Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vDoeG6ouG7ncOMw7LhuqbDg+G6rOG6osOy4bqgw4Phu4hHw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG6psSow7LhuqzhuqLhuq7huqzDsuG7q3PhuqzhuqDDsuG6rOG6oOG6quG6rMOyw4zhu5vhu5BqL+G6ouG7j2tqR2tqw4zhu5vhu6vhuqR2w7LDjcOM4buQ4bqkduG7gcOz4bqm4bubSeG6oMOD4bqsaMO1R8OUw7Lhu5vhu4rDjOG6qMOza2rDjElrasOM4buta2rDg+G6puG6oMOy4bqidsOD4bqg4bqiw4zhu4HDs+G7j+G7meG7kcOzw7LDlcOD4butw4zhuqLhu4HDs8O14buP4buNw7PDssONSeG7seG7gcOz4bqiw4zDjEdoLy/hu47huqx2w5RHSXbDjcONw6zhuqx2w4wvPcOD4bqkdsONL+G6o+G7iuG7q+G6tHbhu7HDjC/DtOG7qi/hu5rhu40v4bua4buXL+G7lcO0L+G7seG7m+G6pnZJ4bub4buPw6zhurRH4bqgw7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7MpRcOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7LhuqLhu7nDssOM4bqiw4nhuqzhuqDDsuG6oMOD4buIR8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDguG6osOD4bu14bqmw7LDjOG6ouG6sMOy4bqs4bqi4bqu4bqsw7Lhu6tz4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhuqrhuqzDssOM4bub4buQw6zDsuG7oOG6rOG6omjDsjx2w5XDjeG7scODduG6rMOMw4PDjcOMw6zDs2tqL8OM4buta2ovw4xJa2rDjElrasOM4butaylFw7LhuqLhuq7huqzhuqLDsuG6ouG7ucOyw4zhuqLDieG6rOG6oMOy4bqgw4Phu4hHw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssOC4bqiw4Phu7XhuqbDssOM4bqi4bqww7LhuqzhuqLhuq7huqzDsuG7q3PhuqzhuqDDsuG6rOG6oOG6quG6rMOyw4zhu5vhu5DDrMOy4bug4bqs4bqiaMOyPHbDlcON4buxw4N24bqsw4zDg8ONw4zDssOsai/DjOG7rWtqL8OMSWtqL8OM4bub4bur4bqkdmtqR2ti4buAw4PDsuG7seG6osOD4bu14buxw7Lhu7Hhu5vhuqZ2SeG7m8Oy4burd8Oy4bqs4bqiTcOy4bqi4bufw4zDsuG7r8Wp4buKw63DskfhuqLhu6fhuqzDsuG6puG7t+G6psOyR+G6osO54bqsw7LDjMSC4bux4bqiw7LhuqLhuq7huqzhuqLDsuG7oeG6rOG6osOy4buO4bujw7LhuqbhurrDjMOy4bqm4bud4buQw7LDjMSC4bqs4bqiw7LDlOG7neG7seG6osOyw4zhu5vhu5DDssONw4Phu7Phu4rDsuG6rOG6okTDrcOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqbEqMOy4bux4bqqw7LDjOG6okHDsuG7r+G6sOG6rOG6osOy4buO4bqww7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7jsWpw4zDssOM4bqiQcOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LhuqZFw4PDssOMSU3hu4bhuqzhuqDDssOU4buK4bqs4bqgw7JI4buK4bub4bqs4bqiw7Lhu47hu6PDsuG7jk3hu4LDjMOySOG7iuG7m8Oy4bux4bqi4buI4bqs4bqgw7LhuqbhurrDjMOy4bux4bud4bux4bqiw7Lhu63DgcOy4but4buj4bqs4bqgw6xqR2skduG6qEnhuqB2w7LhuqPDjHbDjMOMduG6rMOtw7LDgsagw7LDjU3DsuG7seG6vsOyw4LhuqLEgsOyw43Dg+G6rOG6osOy4bqiQ+G7scOyw4zhu5/Dg8Oy4buu4bufw4PDsuG6okPhu7HDssOhw4PDjMOMw43hu6vhu4pJ4bqg4bqiw7Lhu4kpxqDEqcOtw7Lhuqzhu6Hhu5DDsknhu5vDsuG7ksOyw4xN4buE4bqs4bqgw7LhuqBy4bqsw7LhuqbhurrDjMOy4bux4bub4bqmdknhu5vDsuG6rOG6okTDssOUxILhu4rDsuG7juG7o+G6qMOy4bqs4bqg4bqq4bqsw7LDjOG7m+G7kMOy4buO4bujw7LDguG7tcOMw7LhuqzDicODw7LhuqzhuqrDsuG7juG7gMODw7LhuqbhurrDjMOy4bqm4bud4buQw7LDjMSC4bqs4bqiw7LDlOG7neG7seG6osOyw4zhu5vhu5DDsuG7r0HDsuG6oMOD4buIR8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqbEqMOyR+G6ouG7ncOMw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4bux4bud4buxw7Lhu47FqcOMw7LDjOG6okHDrGpHazzhu7Xhu4rDskfhuqLhu53DjMOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG7seG7neG7scOy4buOxanDjMOyw4zhuqJBw7JI4buK4bub4bqsw7LDjElD4bqs4bqgw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6pkXDg8Oyw4xJTeG7huG6rOG6oMOyw5Thu4rhuqzhuqDDskjhu4rhu5vhuqzhuqLDrcOy4bqm4bud4buQw7LDjMSC4bqs4bqiw7LhuqDDksODw7LDjMSC4bqsw7LhuqLDg+G7ueG7isOyw4zhu4DDg8Oy4bux4bub4bqmdknhu5vDsuG7juG7o8Oy4bux4bub4bqmdknhu5vDsuG7seG6ouG7iuG7kEHhuqzDssON4bub4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhu7XDsuG7r+G6usOySeG7iuG6rOG6oMOy4buvQcOy4bur4bud4bqow7LhuqLDg+G7ueG7isOsw7Ip4bud4buQw7LDjMSC4bqs4bqiw7LDjcO9w7LhuqDDksODw7LDjMSC4bqsw7LhuqLDg+G7ueG7isOy4bux4buh4bqs4bqiw7Lhu6vhu53huqjDssOM4buAw4PDsuG7seG7m+G6pnZJ4bubw7LDguG6osODw7LhuqzhuqrDskfhuqLhu53DjMOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG7seG7neG7scOy4bux4bqiTeG7gOG6rOG6oMOy4bqs4bqg4bufw4PDsuG7jsWpw4zDsuG6rOG6ok