Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7iy5ObcWp4buV4bq0beG7p8SQbUDEkMOBbUfDgXdIbeG7p8OB4buzSMOsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLO+G7l23hurLEkEdtR+G7hMOC4bq04bu5bW9ubeG7hkHDjG3hurRObUfDgXdIbeG7p8OB4buzSG3FqeG7iuG7mW3FqeG7m23hurTEqOG6usWpbeG7qcSow4rFqW3DoUHhu4ptR8So4bq64bq04bu5bcWoQcOA4bq0QW3hu4ZB4buKbUdw4bq04bu5bUHDguG7mW1P4buXbeG7gkjhu5dtxalBScWpbeG6skvhurThu7ltR8ahw4FtQMSQw4Ft4bq04bu5QeG6om3DoUHhu4ptR8So4bq64bq04bu5bcWpQcOA4bq0QW3hu4ZB4buKbeG7qUPDgW1HQcOCxqHDgW1P4bq6w4Ft4buGQcOMbeG6tE5t4bqnw4HDvUdtLuG7meG6sm3hurThu6PhurJtw7Nuw7PDs2ZtxalB4bqibeG7qMOB4bq0QW3DoUHhuqJtw6FBSG3hu7jDgeG7meG6tOG7uW0tbcWoQeG7im1H4bqixalBbUDEkMOBbTtANy5tw5Lhu51tLuG7ueG6rMWpbeG7qEThurThu7lmbUFI4buMw73hurRt4bqrd+G6tG07w7rhu4Zt4bup4budbcWp4bqkbeG6tEHDgXlIbeG7qeG6pOG6tOG7uW3hu7nhuqThu4ZtR8OAxalBbcWpTMWpbUfhu4TDguG6tOG7uW1HQUzFqW1Bw4HDveG6tG3hu6h5beG7leG6tG3hu5PDsuG7kW3igJzDoUjhu4x34bq0bUfhu4RI4buMeeG6tGZt4bu5w4Hhu5XDgm3GsMOMxalmbU/DuuG6tG3hu6nEkOG6tOG7uWZtQcOJbUfhu4TDim3hu4ZBw4xt4bq0Tm1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3hu7nDgeG7m8OBbeG7gkjhu4x4R23hurLEkEdtRkNtT3ThurRt4bupeW3DkuG7nW1BxJDDgW3hurbDgXfhurRt4buCSOG7meG6tG3hu6l44bq0beG7hkHDjG3hurRObeG7ucOB4buZw4Ft4bupw4LGoeG6tG3Ds25vw7Qtw7Nuw7PDtOKAnWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsWo4buZ4buGR8OBw4LhurRs4buLw6zDgeG6suG7uW3FqeG6tuG7mUZG4bq7bMOBxajhu6vhurRH4bur4buEbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2zDk8OBxrBHQeG7g23hu5PDtW/hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23DtMO14buR4buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpZ+G7p+G7mcOC4buGQUhHQcOCZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds8Oz4buPby9vb2/GsOG7jW9u4buNw7Jubkfhu41vbuG7keG6tsOyLXrDsuG7kW7hu5PDs8Ozw7TDtOG7j+G7k8O14buTw7Qt4bu34burw7XFqcOzZ+G6ruG7huG7uWxt4buZ4bq2R+G6u2wuTm3FqeG7leG6tG3hu6fEkG1AxJDDgW1Hw4F3SG3hu6fDgeG7s0hsbcOTw4HGsEdB4bq7bOG7k8O1b2xtQeG7q8OB4bu5QUfhurtsw7TDteG7kWxtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4vFqEHhuqJt4buow4HhurRBbcOhQeG6om3DoUFIbeG7uMOB4buZ4bq04bu5bWnhu6d34bq0beG7hkHhu5vDgcOtbUHEqOG6uuG6tOG7uW3GsOG7peG6tG1BxJDDgW1Pw4F34bq0beG6tuG7l+G6sm1HQeG7im1Hw4zFqW1Hw4F44buGbcWpw7rhurRtxanhu5XFqW3hurThu7lIROG6tG1PQ+G6tG1P4buZ4buMbeG7qeG7s23hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRt4bqww4HhurRBbUd4Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4tA4bq44bq0bW9ubeG6tOG7o+G6sm3hu7nhu5/hurRt4bun4bqkbU/hurrDgW3FqULhurThu7ltR+G7lcWpbUDEkMOBZm3FqUHhuqJt4bq2SELhurRt4bu5xKjhurjhurThu7lt4bqy4bulSGZt4bupw4Ft4bupdUhtR+G7hMOC4bq04bu5bcWp4buVxalt4buGQcOC4bq04bu5bUfhu4Thu5fDgmZtQcOCxqFHbeG7qcSQ4bq04bu5Z23FqEHhuqJtxalBw4Jt4bunw4F4R+G7g21AxJDDgW07QDcubcOS4budbUHDgcO94bq0bcWp4bqkbUHhurjhurRtw7Rubm1BxJDDgW1Pw4F34bq0bUbDgeG6tEFtQcOCxqFHbUfGocOBbUfhu5XhurJtxalBw4FtQcSQw4FtaUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6nhuqRtQcSQw4FtT8OBd+G6tGZt4buGQcOMbeG6tE5txrBz4bq0bUfEkMWpbSzEqOG6vOG6tOG7uW3FqUHDgXjhurJt4bu5deG6tG3hu5Fuw6rDrWdt4buo4buzbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4FtR0FMxaltQcOBw73hurRtxanhuqRtQcOBw71IbeG7gkjhu5tt4buoeW3hu5XhurRt4buTw7Lhu5FmbUdCw4Ft4bup4budbcWpQeG7im3hu6nEkOG6tOG7uW3DknPhu4xtxrBM4bq04bu5beG6sHhtQcOCxqHFqUFmbcWpw4xtR0Hhu7NtQeG6pOG7mW3FqeG7lcWpbeG6tMSQw4FtxrBI4bq04bu5bcWp4buK4buZbeG7qHlt4buV4bq0beG7hkHDjW1Bw4rhu4ZtT+G6usOBbUfhuqDhurRBbUHhuqDhurRBbUdBTMWpbUd4bcWp4buK4buZbeG7qeG6ouG7mW