Cập nhật: 02/02/2022 19:10 GMT+7

Kỳ II: Khơi dậy khát vọng dân tộc

Tổng Bí thư chỉ rõ những nhiệm vụ cần thực hiện để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc là khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của tất cả người dân Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc. Kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền...

Với bản sắc văn hoá truyền thống đậm đà, Phú Thọ tập trung thực hiện chương trình bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa truyền thống; giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”; xây dựng đề án phục dựng các lễ hội truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thuỷ - TUV, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: Phú Thọ tiếp tục tập trung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch phát triển văn hoá, thông tin, thể thao gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nông thôn mới, đô thị văn minh.Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Phú Thọ xác định mục tiêu nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững đất nước; triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, văn nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, đặc biệt là văn hóa trong Đảng trở thành tấm gương đạo đức cho xã hội, văn hóa doanh nghiệp trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển thị trường văn hóa, công nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của người tiêu dùng; xây dựng nền văn học, nghệ thuật đất Tổ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Phú Thọ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân; tập trung nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng con người; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Phú Thọ thành điểm đến hấp dẫn về giao lưu văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú thêm nền văn hoá truyền thống giàu bản sắc dân tộc của địa phương.

Huy Lê


Huy Lê

Các tin đã đưa

Kỳ II: Khởi sắc vùng kinh tế mới

Kỳ II: Khởi sắc vùng kinh tế mới
2022-08-08 14:54:00

baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ đã qua, chủ trương đi xây dựng Khu kinh tế thanh niên đã khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Các thế hệ cán bộ,...

Những người khai phá vùng đất mới

Những người khai phá vùng đất mới
2022-08-08 07:47:00

baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ trước, với lòng yêu nước sục sôi và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, 600 đoàn...

COVID-19 là thử thách

COVID-19 là thử thách
2022-02-02 06:50:00

baophutho.vn Ngay trong năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phú Thọ đã gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi trí lực, sự đồng lòng và quyết tâm của cả Đảng...

Độc đáo “chè đu đưa”

Độc đáo “chè đu đưa”
2022-02-01 16:34:00

baophutho.vn Cuối Đông, áp Tết, trong cái rét ngọt của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, dọc theo những rặng hoa Trạng Nguyên đỏ như thắp lửa men lối vào, chúng tôi...

"Hội nghị Diên Hồng về văn hoá"
2022-02-01 14:38:00

baophutho.vn Ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Hai năm sau,...

Kỳ II: Giải bài toán cung - cầu về lao động

Kỳ II: Giải bài toán cung - cầu về lao động
2022-01-12 14:21:00

baophutho.vn Nhiều lao động sau khi trở về từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước muốn có việc làm ổn định và gắn bó lâu dài tại quê hương. Thực tế, trên...

Kỳ I: Từ muôn nẻo mưu sinh

Kỳ I: Từ muôn nẻo mưu sinh
2022-01-11 20:30:00

baophutho.vn Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hàng nghìn lao động của tỉnh đang làm việc ở các tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh,...

"Đỏ lửa" giữ nghề rèn
2021-12-31 18:01:00

baophutho.vn Nay đã 57 tuổi, hơn 30 năm tuổi nghề, ông Lê Văn Thắng rời xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khi tuổi mới ngoài 20, đem theo vốn...

Kỳ III: Khẳng định vị thế trung tâm

Kỳ III: Khẳng định vị thế trung tâm
2021-12-31 15:46:00

baophutho.vn 25 năm từ thời điểm chuyển tiếp “thế kỷ”, các mặt văn hoá, giáo dục đào tạo, y tế của tỉnh đều có những bước phát triển vượt bậc. Những biến...

Kỳ I: Sự chuyển tiếp thế kỷ

Kỳ I: Sự chuyển tiếp thế kỷ
2021-12-31 14:00:00

Khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã ban hành nghị quyết tách tỉnh Vĩnh Phú thành Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Ngày đầu...

Chuyện học ở Đồng Măng

Chuyện học ở Đồng Măng
2021-12-18 09:52:00

baophutho.vn Vượt qua con đường đèo vắt vẻo ngang lưng núi, dốc nối tiếp dốc, chúng tôi đến Đồng Măng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập vào một buổi sáng giữa...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long