3DssOMTeG7huG6rOG6oMOtw7LDlHbDsuG6ouG6vsODw6zDssOj4bqixanhuqbDsuG7seG6osSCw7JH4bqi4bun4bqsw7Lhuqbhu7fhuqbDskfhuqLDueG6rMOyw4zEguG7seG6osOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7Lhu6HhuqzhuqLDsuG7sULhuqzDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7LhuqZFw7LDjOG7ocOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7Lhu63hu5/huqzhuqDDrcOyw4LEguG7seG6osOyw4zhuqJN4buA4buxw7Lhu7FL4bubw7Lhu7HhuqJN4buA4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhu5/Dg8Oy4buOxanDjMOy4buvQcOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqbEqMOy4buOTeG7gsOMw7JI4buK4bubw6xqR2s84bqi4buGw7JH4bqi4bun4bqsw7Lhuqbhu7fhuqbDssOUw5LDsuG6pOG7ksOy4bqi4bqu4bqs4bqiw7Lhu6HhuqzhuqLDssOMw4Phu7PhuqzDssOMw4Phu7XhuqzDrcOy4bqi4bu5w7LDjOG6osOJ4bqs4bqgw7Lhu7HhuqrDssOM4bqiQcOy4bqs4bqixanhuqzDsuG7reG7n+G6rOG6oMOy4bqi4buj4bqs4bqgw7LDjElx4bqmw7Lhu47FqcOMw7LDjOG6okHDrMOy4buw4bqi4bu1w7Lhu6/hurrDsknhu4rhuqzhuqDDsuG7sUvhu5vDsuG7seG7m+G6pnZJ4bubw7LhuqDDg+G7iEfDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw43DksOy4butSuG6rOG6oMOyw4zDg+G7teG6rMOyw4zhu4DDg8Oy4bqmSuG7scOyw4zDg+G7s+G7isOy4butw4HDsuG7reG7o+G6rOG6oMOy4bqi4bq+4bqsw6zDsuG7sOG6onXhuqzhuqDDsuG6ouG7n+G6rMOtw7LDguG6osODw7Lhu7Hhu6fhuqzDssOM4bqu4bqmw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjHLhu7HDsuG7r8OD4bu54bqsw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6puG6usOMw7Lhu7Fx4bqsw7JH4bqiQuG6rOG6oMOtw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssONw5LDsuG7rUrhuqzhuqDDsuG7r03hu5vDsuG6rOG6oOG6quG6rMOyw4zhu5vhu5DDsuG6oHLhuqzDsuG7seG7m+G6pnZJ4bubw7JJ4bubw7LDlOG7iuG6rOG6oMOySOG7iuG7m+G6rOG6osOy4bux4bqi4bqow7Lhu6/hu7XhuqzDssOC4bqiw4PDsuG7seG7m+G6pnZJ4bubw7JJ4buK4bqs4bqgw6zDssOjSeG6qOG6rOG6oMOy4bqk4buI4buxw7LDjMOD4bu14bqsw7LDjOG7gMODw7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjHLhu7HDrcOy4bux4bub4bqmdknhu5vDssONw73DsuG6rOG6oE/huqzhuqDDsknhu4rhuqzhuqDDsuG6rOG7teG7isOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDjcOSw7Lhu61K4bqs4bqgw7Lhu6/Dg8Oy4bqk4bu54bux4bqiw7LhuqJN4buA4bqs4bqgw6zDssOjSeG6qOG6rOG6oMOyw4xJTeG7huG6rOG6oMOy4bqi4buCR8Oy4bqs4bqgTeG7guG7scOy4bqk4bufw4PDrcOy4bqs4bqqw7LDjcO9w7JJ4buK4bqs4bqgw7LhuqTDg+G7s+G6rMOyw4xK4buxw6xqR2vhu7Dhu53hu7HDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7LDjMOD4bu54bqsw7Lhu6/Dg+G7ueG6rMOyw4zDksOy4bqiw4rDssOMSeG7gsOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqbEqMOy4buO4bujw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssOC4bqiw4Phu7XhuqbDssOM4bqi4bqww7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu6/hurDhuqzhuqLDsuG7juG6sMOy4buO4bujw7LDjE3hur7huqzhuqDDssOM4bud4buxw7Lhu47hu4DDg8Oy4bqmRcODw7LDjElN4buG4bqs4bqgw7LDlOG7iuG6rOG6oMOySOG7iuG7m+G6rOG6osOtw7LhuqzhuqJNw7LhuqDFqeG7kMOyR+G6ouG7ncOMw7LDjeG6quG6rOG6oMOyw43Dg+G7s+G7isOyw7nhuqbDsuG7juG7o8Oyw4zhuqLDg+G7tcOMw7Lhu6vhurDDsuG7r+G6sOG6rOG6osOy4buO4bqww7LDjOG6qOG7o+G6rMOy4bux4bun4buKw7Lhu7HhuqrDssOC4bqi4buhw7Lhuqxx4bqs4bqgw7LhuqzhuqLFqeG6rMOy4but4buf4bqs4bqgw7LhuqDDg0PhuqzhuqDDsuG6rOG6qsODw63DsuG7r+G7m+G6rOG6oMOy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhu7Hhu6PhuqzhuqDDssOMSeG7hMOy4bqs4buz4bqsw7JH4bqi4bq8w7Lhu6vDg+G7teG6rMOsw7I84bqiTeG6rOG6oMOy4bqi4bu5w7LDjOG6osOJ4bqs4bqgw7Lhu7FL4bubw7IkduG6qEnhuqB2w7LhuqPDjHbDjMOMduG6rMOy4bux4bqqw7LDjOG6okHDsuG6rMO54bqs4bqgw7LhuqZO4buxw7Lhu6/hurrDssOMTeG6vuG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG7juG7gMODw7LhuqZFw4PDssOMSU3hu4bhuqzhuqDDsuG7sUvhu5vDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw4LhuqLDg+G7teG6psOyw4zhuqLhurDDsuG6pOG7s+G6rMOy4bqm4bq6w4zDssOMw4Phu7Phu4rDsuG7seG6ouG7isaw4bqsw7Lhuqbhu4DDg8Osw7LDo+G6onbhuqjDsuG7juG6rHbDlEdJdsONw40=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đào tạo nhân lực hàng không vũ trụ Việt Nam