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lmbeG7qUThurThu7ltR0HhurzDgWZtR0jhu4x34bq0bUfhu4RI4buMeeG6tGZt4buGQUVt4bunw4F44bq0bcWp4buVxalt4bq0xJDDgW3GsEjhurThu7ltxanhu4rhu5lt4buoeW3hu5XhurRt4bupeOG6tG1HdEdtxanhu5ttxanhu5XFqW3FqUHDgW1BxJDDgW1P4buXbUHEkMOBbU/DgXfhurRmbeG7hkHDjG3hurRObUfhu4TDguG6tOG7uW1Hw4Lhu5fhurRtw5Lhu51nbThI4buZbeG7qeG6pGZt4bq0c+G6tOG7uW3FqeG7mcOCbeG6sMOBeOG6tG1HQUrFqWZt4bqw4buSbeG6tOG7o+G6tOG7uWZt4buGQeG7lUdtQUjhu4xtT+G7mcOBbUfhu4ThuqZtxalB4buKbeG7qcSQ4bq04bu5bcWp4buK4buZbeG7hkHDjG3hurRObUfhu4TDguG6tOG7uW1K4bq04bu5beG7hkHhuqRtT+G7l21HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3hu7nDgeG7m8OBbeG7gkjhu4x4R23FqeG6pG1Bw4HDvUht4buCSOG7m23hurLEkEdtRkNtT3ThurRt4bupeW3DkuG7nW1BxJDDgWZt4bu5w4Hhu5vhurJtR0HDgeG7s0ht4bq0QU7hurThu7ltR+G7lcWpbeG7qcSQ4bq04bu5bUfDgXdIbcWpTMWpZm3hurRz4bq04bu5bcWp4buZw4JtxalBdEdt4bq2xKjDiuG6tOG7uW3FqUjEkMWpbUZD4bq04bu5bcWpQcOCbeG7hkHDjG3hurROZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vFqEHhuqJt4bup4budbcWpQcODbeG7qcahw4Jtxanhu5XFqW3FqUHDgW1BxJDDgW3DknPhu4xtxrBM4bq04bu5beG6tEHDgXlIbeG6skJtQeG6oOG6tEFtR8OBd0ht4bunw4Hhu7NIbeG6tEHEqOG7g23igJzhu6jhuqLhu5ltxalBw4NtR8OB4bq0bcWpw7rhu4xtR8ahw4FtxanEkOG6tOG7uW3hu6lE4bq04bu54oCdZm3igJw3QeG6puG6tOG7uW3FqUFD4bq04bu5bUfEkMOBbeG7hkHGoeG6sm3DknPhurJtQcahw4FtR+G6oOG6tEFtxrDDjMWpbUfhu4Thu69t4bur4bqy4oCdbUfGocOBbcWpQcOBbUHEkMOBbcOzbU/hurrDgW3DtW5tR0Hhu5fhurRBbU/DgXfhurRtR0Hhu5nhurJt4bu5w4Hhu5lmbeKAnC7huqTDgW3hurBBQuG6tOG7uW1P4bq6w4FtR+G7m8OCbUFC4bq04oCdbUfGocOBbcWpQcOBbUHEkMOBbW9mbcO1bUdBSG1BSUdtb8O14buTbUdB4buX4bq0QW1Pw4F34bq0bUdB4buZ4bqybeG7ucOB4buZZm3FqDvhu6Zt4oCc4bu4w4Hhu5lt4bup4bqg4bq0QW1BxqHhurRBbeG7hkFJxanigJ1tR8ahw4FtxalBw4FtQcSQw4Ftb21P4bq6w4FtRkxtR0Hhu5nhurJt4bu5w4Hhu5ltxanhu4rhu5ltb+G7j23FqXDhu4ZtT8OKbcWpQUThurThu7lmbeKAnMWoQcOBbUHEkMOBbeG7hkHDjG3hurRObeG7j23hurBBQuG6tOG7uWZtw7JtRsahxalB4oCdbeG7ueG7n+G6tG1P4bq6w4Ftw5Jz4buMbcawTOG6tOG7uW3hurRC4bq04bu5bUdBQuG6tG3hurLhurrDgWZt4oCcLkHhuqThurJt4buGQcOMbeG6tE5tR8So4bq44bq04bu5bUfhu4TDiuKAnW3hu7nDgUnhu4ZtQcSQw4FtT8OBd+G6tG3hurJI4buZbeG7p+G7m8OCbUHDgeG7s+G6sm3hu4xtR3htQcSQbeG7ucOB4buZbeG7qeG6oOG6tEHigKZt4bqyxJBHbcWp4buVxalBbUHDgcO9SG3hu4JI4bubZm3hu7nhuqThu4Zt4buGQXXhurRt4bq0c+G6tOG7uW3FqeG7mcOCbcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7lmbUHDgcO9SG3hu4JI4bubbcWpQuG6tOG7uW1H4buVxaltQcSQw4Ft4buGQcOMbeG6tE5t4bup4bqi4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLkHDgcO9R21BSOG7jHhHZm1BeEdt4bqy4bqg4bq0QW1P4bq6w4FtxalC4bq04bu5bUfhu5XFqW1BxJDDgWZtRnLhurRtRuG7l+G6tOG7uW3FqUHDgeG7mW1G4buvZm3hu7nDgUnhu4Zt4bup4buAbUHEkMOBbU/DgXfhurRtR0FC4bq04bu5beG7gkjhu5lt4bq0QU7hurThu7ltT8OBw73FqW3hurbhu5fhurJtxanDjG1HQeG7s2ZtxalB4bqibeG7qMOB4bq0QW3DoUHhuqJtw6FBSG3hu7jDgeG7meG6tOG7uW3hu6nhu51t4bupxKjDisWpbcOh4buESOG6tOG7uW3EqOG6uOG6tOG7uW1AxJDDgW07QDcubeG6p8OBw71HbS7hu5nhurJtR3DhurThu7lt4bum4buh4bq04bu5beG6sEHhu6vhurRtT+G6oG3FqeG6pG1HQeG7l+G6tEFtR8OAxalBbcOSSHRHbUbhu5/FqW3hurThu6PhurJt4bq04buj4bqybUdBTMWpbUHDgcO94bq0beG7qHlt4buV4bq0beKAnMOhSOG7jHfhurRtR+G7hEjhu4x54bq0Zm3hu7nDgeG7lcOCbcaww4zFqWZtT8O64bq0beG7qcSQ4bq04bu5Zm1Bw4ltR+G7hMOKbeG7hkHDjG3hurRObUdB4buZ4bqybeG7ucOB4buZbeG7ucOB4bubw4Ft4buCSOG7jHhHbeG6ssSQR21GQ21PdOG6tG3hu6l5bcOS4budbUHEkMOBbeG6tsOBd+G6tG3hu4JI4buZ4bq0beG7qXjhurRt4buGQcOMbeG6tE5t4bu5w4Hhu5nDgW3hu6nDgsah4bq0bcOzbm/DtC3Ds27Ds8O04oCdZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4buYSEdBw4Lhu4Rs4buLQEThurThu7ltQEh4w6wv4buG4buL

