Cập nhật:  GMT+7
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQw4I8w6nEgzMp4bua4bqpPiwz4bua4buBw50z4bua4bqpxag+4buaPOG7pDM84buaMDzDmeG7uDzhu5rhu7g8XeG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uDzhurPhu5pR4bucSuG7muG6rcOh4buaKTw6w5QvPOG7ouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4bulPcOaQMag4buQw4LhuqjGoeG6qOG7mi3hu5p4KeG7pOG7heG7mlQvUcOT4bua4bqs4bqz4buaw7k+w5o04bua4bqpPGEzKS3hu5rhu4DDnTPhu5rhuqnFqD7hu5rhu47DueG6qOG7gOG6qMOV4bua4bu2w5oz4buaPOG7pDM84bua4buB4buoM+G7muG7tsWoM+G7muG6rcOh4buaVFLhu5zhu5rhu4U/4bqr4bua4bu4WeG6q+G7muG7uMOZ4bu44buaw6I8w6nEgzMp4bua4bqpPiwz4bua4buBw50z4bua4bqpxag+4buaPOG7pDM84buaMDzDmeG7uDzhu5rhu7g8XeG7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uDzhurPhu5rhuqnDoT7hu5ojw5rhu5pR4bucSuG7muG6rcOh4buaKTw64bua4buB4buk4buaMDxhMynhu5rhuqXhuqvDmeG7muG7nuG7nOG7mjMpw6nhurE+4bua4bqp4bqnNDMp4bua4bu4YzMp4bua4bqpPOG6sT7hu5ojPi4yT+G7muG6qTzhur3hu7jhu5o8Piwz4buaMyk8Pj8y4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqXhuqvhu4Xhu5ojWzM84bua4bu4xJHDmuG7muG7meG6oeG7muG7hOG7muG6qTrhu5rhu4E74buaw6I8NjMpw5Phu5rhu7g8w6EzKeG7mkBb4bu4POG7muG7geG7pOG7mjzhu6Yz4bua4bu4PDrhu5rhuqlk4bua4bqpw53DouG7miNhMynhu5ozKcOp4bqxPsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5XDmeG7uOG7muG7tjoz4bua4buDPeG7mjA8w5nhu7g8w5Phu5ojxIMz4bua4buBW+G7muG7gcOdM+G7muG6qcWoPuG7muG7hT/huqvhu5rhu7hZ4bqr4buaPOG7pDM84buaMDzDmeG7uDzhu5owPMOaPuG7muG7tsOZNOG7muG7heG7muG6qTrhu5rhuqk8PTThu5rhuqXhuqvhu4Xhu5ojWzM8w5Phu5owP+G7mjA8w5o+4buaQMOaMzzhu5rhuq3DmeG7uDzhu5o84bukMzzhu5owPMOZ4bu4POG7miMu4buaM+G7qjLhu5ojw6nhurfhu7jhu5rhuqk8YTMp4bua4bqpPjPhu5o84bukMzzhu5owPMOZ4bu4POG7mjM84buwMuG7mjzDo+G7muG6qeG6p+G6t+G7muG7uMSD4bua4bql4bqrw5oz4bua4bu4POG6ueG7uOG7mjPhu6gzKeG7muG6qeG6p+G6q+G7heG7muG7gTrhuqnhu5owPD7hu5rhu7hZM8OS4buaw4I8w6E+4buaPOG6t8Oi4bua4buB4bqvPuG7muG7uMOZ4bu44bua4bu4xIPhu5rhuqXhuqvDmjPDk+G7miPEgzPhu5rhu4Fb4buaMT4/M+G7muG6peG6q8OaM+G7mjA+LjLhu5rhuq00w5nhuqnhu5rhu7g84bus4bqp4bua4bu4PCbhu5ozKcOp4bqxPuG7mjM8w53DouG7muG7uMWoMzzhu5rhuqnhu6Y+4bua4bqpWOG6qeG7muG7uMWo4bua4bu4w5nhu7jhu5rhu7jDqsOa4buaMDzhu7LhuqvDk+G7muG7hT/huqvhu5rhu7hZ4bqr4buaPOG7pDM84buaMDzDmeG7uDzhu5rhuqk84bq94bu44buaPD4sM+G7mjA8w5o+4bua4bu2w5k04bua4buF4bua4bqpOuG7miM+LDPhu5rhuqnDquG7muG7tuG7quG6qeG7muG7tuG6q+G6oeG7uOG7muG6qeG6p8Op4bqv4bu44buaMDw+4buaMeG7pDLhu5rhuqk8xJHhu5rhuqlk4bu44bua4buD4bqrWOG6qeG7muG7uMWoMzzhu5rhuqnhurvhu5ozw6nhuq/hu7jhu5rhuq3hurPhu5rhuqnhu6Y+4bua4buB4buk4buaMzzDncOi