq94bqla+G6u2vhuqXDgMOsdeG7l+G6pXN44bu34bqldcahaXXhuqVsaXXhuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bql4bqsw7ThuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlxqHhu6dr4bql4bqs4bq94bqlc+G6vXThuqXDgMahbsO64bqlc3nhu5vhuqVK4bq7a8Oh4bqlw4DDqsO64bqlw4HhurJr4bqlc+G6uXXhuqXDgMWp4bq54bqlw4Fp4bqg4bqlQeG7rXXhu5fhuqXDgEHDunXhu5fhuqVr4butdeG7l+G6pW3hu7F14buX4oCdw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9K4bq94bqlxqDhu7HhuqU9xqHhu5/huqVU4bubdcah4bqlU+G6oOG7i3XhuqXhuqNyxqHhuqDhuqXhuq3DoeG6peG6quG7geG6pTxpdeG6pVNwdcahw6PhuqVrxqHhu5vhurnhuqXDgcOyOeG6peKAnFR24bub4bqlcsah4bub4bqla8O54bqla+G6oOG7rWvhuqXGoeG7p+G7t+G6peG7s+G6pXLGoeG6oOG6pWxpdeG6pWvhurbDoeG6pWrhur3huqVrw7p14bqla8ah4bqideG7l+G6pcOA4bup4bub4bqlc+G6oOG7qXXhuqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3DrELhuqVt4bqu4bql4bqs4bq94bqlxqHhurvDuuG6pcah4bqya+G6pW3DuXXhuqVrxqF54bqldeG7l8ahbuG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVraeG6oOG6pWvGoeG6oELhu5F14bqlcuG7k+G6peG6quG6omvhuqVt4butdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqXhu6l14buX4bqlTeG6tnd14buXw6DhuqXhu7jhuqDhurnhuqVzeeG7m+G6pXLhu5PhuqVr4bqu4bq54bql4bupdeG7l8Oh4bqla8ah4bqideG7l+G6pcOA4bup4bub4bqla+G6vXXhu5fhuqXDgMah4buPdOG6pULhu4/huqDhuqXhuqzhur3huqVy4buddcah4bqlw4BB4bundeG7l+G6pUvGoeG6ruG6pcOA4bufa8ah4bqlxqDhu7HhuqVLxqHhu53huqVU4bubdcah4bqlLeG6peG6rOG7n+G6pWvGoeG6ueG6peG7l+G7m+G6veG6pWvhuq7hurnhuqVsaXXhuqXDgOG7rWvDoeG6pcOAxqHDrULhuqV04bujdcah4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqVrw7nhuqXDgEHhurtrxqHhuqV1xqHhu5vhu5F04bqlxqF3deG6pcOAQcO6deG7l+G6peG6rOG7m+G7kWvhuqXhuqppQuG6pWzDgnXhu5fhuqXhuqzhur3huqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6peG7ueG6oOG7j+G6pcah4bq2d3Xhu5fhuqXDgMahbsO64bqlc3nhu5vhuqVsw6pC4bqla+G6ruG6ueG6pUrhurtr4oCdw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9SxqHhu6l14buX4bqla8ah4buh4bqlbOG6vXXGoeG6pWvhur/huqVr4bqg4buta+G6pW154bub4bqlbeG7k+G6pXLhu5PhuqXhuqzDtOG6pUrhurtrw6HhuqXhuqx44bub4bqldeG7m8O0dOG6pW3hurl04bqldOG7j+G6pW3hu6dr4bqlw4HhurtrxqHDoeG6pWvDguG6oOG6pWvGoeG7m8O1deG6pWrhu5t1xqHhuqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqV74bqgaXXhuqVN4bq2d3Xhu5fhuqVr4buldeG6pcOAw4LhuqXDgMOqw7rhuqVrxqHDuuG6pXThu6N1xqHhuqXhuqzhur3huqVt4butdeG7l+G6peG6rOG7m+G7j3XhuqVrw7p14bqla8ah4bq74bqg4bqlw4BBw7p14buX4bql4buX4bub4bq54bqlbeG7o3XGoeG6peG6rMO04bqlw4DGocO54bub4bql4bu54bqgbnXhuqVt4buna+G6pcOB4bq7a8ah4bqlxqHhu4V14buX4bqldeG7l+G6vULDoOG6pcag4bub4buRdeG6peG7qXXhu5fhuqVrw7nhuqV04butw4DhuqXDgOG6ruG6pcOB4bq7a8ah4bqldcahxanhuqXhuqx44bub4bqlw4BB4buPdeG6peG6reG6p+G6p+G6pW3DrOG6oOG6pcOB4bq7a8ah4bqla+G6u2vhuqVzw7rDquG7m8Og4bqlVHbhu5vhuqVr4bqg4burdeG6pcOB4bq7a8ah4bqlbeG6tsO9a+G6peG7qXXhu5fhuqXDgeG6tuG6oOG6pcOAw6x0w6HhuqV1aXXhu5fhuqV14bub4bqg4bql4bqs4bq94bql4buX4bujdeG6peG7l+G7m+G6puG6pXXGoeG6tuG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVq4bq74bqg4bql4bqs4buLw4DhuqXhuqzhu6nhuqXhu5fhu5vhurvDoOG6pTx44bub4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXLhu5vDtXXhuqXDgMah4bqya+G6peG6rOG6veG6pcOBw4LhuqXGoeG7m+G7k+G6oOG6pWrhu5vDtcOA4bqla+G6ruG6ueG6pXThu6N1xqHDoeG6peG7qXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlTeG6v3Xhu5fhuqVq4but4bql4bqs4bq94bqla8ah4buddcah4bql4bu54bqgQsO0deG6peG6quG7geG6pcOA4buddeG6pXXGoeG7m+G7kXTDoeG6pXR54bub4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqXhuqzhu5vDtcOA4bql4bqs4bq94bqlauG7m+G7j3XhuqXDgOG7i+G7t+G6pXThu63DgOG6pcOB4bur4bqla+G6oOG7q3XhuqXDgeG6u2vGoeG6peG6rMO04bqlc+G7n2vGoeG6pcOB4bqk4bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pcOBQWszw6IvL2vDoGrhurnDuuG7t8ah4bqgw4DGocO6w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6rcOpYuG6qy9iw6ls4bqp4bqtxJHhuqljY+G6q8OA4bqtZMSRYmVlc+G6qcOgceG7t+G7l8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7qHXhu5fhuqVN4bq2d3Xhu5fhuqVz4bq94bqlw4DDrXThuqXhu5fhurZ3deG7l+G6pW3hu5vhu5N14bqlxqHhu6N1xqHhuqVr4bqu4bq54bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqlw4BB4bq5deG7l+G6pcOAQcOq4bub4bqlw4Dhu6914buX4bqlxqHDveG7t8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0rhu4914bqla8Oqdcah4bqlbcO5w6HhuqXhu6l14buX4bqlTeG6tnd14buX4bqla+G7pXXhuqVz4bq94bqldOG7rcOA4bqlw4DDrXThuqXhu5fhurZ3deG7l+G6pW3hu5vhu5N14bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO1w6DhuqU8eOG7m+G6pcOAQeG7j3XhuqXhuqnGoeG6ueG6pW3DrcOA4bqlbeG7seG7m+G6pUHhurR14buXw6HhuqXhu6l14buX4bql4bqs4bq94bqla+G6u2vhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bqs4bub4buPdeG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqVt4buB4bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bql4bqs4burdeG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlw4BB4bq5deG7l+G6pcOAQcOq4bub4bqlw4Dhu6914buX4bqlxqHDveG7t8Oh4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pWvGocOow6HhuqVraULhuqVybsO64bqlc8OtQuG6peG7l3bhuqVyw7XDgOG6pcahw73hu7fhuqXhuqx44bub4bqla+G6u2vhuqVzw7rDquG7m+G6pWtpQuG6peG7h3XhuqXhu7nhuqDhur/huqV1xqHhurbhuqVq4bq24buz4bub4bqlTOG7m+G7mXXDoeG6pWrhurbhu7Phu5vhuqVM4bq54bql4bqq4bq5dcahw6HhuqVr4bq5dOG6pTzhu5t1xqHDoeG6pWvhurl04bqlS+G6uXXGoeKApuG6peG6rOG6veG6pW3hu4Phu7fhuqVt4buL4bu34bqlw4DGoeG6v+G6pWvhurvDoOG6pUrhu6N1xqHhuqXhu7nhuqBpdeG6pXR24bub4bqldeG7h3ThuqXDgeG6ueG6oOG6pXLGoeG7m+G6pcOAQeG6tOG6pWvGoeG7m+G6peG7t8ah4budw6HhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bql4bupdeG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqXDgOG6tOG6pWThuqfhuqUt4bqlxJHhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4buodeG7l+G6pU3hurZ3deG7l+G6pcOAaXThuqXDgcOCOeG6peKAnFPhur3huqV14buX4bq2eeG7m+G6pXLhu5PhuqVrxqHhuqBC4buRdeG6peG6rMO04bqlSuG6u2vhuqXGoXd14bqlY+G6p+G6pXXhu4d04bql4bu54bqg4bq5w6HhuqXDgOG7qeG7m+G6pW3hu4HhuqXGoeG7p2vhuqVt4bq2w71r4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgOG6tOG6pcOA4bq24bqlw4Dhurbhu7N14buXw6HhuqVtw6rDuuG6pW3hurJr4bql4bqs4bq94bql4bu3xqHDunXhu5fhuqVr4bq7a8ah4bqla+G6ruG6ueG6pVXhu5fhurZ54bubw6DhuqU94bup4bub4bqldcah4buLdeG6pcOAxqHDrULhuqXGoeG7p2vhuqXhuqzhur3huqVz4bq9dOG6pcOAxqFuw7rhuqVK4bq7a8Oh4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAQeG7p3Xhu5fhuqV1xqHDrcOA4bqlc+G6veG6peG7t8ah4bq/4bub4bql4oCcxqHhu6dr4bqlbeG7m+G6pW3hu6nhu5vhuqXhuqx44bub4bqlxqHhur11xqHigJ3DoeG6peKAnHXDueG7m+G6pW3hu5vhuqVt4bup4bub4bql4bqseOG7m+G6pXPhur104oCdYeG6pcOAQcO6deG7l+G6pWrDrcOA4bqla+G6suG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXhu5fhu6PhuqVr4bqwdeG7l+G6peG7t8ah4bq/4bub4bqlc+G6vXThuqV14buXxqHhu5vhu4904bqlw4DhuqJrw6HhuqVyxqHhu6l14buX4bqldcO54bub4bqlw4HhuqDhu6l14buXw6DhuqVK4bq/deG6pcOAxqFpdeG6pcOA4bup4bub4bqla+G6sHXhu5fhuqVr4bur4bql4buX4buDdeG7l+G6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlbeG7m8O04bqg4bqlbcO5w6HhuqVrw7nhuqV1xqHhurbhuqXhuqzhu4tC4bqla8O6deG6pWvGoeG6u+G6oOG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXhuqzhur3huqVq4bq94bqla8O6deG6pXXGoWl14bqlbGl14bqldHjhu5vhuqXDgOG7m3XhuqXDgOG6tuG7s3Xhu5fDoeG6pXPhu4N14buX4bqldeG7l8ahbuG6peG6rOG6veG6pXPhur104bqlw4DGoW7DuuKAncOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqUkSlVM4bql4bqq4buB4bqlPGl14bqlU3B1xqHhuqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqU9xqHhu5/huqVS4bubdOG6pcOa4bq5dcah4bqlcsahZ3Xhu5fhuqVt4bufdcahOeG6pUvDguG6oOG6pWvGoeG7m8O1deG6pWrhu5t1xqHhuqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqV74bqgaXXhuqVN4bq2d3Xhu5fhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8ah4buh4bqlbeG7m+G7k3XhuqXGoeG7o3XGoeG6peG6rMO04bqlxqHhu6dr4bqlw4Dhu4vhu7fhuqXhuqzhur3huqVz4bq9dOG6pcOAxqFuw7rhuqVK4bq7a+G6pXThur3huqVr4buldeG6pXPhur3huqV04butw4DhuqV1xqFpdeG6peG6rOG7i8OA4bqlbWZr4bqlauG7m+G7kcOA4bqla8O54bqlcsah4bq/4bqldeG7h3Xhu5fhuqXDgEHhuqBCw7R14bqla+G6v3ThuqXGoeG6snXhu5fhuqXhuqzhur3huqXDgMOqw7rhuqXDgeG6smvhuqVz4bq5deG6pcOAxanhurnhuqXDgEHDunXhu5fhuqVr4bq7a+G6peG7t8ahw7p14buX4bqlw4BB4bq9w7rhuqXDgMah4bub4bqlbeG6oOG6ueG6pULhu4/huqDhuqV14bq2eGvhuqXDgMOq4bub4bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXDgMah4bupdeG7l+G6peG7ueG6oOG6ueG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVraeG6oOG6pWvGoeG6oELhu5F14bqlcuG7k+G6peG6rMO04bqlSuG6u2vhuqXGoOG7scOg4bql4buodeG7l+G6pU3hurZ3deG7l+G6peG6rOG6veG6pWvhurtr4bqlw4DDrHXhu5fhuqVzeOG7t+G6pXXGoWl14bqlbGl14bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6pW3hu4HhuqXhuqzhur3huqVt4bq5deG7l+G6peG7l8O54bu34bqlw4HhurJr4bqla8ah4bqgdeG7l+G6pcOA4bq5QuG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6peG6quG7geG6pXXhu6l14buX4bqlw4DGoeG7qXXhuqV0eOG7m+G6pTxpdeG6pVNwdcah4bqldeG7l+G6vULhuqVr4bq9deG7l+G6peG7l+G7m+G6veG6oOG6pW3Ds+G7t8Oh4bql4bqs4buHdeG6pXThu5t1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vGoeG7m+G6ueG6pcOA4bq5QuG6pXXhu5fhurZ54bub4bqla8OC4bqg4bqlauG7m3XGoeG6pXLGoeG7m+G6pXRmw4DhuqXDgEF54bub4bqlbeG6snXhu5fhuqVqw7l14buXw6HhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlc3nhu5vhuqVy