Cập nhật:  GMT+7
%E1%BB%9C0US%3F9%E1%BB%B0%C3%A9%C3%A9%C3%93Rd%E1%BA%B81%E1%BA%B99%2CR%E1%BB%A2D0%E1%BA%BDS%E1%BA%B80%C3%A3S%C3%A1%E1%BB%B2aS%E1%BA%B9e%C3%A0%C3%A1+S%E1%BA%B9%E1%BA%B7dS%3B%3D%E1%BA%BBS%C3%AD%7BS%E1%BA%B9e3%C3%A10S%3B%E1%BA%B5Sd0%E1%BB%AC%E1%BA%B9S%E1%BA%B9e1%5B%C3%A1S%3F%E1%BB%AC%3FS%E1%BA%B95%C3%A10S%C3%AD%C3%AA%C3%A1+S%E1%BA%B8e%E1%BA%BB%C3%A1+S%3A%E1%BA%BBS%C3%AD%E1%BB%AESa1%7B%C3%A1S%C3%A1%E1%BA%BD1S%E1%BB%A1%C3%9D%3FS%E1%BB%A1%E1%BA%B5%E1%BB%9C%2F0U%E1%BB%A2%E1%BB%9CdS%3F9%E1%BB%B0%C3%A9%C3%A9%C3%93Rd%E1%BB%A1%C3%A0%3A%E1%BB%89R%E1%BB%A2%E1%BB%9C1a+S%C3%A9e%3F%C3%93R%2F%2F%3F%E1%BB%94%26%E1%BB%B0%C3%A0d0%E1%BA%BB%E1%BA%B90%C3%A0%E1%BB%94%C3%AD%C3%A1%2F%3A%2C%C3%A98%E1%BA%B9%C3%A0d%2F%C3%A1%2C%C3%AC%C3%A9%2F%C3%9AT%C3%9A%E1%BB%A6%2F%E1%BB%A4%E1%BB%AA%3A%E1%BB%A4U%C3%9A%E1%BB%A6%E1%BB%AAU%C3%9A%E1%BA%B9U%C6%AFU%E1%BB%A6T%E1%BB%A69U%E1%BB%947d+RS%2F%E1%BB%A2%E1%BB%9Cd%E1%BB%A2D%E1%BA%B8r%E1%BA%B8S-S%C4%90%E1%BA%BB%E1%BB%B0S%3B%E1%BB%AC%C3%A10S+1%E1%BB%ACSp05S%C3%A9%E1%BA%B7Sd0%E1%BB%AC%E1%BA%B9S%E1%BA%B9e1%5B%C3%A1S%3F0%E1%BA%BB%C3%A1+S%3F%E1%BB%81%E1%BB%B0S%E1%BA%B95%C3%A10SD0%E1%BA%BDS%E1%BA%B80%C3%A3S%C3%A9%C3%A0S%C3%AD%E1%BA%AD1SU%C3%99S%E1%BA%B95%C3%A10S%C3%AD%C3%AA%C3%A1+S%E1%BA%B8e%E1%BA%BB%C3%A1+S%3A%E1%BA%BBS%C3%AD%E1%BB%AESa1%7B%C3%A1S%C3%A1%E1%BA%BD1S%E1%BB%A1%C3%9D%3FS%E1%BB%A1%E1%BA%B5S%C6%A0%E1%BA%B8q%C3%95A%C3%81%E1%BB%A1%E1%BB%A1%E1%BB%9A%E1%BB%98S%E1%BA%B95%C3%A10SD0%E1%BA%BDS%E1%BA%B80%C3%A3S%3BV%E1%BA%B9S%C6%AF%E1%BB%A6%E1%BB%98%C5%A8%C3%9AS%3B1%5Ba%E1%BB%98S%E1%BB%8B%3EdS%C3%AD4S%E1%BA%B9e2S%E1%BA%B90%E1%BB%85S%C3%9AS%C3%AD%C3%AA%C3%A1+S%C3%AD%7BS%E1%BA%B9e3%C3%A10S%3B%E1%BA%B5Sd0%E1%BB%AC%E1%BA%B9S%E1%BA%B9e1%5B%C3%A1%E1%BB%94%E1%BB%9C%2Fd%E1%BB%A2%E1%BB%9CdS%3F9%E1%BB%B0%C3%A9%C3%A9%C3%93Rd%E1%BB%A1%C3%A0%3A%E1%BB%89R%E1%BB%A2%E1%BA%B85%C3%A10SD0%E1%BA%BDS%E1%BA%B80%C3%A3S%3F05S%3B%E1%BB%85%C3%A1+S%C3%A9%E1%BB%B0%E1%BA%BBS%E1%BA%B95%C3%A10S%E1%BA%B80%E1%BB%AC1S%C3%81+%E1%BA%BB%E1%BB%89%3C%C3%A1S%C6%A0%3BV%E1%BA%B9S%E1%BB%A8%E1%BB%AA%E1%BB%98U%E1%BB%A8S%3B1%5Ba%E1%BB%9A%E1%BB%98S%3F%E1%BB%B0%C3%A0S0%E1%BA%A7%C3%A1S%E1%BA%B95%C3%A10S%E1%BA%B90%E1%BB%85S%26%E1%BB%B0S%E1%BB%A1%C3%9D%3FS%E1%BB%AD1%E1%BB%B0%C3%A1+ST%E1%BB%98%C3%99%C3%9AS%3B1%5BaS%C3%AD%E1%BB%AES%E1%BA%B95%C3%A10S%E1%BA%B90%E1%BB%85S%E1%BA%B9%E1%BB%83S%E1%BB%B9%E1%BB%AE%C3%A0Sp%E1%BB%B01S9%E1%BB%AES%C3%9A%E1%BB%98%C3%99%E1%BB%A8S%3B1%5Ba%E1%BB%94Sp05S%C3%A9%E1%BA%B7S%E1%BA%B9e3%C3%A10S%3B%E1%BA%B5Sd0%E1%BB%AC%E1%BA%B9S%E1%BA%B9e1%5B%C3%A1S%3F0%E1%BA%BB%C3%A1+S%3F%E1%BB%81%E1%BB%B0S%E1%BA%B9f%C3%A1+S%E1%BA%B95%C3%A10S%C3%AD%C3%AA%C3%A1+S%E1%BA%B8q%C3%95A%C3%81%E1%BB%A1%E1%BB%A1S%3B%E1%BB%83%E1%BA%AB%3FS%3B%E1%BB%AC%C3%A10S+1%E1%BB%ACS%E1%BA%B90%2C%C3%A0Sd0%E1%BB%83%E1%BA%A7%C3%A1+Sd0%E1%BB%ACdS%3F0%C3%A0S%3B1%5BaS%E1%BA%B90%2C%C3%A0S%E1%BA%B90%E1%BB%B0%C3%A1+S%3B1%5BaSUTTS+%E1%BA%B3aS%C3%99S96%C3%A10S%C3%ADg%3F%E1%BB%90S%E1%BB%B71%C3%A10S%E1%BA%B9%3E%E1%BB%98S%E1%BB%8BXS0%E1%BA%B51S%C3%AD%E1%BB%AESa%E1%BA%B11S%E1%BA%B9e%E1%BB%83%E1%BA%A9%C3%A1+%E1%BB%94%E1%BB%9C%2Fd%E1%BB%A2%E1%BB%9CdS%3F9%E1%BB%B0%C3%A9%C3%A9%C3%93Rd%E1%BB%A1%C3%A0%3A%E1%BB%89R%E1%BB%A2p%E1%BA%BFS%E1%BA%B90%5B%E1%BB%98S+%E1%BA%B3aSU%C3%9AS%3F05S%C3%A9%E1%BA%B7S%E1%BA%B90%E1%BB%AE%C3%A10Sd0%3D%C3%A1S%C3%A9%E1%BB%B0%E1%BA%BB%E1%BB%90S%C3%8D%7BS81%C3%A10S%E1%BA%B9%3ES+%E1%BA%B3aS%E1%BB%A4S%3F05S%E1%BA%B91%3C%E1%BA%BB%E1%BB%90S%E1%BA%B80%E1%BA%BBS%C3%A10%24dS%263%C3%A10S%C4%91%E1%BA%BB%40%C3%A1S%3B%3D%E1%BA%BBS%C3%A1+%E1%BB%83%E1%BA%A91S%E1%BA%B90%2C%C3%A0S+1%E1%BB%ACS01%7D%C3%A1S0%E1%BB%AE%C3%A10%E1%BB%98S%E1%BA%B9lS%E1%BA%B9e%C3%A3%C3%A1+S+1%E1%BB%ACS%E1%BA%B9e4S%E1%BA%B9Y%C3%A1+S%E1%BA%B90%3CaS%C3%A1+%E1%BB%AE%C3%A10S%C3%A1%E1%BA%B1%C3%A1+S%C3%A1+01%7DdS%E1%BA%B90%2C%C3%A0S+1%E1%BB%ACS01%7D%C3%A1S0%E1%BB%AE%C3%A10%E1%BB%92S%E1%BA%B9lS9%7DS%3B%E1%BA%B1S%E1%BA%B904S0%C3%A0%E1%BB%ACS%C3%AD%E1%BB%AES%E1%BA%B9lS9%7DS%E1%BB%8BXS%3BV%E1%BA%B9S%3F0%E1%BA%BB%25%C3%A1S%C3%A1%E1%BA%B1%C3%A1+S%E1%BA%B90%E1%BA%B1%C3%A1Sa%E1%BA%AD1%E1%BB%92S%C3%AD%7BS%E1%BB%8BXS0%E1%BA%B51S+%E1%BA%B3aS%E1%BB%A6S%3F05S%E1%BA%B91%3C%E1%BA%BB%E1%BB%90S%E1%BA%B8lS%E1%BA%B9e%C3%A3%C3%A1+S9%E1%BB%B0%C3%A0S%3B%E1%BA%B5%C3%A1+S%C3%A1%E1%BA%B1%C3%A1+S%C3%A1+01%7Dd%E1%BB%98S%E1%BA%B9%E1%BA%BB%C3%A21S%E1%BA%B90%C3%A3S%E1%BA%B9e%E1%BA%BB%C3%A1+S%263%C3%A10%E1%BB%98S%E1%BA%B9lS9%7DS9%E1%BB%B0%C3%A0S%3B%E1%BA%B5%C3%A1+S%C3%AD1%7D%3FS9%E1%BB%AEaS%3BXS%C4%91%E1%BA%BB%E1%BB%B0S%3B%E1%BB%AE%C3%A0S%E1%BA%B9V%C3%A0%E1%BB%98S%E1%BA%B9lS9%7DS0%E1%BA%B5S%C3%A1+0%C3%A8%C3%A0S%C3%AD%E1%BB%AES%C3%A9%E1%BA%B7S%26%E1%BB%AC%3FS%C3%A9mS%E1%BA%B9e%3C%C3%A1SUS%C3%ADV%C3%A1S%3A%40%C3%A1%E1%BB%92S%C3%AD%7BSa%E1%BA%B11S%E1%BA%B9e%E1%BB%83%E1%BA%A9%C3%A1+S+%E1%BA%B3aS%C3%99S%3F05S%E1%BA%B91%3C%E1%BA%BB%E1%BB%90Sq1%7D%C3%A1S%E1%BA%B92%3F0S%3B%23%E1%BA%B9S%3F%E1%BA%A1Sef%C3%A1+S%C3%A9%C3%A0S%C3%AD%E1%BA%AD1S%3A1%7D%C3%A1S%E1%BA%B92%3F0S%3B%23%E1%BA%B9S%C4%91%E1%BA%BB%E1%BB%89S0%C3%A0V%3F0S%C3%A1%E1%BA%B1%C3%A1+S%C3%A1+01%7Dd%E1%BB%98S%E1%BA%B9lS9%7DS%3A%40%C3%A1S%C3%A9%E1%BA%B7S%E1%BA%B90%E1%BB%AE%C3%A10S%E1%BA%B904S%3B%E1%BB%83%E1%BA%AB%3FS%C3%A9hS%3A%E1%BA%BF%C3%A1+S%C3%A1%E1%BB%83%E1%BA%AD%3FS%C3%A9V%3F0S%C3%AD%E1%BB%AES%E1%BA%B9lS9%7DS%3A%40%C3%A1S%C3%A9%E1%BA%B7S%C3%A1%E1%BA%B1%C3%A1+S%E1%BA%B90%E1%BA%B1%C3%A1S%3B%E1%BB%83%E1%BA%AB%3FS%C3%A9hS%3A%E1%BA%BF%C3%A1+S%C3%A1%E1%BB%83%E1%BA%AD%3FS0%E1%BA%ABdS%C3%AD%7DS%C3%A91%C3%A10%E1%BB%94%E1%BB%9C%2Fd%E1%BB%A2%E1%BB%9CdS%3F9%E1%BB%B0%C3%A9%C3%A9%C3%93Rd%E1%BB%A1%C3%A0%3A%E1%BB%89R%E1%BB%A2%C3%8D1%7D%3FS%C3%A1%E1%BB%B2aS%E1%BA%B9e%C3%A0%C3%A1+S%E1%BA%B9%C3%A0dS%3B%3D%E1%BA%BBS%C3%AD%7BS%E1%BA%B9e3%C3%A10S%3B%E1%BA%B5Sd0%E1%BB%AC%E1%BA%B9S%E1%BA%B9e1%5B%C3%A1S%3F%E1%BB%AC%3FS%E1%BA%B95%C3%A10S%C3%AD%C3%AA%C3%A1+S%E1%BA%B8q%C3%95A%C3%81%E1%BB%A1%E1%BB%A1S+1%E1%BA%BDdS%E1%BA%B95%C3%A10S%E1%BA%B9Y%C3%A1+S%3F%E1%BB%83%E1%BA%A9%C3%A1+S%E1%BA%B90%E1%BA%BBS0%E1%BA%BD%E1%BA%B9S%3F%E1%BB%AC%3FS%C3%A1+%E1%BA%BB%E1%BA%B3%C3%A1S%C3%AD%E1%BA%B7%C3%A1S%3B%3D%E1%BA%BBS%E1%BA%B9%E1%BB%83%E1%BB%98S%E1%BA%B91%3EdS%E1%BA%B9%E1%BA%BF%3FSd0%E1%BB%AC%E1%BA%B9S%E1%BA%B9e1%5B%C3%A1S81%C3%A10S%E1%BA%B9%3ES-S%E1%BB%8BXS0%E1%BA%B51%E1%BB%98S%C3%A1%40%C3%A1+S%3F%E1%BB%B0%C3%A0S%3B%E1%BA%A91S%C3%A9%E1%BA%B7%C3%A1+S%C3%A10%40%C3%A1S%3A%40%C3%A1%E1%BB%94%E1%BB%9C%2Fd%E1%BB%A2%E1%BB%9CdS%3F9%E1%BB%B0%C3%A9%C3%A9%C3%93Rdn%E1%BA%BB%E1%BA%B90%C3%A0eR%E1%BB%A2%C3%8DY%C3%A1S%E1%BB%B9%E1%BB%B0%C3%A1+%E1%BB%9C%2Fd%E1%BB%A2

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ cảnh báo mưa dông, lốc, sét

Phú Thọ cảnh báo mưa dông, lốc, sét
2024-05-19 17:57:00

baophutho.vn Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực...

Nghề “bội thu” nhờ nắng nóng

Nghề “bội thu” nhờ nắng nóng
2020-06-25 08:25:09

PTĐT - Nghề quay nước mía với thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng có lẽ sẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó lại là sự thật với sạp bán nước mía lít - một nghề...

Khánh thành nhà nhân đạo tại Phù Ninh

Khánh thành nhà nhân đạo tại Phù Ninh
2020-06-24 10:43:26

PTĐT - Ngày 23/6, Hội Chữ Thập đỏ huyện Phù Ninh đã khánh thành nhà nhân đạo và bàn giao cho gia đình chị Trần Thị Tiếp ở khu 7, xã Trạm Thản.

Trên 7.100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Trên 7.100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông
2020-06-24 09:16:48

PTĐT - Sau 1 tháng ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 15/5 đến 14/6, lực lượng CSGT Cong an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 7.115 trường hợp vi...

Ấm tình đồng đội

Ấm tình đồng đội
2020-06-22 07:12:31

PTĐT - Thời gian qua, phát huy tình đồng chí, đồng đội, Hội CCB huyện Tam Nông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, quan tâm làm tốt công tác nghĩa tình,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long