Cập nhật:  GMT+7
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4bq1c+G7lUtP4butw4nhu5XigJww4bq0deG7ouG7leG7s8OC4buO4buVw4nDgndO4buV4bucc8OJw4LigJ3hu40vw4LGoeG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSiHhu7lz4bu14buZ4buPMOG6tHXhu6Lhu5XGoXEvcm3hu5VOw7rhuqThu5Xhu5zhu6Xhu5XhuqXhuqThuqLDieG7lSLDlEnDieG6tG3hu5XDgk/hu6Lhuq7DieG7leG7snhF4buVXcOC4bqibeG7leG6peG6qsOJw4Lhu5Xhu7fhurh1w4nhu5VOR+G7leG7s8OC4buQ4buz4buVTHPhu5VLT+G7rcOJ4buVMOG6tHXhu6Lhu5Xhu7PDguG7juG7lcOJw4J3TuG7leG7nHPDicOC4buV4bu34bqk4bqwReG7leG7s+G7r0rhu5VO4bqqw4nDguG7lcSQdsOJ4buVTsOC4buQ4buVKOG6veG7lS3hu5XDgsOU4buIw4nhurThu5Xhu5DDieG6tOG7leG7s8OC4bqkw4PDieG7leG7teG6qOG7s8OC4buVxJB1ReG7leG7s8OC4bq44buV4bqlw4LDg+G7leG6tOG6pMON4bqk4buVTcO64buzw4Lhu5XDgknDiW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lcah4buX4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Vw4bud4buXSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Nuw71z4bq4SsOCT07DguG6uG7GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7nXAvxqHGocah4bu14buXxqFy4bufxqHhu51yTuG7oeG7o3Lhu6PEkMahLcahxqHGocahbkNK4bq04buZ4buVc8SQTsOt4buZ4bq1c+G7lUtP4butw4nhu5XigJww4bq0deG7ouG7leG7s8OC4buO4buVw4nDgndO4buV4bucc8OJw4LigJ3hu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mcah4buX4buX4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7mXDhu53hu5fhu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7suG7hsOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buV4oCc4bu24buE4bqk4buV4buz4but4bui4buVTsOCc8OJw4Lhu5XDieG6pOG6osOJ4oCd4buV4buz4buOc+G7lSFP4bui4bquw4nhu5Xhu7fhurh1w4nhu5Xhu7J4ReG7lV3DguG6ouG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu48hw5Thu4jDieG6tOG7leG7kMOJ4bq04buVMOG6tHXhu6Lhu5Xhu7PDguG7juG7lcOJw4J3TuG7leG7nHPDicOC4buV4bub4buX4bub4bubbeG7leG7t+G6uHXDieG7lcag4bqk4bqiw4nhu5VOw4Jzw4nDguG7lcOJ4bqk4bqiw4nhu5XDgk/hu6Lhuq7DieG7leG7snhF4buVXcOC4bqi4buV4bu34bul4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7lcag4bqu4buVTeG6pMOJw4Lhu5VF4buG4bqk4buVTkzDlMOMw4nhurRt4buVTsOCT+G7leG6tOG6uEXhu5VMdOG7s+G7lU7DgsO54bqkbeG7lcag4bqu4buVTeG6pMOJw4Lhu5Xhu7fDlMOMw4nhurThu5XEkHXDieG6tG3hu5XDieG6tOG7gOG7leG7nOG6ukVt4buVTkzhu4TDieG6tOG7lUXDjeG6pOG7leG7neG7l+G7l+G7leG7s+G7reG7ouG7lU1z4bq44buV4bu34bu5w4nhu5VOw7rhuqThu5VEw4JP4buGw4nhu5XGoOG6pOG6osOJ4buVMMOCdeG7lcag4bunw4nhu5XDguG6unNt4buVRMOCT+G7leG7teG7rcOJ4buV4buzw5Rs4buVTuG7qcOJ4bq04buVS0914buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7N04buz4buV4bu5ReG7lcOCw4rhu7Phu5VN4bqkw4nDguG7leG7s+G6uuG7lcOC4bq4dcOJ4buV4buzw7nDicOC4buVRMOC4bq64buVRMOC4bunw4ls4buVTkxz4bq44buVTuG7qcOJ4bq04buV4bubbuG7l+G7l+G7l+G7leG7s+G7reG7ouG7lUThu7nhurjhu5XhurThuqThu4LDieG6tG3hu5VEw4J0w4nDguG7lU7DgnXDicOC4buVxqB14buVw711w4nhu5XhurThuqRz4bq44buV4buz4buGw4nhurThu5VOTOG6rMOJw4Lhu5XigJzhu7bhu4ThuqThu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOw4Jzw4nDguG7lcOJ4bqk4bqiw4nigJ1ubm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