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo
2024-05-05 18:35:00

baophutho.vn Không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá, quân...

Thu nhập cao từ chăn nuôi

Thu nhập cao từ chăn nuôi
2022-10-26 10:48:00

baophutho.vn Chị Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1988) ở khu 7, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh là hội viên phụ nữ gương mẫu, đi đầu trong phong trào làm kinh tế...

Người 25 lần hiến máu tình nguyện

Người 25 lần hiến máu tình nguyện
2022-10-21 10:51:00

baophutho.vn Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái. Qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã...

Cậu học trò đam mê Tin học

Cậu học trò đam mê Tin học
2022-10-20 10:54:00

baophutho.vn Là thành viên đội tuyển Tin học năm 2021 - 2022, em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương có kết quả ấn...

Người “vác tù và hàng tổng”

Người “vác tù và hàng tổng”
2022-10-10 11:05:00

baophutho.vn Đến khu Mật 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, hỏi thăm về ông Hà Văn Cồ, ai cũng biết đến và dành cho tên gọi thật đặc biệt là “người vác tù và...

Thoát nghèo nhờ trồng nấm

Thoát nghèo nhờ trồng nấm
2022-10-07 11:08:00

baophutho.vn Về khu 7, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, hỏi chị Phạm Thị Lan ai cũng biết, bởi chị là hội viên phụ nữ nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên.

Thành công nhờ nỗ lực vượt khó

Thành công nhờ nỗ lực vượt khó
2022-10-06 11:13:00

baophutho.vn “Với sự thông minh, chăm chỉ trong học tập, em Lê Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 12H, Trường THPT Xuân Áng đã vượt khó vươn lên trong học tập,...

Ông Luận làm kinh tế giỏi

Ông Luận làm kinh tế giỏi
2022-10-05 08:47:00

baophutho.vn Bằng sự cần cù, sáng tạo, những năm qua, ông Bùi Đức Luận, sinh năm 1957 ở khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao đã xây dựng thành công trang trại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long