Cập nhật:  GMT+7
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu67hu4/hu7XDo+G7osO14buj4buPMcOj4buM4bq74buvw6Phu53hurt5w6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhu5Phu6/Do8ah4bqmw6Phu6PDtW7hu53Do+G6scSDw6Phu6Nl4budw6Phu6Lhu41i4bqyw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Doz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu504L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6N4d2h94bqjLy9oNGfhuqnhu5/hu6/hu4/DvXnhu4/hu5804bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6r+G6seG6tS/hurPhuq1p4bqv4bqv4bql4bq1w6LhurHhuqV54bqv4bql4bql4bqnxIPEg+G7m+G6rzThu5fhu6/hu43huqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7ouG7jWLhurLDo+G6seG6ry/DojPDo+G7jsO94bqybuG7o8Oj4buu4buP4bu1w6Phu6LDteG7o+G7j8OjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOj4buN4bq74buvw6Phu53hurt5w6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhu5Phu6/Do8ah4bqmw6Phu6PDtW7hu53Do+G6scSDw6Phu6Nl4budw6Phu6Lhu41i4bqyw6Phu43DteG6qcOjw63hu5Hhu6Phu4/Doz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu53DozbhurHhuqcvw6Iv4bqxxIPEg+G6ry3hurHhuqcvw6Iv4bqxxIPhurHhuq83NMOjWcaww7XDo2nhuqLDo2jhu6HDo1nhu4/DtWzDvcOjecOBxrDhu6Phu43Do+G7ruG7j2Phu53Do+G7jsO64buj4buNw6NI4buPw4HFqeG7o+G7jS3Do1nDgcOj4bubbuG7o+G7j8OjVsO94bq/4bujw6PGoeG7j8O9w6PhurE0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7ruG7j+G6q3nDo+G7j8O94bqyw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j3Xhu6Phu43Do+G7ouG7jWLhurLDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8OjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7nTPDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu6Nl4budw6N2w73huqkzw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7ruG7j+G7tcOj4buiw7Xhu6Phu4/Do8OtxJHDo3nDtGjhu4/Do2jhuqJow6PDreG7heG6ssOj4budY+G7o+G7j8OjaHThu6Phu43Do3nhuqtow6N5w73hurJr4bujw6N5d8O94bqybeG7ozPDo+G7jcO14bqr4bufw6Np4bu3aMOjeXfDveG6sm3hu6PDo3nhu4914buj4buNM8Oj4buj4bq/4buj4buNw6No4bqp4bufw6Phu6Phu4/hu4Phu6PDo3nhu4/DgGjDo2jhu7nhuqnDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo2nhur/hu6PDo+G6rm3Do2jhuqtow6Phu43DteG6q8OjeXfhu5PDo3l1ecOjw63hu4nhu6/Do2jhu7nhuqnDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8OjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7nTTDo1nhu59i4bujw6Phu4/DveG6sm7hu6PDo+G7j8O1buG7o8OjaOG7ocOj4bqt4bqxXcOj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPM8OjxqHhu4/DvcOjaeG6v+G7o8OjaMOBw6PDrWN5w6PGoeG7j8O9w6Np4bq/4bujw6Now4HDo+G6rmXhu6PDo+G7j+G7n+G6qzLDo3l3a+G7o8Oj4bq3NMSDxIPEg8OjaHThu6Phu43Do2nhur/hu6PDo+G7j3Fow6N54buD4buvM8Oj4buN4buH4bujw6PhurHDojTEg8SDxIPDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8Oj4buPcWjDo3nhu4Phu68zw6Phuq/Eg+G6s8OjaXDhu6Phu43Do+G7j3HDo+G7j3Fow6N54buD4buvNDQ0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjeHdofeG6oy8vaDRn4bqp4buf4buv4buPw7154buP4bufNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhuq/hurHhurUv4bqz4bqtaeG6r+G6r+G6peG6tcOi4bqx4bqleeG6r+G6peG6peG6p8SDxIPhu5vhurE04buX4buv4buN4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu6Lhu4/hur/hu6PDo2nhu5Phu6/Do+G7o2LhurIzw6NZ4buPw7Vsw73Do3nDgcaw4buj4buNw6Phu67hu49j4budw6Phu47DuuG7o+G7jcOjSOG7j8OBxanhu6Phu40tw6NZw4HDo+G7m27hu6Phu4/Do1bDveG6v+G7o8OjxqHhu4/DvcOj4bqxw6PDrcSRw6N54bq74buj4buNw6N2w71iw6No4buP4bufw6PhurHEg8Oj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6Phu49j4buj4buPw6Phu6/hu4/hu7Now6N5w7Vrw73Do2fDtW/DvcOj4bquYsOjeeG6u+G7o+G7jcOj4bq2w6zDo8OtY+G7r8OjaOG7j+G7n8Oj4bqxxIPDo+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu4/Do2jhu6HDo+G7j+G7n2Lhu6PDo2hk4buj4buPw6PGoeG7j+G7ocOjxqHhu49l4bujMsOj4bubxJHhu6Phu4/Do8OtY+G7n8Oj4buPw73hurJu4bujw6Phu67hu4/hu7XDo+G7osO14buj4buPw6N54bq74buj4buNw6N2w71iw6No4buP4bufw6Phuq/Eg8Oj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6Phu49j4buj4buPw6Phu6/hu4/hu7Now6N5w7Vrw73Do2fDtW/DvTPDo+G6scSDw6Phu4/DucO1w6Phuq7DtWvhu6PDo+G7r+G7j+G7t8Oj4bujxILDo+G6rmLDo+G6r8SDw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6No4buhw6Phu4/hu59i4bujw6NoZOG7o+G7j8OjxqHhu4/hu6HDo8ah4buPZeG7ozQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6oznhu47huqnMgMOj4buO4buf4bqpzIDhu6Phu404L+G7rzk=

Hà Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chuyện ghi ở “điểm nóng”

Chuyện ghi ở “điểm nóng”
2021-06-21 06:36:16

baophutho.vn Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, bên cạnh những y, bác sĩ, LLVT trên tuyến đầu chống dịch, thì chúng tôi - những “chiến sĩ thông tin”...

Cạnh tranh thông tin - Nhanh nhưng phải đúng

Cạnh tranh thông tin - Nhanh nhưng phải đúng
2021-06-21 06:34:07

baophutho.vn Thông tin là sự phản ánh sự vật, sự việc, hiện tượng của thế giới khách quan, các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Điều cơ bản là...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long