buyw5XDieG6tOG7lU5M4bq4w4nhurThu5XDieG6tHXhu6Lhu5XGoXEvcm3hu5XGoeG7l+G7l+G7i+G7leG7s3Thu7Phu5Xhu7NJ4buVTeG7iOG7leG7t+G6uHXDieG7lU5M4bq4w4nhurThu5VO4bq4dcOJ4buVTuG6qsOJw4Lhu5Xhu7fhu6Xhu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lcSQ4bq4w7pO4buVTHPhu5VLT+G7rcOJ4buVMOG6tHXhu6Lhu5XigJzhu7LDguG7juG7lcOJw4J3TuG7leG7nHPDicOC4oCdbOG7lUtPc+G7leG7t+G6uuG7lU7Dgk/hu5XhurThurhF4buVw4JJw4nhu5XGoeG7l+G7lU7hu6/DieG7lUx04buz4buVTsOCw7nhuqRt4buVxqDhuq7hu5VN4bqkw4nDguG7lcSQdUXhu5VNw7rhu7PDguG7lcOCScOJ4buVxqHhu5tEReG7lUThuqLDicOC4buVRcOUScOJ4bq0beG7lcO94bq64buz4buV4buc4bq6c+G7lcah4buX4buf4buVw73huqThurDDieG7lUtPw7nDieG6tOG7leG7s3Thurjhu5VOTHThuqThu5VKw4JBSm3hu5VOTOG7hMOJ4bq04buVRcON4bqk4buVcm7hu5fhu5fhu5fhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5Xhu5xzw4nDguKApuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVxqHhu5fhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7nXJK4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s27DvXPhurhKw4JPTsOC4bq4bsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4budcC/GocahxqHhu7Xhu5fGoXLhu5/GoeG7n+G7n05wcnLhu6PEkOG7ny3hu5vhu5vhu5vhu5vhu5vhu5tuQ0rhurThu5nhu5VzxJBOw63hu5nhurVz4buVS0/hu63DieG7leKAnDDhurR14bui4buV4buzw4Lhu47hu5XDicOCd07hu5Xhu5xzw4nDguKAneG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZxqHhu5fhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4budcuG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4bq1c+G7lUtP4butw4nhu5Uw4bq0deG7ouG7leG7ssOC4buO4buVw4nDgndO4buV4bucc8OJw4Lhu5Xhu7Phu45z4buV4bu24bq94bqlMOG7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bu34bq4dcOJ4buV4bqlw4Lhuqjhu5Xhu5zhu6Xhu5XhurfDgsOT4buV4bqlw4LDiuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu48w4bq0deG7ouG7leG7ssOC4buO4buVw4nDgndO4buV4bucc8OJw4Lhu5XEkHXhu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7leG7nuG7lcOJ4bq0w4JCc23hu5VOw4LhurDhu5XDguG6pOG6rsOJ4buVTuG6pMOJw4Lhu5VOw4J2w4nhu5Xhu5xPw4nhurThu5VE4bqm4buzw4Jt4buVTuG6rMOJw4Lhu5XDieG6tE/hu6Lhuq7DieG7leG7s+G7jnPhu5VOT0fhuqThu5VOTMOAbOG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVw4nDgnfDieG7lU7DguG7kOG7s+G7leG7s8OC4bq44buV4bu34bq4dcOJ4buVxqDhuqThuqLDieG7lU7DgnPDicOC4buVw4nhuqThuqLDiW3hu5VOw4LhuqTDg0/hu5XDicOC4bqk4buVTuG6puG7s8OC4buV4buz4buY4buzbeG7lU7hu5jhu5XhurThuqR04buz4buVTsOCc0Xhu5XhurThuqRz4buV4buzdOG7s+G7lcOC4bq4w7pO4buV4bu3RsOJ4bq04buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buVxqB14buV4bq04bqk4buW4buV4bq04bqsw4nhu5VF4buG4bqk4buVTkzDlMOMw4nhurThu5Xhu5xzw4nDguG7lS3hu5VNw7rhu7PDguG7lS3hu5Xhu7fDgUpu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUpTT07DguG6uEzhu5nhu4/hurNP4buC4buz4buVU8OJ4buNL0rhu48=

Quốc An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
2022-09-17 09:33:00

baophutho.vn Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội của công nghệ thông tin, việc tìm hiểu, học tập của trẻ em...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long