Cập nhật:  GMT+7
N:ỒÔW{ỠằằFÕãẶ;ặ{ÝÕOÃ:PặÔ:;$[Ô:9[ÔỒJỐỐỐÔ[?ẩá;ÔX;ÔWẩÔặắP;Ôã:ỲãÔ[?]Q;Ô>:9;Ôũ;VẻỠN/:ỒONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕON;}?ÔỠ{ặFÕÕÔằắWFÕ:ặặãỊ//VỠ]ã:ẳặ:]Je[/ẲằÝắỡ;{Ýằ/&;{Ýằ/ặặẹe[_[?ẳ];_X;_WẳJ<ã?ÕÔằặẻ{ÝFÕé;Xặ:ỊÔỜƠỐãẹỈÔ:Ý;?:ặỊÔƠỐỐãẹỈÕÔ/Oh[:Ô};[:Ô:0ỠÔLứ?ẳ5[ỊÔểỡÃ/ẶẶẸEứMN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOẶ7ÔW:ẫWÔỏ;ÔWẩÔĂẳ4WÔặ#ÔLrừưMÔ[?QẻÔỔỐ/ỢÔW:]ÔV;#ặÔặắ][?ÔặẳỪ[ÔăẳỠÔYTÔW"Ô:9[ÔỒJỐỐỐÔ[?ẩá;ÔX;ÔWẩÔVỨặÔ:àãÔã:PãÔYẩàWÔã:PặÔ:;$[Ô[?]Q;Ô>:9;ÔVáÔV;%[Ôũ;VẻỠJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOọấÔặ:%ĨÔặ:Ý]ÔrừưĨÔặắ][?Ô>:]S[?Ôặ:á;Ô?;Ỡ[ÔặbÔ[?QẻÔỘỘ-ỘỢ/ỢĨÔW"ÔỒJỒỔỒÔ[?ẩá;ÔX;ÔWẩÔặắP;Ôã:ỲãÔYTÔYẩàWÔWẫẳÔ:]ỤWÔV!ÔW:Ụ[ÔVÚặÔặắ@[ÔV;%[ÔeQÔYẩàWÔYẩỠÔặắạÔe=Ôũ;VẻỠJÔứ:ẩÔeỰẻÔY#[Ô[ỠẻÔYTÔW"Ôặ7[?ÔW6[?ÔỘỔJƠƠỐÔ[?ẩá;ÔX;ÔWẩÔVỨặÔ:àãÔã:PãĨÔVỠ]Ô?5}ÔWSÔã:ấÔ[đÔeQÔặắỶÔÝ}ÔYẩàWÔ?;S;ÔWẫẳÔ[?]Q;Ô>:9;ÔVáÔV;%[Ôũ;VẻỠÔặắ@[Ôặẳẻ#[ÔYẩá[?ÔẶắẳ[?Ôõ!ỠÔẶắẳ[?ÔqS;ÔeQÔYẩàWÔYẩỠÔặắạÔ{R;Ôăẳ4WÔ?;ỠÔ[QẻJÔẶắ][?Ô>:;ÔY"ĨÔW"ÔỖỖỚÔ[?ẩá;ÔX;ÔWẩÔặ:;$ặÔ}R[?ÔeQÔỚỖỢÔ[?ẩá;Ô}ỨặÔặ,W:JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOũ;VẻỠÔYTÔã:S;Ô:ẫ[?ÔW:!ẳÔằcÔVỨặÔỠ[ÔeQÔ:8[Ô{]R[Ô>%ÔặbÔằỠẳÔ>:;Ô[:QÔ{T[:ÔYR]ÔưẳỠ}}ỠắÔpỠXXỠ&;ÔV!Ô{ỰặÔY7Ô:5;Ô[U}ÔỘỐỒỒĨÔ>:;#[Ôăẳ4WÔ?;ỠÔòÚWÔÃ:;Ô[QẻÔặắạÔặ:Q[:ÔY;%}ÔẹẳỨặÔã:PặÔã:7ÔV;#[ÔY4;Ôea;Ô:Q[?Ô[?:.[Ô[?ẩá;ÔX;ÔWẩÔVỨặÔ:àãÔã:PãÔ}ẳ4[ÔeẩàặÔõ!ỠÔẶắẳ[?ÔqS;ÔY%ÔằỠ[?ÔW:ƯẳÔkẳJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOứ:đ[?Ô[?ẩá;ÔX;ÔWẩÔ[QẻÔằỠẳÔ>:;ÔYẩàWÔ?;S;ÔWẫẳÔặ:ẩá[?ÔYẩàWÔYẩỠÔặa;ÔWPWÔặắẳ[?ÔặƯ}Ôặ;#ãÔ[:Ự[ÔăẳPÔY3[?ÔYẵWÔặắ@[Ô>:ÚãÔ{T[:Ôặ:7Ôũ;VẻỠĨÔVỨặÔW:ỨãÔe;$WÔăẳ4WÔặ#Ô[:;=ẳÔ{Ừ[Ô>@ẳÔ?0;ÔY"[?ÔWdỠÔ[:đ[?Ôặắẳ[?ÔặƯ}Ô[QẻJ/JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãẰ]ẳắWÝÕOẶ:Ý]ÔẶẶẸEứN/ãO

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long