Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6pJxINjWOG7reG6sVjhu4nEg29Y4buIxINv4buF4bqrw6NY4buJw6zhu40wWOG7iOG6teG6q8SDWMSp4bubWMSCYibhuqvDo1h2PuG6q1jhuqg/MFjhu4nhuq85aVjhu5NqMFgw4buPWOG7icOs4bqvWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jEgyXhuqvEg1jhu4jEg8Sp4bub4buoL8SDw53hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7qknhu4hCLVjhuqrDoybhu5lY4buyJC3DneG7ssOZWEnEg2NY4but4bqxWOG7icSDb1jhu4jEg2/hu4XhuqvDo1jhu4nDrOG7jTBY4buI4bq14bqrxINYxKnhu5tYxIJiJuG6q8OjWHY+4bqrWOG6qD8wWDBr4bqrw6NYMCowWDI/4bqvWCDhuq/DoMSpWMSCd+G6qnZY4buJ4bq14bqrxINY4bqnxIPEqVjDtOG7jTBYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMSDJeG6q8SDWOG7iMSDxKnhu5tYw7QmWHdiJuG6q1gyP+G6r1gg4bqvw6DEqVjEgnfhuqp2WMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jEgyXhuqvEg1jhu4jEg8Sp4bubWDI7WOG7ieG6rzlpWOG7k2owWDDhu49Y4buJw6zhuq9Y4buTO1jhu4g+4bqrWEnEg2/hu4fhuqvDo8OZWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jEgyXhuqvEg1jhu4jEg8Sp4bub4buk4buoL2nhu6rhu6jhu4klIOG6rTNY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhuqklw6zDo+G6r+G6q1Xhu7Jp4buTWCXEqeG7iWJX4buq4buo4buJw6zhu6rhu6jhu4kx4buq4buo4bqv4bqpw6NY4buLw6ww4bugV8SD4buJ4buJaVUvLyAlYmnEg8Sp4buJxINi4bukw7ThuqsvYuG6rTExJeG7iSUv4buRMyDhu4vhuq/hu4kzL+G7ieG6r+G6qy3hu4nEqTAt4buLxKkt4bqn4bqvM+G6qy/DnVlZ4buv4bqi4butPcOd4bu44bu44bujL+G7slnDncOdL0Avw53hu7Lhu7h2dkB2JMOd4buyQC/DneG7skDhu7LDneG7tlnhu7jhu7QjWSThu7Rf4buJ4bqv4bqr4buJxKkw4bukw6Phuq/huqNXWCXhuq3huq/Do+G6q+G7oFfhuqnhuq8xMeG6rTNX4buq4buoL+G7iTHhu6rhu6gv4buJw6zhu6rhu6jhu4nDrOG7quG7qOG7iTHhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6pJxINjWOG7reG6sVjhu4nEg29Y4buIxINv4buF4bqrw6NY4buJw6zhu40wWOG7iOG6teG6q8SDWMSp4bubWMSCYibhuqvDo1h2PuG6q1jhuqg/MFjDoyhpWMOjaMOZWOG7icOsJWJYMuG6v+G6r1gwa+G6q8OjWDI/4bqvWDHhuq/DoeG6q1gw4buPWOG7icOs4bqvWOG7kztY4buIPuG6q1hJxINv4buH4bqrw6Phu6gvaeG7quG7qGnhu6rhu6gv4buJMeG7quG7qC/hu4nDrOG7quG7qC/hu4klIOG6rTPhu6rhu6hp4buq4buIP+G6r1gwxKnDqjBY4buJ4bqvOWlY4buTajDDmVhJxINjWOG7reG6sVjhu4nEg29Y4buIxINv4buF4bqrw6NY4buJw6zhu40wWOG7iOG6teG6q8SDWMSp4bubWMSCYibhuqvDo1h2PuG6q