Cập nhật:  GMT+7
ằờẫậmuẽẠẠ5ầA%ợẢuóầặ@ờêẢậlợổÃậlốậúềmậmẶẽậoữùớậmờởậLẮợậÚợùờậMờìÃậ-ậ;DậẪợôùậLMỜậ%ÀÃùớậẴyùớậOệùớạậLởậẢờẴậ%qùờậẶDạậMờẶậẢpmờậỜOÙNậẢqùờạậ%ÀẴỷùớậOụếùậOL#ỜậẢqùờậẢềợậTEậờưAậẢờÂậ$êÃạậỜOÙNậẢqùờậtờụêậ[Ợ[ằ/ờẫặằAậmuẽẠẠ5ầAMẽAẢợụùầặằợúớậmuẽẠẠ5ầợMóùẢóÀầậẠẢDuó5ầBợnẢờáậẫbẩẩACàậờóợớờẢáậẹđdACàầậẠÀm5ầ//mảlẽụAờÃẢờụảẪù/nóẠtẢụA/ùóBẠ/bcbẹ/ẫẫẫnbẫédẫđcẢééẩcuẫẩ-zdđẩébđécbbđẫđ-ẫóbđlảsAớầậẽuẢ5ầ@ờêẢậlợổÃậlốậúềmậmẶẽậoữùớậmờởậLẮợậÚợùờậMờìÃậ-ậ;DậẪợôùậLMỜậ%ÀÃùớậẴyùớậOệùớạậLởậẢờẴậ%qùờậẶDạậMờẶậẢpmờậỜOÙNậẢqùờạậ%ÀẴỷùớậOụếùậOL#ỜậẢqùờậẢềợậTEậờưAậẢờÂậ$êÃạậỜOÙNậẢqùờậtờụêậ[Ợ[ầậBợnẢờ5ầẫbẩẩầậờóợớờẢ5ầẹđdầậ/ặằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầAMẽAẢợụùầặLởậẢờẴậ%qùờậẶDạậMờẶậẢpmờậỜOÙNậẢqùờậLẮợậÚợùờậMờìÃậAờêẢậlợổÃậlốậúềmậTEậờưAằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằóúặ-ậTởùờậẢờẴẽậmêmậÁÃĐậẪpậoềợậlợổÃậtờêmờậÁÃĐãằ/óúặằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằóúặ-ậ%ờẴẽậmêmậẪpậoềợậlợổÃậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờãằ/óúặằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằóúặ-ậ%ờẴẽậmẬậẢÀợậẪếậÙờìùậnìùậẢÀụùớậẢqùờãằ/óúặằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ$ẽÃậờẽợậùớếDậuếúậẪợộmậtờjùậẢÀẴyùớạậùớờợôúậẢĂmạậtờụẽậờưmạậnìùậmờẶậẪýợậẢợùờậẢờỉùậẢÀêmờậùờợộúậmẽụậẢÀẴýmậmẬậẢÀợậẪếậùờìùậnìùậẢÀụùớậẢqùờạậTEậờưAậẢờÂậ$êÃạậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờậtờụêậ[Ợ[ậoểậờụếùậẢờếùờậmờẴyùớậẢÀỡùờậùvợậnÃùớậoồậÀẽảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ%ềợậTEậờưAậùếDạậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờậoểậẢĩAậẢÀÃùớậoêùờậớợêậẢỡùờậờỡùờậẢờẦmậờợộùậùờợộúậẪẰậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợàậẢờÃạậmờợậùớìùậẠêmờậeậẢờêùớậoỉÃậùễúạậẢờệụậuÃĩùạậoồậÀẽậùờợộúậẪẰạậớợệợậAờêAậeậẢờêùớậmÃửợậùễúậbẩbcảậOữùớậẢờỳợạậCóúậCòẢậmêmậlêụậmêụậẢờẴỳùớậtEậmẶẽậ%ờẴỳùớậẢÀẦmậỜvợậoữùớậùờìùậnìùạậ;DậlẽùậùờìùậnìùạậlêụậmêụậmẶẽậ;DậlẽùậÚhẢậẢÀĩùậ%wậÁÃửmậẢqùờậẪếậmêmậmyậÁÃẽùậmờÂmậùễùớàậẢờệụậuÃĩùậẪếậÁÃDốẢậopùờậmêmậùvợậnÃùớậmờÃDôùậoồậÁÃẽùậẢÀưùớậẢờóụậmờẴyùớậẢÀỡùờậmẶẽậtEậờưAảậ{ợộmậẢờệụậuÃĩùậnìùậmờẶạậCóúậCòẢậẢờịÃậoêụậẪếậẢờựùớậÁÃẽậẫẻậùớờpậÁÃDốẢậùờgúậmẰậẢờổậờủẽậmờẶậẢÀẴyùớậmẶẽậOệùớạậmờởùờậẠêmờạậAờêAậuÃĩẢậmẶẽậÙờếậùẴýmạậAờẮậờỵAậẪýợậẢỡùờậờỡùờậẪếậoợồÃậtợộùậẢờẦmậẢốậmẶẽậopẽậAờẴyùớảậOìDậuếậùờẨùớậùớờpậÁÃDốẢậmủậĐậùớờrẽậÁÃẽùậẢÀưùớạậẢêmậovùớậoốùậùờợồÃậúhẢậẢởmờậmẦmậmẶẽậoỳợậẠửùớậCểậờvợạậớủAậAờỉùậÁÃẽùậẢÀưùớậẢÀụùớậẪợộmậẢờẦmậờợộùậmêmậùờợộúậẪẰậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậmẶẽậẢqùờậùễúậbẩbcậẪếậùờẨùớậùễúậẢợốAậẢờóụảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ{ýợậẢợùờậẢờỉùậẢợốAậẢẰmậowợậúýợạậnìùậmờẶạậtờêmờậÁÃẽùạậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờậoểậnếùờậẢờỳợậớợẽùậẢờứẽậoêùớậmờụậờụềẢậovùớậẢờệụậuÃĩùạậoồậmẽụậẢÀêmờậùờợộúậẢÀụùớậờụềẢậovùớậmờịẢậẪịùạậớợệợậẢÀỡùờậẪếậẢwậmờÂmậẢÀÃDồùậờỡùờậẢÀẦmậẢợốAậAờợôùậtờẽợậúềmạậlốậúềmạậmờịẢậẪịùạậẢÀệậuỳợậmờịẢậẪịùạậớợệợậẢÀỡùờậẢềợậờvợậẢÀẴỳùớậoểậẢềụậÀẽậtờựùớậtờởậuếúậẪợộmậẠựợậùwợạậẢờÃậờĂẢậẠẦậÁÃẽùậẢìúạậẢờóụậnừợậmẶẽậoựùớậoệụậùớẴỳợậnìùạậoêAậÂùớậẠẦậtEậẪưùớậmẶẽậmẬậẢÀợậẪếậùờìùậnìùậẢÀụùớậẢqùờảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằóúặ-ậ%ờẴẽậmêmậÁÃĐậẪpậoềợậlợổÃậtờêmờậÁÃĐãằ/óúặằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằóúặ-ậ%ờẴẽậmêmậẪpậoềợậlợổÃậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờãằ/óúặằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặÙễúậbẩbcậuếậùễúậmủậĐậùớờrẽậÁÃẽùậẢÀưùớạậuếậùễúậẢềụậoếậoổậờụếùậẢờếùờậmêmậúẰmậẢợôÃậÙớờpậÁÃDốẢậOềợậờvợậOệùớậlvậẢqùờậuỉùậẢờÂậ[Ợ[ậẪếậTốậờụềmờậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậđậùễúậbẩbẫậ-ậbẩbđảậ%ÃDậùờợôùạậnẦậlêụậẢÀụùớậẢờỳợậớợẽùậẢýợậẢỡùờậờỡùờậẢờốậớợýợạậtờÃậẪẦmậmủậùờợồÃậlợốùậovùớậtờủậuẴỳùớạậẢqùờậẢẽậẠõậẢợốAậẢẰmậoửợậúhẢậẪýợậùờợồÃậtờủậtờễùạậẢờêmờậẢờÂmảậOổậẢờẦmậờợộùậẢờfùớậuỵợậmêmậmờqậẢợôÃậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậùễúậbẩbcạậoũợậờứợậmờĂùớậẢẽậAờệợậmủậÁÃDốẢậẢìúậmờởùờậẢÀpậÀịẢậmẽụạậÁÃDốẢậuợộẢậẢÀụùớậuểùờậoềụạậmờqậoềụậùờgúậẢờĂmậojDậẢễùớậẢÀẴỷùớậmêmậùớếùờạậmêmậurùờậẪẦmậẪếậmẶẽậúxợậopẽậAờẴyùớạậoyùậẪpạậmyậẠỷàậmụợậoìDậuếậùờợộúậẪẰậẢÀưùớậẢìúậmẶẽậẢĩAậẢờổậ%qùờậẶDạậỜvợậoữùớậùờìùậnìùạậ;DậlẽùậùờìùậnìùậẪếậẢẤùớậẠỷạậùớếùờạậopẽậAờẴyùớạậmvùớậoữùớậnụẽùờậùớờợộAậẪếậẢụếùậẢờổậÙờìùậnìùậẢÀụùớậẢqùờảậ%ờỳợậớợẽùậẢýợậmỉùậẢĩAậẢÀÃùớậẢờẦmậờợộùậẢửẢậúvẢậẠửậùờợộúậẪẰậẠẽÃậoìDáằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằẠẢÀụùớặÚvẢậuếằ/ẠẢÀụùớặạậẢĩAậẢÀÃùớậoêùờậớợêậẢờẦmậờợộùậẠyậtốẢậớợẨẽậùờợộúậtEạậoêùờậớợêậTốậờụềmờậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậớợẽợậoụềùậbẩbẫậ-ậbẩbđạậẪýợậÁÃẽùậoợổúậtợôùậopùờạậtợôùậẢÀỡậẢĩAậẢÀÃùớậẢờẦmậờợộùậmêmậúẰmậẢợôÃậùớờpậÁÃDốẢậoểậoồậÀẽảậMủậớợệợậAờêAậoữùớậlvạậtốậờụềmờạậùờợộúậẪẰậmẰậẢờổậoổậờụếùậẢờếùờậmêmậmờqậẢợôÃậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậùễúậbẩbcậoểậoồậÀẽảậ%ĩAậẢÀÃùớậCẬậuĐậờợộÃậÁÃệậmêmậùờợộúậẪẰậẢờẴỳùớậCÃDôùạậmêmậẪịùậoồậẢữùậoưùớạậtòụậnếợàậoữùớậẢờỳợạậmờĂậẢÀưùớậẢờẦmậờợộùậmêmậùờợộúậẪẰạậớợệợậAờêAậúẽùớậẢởùờậmễùậmyậẢÀụùớậẢÀÃùớậẪếậnếợậờềùạậùờẴáậỜụếùậẢờếùờạậẢÀỡùờậ%ờẶậẢẴýùớậMờởùờậAờẶậAờôậnÃDộẢậ#ÃDậờụềmờậẢqùờậẢờỳợậtEậbẩbẫậ-ậbẩbcạậẢỉúậùờỡùậoốùậùễúậbẩđẩạậùờịẢậuếậẢÀụùớậÁÃĐậỢỢỢậẪếậÁÃĐậỢ{ậùễúậbẩbcảậ%ờĂmậojDậẪợộmậẢờẦmậờợộùậẩcậmờẴyùớậẢÀỡùờậúẰmậẢợôÃậÁÃửmậớợẽàậẢờẦmậờợộùậẢửẢậmờẴyùớậẢÀỡùờậAờẰmậờữợậẪếậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậẢÀôùậopẽậlếùạậoệúậlệụậẽùậẠợùờậCểậờvợảậMẮùớậẪýợậoủạậmờÃjùậlpậẢửẢậmêmậoợồÃậtợộùậlệụậoệúậẪợộmậẢwậmờÂmậuịDậAờợốÃậẢởùậùờợộúậoửợậẪýợậùớẴỳợậớợẨậmờÂmậẪẰậnụậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờậlỉÃậẪếụậTEậờưAậmÃửợậùễúậbẩbcảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ%ĩAậẢÀÃùớậmờqậoềụậtợùờậẢốậùựùớậùớờợộAạậẢÀợổùậtờẽợậờợộÃậÁÃệậmêmậmyậmờốạậmờởùờậẠêmờậờxậẢÀỵậAờêẢậẢÀợổùậùựùớậùớờợộAạậùựùớậnìùạậùựùớậẢờựùảậ%ợốAậẢẰmậCìDậnẦùớậẪếậAờêẢậẢÀợổùậẢờẴyùớậờợộÃạậùờểùậờợộÃạậẠệùậAờjúạậùờịẢậuếậmêmậẠệùậAờjúậỤMỤ@ảậ%ĩAậẢÀÃùớậmờqậoềụậeậẢờêùớậmÃửợậùễúậmủậẢờôúậẩdậCểậẪếậẩbậờÃDộùậoẴỵmậmựùớậùờĩùậCểạậờÃDộùậoềẢậmờÃjùậùựùớậẢờựùậúýợảậMờẶậovùớậẢÀợổùậtờẽợậmêmậlợộùậAờêAậAờũùớậmờửùớậnpmờậlộùờậẢÀôùậmìDậẢÀữùớạậẪĩẢậùÃựợàậmờẶậovùớậÂùớậAờủạậtờfmậAờẰmậẢờợôùậẢẽợảậ%ễùớậmẴỳùớậmựùớậẢêmậlệụậẪộạậmờễúậẠủmạậAờêẢậẢÀợổùậÀẤùớàậùìùớậmẽụậùễùớậẠÃịẢạậmờịẢậuẴỵùớậẪếậớợêậẢÀpậmẶẽậẢẤùớậuụềợậÀẤùớảậ@ờêẢậẢÀợổùậmựùớậùớờợộAậmủậớợêậẢÀpậớợẽậẢễùớậuýùạậÂùớậnẰùớậmựùớậùớờộậmẽụạậẢờìùậẢờợộùậẪýợậúựợậẢÀẴỳùớàậẢÀụùớậoủậmỉùậẴÃậẢợôùậAờêẢậẢÀợổùậùớếùờạậẠệùậAờjúậmựùớậùớờợộAậoợộùậẢẬạậmờốậlợốùạậmờốậẢềụàậojDậúềùờậmựùớậùớờợộAậẪĩẢậuợộÃậCìDậnẦùớảậ%ễùớậmẴỳùớậẢợốẢậtợộúậoợộùậẪếậoệúậlệụậmÃùớậÂùớậoợộùậẽùậẢụếùạậwùậopùờạậuợôùậẢẰmậoêAậÂùớậùờÃậmỉÃậẠẬậnẰùớậoợộùậmẶẽậÙờìùậnìùạậnụẽùờậùớờợộAảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằẠẢÀụùớặỜẽợậuếằ/ẠẢÀụùớặạậẢợốAậẢẰmậẢờẦmậờợộùậÁÃDốẢậuợộẢạậờợộÃậÁÃệậtờìÃậovẢậAờêậẪồậmệợậẢờợộùậúềùờậúõậúựợậẢÀẴỳùớậoỉÃậẢẴậtợùờậnụẽùờạậẢễùớậmẴỳùớậmựùớậẢêmậCĂmậẢợốùậẢờÃậờĂẢậoỉÃậẢẴàậẢờêụậớỹậtờủậtờễùậẢềụậoợồÃậtợộùậmờụậẠệùậCÃịẢậtợùờậnụẽùờậmẶẽậùớẴỳợậnìùậẪếậnụẽùờậùớờợộAảậUịDậoỉÃậẢẴậmựùớậuếúậnkùậnfẢậẪếậtởmờậờụềẢậoỉÃậẢẴậẢẴậùờìùậẪếậmêmậuụềợậoỉÃậẢẴậtờêmảậ#ÃDốẢậuợộẢậẢờẦmậờợộùậớợệợậùớìùậẪửùậoỉÃậẢẴậmựùớậùễúậbẩbcạậoệúậlệụậớợệợậùớìùậẫẩẩ7ậẪửùậtốậờụềmờậẢÀẴýmậùớếDậcẫ/ẩẫ/bẩbdảậ%ợốAậẢẰmậẢờẦmậờợộùậÁÃDốẢậuợộẢậmựùớậẢêmậớợệợậAờủùớậúhẢậlgùớàậẢĩAậẢÀÃùớậẢờêụậớỹậtờủậtờễùạậẪẴýùớậúfmạậCẬậuĐậẢữùậẢềợậẪếậojDậùờẽùờậẢợốùậovậẢờẦmậờợộùậmêmậnẦậêùậuýùạậnẦậêùậẢÀưùớậoợổúậẢÀôùậopẽậlếùậẢqùờảậOữùớậẢờỳợạậmủậớợệợậAờêAậtợôùậÁÃDốẢậCẬậuĐậoửợậẪýợậùờẨùớậnẦậêùậmờĩúậẢợốùậovạậẢÀợổùậtờẽợậtờựùớậờợộÃậÁÃệảậ%ĩAậẢÀÃùớậmờqậoềụậmêmậnẦậêùậớợẽụậẢờựùớậÁÃẽùậẢÀưùớàậAờịùậoịÃậùễúậbẩbcậờụếùậẢờếùờậđậnẦậêùảậ#ÃDốẢậuợộẢậmờqậoềụậojDậùờẽùờậẢợốùậovậờụếùậẢờợộùạậúỷậÀvùớậmêmậtờÃạậmẰúậmựùớậùớờợộAạậmờÃjùậlpậúhẢậlgùớậẠềmờậoổậẢờÃậờĂẢạậúỳợậớượậmêmậùờếậoỉÃậẢẴàậớợệợậÁÃDốẢậùờẨùớậẢữùậẢềợạậẪẴýùớậúfmậẢÀụùớậmựùớậẢêmậớợệợậAờủùớậúhẢậlgùớạậẢờợậmựùớậờềậẢỉùớậtẺậẢờÃĩẢậTờÃậmựùớậùớờợộAậMjúậTờôạậ@ờĂậỜếảậ%ĩAậẢÀÃùớậmờqậoềụậờụếùậẢờợộùậờữậẠyậẢÀỡùờậ%ờẶậẢẴýùớậMờởùờậAờẶậmờịAậẢờÃĩùậmờẶậẢÀẴyùớậoỉÃậẢẴậờềậẢỉùớậmêmậTờÃậmựùớậùớờợộAậ%ẽúậÙựùớậẪếậỜềậỜũẽảậÙìùớậmẽụậờợộÃậÁÃệậÁÃệùậuĐậùờếậùẴýmậẪồậớợêậoịẢạậAờêẢậờÃDậùớÃữùậuẦmậoịẢậoẽợàậẢờĂmậojDậẢờpậẢÀẴỳùớậlịẢậovùớậẠệùàậoợồÃậmờqùờậẪếậCẬậuĐậmêmậnẦậêùậlịẢậovùớậẠệùạậùờếậỷạậoịẢậnựợậnẴậẠẽÃậẠfAậCốAạậẠêAậùờĩAậoổậẠẬậnẰùớậờợộÃậÁÃệạậoĂùớậÁÃDậopùờạậẢÀêùờậuểùớậAờởạậẢờịẢậẢờụêẢảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằẠẢÀụùớặLẽậuếằ/ẠẢÀụùớặạậẢễùớậmẴỳùớậmêmậlợộùậAờêAậÁÃệùậuĐậẢờÃạậmờợậùớìùậẠêmờạậmủậớợệợậAờêAậoổậúỷậÀvùớậùớÃữùậẢờÃạậẢễùớậẢờÃậùớìùậẠêmờậùờếậùẴýmàậoợồÃậờếùờậuợùờậờụềẢậùớìùậẠêmờậoệúậlệụậùớÃữùậuẦmậmờụậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợảậ%ờẦmậờợộùậờợộÃậÁÃệạậẢợốẢậtợộúậẢửợậoẽậmờợậẢợôÃậùớìùậẠêmờàậAờịùậoịÃậờụếùậẢờếùờậnẦậẢụêùậẢờÃậmờợậùớìùậẠêmờậùờếậùẴýmậùễúậbẩbcảậMờqậoềụậÁÃDốẢậuợộẢậmờửùớậẢờịẢậẢờÃậẢờÃốạậmờửùớậmờÃDổùậớợêàậCẬậuĐậùớờợôúậmêmậẢÀẴỳùớậờỵAậẢÀửùậẢờÃốàậÀếậẠụêẢạậAờìùậuụềợậmêmậtờụệùậùỵậẢờÃốậoổậoựùậoửmạậẢờÃậờữợậẪếậmẴỹùớậmờốậùỵậẢờÃốậẢờóụậÁÃDậopùờậmẶẽậAờêAậuÃĩẢảậOjDậúềùờậmyậmờốậẢẦậmờẶậẪếậùìùớậmẽụậmờịẢậuẴỵùớạậờợộÃậÁÃệậờụềẢậovùớậmẶẽậmêmậoyùậẪpậDậẢốạậẪễùậờủẽạậẢờổậẢờẽụậẪếậmêmậoyùậẪpậẠẦậùớờợộAậtờêmảậ%ễùớậmẴỳùớậtợổúậẢÀẽạậtợổúậẠụêẢậẢờpậẢÀẴỳùớàậtpAậẢờỳợậAờêẢậờợộùạậùớễùậmờhùạậCẬậuĐậùớờợôúậmêmậờếùờậẪợậlÃựùậuĩÃạậẠệùậCÃịẢạậtợùờậnụẽùờậờếùớậớợệạậờếùớậtòúậmờịẢậuẴỵùớạậờếùớậmịúàậtpAậẢờỳợậCẬậuĐậùớờợôúạậmựùớậtờẽợậmêmậẪợậAờềúảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằẠẢÀụùớặLửùậuếằ/ẠẢÀụùớặạậAờêẢậẢÀợổùậẢụếùậnợộùậẪếậoữùớậlvậmêmậurùờậẪẦmậẪễùậờủẽạậlệụậoệúậớfùậtốẢậờếợậờũẽậớợẨẽậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậẪýợậẪễùậờủẽậ-ậCểậờvợảậÙìùớậmẽụậmờịẢậuẴỵùớậớợêụậnẰmậẢụếùậnợộùạậớợẨậẪẨùớậẪếậùìùớậmẽụậẢờếùờậẢởmờậớợêụậnẰmậúẲợậùờưùàậmờqậoềụậmêmậoợồÃậtợộùạậmờẴyùớậẢÀỡùờạậovợậùớẲậmờụậùễúậờưmậúýợảậ%ễùớậmẴỳùớậmựùớậẢêmậÁÃệùậuĐậẪếậAờêẢậẢÀợổùậovợậùớẲậùờếậớợêụạậmêùậlvậÁÃệùậuĐàậlệụậoệúậmyậẠỷậẪĩẢậmờịẢậmờụậmêmậờụềẢậovùớậớợêụậnẰmậẪếậoếụậẢềụậẢÀôùậopẽậlếùảậMờĂậẢÀưùớậAờêẢậẢÀợổùậùớÃữùậùờìùậuẦmậmờịẢậuẴỵùớậmẽụàậẢờẦmậờợộùậAờìùậuÃữùớạậờẴýùớậùớờợộAậờưmậẠợùờậờợộÃậÁÃệảậ[ìDậnẦùớậmyậẠỷậnẨậuợộÃậmẶẽậẢqùờậẪếậmêmậùớếùờậtốẢậùửợậuợôùậẢờựùớạậmờợẽậẠỏậẪếậẢờửùớậùờịẢậẢÀụùớậẢụếùậẢqùờảậUếúậẢửẢậmựùớậẢêmậlệụậẪộạậmờễúậẠủmậẪếậùìùớậmẽụậẠÂmậtờứóậÙờìùậnìùảậMờĂậẢÀưùớậmựùớậẢêmậDậẢốậnẦậAờũùớạậtợổúậẠụêẢậẢửẢậmêmậnpmờậlộùờậúýợậẪếậlợốùậẢờổậúýợậmẶẽậmêmậuụềợậnpmờậlộùờàậlệụậoệúậẢờÃửmạậẢÀẽùớậẢờợốẢậlpậDậẢốậẢÀụùớậtờêúạậmờẨẽậlộùờảậ%ÀợổùậtờẽợậẢờẦmậờợộùậOồậêùậùìùớậmẽụậùễùớậuẦmậờụềẢậovùớậùớếùờậDậẢốậẢqùờậớợẽợậoụềùậoốùậùễúậbẩbđảậ%ễùớậmẴỳùớậÁÃệùậuĐậmờÃDôùậúựùậẢềợậmêmậmyậẠỷậDậẢốậùớụếợậmựùớậuĩAạậÁÃệùậuĐậờếùờậùớờồậDậnẴỵmậẢẴậùờìùạậÁÃệùậuĐậùờếậùẴýmậẪồậẪộậẠợùờậẽùậẢụếùậẢờẦmậAờjúảậ[ìDậnẦùớậúựợậẢÀẴỳùớậẪễùậờủẽậuếùờậúềùờàậờÃDậovùớậmêmậùớÃữùậuẦmậoổậẢÃậlwạậẢựùậẢềụạậAờêẢậờÃDậớợêậẢÀpậupmờậẠẬạậẪễùậờủẽạậlệụậẢữùậẪếậAờêẢậờÃDậmêmậnợậẠệùậẪễùậờủẽậAờợậẪĩẢậẢờổậớfùậẪýợậAờêẢậẢÀợổùậT%-[ỜạậùờịẢậuếậnÃậupmờảậÙìùớậmẽụậờợộÃậÁÃệậmêmậmờẴyùớậẢÀỡùờậoếụậẢềụạậlữợậnẴỹùớạậnềDậùớờồậùễúậbẩbcàậớfùậớợêụậnẰmậùớờồậùớờợộAậẪýợậùờÃậmỉÃậmẶẽậnụẽùờậùớờợộAạậùờÃậmỉÃậẢờpậẢÀẴỳùớậuẽụậovùớảậ%ờẦmậờợộùậẢửẢậmựùớậẢêmậnìùậẢvmạậẢựùậớợêụạậùờịẢậuếậoữùớậlếụậnìùậẢvmậẪẮùớậẠìÃạậẪẮùớậCẽảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằẠẢÀụùớặÙễúậuếằ/ẠẢÀụùớặạậẢợốAậẢẰmậẢÀợổùậtờẽợậẢờẦmậờợộùậẢửẢậùờợộúậẪẰậmựùớậẢêmậÁÃìùậẠẦậ-ậÁÃửmậAờũùớậopẽậAờẴyùớậùễúậbẩbcàậẢĩAậẢÀÃùớậẢÀợổùậtờẽợậnợỗùậẢĩAậtờÃậẪẦmậAờũùớậẢờẶậmịAậờÃDộùậoệúậlệụậẽùậẢụếùạậẢờợốẢậẢờẦmạậAờẮậờỵAạậờợộÃậÁÃệậỷậmêmậờÃDộùậUìúậ%ờẽụạậ]ôùậUĩAạậOụẽùậỜẮùớảậ%ễùớậmẴỳùớậmựùớậẢêmậùfúậlfẢậẢỡùờậờỡùờạậẢÀợổùậtờẽợậmêmậlợộùậAờêAậAờũùớậùớẤẽạậoịÃậẢÀẽùờạậùớễùậmờhùậtpAậẢờỳợậúượậờụềẢậovùớậmờửùớậAờêạậớợẨậẪẨùớậẢÀĩẢậẢẦậẽùậẢụếùậCểậờvợảậOjDậúềùờậmệợậmêmờậờếùờậmờởùờạậCìDậnẦùớậùồùậờếùờậmờởùờậẢÀụùớậẠềmờạậuợôúậmờởùờạậờụềẢậovùớậờợộÃậuẦmạậờợộÃậÁÃệạậẢễùớậmẴỳùớậAờìùậmịAảậ%ợốAậẢẰmậẢÀợổùậtờẽợậOồậêùậAờêẢậẢÀợổùậÂùớậnẰùớậnẨậuợộÃậẪồậnìùậmẴạậopùờậnẽùờậẪếậCêmậẢờẦmậoợộùậẢẬảậ%ễùớậmẴỳùớậẢÀợổùậtờẽợậẢờẦmậờợộùậmêmậlợộùậAờêAậtợổúậẠụêẢậựậùờợỗúậúựợậẢÀẴỳùớàậÁÃệùậuĐạậlệụậẪộạậtờẽợậẢờêmạậẠẬậnẰùớậẢợốẢậtợộúạậờỵAậuĐạậlồùậẪẨùớậùớÃữùậẢếợậùớÃDôùậẢờợôùậùờợôùậoợậoựợậẪýợậlệụậẪộậúựợậẢÀẴỳùớảậUếúậẢửẢậmựùớậẢêmậẢợốAậnìùậẪếậớợệợậÁÃDốẢậtờợốÃậùềợạậẢửậmêụảậ%ợốAậẢẰmậẢÀợổùậtờẽợậtốậờụềmờậẢịùậmựùớạậẢÀịùậêAậẢvợậAờềúàậẢÀợổùậtờẽợậmêmậlợộùậAờêAậAờũùớậùớẤẽậmờêDậùwàậẢờẦmậờợộùậÁÃDốẢậuợộẢậmêmậớợệợậAờêAậoệúậlệụậẢÀĩẢậẢẦậẽùậẢụếùậớợẽụậẢờựùớạậớợệúậẢờợổÃậẢẽợậùềùậớợẽụậẢờựùớậẢÀôùậopẽậlếùậẢqùờảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặằóúặ-ậ%ờẴẽậmêmậẪpậoềợậlợổÃậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờãằ/óúặằóúặ-ậ%ờẴẽậmẬậẢÀợậẪếậÙờìùậnìùậẢÀụùớậẢqùờãằ/óúặằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặTEậờưAậuỉùậẢờÂậ$êÃạậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờậtờủẽậ[Ợ[ậoểậờụếùậẢờếùờậùvợậnÃùớạậmờẴyùớậẢÀỡùờậoồậÀẽảậTốẢậÁÃệậtEậờưAậoểậẢềụậùợồúậẢợùậẪồậẠẦậoụếùậtốẢạậùờịẢậẢÀởậoổậAờịùậoịÃậờụếùậẢờếùờậmêmậùờợộúậẪẰậmẶẽậùễúậbẩbcảậỜOÙNậẢqùờậớờợậùờĩùậẪếậoêùờậớợêậmẽụậẢợùờậẢờỉùạậẢÀêmờậùờợộúậẢÀẴýmậmẬậẢÀợậẪếậẢụếùậẢờổậÙờìùậnìùậmẶẽậmêmậẪpậoềợậlợổÃậỜOÙNậẢqùờàậẠẦậmờÃjùậlpậmựùớậAờÃạậùớờợôúậẢĂmạậẢÀêmờậùờợộúậmẶẽậ;DậlẽùậùờìùậnìùậẢqùờạậmêmậmyậÁÃẽùậuợôùậÁÃẽùậẢÀụùớậÁÃêậẢÀỡùờậmờÃjùậlpạậẢờẽúậúẴÃạậớợĂAậẪợộmậẪếậẢờựùớậẢợùậẢÃDôùậẢÀÃDồùậAờệùậêùờậtpAậẢờỳợậẪồậnợỗùậlợốùậẢÀụùớậẠÃửẢậÁÃêậẢÀỡùờậmờÃjùậlpậẪếậẢwậmờÂmậtEậờưAảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặÙớẽDậẠẽÃậTEậờưAậùếDạậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờậoồậùớờpậ;DậlẽùậùờìùậnìùậẢqùờậmễùậmÂậẪếụậmờÂmậùễùớạậùờợộúậẪẰạậẢờjúậÁÃDồùậmẶẽậúỡùờạậẢợốAậẢờÃậoỉDậoẶậùờẨùớậĐậtợốùậmờqậoềụậmẶẽậỜOÙNậẢqùờậoổậmờqậoềụậmêmậùớếùờạậmêmậmịAậẢÀợổùậtờẽợậoữùớậlvạậờợộÃậÁÃệậmêmậmờqậẢợôÃạậúẰmậẢợôÃậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậẪếậmêmậùớờpậÁÃDốẢậmẶẽậỜOÙNậoểậoẴỵmậẢờựùớậÁÃẽảậOồậùớờpậ;DậlẽùậÚhẢậẢÀĩùậ%wậÁÃửmạậmêmậẢwậmờÂmậẢờếùờậẪợôùạậmêmậùớếùờạậmêmậmịAậojDậúềùờậmựùớậẢêmậớợêụậnẰmạậẢÃDôùậẢÀÃDồùậoổậẢờửùớậùờịẢậẪồậùờĩùậẢờÂmạậẢềụậẠẦậoữùớậẢờÃĩùậẢÀụùớậÙờìùậnìùạậtờfmậAờẰmậtờủậtờễùạậojDậúềùờậẠẦậùớờợộAậAờêẢậẢÀợổùậtợùờậẢốậ-ậCểậờvợậmẶẽậẢqùờảậ%ờẴỳùớậẢÀẦmậỜOÙNạậmêmậLẽùạậmêmậ%wậoềợậlợổÃậẪếậmêmậẪpậoềợậlợổÃậỜOÙNậẢqùờậẢễùớậmẴỳùớậớợêúậẠêẢậẪợộmậẢờẦmậờợộùậÙớờpậÁÃDốẢậoểậoẴỵmậlẽùậờếùờàậẠýúậoẴẽậùớờpậÁÃDốẢậẪếụậmÃvmậẠửùớảậMêmậẪpậoềợậlợổÃậỜOÙNậẢqùờậẢờẦmậờợộùậẪợộmậẢợốAậCĂmậmẬậẢÀợạậAờwậlợốùậtốẢậÁÃệậtEậờưAạậẢợốAậùờĩùậmêmậĐậtợốùậtợốùậùớờpậmẶẽậmẬậẢÀợạậtpAậẢờỳợậAờệùậêùờạậtợốùậùớờpậẪýợậỜOÙNạậ;DậlẽùậùờìùậnìùạậmêmậmyậÁÃẽùậuợôùậÁÃẽùậCóúậCòẢậớợệợậÁÃDốẢảậMêmậmyậÁÃẽùậẢờựùớậẢợùậẢÀÃDồùậẢờựùớậẢễùớậmẴỳùớậmựùớậẢêmậẢờựùớậẢợùạậẢÃDôùậẢÀÃDồùậẪồậtốẢậÁÃệậtEậờưAạậmêmậùớờpậÁÃDốẢậmẶẽậỜOÙNậẢqùờậẢờựùớậÁÃẽậẢềợậtEậờưAậoốùậmẬậẢÀợậẪếậÙờìùậnìùậoẴỵmậlợốẢậoổậẢờóụậnừợạậớợêúậẠêẢậẪếậẢờẦmậờợộùảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ%ờẽDậúhẢậ%ờẴỳùớậẢÀẦmậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờạậẢựợậCợùậớẬợậẢýợậmêmậẪpậtờêmờậÁÃĐạậmêmậẪpậoềợậlợổÃậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờạậmêùậlvạậmờợốùậẠrậẪếậẢụếùậẢờổậmẬậẢÀợạậÙờìùậnìùậẢÀụùớậẢqùờậuỳợậmờĂmậẠÂmậtờứóạậờềùờậAờĂmậẪếậẢờếùờậmựùớảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ%ựợậCợùậẢÃDôùậlửậlốậúềmậTEậờưAậẢờÂậ$êÃạậỜvợậoữùớậùờìùậnìùậẢqùờậTờủẽậ[Ợ[ạậùờợộúậtEậbẩbẫậ-ậbẩbeậẢềợậoìDảằ/AặằAậmuẽẠẠ5ầALụnDầặ[ợùậẢÀìùậẢÀưùớậmệúậyùãằ/Aặ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

36 ý kiến đóng góp thảo luận tại Tổ

36 ý kiến đóng góp thảo luận tại Tổ
2023-07-10 16:42:00

baophutho.vn Chiều 10/7, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp, các đại biểu chia 5 Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long