Cập nhật:  GMT+7
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Fi4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnkz4bua4buO4buKeeG6qeG7ruG7oOG7juG7innhurjhu4jhuqbhu4554bq84buuUeG7juG7innhu7Lhuq7DlXnhu6bDmeG6sMSoeeG7iuG6rnnhuq/hu5DDg3nDreG7iMSC4bum4burL+G7iOG7s+G7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhu6fDicODw5VV4buIxajhu6bhu4jDleG7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7s+G6ouG7ueG7ty/hu7nhuqLhurrDgeG7tcO9QeG6okHhuqDhu6bhu7PDgcOAQcOBw73DkuG7s+G7p09V4buKeHkv4bux4burVeG7seG7seG7seG7sTBMeeKAnOG7tll5VeG7iOG6sOG7puKAneG7pXkx4buW4buO4buKeeG7puG7uHnhuq/hu5DDg3nDreG7iMSC4bumeeG7skXhu4554bumxKhGVXnhu6bhu6rhurh54buK4bqq4bu4eeG7lnnhu47hu4jEqMON4buMeeG7jOG7lsSoeeG7psOZ4buuUeG7juG7innFqXXhu6tV4bux4bux4bux4buxMeG7luG7juG7innhu6bhu7h54bqvw5Xhuq55w63hu4jEguG7pnnhu4jhu5554bumw5lSeeG7ikPhu4554buzeeG7piR54bq84bua4buO4buKeeG6uOG7iMOVeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurrhuqrhu47hu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HDrcSpM8SpeS154bqpxKjhu4Thu455w5rFqMOD4buOeeG6vEbhu4554bukWHnhu7LEqEjhurh5MeG7luG7juG7innhu6bhu7h5xKli4bqv4bqveeG6q8Sp4buRecSDxKjDg3nhurhD4buMeeG6r8OV4bquecOt4buIxILhu6Z5w63hu4jGr3nEqeG7iOG7knnGsDHhu5bhu47hu4p54bum4bu4eeG6r8OV4bquecOt4buIxILhu6bhu6l54bu24bq2eeG7puG7iOG6tsSoeeG7iuG6quG7uHnhu5Z54buO4buIxKjDjeG7jHnhu4zhu5bEqHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p5w5Phu4jEqEbhu4554buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnDiVbhurh54bu2xq/hurh54bumw5nDleG7juG7innhu6bhu4hRxKh54buKxKjDg+G7jnnhu7JXw4N5w5rFqMOD4buleeG7juG7iuG6ruG7uHnhu7Uv4buz4buz4bulecOZQuG7pnnhurzhu5bhu47hu4p54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnhu7bhurJ5M+G7muG7juG7innhuqnhu67hu6Dhu47hu4rhu6V54buIxajhu7hI4buOeTHEkOG7jHnhuq3hu4jhu4R54bq84bqyeeG7pkRVeeG7psOZxajhu47hu4p54bumw5nhu65Q4bq4eeG6uOG7ouG7juG7innhu6bDmeG6sMSoeeG7iuG6rnnhurjhu7DDg3kx4buW4buO4buKeeG7puG7uHnhuq/hu5DDg3nDreG7iMSC4bumeeG6vEl5VeG7iOG6tuG7jnnhurzGoMSo4buleeG6uOG7iOG6puG7jnnhu7bDinnhurjhu4hTeeG6uMSC4buMeeG7suG6rsOVeTHhu5bhu47hu4p54bum4bu44bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnDmcODw5V54bq84buixKh54buyUMSoeVXhu4jDlOG7juG7innhu7LEqOG7hOG7jnkwxILDlXnDreG7iMavecSp4buI4buS4buleeG6vOG6sMSoeeG6usSoSOG7jnnDkuG6suG7juG7iHnhurzhurDDlXnhu7bhurJ5M+G7muG7juG7innhuqnhu67hu6Dhu47hu4p54bq44buIw5V5w4nEqEbhu6bhu6V54bukWHnhu7LEqEjhurh54bq6xKjDjeG7jnnDmcODeeG7suG6rsOVecOT4buIw5Xhurbhu47hu4p54buz4bu14buI4bu3w7154buO4buK4bqu4bu4eeG7iOG7luG7jHnhu47Dg+G7uOG7p3kzQ8WoeeG7psSo4buE4buOeeG6uOG7iE154bq4w5R54buy4bquxKh54buO4buK4buuUcSoeeG7tsWoQuG7pnnhu4jEqEjhu455w5Phu4jEqHnhu6bhu4hC4bu4eeG6uOG7iMSoRuG6uHnhu7bDinnhurjhu7DDg3kz4bquxKh5xKnDmcWo4bu4R+G7jnnhu4hL4buO4buIeeG7kcSoSOG7pnliw4Phu4x5xrDhu5HEqeG7keG7qXnhurxG4buOeeG6uOG7luG7juG7innhu6bhu7h5w5Lhuq7hu4x54buyxKhI4bq44buneeG7icODxah54bq8w5Thu6V54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnhurzhurJ54buK4buSxKh54buO4buIw4PFqHnDk+G6vsOVeeG6vEbhu4554bumw5nhu65Q4bq4eeG6uOG7ouG7juG7innhurxJecOJ4bqu4bu4eeG7puG7mHnDiVbhurh54bu2xq/hurh54buyS3nhu5Z54buO4buIxKjDjeG7jHnhu7Lhuq554bq44buI4bqm4buOeeG7tsOKeeG7suG6rsOVeeG6uOG7luG7juG7innhu6bhu7jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7F4MuG7qHnDkuG6suG7juG7iHnhurzhurDDlXnhu4jFqOG7uEjhu47hu6V54bu24bqyeeG7suG6rnnhurjhu5bhu47hu4p5w4Phu4554bq4w5R54buM4bqm4bumeeG6vEl54bumxajhu7jhu4Thu4554bumw5nFqOG7uEfhu47hu6V54buKxKjhurbEqHnhu6bhu4hK4bq44buI4buleeG7juG7iOG7ruG7juG7innhu47hu4rhu65RxKh54bq64bqq4buOecOT4buI4buW4buO4buKeeG7juG7iuG7iMOK4buneTNG4buOeeG6uOG7iMSoR8WoeeG7psagxKjhu6V54buyReG7jnnhurjhu4jhu67Dg3nhu4rEqOG6tsSoeeG7psSC4buOeeG6vOG7rlLhurh54buIRuG7pnnhu47hu4rhu65RxKh54bq64bqq4buOeeG7pkRVeeG7psOZxajhu47hu4p44buleeG7jOG7nOG7pnnhurjEguG7jnnDieG7nHnhu4jFqOG7uEjhu4554bq44buIw5V5w4nEqEbhu6bhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhu6fDicODw5VV4buIxajhu6bhu4jDleG7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7s+G6ouG7ueG7ty/hu7nhuqLhurrDgeG7tcO9QeG6okHhuqDhu6bhu7PDgcOAQcOBw73DkuG7teG7p09V4buKeHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnDmeG6sMSoeeG7iuG6rnnhurjhu7DDg3kx4buW4buO4buKeeG7puG7uHnhuq/hu5DDg3nDreG7iMSC4bumeeG6vMSoeeG7suG6rsOVeeG7iMOV4bqw4bumeeG6vOG7nOG7juG7innhurzhu65S4bq4eeG7ikPhu4554bu1eeG7juG6tOG7jOG7p3nhu4nDleG7juG7iuG7pXnhurjhu4hK4buO4buIeeG7psOZ4bqwxKh54buK4bqueeG6vOG6snnDkuG6ruG7jHnhurjhu4jDlXnhurxRxKh54bukxqDhu47hu4p54bq44buww4N54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnDiUx54bq84bq2w5V5w5Lhu5zhu4554buyS3nhu5Z54buO4buIxKjDjeG7jHnDk+G7iOG7luG7juG7innDk+G7iErhu6V54buWeeG7juG7iMSow43hu4x54buO4buKxajhu5rhu4554buO4buuUOG6uOG7p3nhuq/hu6Dhu4554buzeeG7juG6tOG7jHnhu6bDmeG7rlDhurjhu6V5MMSCw5V5w63hu4jGr3nEqeG7iOG7knnhurzhurJ54bq4w5R5w4nhuq7EqHnhu7LEqEbhu6Z5VeG7iOG6tuG7jnnEguG7juG7iHnhu7JHeeG7pkvhu47hu4h54bumw5nhurDhu47hu