1jhuqg/MFgyO1ggKmJYMCpiWOG6pznhu4lYw63EqTpY4bqn4buXWMSDxJFpWOG7icSDw7NY4bqpb+G7heG6r1jhu4kq4bqpw5lYxIJ34bqqdljhu4nhurXhuqvEg1jhuqfEg2IqWOG7ksOU4bquw5lY4buJw6xi4bqrw6NYMmNY4bqrOMSpWCBb4buJWOG7ieG6t+G6q8SDWMSD4bq34bqrxINYacSDKuG7iVjhu4nDrOG6r8Og4bqrWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlYLVjhu5M7WMSDw6rhuq9Y4bqrLOG6qVjhu7JZWSTDmVhpxINv4buH4bqrw6NYxINv4buD4bqrw6PDmVjhuqc5WMSDYj8wxINY4bqrLOG6qVjhu7JZw51Zw5pY4bqrw6rhuq9YMcSp4bqrw6NY4bqpw6rhu4lY4buL4bq7WCAqYlgwKmJYMMSDxKnhu5k44bqrWDJhw5pYxINiP+G7iVgyw6rhuqvDo1gwxIN74buJWMO0e+G6q8OZWOG7icOsOljhuq3hu4Xhuq9YMMSDe+G7iVjDtHvhuqtY4buJP+G6r1jhuqfhu5dYxIPEkWlYw7QmWOG6qcOq4buJWOG7i+G6u1gx4buNWCrhuqtY4bqt4buD4bqrWDI7WMO0JlgyJeG6q8OjWOG7icOs4bqvw6DhuqtY4bqnxIMl4bqvWOG7icOsOOG6q1gy4bqzJVggJuG6q1jhu4nhurXhuqvEg8OZWDBjWOG6reG6rzjhuqtYw63EqSXhuqtYMjnhuqtYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMSDJeG6q8SDWOG7iMSDxKnhu5tY4bqrxINvWDHhu41YKuG6q1gyb+G7heG6q8OjWMSC4bq9WOG7r8SD4bqxWOG6qOG6r+G6q8SDw5lYMeG7jVgq4bqrWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1gxxKlY4bqt4bqzMMSDw5lYMeG7jVgq4bqrWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhu7ZYxIPEqeG7mcOh4bqrWGnEg+G6sSVY4buIPuG7mVjhuqol4bqpWDBtJVjhu4nhurXhuqvEg+KAplh3P+G6r1gx4bqvw6HhuqtYd2Im4bqrWDI/4bqvWCDhuq/DoMSpWMSCd+G6qnZYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMSDJeG6q8SDWOG7iMSDxKnhu5tYMG7huqvDo1ggKmJYMCpiWOG6pznhu4lYw63EqTpY4bqn4buXWMSDxJFpWOG7icSDw7NY4bqpb+G7heG6r1jhu4kq4bqpWMSCd+G6qnZYxIPEqeG7mcOh4bqrWMO0JlhpxINv4buH4bqrw6NYxINv4buD4bqrw6PDmVjhuqvEg+G6r8Oh4bqpWMO0bFhpxIMq4buJWOG7icOs4bqvw6DhuqtY4bqn4bqv4bqrxINY4buJOVgt4buTO1jEg8Oq4bqvWDBtJVjEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIxIMl4bqrxINY4buIxIPEqeG7m1jhuqss4bqpWOG7slnDnVnhu6Thu6hp4buq4buv4buPWOG7icOs4bqvWOG7kztY4buIPuG6q1hJxINv4buH4bqrw6NYICbhu5lY4buJZVjDtMSp4bqvWOG6qcOy4bqrw6NY4buJw6xv4buDMFjhuqvEg8O14bqrw6NY4buJxIMm4bqrxINY4buJ4buNxKlYMG0lWDJ74buJWOG6q2/hu4Mww5lYMG0lWOG7ieG6teG6q8SDw5lYMigwWCDhuq/DoeG7iVjhuq0mWOG7icOsYuG6q8OjWCDhurvhuq9YMDrhuqvEg1jhuqth4bqrWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlY4buJw6xi4bqrw6NY4bqrb+G7gzBYw7QmWOG7icSDOVjDo+G6r+G7g+G6r1gwY1jhuqvEg+G6r2HEqVgg4bqvOeG6q1gyw6rhuqvDo8OZWOG6q8SDb+G6q8OjWDFv4buD4bqvWOG7i+G7jVjhuq074bqrxINYMj9iWDBtJVjDkDrhuqvDo8OZWOG7i+G7jVgy4bqvYcSpWMSDJuG6q8SDWOG6qyzhuqvDo1gyw6rhuqvDo8OZWOG6reG6r+G6q8SDWMSDYj/hu4lYMG0lWOG7r8SD4bqx4bqrxINYacSDbcOZWDBtJVjhu4jhurXhuqvEg1jEqeG7m8OZWMSCd+G6qnbDmVjEqOG7reG6qnZY4buJ4bq14bqrxIPDmVhJxINqWOG7iMSDxJFYMjtYMOG7h1ggOuG6q1jhuqfhuq9h4bqpWDDEgzlYMm9mMFjhuq0/4bqpWGnEgyrhu4nDmVgxxKnhu5lY4buJw6zhurdY4bqrxIPhurNpWDLDqljhu4ks4bqrw6NY4buJw6xvZ+G6q8Ojw5lYIDpiWDI64bqpWCXhuqtY4buL4bqv4bqrxINY4buTO1jEg8Oq4bqvw5lY4buJP2JY4buJ4bqvYeG6q1gyYVgwxINiWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WC1Y4buTO1jEg8Oq4bqvWOG6qyzhuqlY4buyWcOdWVjDtCZY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6qyzhuqlY4buJ4bqvOWlY4buJxIMzYuG7pOG7qGnhu6rhu68qMFjhu5VY4bqn4bqvOeG6q1gw4buPWOG7icOs4bqvWDJhWOG7k8Spe+G7iVjDtGFYMMSDe+G7iVjhuq1vZuG6q8OjWOG7iSzhuqvDo1jhu4nDrG9n4bqrw6NY4bqn4bqv4bqrxINY4buJOVjDtCZYw6Phuq864bqvWMOtxKnhu5k54buJWOG6q8SDw7XhuqvDo1jDtHvhuqtYMmFY4bqrOuG7mVjhu4vhuq/huqvEg1jhu4nDrGLhuqvDo1jDrcSpKljhu4nDrOG6t+G6q8SDWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqvEg29VWOG7r8SDOVgyw6pYMMSDYlgwKuG6q1ggw6pYMOG7h1jhu4tnw5pYw7Thuq/DoTBY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqfEgyXhuq/DmVjhu4nEg+G7jTBYxIPhuq/DoeG6q1gwKjBYMMSD4bqx4bqrxINY4buLKjDEg1gwbSVY4bqqxIMmWOG6q2/hu4MwWOG6q8SDb1jhuqzEqVvhu4lYdj7huqtYw63EqT7huqtY4buJ4buNWMO0w6HDmVjhuqzEqVvhu4lY4buIxIPhuq9YMsSpJVjigJNY4bqmxIMz4bqrWOG7icSDb2fhuqvDo8OaWOG7ieG6t+G6q8SDWOG7icOsP+G6q8OjWOG6uVjhuqvEg+G6r+G6oeG6qVjhuqnhurnhuq9Y4buJw6xv4buF4bqrw6NYw7QmWOG7icOsKjDEg1jhuqvEg+G6r8Oh4bqpWDBtJVgwKjBYMOG6ueG6q8OjWOG7ieG7mVjhuqfEgyXhuq9Y4buJxIMqMMOZWMO0W+G6q1gwxIPEqeG7mcOg4bqrw5lYMMSDOVgg4bqvOeG6q1jhuqfEg2Iq4bqrw6NY4buLOuG6q1gy4bq74bqvWMO04buD4bqvWDLhu4Xhuq9Y4buL4bq74bqrw6PDmVjhu4vhuq/huqvEg1jEg2I/4buJWDBtJVjhuqvDo2/hu4Xhuq9YMT7huqtY4buJw6xi4bqrw6NYw7Rr4bqrw6NYIOG6s1g64bqrxINYxINvZ+G6q8Ojw5pY4bqrPuG6q8OjWDAlYlgwxIN74buJWOG6rW9m4bqrw6NY4bqnxIMq4bqpWDDEg8O1JVggw6HhuqvEg1jDtCZY4buJ4bqv4bqrxINY4buJxIN94bqrw5lY4buJxIMq4bqvWDLDqlhpxINsMFjDtGxYMG0lWDAq4bqrWCDDqsOZWCAqMFjhu4vhu51YIMOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1gyJVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q8OaWOG7iSzhuqvDo1gwb+G7heG6q8OjWDDhurnhuqvDo1jhu4kqMFjDrcSpOuG6q1jhuq3hu5VY4bqrxIMmWOG6q2/hu4MwWOG7icOsYuG6q8OjWOG6rcOi4bqrxINYw7Thu40wWMOj4bqv4bq74bqrw6NYMD7hu5lY4buJw6zhur3huqvDo8OaWMSD4buBWOG7icOsZljhuqfhuq/huqvEg1hpxIPhurFYacSDZOG6q8OjWDDEg+G6u+G6q8OjWMSDP+G6q1gyOuG6qVggOmJY4buLOuG6q1jhu5PEqXvhu4lYw7RsWDLhurnhuqvDo1jhu5PEqT7huqtY4buyWVkkWOKAk1jhu7JZw51Zw5pYw7R74bqrWDJhWDImYljhu4k/YljhuqvDo8SDYVjDoy7huqtYw7Thu4Phuq9Yw6Phuq864bqvWMOtxKnhu5k54buJWMO04bqvw6EwWOG6rSbhuqlYw7QmWOG7iSzhuqvDo1gwb+G7heG6q8OjWMOtxKk64bqrWOG6reG7lVjhuqvEgyZY4bqrb+G7gzBY4buJw6xi4bqrw6NY4bqtw6LhuqvEg1jDtOG7jTBY4buTxKl74buJWOG6p8SDXcSpWOG6rSViWDLDquG6q8Oj4oCm4buoaeG7qnc/4bqvWDHhuq/DoeG6q1h3YibhuqtYMj/huq9YIOG6r8OgxKlYxIJ34bqqdljhu4nhurXhuqvEg1jDtCZYd2Im4bqrWDI/4bqvWCDhuq/DoMSpWMSCd+G6qnZYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMSDJeG6q8SDWOG7iMSDxKnhu5tYMjtYw6Phuq864bqvWDIqaVjhuqnDquG7iVjhu4vhurtY4bqrw6rhuq9YMcSp4bqrw6NY4buJxIPEqcOqMFjhu4nEg13huqlYw63EqeG7mWHhuqtYw7QmWDDEg2JYIOG6rznhu4lY4buJ4bq/WDI/4bqvWCDhuq/DoMSpWOG7izdY4buJW2lYxINmacOZWGnEgz7huqtY4bqtYj/huq9YMsOgWDDEg8Sp4buZw6DhuqtYMjnhuqtYMCowWDDhu4dYw63EqSXhuqtY4bqt4bqvOOG6q1jDrcSpJeG6q1jhu4nEgzNiWOG7icSDXeG6qVjDrcSp4buZYeG6q8OaWDLhur3huqvDo1jhu4nEg+G7heG6r1jhuqfEgynhuqvDo1gy4bqz4bqrxINY4buJxIPhu4Xhuq9Yw6Phuq8l4bqrWOG7ieG7g+G6r8OZWHdiJuG6q1gyP+G6r1gg4bqvw6DEqVjEgnfhuqp2WOG7ieG6teG6q8SDWMO0JljEgnfhuqp2WMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4s3WOG7iSzhuqvDo1gwb+G7heG6q8OjWMOj4bqvKuG6qVjhu4sq4buJWOG6q8SDw7XhuqvDo1jDtOG6r8OhMFgwbFjhu4nEg8Ogw5lYMuG6r2HEqVgwxIPhurXhuqvEg1jhuqvEg8O14bqrw6NYw7Thuq/DoTBYMMSDbyVY4bqtJuG6qVgyb2YwWDLDoFjDo2NpWGnEg33huqtY4buJxINqMFgyXeG7mVjhu4vhu41YacSDKuG7iVjhu4nDrOG6r8Og4bqrWOG6puG7iC3hu5LEguG7pFh34bqv4bqrxINYw5Ru


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long