4bua4bu4xagzPOG7muG7geG7pDThu5rhu4A+LOG6qeG7mnjDmjLDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bulNOG7puG6qeG7miPhuqEzKeG7muG7gcOdM+G7muG7uDzhuqvhu4UuM+G7muG7uMOZ4bu44bua4bqp4bqr4buFOjPhu5rhu4HDnTPhu5rhuqnFqD7hu5o84bukMzzhu5owPMOZ4bu4POG7muG7uMOh4buaI1szPMOT4buaMT4/M+G7muG6qV0zPMOT4bua4buDPeG7mjzhurfDouG7miPDoDMpw5Phu5rhu4M94buaQOG6q+G7mjFb4bu4PMOT4bua4buDPeG7muG6qcOa4buDPuG7muG7uDXhu5o84bukMzzhu5rhuqnhuqd9Mzzhu5rhuqXhuqvDmuG7muG6qV0zPOG7muG7uDXhu5pAW+G7uDzhu5rhuqk8feG7mjA8YTMp4buaI8Op4bq34bu44buaQOG6uzMpw5Phu5ojw6Phu5rhuqnhu6Y+4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqldMzzhu5rhu7g14buaQFvhu7g84bua4buVeeG7gOG7p+G7l+G7mi3hu5rhu6JV4buaIy7hu5ojNTPDk+G7muG6qeG6p8Wo4buaMDzDmeG7uDzDkuG7muG6qOG7pjLhu5pA4bq7Mynhu5o8NOG7puG6qeG7miPhuqEzKeG7muG7gcOdM+G7muG6qcWoPuG7mjzhu6QzPOG7mjA8w5nhu7g84bua4bu24buwMynhu5rhu4M94buaYeG7muG6qWHhu5rhuqk8PTThu5rhuqnhuqvhu4U6M+G7muG7uMOh4buaI1szPMOT4buaPOG6t8Oi4buaI8OgMynDk+G7mkDhuqvhu5oxW+G7uDzDk+G7muG6qcOa4buDPuG7muG6qeG6u+G7msOCPGLhu5rhuqg8N+G7miM+4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqldMzzhu5rhu7g14buaQFvhu7g84bua4buVeeG7gOG7p+G7l+G7mi3hu5rhu6JV4bua4buB4buk4buaMynDqeG6t+G7uOG7mjHhu6Y+w5Lhu5rhu5XDmeG7uOG7msOiPMOpxIMzKeG7muG6qT4sM+G7miPGr+G7muG7geG7pOG7miPDmjMp4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5rhu4HDnTPhu5rhu7g84bqr4buFLjPhu5o84bukMzzhu5owPMOZ4bu4POG7miM+LyM6M+G7miNbw5rhu5rhu7bhu6Qz4bua4bqpXTM84bua4bu4NeG7mkBb4bu4POG7mjA84buyM+G7muG6qeG6p8OpxIMzKeG7mik+xag+4bua4bqpOMOa4buaPOG7pDM84buaMDzDmeG7uDzDk+G7muG6qTzhur3hu7jhu5o8Piwz4bua4buBLOG7muG6rTM84buaMDzDquG7mjA84bqr4buyM+G7msOiPMOpxIMzKeG7muG6qT4sM+G7muG6qTw9NOG7muG6peG6q+G7heG7miNbMzzDk+G7muG6qTw9NOG7mkA5PuG7muG6reG6ueG7uOG7mjA8OD3hu5oxw5k+4bua4buDPeG7muG7geG7pOG7mjM8VzPhu5rhu4E+PzPhu5rDojxk4bu44bua4buBZOG7muG6qeG6pz8z4bua4buDPcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqg84bqxPuG7mik+w5oz4buaw5nDouG7mkBkMynhu5rhuqnhurvhu5ozKeG7pOG7heG7mlQvUS/hu57hu5zhu57hu6Lhu5ojOjPhu5owPD7hu5rhu7g14bua4bqpPGEzKeG7muG7tsOZNOG7mjLhuq8+w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOiw6zhuqvhuqk8NOG6p8ag4buQ4buAw5rMhjPhu5p2w5ozKcOUL8Oi4buQ

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19
2021-05-07 21:43:16

PTĐT - Toàn bộ cán bộ Khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã được huy động để xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2000 nhân viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long