Đào tạo nhân lực hàng không vũ trụ Việt Nam
2009-01-18 11:51:00

Ngày 17/1, Trường ĐH Công Nghệ (ĐHQG Hà Nội) và Viện Công nghệ vũ trụ (Viện KH&CN Việt Nam) đã ký văn bản hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ hàng...

Khi khoa học công nghệ đồng hành với nông dân

Khi khoa học công nghệ đồng hành với nông dân
2009-01-15 09:57:00

PTO- So với các địa phương trong tỉnh, Lâm Thao có khá nhiều lợi thế của một huyện đồng bằng, nguồn nhân lực dồi dào, hơn nữa nông dân rất chịu khó tiếp thu thành tựu KHKT,...

Máy hái chè – Công nghệ mới trong thu hoạch

Máy hái chè – Công nghệ mới trong thu hoạch
2009-01-15 07:56:00

PTO- Cây chè đã có vị thế cao trong các mặt hàng nông sản và là một trong những loại cây công nghiệp mũi nhọn có giá trị xuất khẩu ở nước ta nói chung của tỉnh nói riêng.

Chi 1965 tỷ đồng cho ứng phó biến đổi khí hậu

Chi 1965 tỷ đồng cho ứng phó biến đổi khí hậu
2009-01-14 08:05:00

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”. Theo chương trình...

Bảo tồn các cánh rừng sắp mất bằng tranh

Bảo tồn các cánh rừng sắp mất bằng tranh
2009-01-10 10:33:00

Trong suốt 4 năm qua, họa sĩ Harry Holcroft tới nhiềukhu rừng đang bị tàn phá khắp thế giới để ghi lại những cảnh đẹp bằngbút vẽ và tập hợp thành cuốn Rainforest: Light and...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long