Cập nhật:  GMT+7
4buAVsOMSVFATzEx4bqoSCJ3VzJAVEjhu4Z2Oz3hu65J4buXO0nhu7hWTz1JUeG7jD1JMuG7jFdJPVZXxq8zSeG7uFYzScOjw6BR4buAL1bDjOG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIIsOyVE9SSOG7hmckSTLDk1FJUyE94buuSVE3T0k94buQPeG7rkk9JT3hu65JPeG7pj1JMjAkPeG7rkk9VlfGrzNJPeG7rsOS4bqxSSAzT+G6uEkyMOG7pj1JMjPhurHFqD1JMTs94buuSeG7lztJUVbhu47hurFJIDNPSVPDnU9JUMOSPUky4buyPVZJ4bqvM+G7mjJJVlfhu6g9SVZX4buoPUkyOX094buuSVHhu4w9ST05PlFJMuG7jFdJPVZXxq8zSeG7uFYzScOjw6BR4bq6Scahw6BRST05PlFJMTs94buuSVM5fVFJUVYkSUDDkknhuq8zLD3hu65JMlbhu5oiSeG7uMOiSUA2UUkyMCQ94buuST1WV8avM0k9w5QjSSAzT+G6ukloV8avM0k9w5LhurFJU8OVSeG7jj1WSVY5Wz3hu65JI+G7jD1WSVPFqD1JUcOTUUlWJOG7jDJJUyE94buuScOj4buiPUky4buOV+G6uElQxag9SVDDlVdJw6PDkkk94buuVsavST0zO1dJUcOTSUAuPeG7rkkyMOG7pj1JU8OdT0lQw5I9ST1WV8avM0nhuq/DlUlSJlFJMjPhurHFqD3hurrhu4AvIuG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIImZPIjJXJD1I4buG4buAVyPhu65JUUBPMTHhuqhIV2ZUPTJUMEhJMTLhurFAVOG6qEjEg1dSMlZFScOMw43DjcONIuG6r8OJSVZUV+G7rlYyRUlL4buKTiLhuq/DiUhJMTBR4bqoSC8vUeG6ulBPJCJWMzJWJOG6usOjPS9SVDHhu7gyJCIvPVTEgzEv4buK4buI4buK4buKL8OMw4zDjFLhu4rDjMONxKhK4buKw40yS0vhu4pLQEot4buIxKhN4buITExKTUwt4buKxKhK4buIw4xOxKhK4buKxKjhurrhu7Yi4buuSElPQDLhuqhIdjs94buuSeG7lztJ4bu4Vk89SVHhu4w9STLhu4xXST1WV8avM0nhu7hWM0nDo8OgUUhJxINXUjJW4bqoSMOMw43DjcONSElWVFfhu65WMuG6qEhL4buKTkhJL+G7huG7gC8i4buG4buAIklRQE8xMeG6qEgiZk8iMlckPUjhu4bhu5s5PlFJUeG7jD1JQMOSI0nhuq8z4buaMklWV+G7qD1JPVZXxq8zSVDDlVdJU8OTSTIw4bumPUkxOz3hu65JMuG7jFdJ4bu4VjNJS0nhuq/DlUnhu7FWNEnGoeG6peG6uuG7gC8i4buG4buAIklRQE8xMeG6qEgi4buFJFLhurFI4buGd+G7jFdJ4bqvw5VJ4buxVjRJxqHhuqXhurhJVjPhurHhu6g9SeG7sVY1SeG7m1c9VuG6uEk9OT5RSTE7PeG7rknhu5c7SVHhu4w9SVPDlUlAIUkwT0k9VlfGrzNJUMOVV0lTw5NJPeG7ruG7nCNJI8OSSTLDoUkyMDk+UUlTxag9ST1P4bqxSVbhu5wzST1WOUnhu7hWOz3hu65JMlbhu5rhurHhurpJ4buFw5JJ4bub4buuM+G6seG7sD1Jd1bDnUnDsipPSS1J4bu4VjNJS0nhuq/DlUnhu7FWNEnGoeG6pUkyVjs94buuSTJXPUVJdjs94buuSVPDlUlR4buMPUk9VlfGrzNJPeG7rsOS4bqxST1P4bqx4bq4SeG7uFZXxag9SVFWJElTw5NJPeG7ruG7nCNJQCFJME/hurhJMuG7nDNJUMOoSeG7uFY7PeG7rklAw5IjSTFPJEkgM09JUzl9UcOJST1WV8avM0lTJOG7jD1JUSVJMlbhu6pJQCFXSVM5fVFJMU894buuSVB7SVDhu6Y9SeG7uFdPSSMhMklRw5NRVklS4buwSVLDkj3hu67hurpJd+G7jFdJIyEySTEsSeG7uFYzScOjw6BRSeG7uFbDk1FJPVY5SVtJ4bqvw5VJw7I1PeG7rknhu5ckPeG7ruG6uElWM+G6seG7qD1JaCRPPUnDsjU94buuw4lJ4bqvw5VJZ+G6ozNJ4buXxqAz4bq4SXfhu7FJw4NX4buoMkl3MFlJUiRJPTk+UUkxOz3hu65JUeG7jD3hurhJI+G7mjJJQDMuPeG7rkk94bumPUlWJOG7jDJJUyE94buuScOj4buiPUky4buOV0lQw51JMuG7jCNJUsOhPeG7rklWJOG7mFFJUVbhu6IjSVFW4buww4lJVsOSPeG7rklWJU9J4bu4Vjs94buuScOj4buiPUlRVjPhurHhu6o9SVM5fVHhurhJUcOTUUlSw51RVknDozZJ4bu4VSRJUeG7jD3hurhJUuG7oD1JQDMuPeG7rklROD3hu65J4bu4Vjs94buuSVYk4buMMklTIT3hu65JUiRJIlY5PD3hu65JMlfhu6g9ScOj4buiPUky4buOV0ky4buMI0lSw6E94buuSUDhu5rhurFJVsOSPeG7rknDo8OSSeG7uFY7PeG7rklSV0lRVjPhurHhu6o9w4lJPeG7rlbGr0k9MztXSVHDk0lALj3hu65JMjDhu6Y9STE7PeG7rklQw51J4buOPVZJVjlbPeG7rkkw4buaMkk9VlfGrzPhurrhurrhurrhu4AvIuG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIImZPIjJXJD1I4buG4buAVyPhu65JUUBPMTHhuqhIV2ZUPTJUMEhJMTLhurFAVOG6qEjEg1dSMlZFSeG7isONxKhNIuG6r8OJSVZUV+G7rlYyRUnDjMOMSuG7iiLhuq/DiUhJMTBR4bqoSC8vUeG6ulBPJCJWMzJWJOG6usOjPS9SVDHhu7gyJCIvPVTEgzEv4buK4buI4buK4buKL8OMw4zDjFLhu4rDjMONxKhKxKhLMuG7iOG7iMONS0BLLeG7iMSoTeG7iEvDjMOMw4zhu4gtS8So4buKTkrEqE3DjMSo4buI4bq64bu2IuG7rkhJT0Ay4bqoSHY7PeG7rknhu5c7SeG7uFZPPUlR4buMPUky4buMV0k9VlfGrzNJ4bu4VjNJw6PDoFFIScSDV1IyVuG6qEjhu4rDjcSoTUhJVlRX4buuVjLhuqhIw4zDjErhu4pISS/hu4bhu4AvIuG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIImZPIjJXJD1I4buGZyRJPTk+UUlR4buMPeG6uElWJOG7jDJJUyE94buuScOj4buiPUky4buOV0kyMOG7pj1JMTs94buuSeG7lzvhurhJMlYzIVFJ4bqvw5VJZ+G6ozNJ4buXxqAzSVE4PeG7rkky4buMI0lSw6E94buuST1WV8avM0k94buuw5LhurFJPU/hurHhurrhu4AvIuG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIImZPIjJXJD1I4buG4buAVyPhu65JUUBPMTHhuqhIV2ZUPTJUMEhJMTLhurFAVOG6qEjEg1dSMlZFScOMw43DjcONIuG6r8OJSVZUV+G7rlYyRUlLS8SoIuG6r8OJSEkxMFHhuqhILy9R4bq6UE8kIlYzMlYk4bq6w6M9L1JUMeG7uDIkIi89VMSDMS/hu4rhu4jhu4rhu4ovw4zDjMOMUuG7isOMw43EqEpKxKgyTcSo4buKxKhAxKgt4buIxKhOw43DjOG7isONxKhMLUxN4buKxKjhu4hOTuG7iMON4buK4bq64bu2IuG7rkhJT0Ay4bqoSHY7PeG7rknhu5c7SeG7uFZPPUlR4buMPUky4buMV0k9VlfGrzNJ4bu4VjNJw6PDoFFIScSDV1IyVuG6qEjDjMONw43DjUhJVlRX4buuVjLhuqhIS0vEqEhJL+G7huG7gC8i4buG4buAIklRQE8xMeG6qEgiZk8iMlckPUjhu4Z2Oz3hu65JUeG7jD1J4bu4VlfFqD1JUVYkSVYk4buMMklTIT3hu65Jw6Phu6I9STLhu45XSSAzT0lTw51PSVDDkj1J4bqvw5VJw7I1PeG7rknhu5ckPeG7rklQw51J4buOPVZJVjlbPeG7rkkw4buaMkk9VlfGrzPhurpJw4rhu449VklRVjYiST3hu67DkuG6sUnhu4pOL0rhur7hu4AvIuG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIIuG7hSRS4bqxSOG7huG6pz1WSeG7m+G7rjPhurHhu7A9ScOyJMOSPeG7rknhu5ckPeG7ruG6uEkjITJJUVY3STLhu5wzSVtJ4bubTyNJaMOdPVZJQOG7pj1JQOG7muG6sUlWw5I94buuST1WV8avM0k94buuw5LhurFJPU/hurFJ4bu4Vjs94buuSeG6rzM7V0lTOX1R4bq4ScOj4bugPUk9VCRJMuG7jFdJU8OdT0lQw5I9SeG6r8OVScOyNT3hu65J4buXJD3hu65JUVYkSVBXxagyRUnhu5VWOz3hu65JUVbhu7JJw7I1PeG7rknhu5ckPeG7rklAMy494buuST3hu64z4bqxSVZX4buqI0kjw5JJMuG7jFdJPVZXxq8zSeG7uFYzScOjw6BRSVImUUkyM+G6scWoPUlRKj1JVsWoMklAMy494buuST3hu6Y9SVNXSUDhu4xXSTDhu5oySeG7uFYlSeG7uFbDlD3hurhJ4bu4Vjs94buuSVBXxagySeG7uFZXST3DkiRJIz5XSVElSTJW4buqSVM5T0lWw5I94buuScOjxq9J4bqvMztX4bq64buALyLhu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhu4UkUuG6sUjhu4bhu4BXI+G7rklRQE8xMeG6qEgjUVQtJFDhu7ZUUTJJUuG7riNUUldPScOjV1JUJEkjIsSoSVdmVD0yVDBISTEy4bqxQFThuqhIxINXUjJWRUnDjMONw41Cw4lJVlRX4buuVjJFSeG7iOG7isONIuG6r8OJSEkxMFHhuqhIL08iIjEvJCJUPS8jVFJXTy8yVjMjUMSQIuG6qD1UxIMxL+G7iuG7iOG7iuG7ii/DjMOMw4xS4buKw4zDjcSoS8ON4buKMsOMw41LTUDDjS3hu4jEqE3hu4hLw4zDjMOM4buILUvEqOG7ik5KxKhNw4zEqOG7iOG6uuG7tiLhu65ISVJPMk8tMuG6sSJU4bqoSMOjV1JUJC8jIsSoSElSTzJPLVQ9USRSVOG6qEjDg+G6sOG7iE92w7Lhu5nEqOG7tsODIDJ34bu2I2/Do+G7r1QjIOG7l+G7rOG7neG7ilDhu7EvV8Ozw4zhu5lKL8OMM+G7lS9aQuG7iuG7heG7ruG6sULhu4rhu4UiIOG7uFdneCThu63Eg8OMdk94V2ki4budTFZMVsOzMjLhu4Xhu4ozxIPhuqfDozNmMsOzUeG7uHjhu6/Do+G6sUt4Ui/hu6x6T+G7rncx4bqvWuG7r1c9w4Phu6wwxKjGoXjhu4oiUcSC4busxIPDsuG6r2dnMuG7isODw6PDjE/DjG/huqdvWuG7rk3DjC8iMFEzS2kgVOG7rCPGoVbhu4UgI2bhu4pM4buVWuG7rkLhu4hnQuG7iGdISVJPMk8tMlcyQFThuqhISElSTzJPLU8w4buuMeG6qEhLw41Fw41Fw4xLTkXDjUXDjEXDjEXDjMONw41CRcONReG7iOG7isONReG7iOG7isONSEkv4buG4buALyLhu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhuqczMlYkMEjhu4bhu60zLFFJw7IhV+G7gC8i4buG

Quốc Hội

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án

Nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án
2024-06-19 10:03:00

baophutho.vn Nhiệm kỳ 2020-2025, Tân Sơn xác định tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một trong những khâu đột phá, trên...

Thêm mùa vàng bội thu

Thêm mùa vàng bội thu
2023-05-30 08:20:00

baophutho.vn Vụ Chiêm Xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ...

Những nông dân thời 4.0

Những nông dân thời 4.0
2023-05-28 14:41:00

baophutho.vn Chủ động học hỏi, tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường..., những năm gần đây xuất hiện...

Trụ cảnh báo cọc tiêu giao thông

Trụ cảnh báo cọc tiêu giao thông
2023-05-26 14:14:00

baophutho.vn Các cột giao thông là những vật thể hình trụ dạng hoặc hình chóp. Thường được trang trí bởi sơn phản quang với màu cam hoặc đỏ trên thân cột và...

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
2023-05-26 07:44:00

baophutho.vn Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, góp phần giúp các DN...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long