4p5w5nFqOG7msSoeeG7jMWo4buexKh5VeG7iMSC4bumeeG7psOZxKhJ4buOeeG7jOG6sOG7juG7iHnhurbhu47hu4h54buI4buuU+G7juG7innhu47hu4rhu4jEqOG7hOG7jHnhu6bDmeG7kuG7juG7innhurjFqOG7nOG6uHnhu6TGoOG7juG7innhu6TEqOG7juG7iHnhu4jDleG6sOG7puG7p3kxxILhurh54bq44bugecOaxajDg+G7jnnhurjhu4hW4bq4eeG7juG6tOG7juG7innhurzhurJ54bq44buITXnhurzhurDDlXnhurjhu5bhu47hu4p54bum4bu4ecOT4buIw4Lhurh5VeG7iOG7quG6uHnhu7ZZecOSQHnhu4zhu5bEqHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54bum4buIw4rDlXnhurpYecSC4buOeeG6vOG6snlV4buI4buEeeG6usWo4bu4SOG7puG7p3kz4buuUuG6uHnhu4zhu5zhu6Z54bum4buIUcSoeeG7isSow4Phu47hu6V54buKxKjDncODeeG7puG7iMSC4buO4buKeeG7s8O9L+G7tcO94buz4bqi4buleeG6uOG7luG7juG7innhu6bhu7h54bu24bq2eeG7puG7iOG6tsSoecOT4buIxKhG4buOeeG7iOG7mnli4buK4bq2eeG7tXnhu7Lhuq554buO4buIxKhHxah5w4PDlXnhu4jhu5p54bq44buww4N54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnDiUx54buWeeG7juG7iMSow43hu4x54buO4bqm4buO4buK4buleeG6uMSCeeG6uOG7iEbhu6Z54buI4bqu4buO4buKecOSw5XhurDhu6bhu6d54bqt4buI4buW4buO4buKeeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7skThu7jhu6V54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnDmsWow4Phu47hu4h5w5Phu4jFqHnhu7JY4bq4eeG7juG6ruG7uHnhurjhu5Dhu4554bq44buIw5V5w4nEqEbhu6Z54bu2xahC4bumeeG7iMSoSOG7jnnhu6ZL4buO4buIeeG7psOZ4bqw4buO4buKeeG7puG6pOG7jHnhurjhu7DDg3nhurjEguG6uHnhu4jhu5x54bq44buI4bq04buOeeG7jsWo4buWxKh54bq44bus4buO4buKecOJTHnhurjhu4hG4bumecOZQuG7pnnhu47hu4jEqEfFqOG7p3nEqcOZ4buuUOG6uHnhu6ZL4buO4buIeeG7psOZ4bqw4buO4buKeeG7psOZ4buE4buO4buleVXhu4hKw4N54bq44buW4buO4buKeeG7puG7uHnhurzhurJ54bumxKhG4buOeeG7iOG6ruG7juG7iHnDmcOC4bq4eeG7suG7lsSoecOJ4buc4bum4buleeG7jMOK4buOeeG7ssSoeeG7pMSo4buO4buIeeG7puG6sMSoeeG6uMSC4bq4ecODw5V54buI4buaeeG6uOG7sMODeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurrhuqrhu47hu6d5MOG7hOG7jnnhurjhurDhu47hu4h54bq8w5Thu6V5VeG7iErDg3kx4buW4buO4buKeeG7puG7uHnhuq/hu5DDg3nDreG7iMSC4bumeeG6vOG6snnhu4jhu5554bumw5lSeeG6uOG7iMOVeeG7tcOAeeG7iOG7nHnhurrhuqrhu4554buyUMSoeeG7pMageeG7psSoR+G7jnnhu4jhu6Dhu4554bqi4bu5w7154bumw5nEqEjFqHnhurzhu5rhu47hu4rhu6d5YuG7isOV4bquxKh5w5nDg+G7pXnhurxJecOT4buIw4Lhurh5VeG7iOG7quG6uHnhu4zhu6jEqOG7pXnhurjhu5bhu47hu4p54bum4bu4eeG7juG6ruG7uHnhurzhurJ54bq44buIw5V54buIw5XhurDhu6Z54bq84buc4buO4buKeeG6uuG6quG7uHnhurjhu4jFqOG7uEfhu4554bu2WXnDkkB54buM4buoxKh54bq44buww4N54bqv4bqu4buOecOsxajGoOG6uOG7pXnhu6bEqEbhu4554buI4bqu4buO4buIecOS4bqu4buMeeG7puG7iOG7hOG7jHnhu4jGoHnDicSow5Xhu4rDg+G7pOG7pXnhurzDg+G7juG7innhu6bEqEbhu4554buI4bqu4buO4buIecOS4bqu4buMeeG6vOG7rlHhu47hu4p5xqDhu47hu4p54bq4QlV54buO4buuUOG6uHnhu6ThurDhurjhu4h54bukxKjhu47hu4h54buIw5XhurDhu6Z54bq44buIw5V54bu1w7154buI4buceeG6uuG6quG7jnnhu6bDmcOV4buO4buKecOJxILhu455w5NK4buO4buIeUHDvcO94buMecOaxajDg+G7juG7iHnhu6bDmeG6sMSoeeG7iuG6ruG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTPhu5zhu47hu4p54bum4buIxILEqHnhurjhu7DDg3nhurjhu5bhu47hu4p54bum4bu4eeG6r+G7kMODecOt4buIxILhu6Z54bq84bqyeeG7puG7iEl54buIxKhI4buOeeG6vOG7rlLhurh54bum4buIxKhI4buOeeG6uOG7iErhu6V54bumw5nEguG6uOG7iHnhu47hu4jEqEjhu4x54buyUMSoeeG7juG7iuG7rlHEqHnhurrhuqrhu47hu6V54bukw5Xhu47hu4p54bq8w5R5w5Phu4jhu5bhu47hu4p5VeG7iOG6tsSoecOS4bqueeG7isSo4bq2xKh5VeG7iMSCVXnDkuG6qsWoeeG6uuG6rsSoeeG7suG6rnnDiUfhu4554buyw53hu47hu4rhu6d5w6zFqMODeeG7pkvhu4x54buIxKhJxah54bq84buuUuG6uHnDicSoRuG7puG7pXnhu6TEguG7juG7innhu7fhu7Mv4buzw73hu6V54buO4buIxKhHxah54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnhurzhurDEqHnhurrEqEjhu4554bq44buIw5V5w4nhuq554bq4w5Xhu4554bu24bqyeTPhu5rhu47hu4p54bqp4buu4bug4buO4buKeeG6vOG6snnhurxG4buOeTDDg+G7jnnhu6bEqEZVeeG6uOG7luG7juG7innhurrhuqrhu4554bq44buww4N5MOG7nHnEqeG6rsSoeWLhu4rFqOG7uOG7hOG7jnnhu7Lhuq554bqr4buWxKh54bumw5nhu65R4buO4buKecawYuG7isWo4bu4w43hu455MeG7iEp5xKnhu4jDg+G7juG7iOG7pXlV4buI4buuUeG7juG7innhuqnEguG7juG7innhuq/hurDhu6V5w5rFqEThu455M8ag4buO4buKeTPDg+G7pXnEqcOteeG6r+G6rnli4bucxKjhu6l54bq8SXlV4buI4bq24buOecSC4buO4buIeeG7skd54bumS+G7juG7iHnhu6bDmeG6sOG7juG7innhu5Z54buO4buIxKjDjeG7jHnhu4zhu5bEqHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p54bumV3kx4buW4buO4buKeeG7puG7uHnhuq/hu5DDg3nDreG7iMSC4bum4buneTLDlXnhurzDlOG7pXnhurxJeeG7ouG7jnnhurxM4buO4buIeeG7pOG6tuG7jnnhu7bFqELhu6Z5w5PEqOG7juG7iHnhurrDlcOD4buO4buI4buleeG6vOG6tuG7jHnDieG6tsOVecOD4buOeeG7jsSo4buO4buIeeG7psOZROG7pnnhu6ZYeeG7puG6sMSoeeG6vEzDg3lV4buI4buu4bug4buO4buK4buleeG6uOG7luG7juG7innhu6bhu7h54bq4Q+G7jnnhurjDlHnhurjhu4jEqEbhu455w5Lhu65S4bq4eeG7tll5w5JAeeG7jOG7lsSoeeG7psOZ4buuUeG7juG7innhu6bhu4hE4bumecOT4buIw5XDg3nhu4jhu5Lhurjhu6V54bumxqDEqHnhu67FqHnhurxJeeG7puG6sMOVecOZw4N54buMxqDEqHnDksSo4buE4buOeeG7iEh54buIw53FqHnhurjhu6B54buKxKjDncODeeG6usOVw4Phu47hu4h54buO4buK4buIxKhIVXnhu7Lhuq554buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7juG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVKsWo4bum4buIw5XDmXjhu7Hhuq/DleG6ruG7juG7innDrMWoQOG7qy9V4bux

