Cập nhật:  GMT+7
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6HhuqF2w411SeG6uuG6vETGoHVHRXXhurpO4bq8deG6usOM4buvdcag4buU4buvSeG6uHUy4buvR0fDjeG7pMOCw4JJ4bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSMsOC4buv4bqydOG7oWXhur0u4bq9dS11w6FFdeG6uk7hurx14bq6w4zhu691xqDhu5Thu69J4bq4dTLhu69HR8ON4bukw4LDgkl14bqy4bq8RUl14buU4buvdcOZd8ONdeG7p8O5L8O5w7p14bq6d0nhurh1SeG7s0jGoXUuw4DFqHVHd3VHRXXhurpO4bq8dcag4buU4buaxahDSXXGoOG6ukxJ4bq4deG6tuG7oOG7r3VJ4bq6w5pJ4bq4dUnhurhR4buO4bq8dcag4bq6w4LDjXXhurR4w4114bq94bq64bq84bqqSXXhurbhurrhu5zhu6914bq44bq8dsONdcageOG6vHXhurZ24bq2dUlR4buM4bq2deG7kuG6ulHDkknhurh14bq9w4DFqMahdWR14buL4bq8RMagdeG6oeG7r0jhu5d1MuG7r0dHw43hu6TDgsOCSXXhurTDvXXhurLhu5p1SeG6usOD4buSdcOZd3XGoOG7lMOUdcag4bq6d0nhurp1R0V14bq6TuG6vHXhurrDjOG7r3XGoOG7lOG7r0nhurh14bq0UcOV4bq2deG6tnbhurZ14bqweEl1xqDhu5Thuqx1xajhuqrhu5p1xqDhurrDiuG6tuG6unXhurbhurp3w4114bq0w4xJxqF1YeG6uktJ4bq4dUbhurrDinUy4buvR0fDjeG7pMOCw4JJdcag4buU4bqqSXXhurThu4Dhu6914bqwd0l1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdeG7i+G6vETGoHXhur3hu5Thur51SeG7s0h1SeG7r8WodeG6suG6vEVJdeG7lOG7r3XDmUt14bq24buiSeG6uHVJdsONdUnhurrhurxExqDhu5d14buWS+G6vHVJT+G6vMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14buW4buU4bq24buNdC8v4bq2xqHhurDhu6/DjeG7kuG6uuG7msag4bq6w43GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/DueG7rcWp4bunL8Wp4but4bqyxanhu6Xhu6Xhu6Xhu63DucO5xqDDueG7qeG7q8awxanGsEfDucah4buE4buS4bq4dHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6ueG6oMagdeG6tEtJ4bq4deG6tnbhurZ14bqweEl1xqDhu5Thuqx14bq0w7114bq2w4x1SOG7ucagdcageOG6vHXGoOG7lFHhu45J4bq4dSxUdeG6sOG7gHUueOG6vHXhurrhu4jhurZ1LMOASXXGoE7hurZ14bq94buU4buaSeG6uHVRw5JJ4bq4deG7neG7kuG6ulHhu45J4bq4deG6vcOASXUsw4BJ4buXdcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THXhu4vhurxExqB14bq94buU4bq+4bujdeG6tMSQdcag4bq64buvSHXhurJUdUdFdeG6uk7hurx14bq6w4zhu691xqDhu5Thu69J4bq4deG7lsONSeG6uHVJ4bq4w5p1xqB44bq8deG6tMOAxajGoXXhuqHhurrDmknhurh1RuG6uuG7mnXGoOG7lHjhurx14bq0UcOV4bq2deG6tnbhurZ14buW4bq8SeG6unXDmeG6vOG6qkl1xqDhu5Thu69J4bq4dcag4buUw4p14bq24bqi4buadUbhu6jhu5d1SOG7r3VI4buAdcag4bq6w4LDjXXhurThu5xJ4bq4deG7kuG6usONSeG6uHXhurZ24bq24bq6dUnhurh3xah1R0V1MuG7r0dHw43hu6TDgsOCScah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG7n+G6vEjhurh14buW4buU4bq24buNdC8v4bq2xqHhurDhu6/DjeG7kuG6uuG7msag4bq6w43GocOZSS/hurLDguG7lkbGoMON4buSL0nDguG7pOG7li/DueG7rcWp4bunL8Wp4but4bqyxanhu6Xhu6Xhu6Xhu63DucO5xqDDueG7qeG7q8awxanGsEfhu6XGoeG7hOG7kuG6uHR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6HhuqHhurrDmknhurh14bqweEl1xqDhu5Thuqx14bum4bua4bqgxqB14bq64bq8REl1w5nhu4zhurx1w5nhuqx1SeG6uMONd+G6vHXhurRRw5XhurZ14bq6w4zhu691xqDhu5Thu69J4bq4deG6tuG6ouG7mnVG4buodcag4bq6w4LDjXVJ4bq6w5pJ4bq4dUnhurrDgEl1w5nDg8agdUlP4bq8dcag4bq8Qknhurh14bq0UcOV4bq2dcWo4bqq4buadcag4bq6w4rhurbhurp14bq64bq8REl1SeG7r8WodUnhurpRdTnDjUbDguG7lOG7l3XhurZLdeG6ssOA4buadUjhu6/hu5d1SOG7r3Xhu6bDkuKApuG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tsah4bqw4buvw43hu5Lhurrhu5rGoOG6usONxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yvw7nhu63FqeG7py/FqeG7reG6ssWp4bul4bul4bul4butw7nDucagw7nhu6nhu6vGsMWpxrBH4bunxqHhu4Thu5Lhurh0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhO0t14bqyw4Dhu5p1SOG7r3Xhu6bhurxJ4bq6deG6tOG6puG7knVHd3XhurThurzEkEh14bq64bucxqB14bq24bq6w411RuG6uuG7mnXGoOG7lHjhurzigKbhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbGoeG6sOG7r8ON4buS4bq64buaxqDhurrDjcahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL8O54butxanhu6cvxanhu63hurLFqeG7peG7peG7peG7rcO5w7nGoMO54bup4burxrDFqcawR8WpxqHhu4Thu5Lhurh0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhOcONRsOC4buUdeG6tlBJ4bq4dUd3deG6uuG6vknhurp1xqBRw5VJ4bq4deG6tnbhurZ14bqweEl1xqDhu5Thuqx1xajhuqrhu5p1xqDhurrDiuG6tuG6unXhurbhurrhu4hJdUdU4buvdeG6tMSQdeG6usOM4buvdcag4buU4buvSeG6uHXDmXfDjXXhurThuqpIdTLhu69HR8ON4bukw4LDgknGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tsah4bqw4buvw43hu5Lhurrhu5rGoOG6usONxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yvw7nhu63FqeG7py/FqeG7reG6ssWp4bul4bul4bul4butw7nDucagw7nhu6nhu6vGsMWpxrBHxrDGoeG7hOG7kuG6uHR1L+G7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhur3hu5Thu69J4bq4deG7kuG6uuG7nuG6tnXhurRRw5XhurZ14bq2duG6tnXhurB4SXXGoOG7lOG6rHXGoOG6uuG6vELGoHVGQnXGoFN1SeG6usOaSeG6uHVJ4bq44buaxajhuqpJdcOZw4PGoHVH4bq8ROG7mnXhurTDkkl14bq44bq8eUl14bq6d0nhurh1SeG6uHfFqHVJ4bq6UXXGoOG7nOG6vHVJ4bq8R8ONSeG7l3XDmXnhurx1xqDhu5Thu7VJ4bq44oCmdWXhurrhuqJJdeG6usOM4buvdcag4buU4buvSeG6uHVG4bq64buaS0l1SOG7ucagdcOZd3XGoOG6usSQdeG6uuG6vERJdcag4bq64bqiSXXGoOG6unbhurx1SeG6usOASXXDmcODxqB1SOG7jOG6vHXGoOG6ulThurZ14buWVHXGoOG6uuG7mnXhurrhu5zGoHVG4bq6dkl14bq44bq8eeG7l+G7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu5/hurxI4bq4deG7luG7lOG6tuG7jXQvL+G6tsah4bqw4buvw43hu5Lhurrhu5rGoOG6usONxqHDmUkv4bqyw4Lhu5ZGxqDDjeG7ki9Jw4Lhu6Thu5Yvw7nhu63FqeG7py/FqeG7reG6ssWp4bul4bul4bul4butw7nDucagw7nhu6nhu6vGsMWpxrBH4bupxqHhu4Thu5Lhurh0dS/hu6Hhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhO3bhurZ1w4JIdUnhurrEqHXhurZQSeG6uHXhu5ThuqDGoHXGoOG6usOK4bq24bq6dcag4bq64bucdUbhurrhurx1xqDhurrhu69IdeG6uOG6vOG7r3XDmXfDjXXhurrDjXjGoHXhurROSeG6uHXhurrDjOG7r3XGoOG7lOG7r0nhurh1SeG7s0h1SeG7r8WoxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbGoeG6sOG7r8ON4buS4bq64buaxqDhurrDjcahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL8O54butxanhu6cvxanhu63hurLFqeG7peG7peG7peG7rcO5w7nGoMO54bup4burxrDFqcawR+G7q8ah4buE4buS4bq4dHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6oeG6usOaSeG6uHVJ4bq6w4BJdcOZw4PGoHXhurrDjOG7r3XGoOG7lOG7r0nhurh14bum4bua4bqgxqB14buW4bu14bq2dUnhurrhuqDGoHXhurTDvXXhurLhurxF4buadeG6undJ4bq6dcOZd3VJ4bq6w4NJdeG6tFHDleG6tnXhu6BJ4bq4deG6uk51SeG6uuG6vETGoHXGoOG6vknhurp1xqBTdUnhurhR4buO4bq8deG6ssOASXXDmeG6vnXhu5ZUdeG6tktJ4bq4deG7kuG6uuG7mnVG4bq64bq8deG6tuG6uuG7msSCSXXhurDhu4B14bq6w4zhu691xqDhu5Thu69J4bq4dcag4bq6d0nhurp14bq2duG6tnVJ4bq6w4BJdcOZw4PGoHVG4bq6duG6tnVJ4bq64buv4buaxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhu5bhu5Thurbhu410Ly/hurbGoeG6sOG7r8ON4buS4bq64buaxqDhurrDjcahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL8O54butxanhu6cvxanhu63hurLFqeG7peG7peG7peG7rcO5w7nGoMO54bup4burxrDFqcawR+G7scah4buE4buS4bq4dHUv4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buS4buu4buaxqDhurrDjeG7lHThu6Hhur3hu5R3dcOgxajhu58v4buS4buh

Trà My

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phụ nữ Trung Thịnh chung tay bảo vệ môi trường

Phụ nữ Trung Thịnh chung tay bảo vệ môi trường
2019-10-30 08:17:41

PTĐT - Nhiều năm nay, Hội LHPN xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy luôn chủ động tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần...

Giao ban công tác báo chí tháng 10

Giao ban công tác báo chí tháng 10
2019-10-29 12:49:00

PTĐT - Ngày 29/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10, định hướng công tác tuyên truyền tháng 11- 2019.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long