4buT4bqlw4Hhu5t1xqHhuqVt4butdeG7l8Oh4bqlxqHhur3DuuG6pcOB4bq/deG7l8Oh4bqlw4BB4bqgQsO0deG6pWvhur904bqla+G6ruG6ueG6peG7qXXhu5fhuqVN4bq2d3Xhu5fhuqXhuqzDtOG6pXPhu59rxqHhuqXDgeG6pOG6pcah4bq9w7rhuqXGocODdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqVsaXXhuqXDgOG7rWvDoeG6peG6rMO04bqla+G6oOG7rWvhuqVteeG7m+G6peG6rOG6veG6pcOBw4LhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVr4bqu4bq54bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqXGoOG7seG6pUvGoeG7neG6pVThu5t1xqHhuqXhuqxw4bqlbcOq4bub4bql4bqsxKl14bqlc+G7qeG7m+G6pWvhuqDhu6t14bql4bqs4bq94bqlbeG7p3Xhu5fhuqVzw6rhu5vhuqVs4bq24bqlaXThuqXDgEHDunXhu5fhuqV0duG7m+G6pWvGoeG6onXhu5fhuqXDgOG7qeG7m8Og4bql4bq6dcah4bqldOG7g8OA4bqlw4Hhurt14buX4bql4bqs4bq94bqldcSC4bqla+G6tnnhu5vhuqXDgOG6tnfhu5vhuqVr4bqu4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVz4buddcah4bqlw4DGoXnhu5vhuqVq4bujdcah4bqlcsah4bub4bqldOG6uXXhu5fhuqVtw7V14bqldeG7m8O0dOG6peG6rOG6oOG7m+G6pWvGocO64bqldcah4bqmdeG7l+G6peG6rOG7n+G6pXLGoeG6u2vGoeG6pW3DtXXhuqVrxqF34bub4bqldcah4bq94bqldcah4bq24bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pcOAxqHhu4904bqlbeG7rXXhu5fhuqVzw4Jr4bqla8ahw7rhuqVrxqHhuqJ14buX4bqlw4Dhu6nhu5vhuqUt4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlw4BBw7LhuqXDgeG7jeG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqVq4bq2eGvhuqXDgEHhuqBCw7R14bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqVrxqHhurnhuqXhu6l14buXw6HhuqXhu7fGocOtdeG6pW3DreG6oOG6pcah4buna+G6pcOA4buL4bu34bql4bqs4bq94bqlc+G6vXThuqXDgMahbsO64bqldcah4bqmdeG7l+G6pXN54bub4bqlSuG6u2vhuqXDgOG6tHXhu5fhuqVB4buHdeG6pWzDqkLDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu34bq44bqgw4DGocO6QcOi4bqvPcah4bq5dcah4bqlxqDhu6XhurnEgy/hu7fhuq8=

Thanh Hòa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa làm theo Bác ở Thanh Sơn

Lan tỏa làm theo Bác ở Thanh Sơn
2019-10-23 07:52:07

PTĐT - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã tập trung...

Yên Lập đổi thay nhờ học và làm theo Bác

Yên Lập đổi thay nhờ học và làm theo Bác
2019-10-12 05:48:00

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lập đã quan tâm...

Thanh niên Đất Tổ làm theo Bác

Thanh niên Đất Tổ làm theo Bác
2019-10-05 06:03:33

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh...

Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn

Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn
2019-09-03 07:05:18

PTĐT - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, Đảng bộ Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thanh Ba đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo...

50 năm trung hiếu bên Người

50 năm trung hiếu bên Người
2019-09-02 09:06:39

PTĐT - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào từ khắp mọi miền của Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài người nối người hành hương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long