Cập nhật:  GMT+7
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2TEqFdTS+G7s8OK4buww5TEqOG7s8OKS+G7s+G6vuG7nsOUxKjhu7PFqEbhu7Phur5XVOG6vOG7s8avS0jDmeG7s+G6vEXDlOG7s+G6vOG7qOG7nuG6vOG7s8So4buUS+G7s+G7tkvDiuG7gOG7kOG7s8OUSuG7ksOV4buzxq/hu6ZHw5Thu7Nq4buMI8OZ4buA4butL0rhu7fhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmeG6t+G7gOG6rsOKw73hu69jS+G6vOG7puG7kMWo4buQ4buIxq/hu7Phu7ZZ4bqu4buz4bq8SuG7kOG7s+G6uktIxq/hu7PFqEbhu7PFqFLDleG7s+G6vOG7qMOUxKjhu7PhurxEw5nhu7Phurzhu6jhu57hurzhu7PEqOG7lEvhu7PDlErhu5LDleG7s+G7tkvDiuG7gOG7kOG7s8OVS+G7isOU4buzw5lKTOG7s+G6vErhu5Dhu7PDlMSoV1NL4buzw4rhu7DDlMSo4buzauG7jCPDmeG7gOG7s8av4bumR8OU4buzP8OUw4rhu6bhu5BLw4rFqeG7s0vEkWrhu7Phu7bhurbhu7Phu5VLw5TDiuG7kOG7uMWo4buzY+G7kOG6ukvhu47hu4DGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva0zDlErhu7PDlOG6pMOUxKjhu7PDlOG6tiPhu7NKS8ONw5Thu7PDlVJL4buz4bq8Sk/hu7Phurzhu5Lhu7PFqELDlOG7s8av4bumR8OU4buzw5lKS0fDlOG7s+G6uuG6tMOU4buzauG7jCPDmeG7gOG7s8OK4bq2w5RK4buz4bq8SuG7kOG7s8OV4bqwI+G7s8avTMOUSuG7s+G6vsOM4buz4bq64bq2w5TFqeG7s8OUSlfDlMSo4buzY0vhurzhu6bhu5DFqOG7kOG7iMav4buzw5Xhu6jhu5zDlOG7s8Wo4buy4buzw4rhu6zDlMSo4buz4buO4buK4buz4buMKuG7s8OUS8ONw5Xhu7PFqEvDlErhu7PDlEpFxq/hu7Phu47EkMOU4buzxq9KWOG7s+G7t+G7teG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OKTuG6vErhu7Phu7bhu6zhu7PGr0rhu5DhurJL4buz4bq84buS4buzSk3DlErhu7PGr+G7pkfDlOG7s2rhu4wjw5nhu4Dhu7Phur7DjOG7s+G7juG6tsOV4buzw5Thu6BL4buz4bq6Rcav4buzw4pO4bq8SuG7s+G7tuG7rOG7s8av4bumR8OU4buzw5RJw5Thu7PGr+G6tMOUxKjhu7PDikvhu7Phur7hu57DlMSoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rcav4bqu4bq64buO4buA4buzxajGryPhu47hu4Byw73DleG6ruG7psSoS8OU4bul4bu5w5lA4buz4bqu4buoxq/hu5DDveG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7r+G7rUvDlcSo4buz4bqu4buOxq9yw73DlMSo4buo4buQS+G7s8OK4buow5TEqOG7s8OKS+G7s8OK4buQw5TEqOG7s8Wo4buA4buzw4rhu6jhu5Dhurzhu7PGr0vhu4DDmeG7s+G6vOG6rsOU4buz4bq84buo4buQ4bq84buzxKjhu5BL4buz4bu2S8OK4buA4buQ4buzw5RK4buQw5Xhu7PGr+G7puG7gMOU4buzxajhu4wjw5nhu4Dhu7NKS8OUSuG7s+G7tcO94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMaw4bq64bqu4buQw5lK4buoxq9K4buQxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/hu6jDmeG7juG7kOG6rsOK4buAw4ov4buk4buo4buQ4bq8xq/hu6bhu6jDlMSoL+G7ueG7teG7t+G6oF/hu7Xhu7df4bu3QS/FqOG7jCPDmeG7gF9Lw5Thu4jhu5DEqOG7puG6rsOZSkvhurzFqF/hurzhu6bhu5DDmV/hu7fhu7Xhu7XhuqBB4bqiw4PhuqDhu7lf4buO4bqu4bumxKjhu4BfMsaha1rGsMOSw5nEqMO54bu4S8OKxq9KcsOBxILhu7XDuuG7gMOU4bq84buQw4rhu4Dhu6Zy4bu4S+G6vMO6xajhu6jhurrFqOG6rsOVw5nhu45Lw5TEqHLDgcOBw4HDveG7s8avS8av4buO4buAcsO9w5TEqFdTS+G7s8OK4buww5TEqOG7s8OKS+G7s+G6vuG7nsOUxKjhu7PFqEbhu7Phur5XVOG6vOG7s8avS0jDmeG7s+G6vEXDlOG7s+G6vOG7qOG7nuG6vOG7s8So4buUS+G7s+G7tkvDiuG7gOG7kOG7s8OUSuG7ksOV4buzxq/hu6ZHw5Thu7PFqOG7jCPDmeG7gOG7s0pNw5RK4buz4bu1w73hu6/hu60vxq/DiuG7r+G7rS/Gr+G7puG7r+G7rcav4bum4buv4butxq/DiuG7rzXDguG7s+G6vOG7kuG7s0pRw5Thu7Phu7nhu7Xhu7Xhu7Xhu7PGryrhu7PDmUrhu6rGr+G7s8So4buUS+G7s+G7tkvDiuG7gOG7kOG7s+G6vldU4bq84buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7PGr+G7pkfDlOG7s2rhu4wjw5nhu4Dhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu7fhu7Xhu7PDlOG6pMOV4buz4buk4buo4bqu4butL8avw4rhu6/hu60vxq/hu6bhu6/hu60vxq/huq7hurrhu47hu4Dhu6/hu63DmeG7r2NL4bq84bum4buQxajhu5Dhu4jGr+G7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMavxanhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDleG7nsav4buzxq9KRcOZ4buz4buMKuG7s+G7pOG7qOG6rsWp4buzw5TEqFdTS+G7s8OK4buww5TEqOG7s2rhu4wjw5nhu4Dhu7Phur7DguG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buz4bq84buo4bue4bq84buzxKjhu5RL4buz4bu2S8OK4buA4buQ4buzSlHDlOG7s+G7ucaw4bu14bu14bu14buzxq8q4buzw5lK4buqxq/GsOG7szPhu5rDlMSo4buzxq8j4buzw5Xhu5rhu7PGr+G6tOG7s+G7puG6rMOUxKjFqeG7s+G7tlJL4buz4buMSuG7kOG6tMOUxKjhu7PGr0pTS+G7s8SoS+G6rsOU4buz4bq+4buS4buz4bq64bqyw5Thu7Phurzhu5Lhu7PGr0rDjOG7s8Wo4buy4buzw4rhu6zDlMSo4buzauG7jCPDmeG7gOG7s+G6vsOM4buzw5Thu5JL4buz4bq8SuG7qCPDjcOU4buz4bu2Ukvhu7PDleG7lEvhu7PGr+G7puG7hOG7s+G7gMOV4buzxq/hu6ZHw5Thu7PGr0pI4buzxKhLUkvhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu7fhu7Xhu7PEqEtTxanhu7PDlVBL4buzxKhL4bqu4buz4bq+TcOUSuG7s+G6vOG7kuG7s8avSsOM4buzw5Thu5JL4buz4bq8SuG7qCPDjcOU4buzxq/hu6ZHw5Thu7Nq4buMI8OZ4buA4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzSlHDlOG7s+G6ouG7s8SoS1Phu7Phu7bhurbhu7Phu7bhurjDlOG7s+G6vOG7kuG7s8avSlNL4buzxKhL4bquw5Thu7Phur7DjOG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buzw5Xhu57Gr+G7s8OZSuG7lsOUxKjhu7Phu7ZEw5Thu7Phu4zhu4bhu5Dhu7PDiuG6tkvhu7Phu7fhu7PEqEtT4buz4bq+SMOU4buz4buOw53hurzhu7Phu45XVMOUxKjhu7Phu47huq7hu5Dhu7Phur7hu57DlMSo4buzxq/hu6ZHw5Thu7PGr+G7kOG6tsOU4buzxq9KSOG7s8SoS1JLxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2tMw5RK4buzw5ThuqTDlMSo4buz4bu2S8OK4buA4buQ4buzw5RK4buSw5Xhu7PGr+G7sCPhu7PGr0rhu6jhu57hurzhu7Phu7bhurbhu5Dhu7PDleG7nsav4buzxajhu5zhu7Phu6Thu6gj4buz4bq+TsOUSsaw4buza+G7pkfDlOG7s8OV4bqwI+G7s8avTMOUSuG7s+G6vsOM4buz4bq64bq2w5TFqeG7s2rhu4wjw5nhu4Dhu7PhurxK4buQ4buzw5lK4buGw5nhu7PDlMSoV1NL4buzw4rhu7DDlMSo4buzxKjhu5RL4buz4bq+SMOU4buzw4Dhu7PGr0rhurbDlErhu7Phu7ZLR8OU4buz4buMSuG6sOG6vOG7s8OUSuG6ruG7qOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G6vOG7sMOUxKjhu7Phu7fhu7PGr0pTS+G7s+G6vkvDjMOVxrDhu7M0TuG6vErhu7Phu7bhu6zhu7PDlOG6tiPhu7PGr0rDneG6vOG7s8avSkvhu7PDleG7nsav4buzxKhLUkvhu7NK4bqyw5Thu7Phurzhu6jhu57hurzhu7PEqOG7lEvhu7Phu7fhu7Xhu7Xhu7PEqEtTL8avSuG6sMOUxKjFqeG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzw5RKS0nhu6jhu7NKUcOU4buz4bu34bu14buzxKhLUy/DlMSo4bq2I+G7s+G7tuG6tuG7s+G6vEpP4buzxKhLUkvhu7NK4bqyw5Thu7PDgeG7s8SoS1Phu7Phu7ZSS+G7s8OVUEvhu7Phurzhu6jhu57hurzhu7PEqOG7lEvhu7Phu7ZLw4rhu4Dhu5Dhu7PhurzhurDhu7PDlEpDxrDhu7Nq4bqu4buo4buz4bq+4buS4buz4bq8Sk/hu7Phur5XVOG6vOG7s8avSsOd4bq84buzSkvDjcOU4buz4bq84buo4bue4bq84buzxKjhu5RL4buzQ8OV4buzxq9K4bquw5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzXhurJL4buzw4pLw43DlOG7s2NL4bq84bum4buQxajhu5Dhu4jGr+G7s+G7jErhu5rDlMSo4buzw5Thu5JL4buz4bumxqDhu7PDlErhu7TDlMSo4buz4bq8SkzDlErhu7PFqOG6sOG6vErhu7PDleG6tuG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGryPhu7PFqEbhu7PhurDDmeG7s8OK4busw5TEqOG7s+G6vErhu5Dhu7PDlMSoV1NL4buzw4rhu7DDlMSo4buzWMOUxKjhu7PDiuG7rMOUxKjhu7Nq4buMI8OZ4buA4buzxq/hu6ZHw5Thu7PDikvhu7Phur7hu57DlMSoxrDhu7Mz4buaw5TEqOG7s8avI+G7s+G6vFbDlMSo4buz4buMSuG7msOUxKjhu7PDlOG7kkvhu7PhurxKTMOUSuG7s0DhurDhurzhu7Phu4xKS+G7s8OU4bq24buQ4buz4bq84buS4buzxq9Kw4zhu7PGr0rDneG6vOG7s0pLw43DlOG7s+G6vOG7qOG7nuG6vOG7s8So4buUS+G7s+G7tkvDiuG7gOG7kOG7s8OVS+G7isOU4buzw5lKTOG7s8av4bumR8OU4buzWMOUxKjhu7PDiuG7rMOUxKjhu7PDikvhu7Phur7hu57DlMSo4buz4bq84buu4bqu4buzw5VNw5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzLhuqzDlMSo4buz4bq84bqw4bq8SuG7s+G6uuG7oOG7s8Wo4buow5TEqOG7s8avTMOUSuG7s8OU4bqkw5TEqOG7s8OUQ8OUxKjhu7Phurzhuq7hu5Dhu7PGr+G7pkfDlOG7s8OZSktHw5Thu7PhurrhurTDlOG7s8OK4bq2w5RK4buz4bq8SuG7kOG7s8OV4bqwI+G7s8avTMOUSuG7s+G6vsOM4buz4bq64bq2w5Thu7Phur5Iw5Thu7PDmUpLR8OU4buz4bq64bq0w5Thu7PDiuG6tsOUSuG7s+G6vErhu5Dhu7PGr0pLSMav4buz4bq6TuG7s8OKS+G7s+G6vuG7nsOUxKjFqeG7s2rhu4wjw5nhu4Dhu7Phur7huq7DlMSo4buz4bq84buc4buzxKjhuqbDlMSo4buz4buMSuG6qsOUxKjhu7Phur5Ow5RK4buzw5VNw5RK4buzxq/hu6ZXUuG6vOG7s+G6vOG6sOG6vOG7s8OKTuG6vErhu7Phu7bhu6zhu7PDlErhuqbDlOG7s8avS8OU4buzw4pL4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G6vuG6rsOUxKjhu7PGr+G6pMOUxKjhu7PGr+G7pldVw5TEqOG7s0pLw43DlOG7s8OU4bquI8Wp4buz4bq64bqu4buQ4buzxKjhu6LDleG7s+G6vOG6tOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7NYw5TEqOG7s8OK4busw5TEqOG7s8So4buUS+G7s+G6vkvDjcOU4buzxq9K4buQ4bqyS8awL8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69rSuG7gOG7kOG7s+G7mcSR4buZ4butL8OZ4buv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long