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hài hòa lợi ích để hội nhập và phát triển

Hài hòa lợi ích để hội nhập và phát triển
2019-11-02 08:05:01

PTĐT - Chúng ta đều biết nước Anh là cái nôi của cách mạng công nghiệp thế giới. Nhưng đầu thế kỷ XIX, cũng chính tại nơi đây đã bùng nổ phong trào đập phá máy móc công nghiệp....

Đám cưới văn minh - Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Đám cưới văn minh - Lan tỏa giá trị tốt đẹp
2019-11-02 08:04:35

PTĐT - Khi những chiếc lá vàng chao nghiêng ngoài cửa sổ cũng là lúc những cánh thiếp hồng báo tin vui, mùa hỏi, mùa cưới, mùa xây tổ ấm lứa đôi cũng bắt đầu. Lễ cưới là phong...

Trao nhà tình nghĩa ở Yên Lập

Trao nhà tình nghĩa ở Yên Lập
2019-11-01 17:13:27

PTĐT- Sáng 1/11, Báo Phú Thọ phối hợp với Sở Xây dựng và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Lập tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở...

Náo nhiệt lễ hội hóa trang Halloween

Náo nhiệt lễ hội hóa trang Halloween
2019-10-31 22:29:11

PTĐT - Lễ hội hóa trang Halloween diễn ra vào 31/10 hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống của những người theo đạo Thiên chúa giáo tại các nước phương Tây. Ở Việt Nam, Halloween...

Phụ nữ Trung Thịnh chung tay bảo vệ môi trường

Phụ nữ Trung Thịnh chung tay bảo vệ môi trường
2019-10-30 08:17:41

PTĐT - Nhiều năm nay, Hội LHPN xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy luôn chủ động tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long