Cập nhật:  GMT+7
ỵỌĂẢGƠẬWWũẠỬỏỎXƠÍẠỷếỌỎLYẢGỦẢỌÚỎẢXỌÝGẢIỂ;Ả:YẾXẢỖỌỂYẢ&ẪỢẢỖỌYẢ&$GẢỏVYỜÒẢạSỜÒ-GỌÊYẢoỌỎỵ/ỌĂỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬẫÍẬHẠỷỡỎMXẢếẬỚẢGỞẢỜỌỎLYẢXỎLỚẢỜĐỜÒẢỚỪẢVÚỜÒẢXỌỐẢXV@ƯỜÒẢ:YẾXẢỖỌỂYẢỌẪỜÒẢỌỞẬwẢIẸGẢFỎMXẢƠẪẢGẨGẢỚẸXẢỌẪỜÒẢỜSỜÒẢWCỜwẢXỌ$GẢỬỌỂỚẢ&ẪỢẢỖỌYẢ&$GẢỏVYỜÒẢạSỜÒẢ&ẪẢGỌÊYẢoỌỎxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷạTỎẢ&ŨỎẢXỌỐẢXV@ƯỜÒẢỏVYỜÒẢạSỜÒwẢSỜÒẢẽ,ẢóYTGẢỏỌỐỜỌwẢỬỌỴẢXVẨGỌẢXỌỐẢXV@ƯỜÒẢỏVYỜÒẢạSỜÒwẢỡỴẢXỌỐẢXV@ƯỜÒẢGỌÊYẢ>-GỌÊYẢoỌỎwẢGỌỢẢFỎKXẢỌỨỬẢXẨGẢXỌ@ỦỜÒẢỚBỎẢÒỎ*ẬẢỡỎMXẢếẬỚ-ỏVYỜÒẢạSỜÒẢỬỌẨXẢXVỎNỜẢỜỌẬỜỌẢXVỢỜÒẢỜỌ*ỜÒẢỜĐỚẢÒỀỜẢIÊ;xẢếKYẢỜỌ@ẢỜĐỚẢẮÃĂĂẢXÙỜÒẢỖỎỚẢỜÒBGỌẢXỌ@ỦỜÒẢỚBỎẢWỢỜÒẢỬỌ@ỦỜÒẢỡỎMXẢếẬỚ-ỏVYỜÒẢạSỜÒẢỚŨỎẢIBXẢÒỀỜẢẲwẮẢX(ẢõọàwẢXỌÔẢXŨỎẢỜĐỚẢẮÃĂẴẢIDẢXĐỜÒẢÒẾỬẢISỎẢ&ẪẢIBXẢÒỀỜẢĂÃwẦẢX(Ảõọàxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỡLẢGỌÕỜỌẢWẨGỌẢXỌ@ỦỜÒẢỚBỎwẢẶẰ/ẲẲẢỜ@ŨGẢGỌÊYẢoỌỎẢƠẪẢXỌẪỜỌẢ&ỎJỜẢGỶẬẢỏÙẢGỌ#GẢỏỌ@ỦỜÒẢỚBỎẢỏỌKẢÒỎŨỎẢpỏềvẢỡỎMXẢếẬỚẢGỸỜÒẢIDẢXỌẬỚẢÒỎẬẢỜỌỎLYẢGỌ@ỦỜÒẢXVÔỜỌẢỌỨỬẢXẨGẢ&ŨỎẢGẨGẢỜ@ŨGẢGỌÊYẢoỌỎwẢỜỌƯẢIỞwẢỜỌỎLYẢỮYTGẢÒỎẬẢIDẢHỀỜẢHỰẢFQẢỌẪỜÒẢVẪỢẢỬỌỎẢXỌYKẢỮYẬỜwẢÒỎCỚẢXỌYKẢỜỌỆỬẢỖỌỂYẢITỎẢ&ŨỎẢỌẪỜÒẢỌỞẬẢỡỎMXẢếẬỚxẢạÊ;ẢI@ỨGẢ:ÍỚẢƠẪẢỜỌ*ỜÒẢIỎLYẢỖỎMỜẢVẾXẢXỌYỆỜẢƠỨỎẢINẢHỢẬỜỌẢỜÒỌỎMỬẢỡỎMXẢếẬỚẢIỂ;ẢỚBỜỌẢ:YẾXẢỖỌỂYẢGẨGẢỚẸXẢỌẪỜÒẢXỌKẢỚBỜỌwẢỚỪẢVÚỜÒẢXỌỐẢỬỌỀỜẢGỶẬẢỚÔỜỌẢXBỎẢXỌỐẢXV@ƯỜÒẢỜẪ;xỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬ
Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long