Cập nhật:  GMT+7
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Oh4buyY+G7keG6r8O94buR4buhw7Thuq/hu6Nk4buh4bqvw6xi4bqv4buz4bqg4bup4buR4bqv4buzeWvhuq/hu53DtOG7keG6r+G7s8O04bux4buR4bqv4buz4buRbuG7s+G6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqv4buf4bu5YuG6r8O0YuG7ocO04bqv4budw7TDumEvw7ThurfDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDlOG7iWLDrMSDw6Hhu57hu6fhu7Phuq/hu6Nk4buh4bqvw6xi4bqvw71j4buhw7Xhuq/hu5/hu5Xhu6Hhuq/DreG6ueG7ocO14bqv4buj4bu1w7rhu6Hhuq/hu6Nk4bqv4buh4buRb+G7n+G6r2Jw4bqv4bqg4burw63huq/DrcOBYuG6r8O04buF4bu14bqvw7Ru4buz4bqvw63DtOG7leG6r+G7ieG7n+G6r3fDtEHhuq/hu6HhurA24bqv4buy4bu1w4Lhuq/hu6HDtOG7kW3hu6E14bqv4bujZOG7oeG6r8OsYuG6r8Otw4Fi4bqvw61jw63huq/DrcO04buV4bqv4buJ4buf4bqveeG7g+G7s+G6r8Os4buN4bqv4buzxanhu6Hhuq/hu7PDtOG6oOG7qeG7ocO14bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu6Nk4bqv4budw7Thu5Hhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r+G7s+G7kW7hu7Phuq/DrcO04bu1w4LDsuG7oeG6r8O14buRYnDhuq/hu5/hu7li4bqvw7Ri4buhw7Thuq/hu53DtMO6NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu5zDtOG7keG6r+G7s8O04bux4buR4bqv4buz4buRbuG7s+G6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqvw7Xhu5FicOG6r+G7n+G7uWI14bqv4bujZOG7oeG6r8OsYuG6r8Otw4Fi4bqvw61jw63huq/DrcO04buV4bqv4buJ4buf4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r8O1w6p34bqv4buzeeG6oOG7seG7ocO14bqvw7Thu6134bqv4budw7TDujXhuq/DvcSR4buf4bqv4buhY+G7nzbhuq/hu7LDtOG7iXDhuq/hu4txNeG6r8OtY8Ot4bqvw63DtOG7tcOCbeG7oeG6r8O14buRYuG6r8Otw7Thurnhu5/huq/DvXHDreG6r8O94bq7w63huq/hu4tqd+G6r+G7i8Op4bqvw63DtOG7l+G6r3li4bqv4bqn4bqv4buhw7Xhu7XDgm3hu6Hhuq/hu6HDtOG7h+G7oTPhuq9D4buhw7Thuq/hu6Hhurvhu6HDteG6r+G7n8Oq4buz4bqv4buzeeG7seG7keG6ry3huq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7Njw63huq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7s+G7kW3hu7Xhuq/DrcSCw63huq/hu4tu4buh4bqv4bujZOG7oeG6r8OsYjbhuq/hu6Bu4bu14bqv4buz4buRbnfhuq/hurThu7fDreG6r+G7s3nEgsOt4bqv4buz4buRbnfhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu7Phu5Fi4bqv4bu0O+G6r3jhu7Vj4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tOG7tcOCbeG7oeG6r8O9bOG6r8O14buHw4Lhuq/hu6Ft4buh4bqvw61jw63huq/hurbhu4Phu6Hhuq/hu4tv4bqvw73EkeG7n+G6r+G7oWPhu5814bqv4budw7TDujXhuq/hu6PDqXDhuq/DtHBj4bqv4bq2ZOG6r+G7s8O0ZuG7n+G6r8Otw7Thu5Phuq/hu6Nk4bqv4bu14buhw7Xhuq/hu7PDtOG6oOG6r8OsYjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhWcO54buR4bqv4bujcMSR4buh4bqv4buh4bun4buR4bqv4buz4buRbuG7s+G6r+G7s8O54bqvLeG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/DteG7kWLhu5Hhuq/hu4twxJHhu6Hhuq/hu6HDtOG6oOG6r+G7n2Lhu6HDteG6r+G7s8O0YuG7kTXhuq/hu53hu5Hhu6HDtOG6r+G7ocO14bu1w4LDs+G7s+G6r+G7s8O04buD4buz4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDtTXhuq/hu7Phu5Fv4buh4bqv4bufw6nhu6Hhuq/hu53hu5Hhu6HDtOKApuG6r+G7o2Thu5/huq9l4buhw7Thuq/DtOG6oOG7r+G7ocO14bqv4buj4bur4buh4bqv4buLbuG7oeG6r+G6tuG7kcOzw63huq/DvWXhu6Hhuq/DveG7keG7ocO04bqv4buh4bun4buR4bqv4buz4buRbuG7s+G6r+G7s8O54bqv4buJw73hu7N5cMO14buJ4buh4bqvw63DgWLhuq/DreG7qeG6r+G7s8O0w7I14bqv4buzw7Thu7fDreG6r+G7i2fDguG6r8O9ZeG7oeG6r8O94buR4buhw7Thuq/hu5/hu4nhu6Ni4buh4buR4buh4bqveOG7tWPhuq/hu5/huqLDreG6r8O14buHw4Lhuq/hu6Fj4buf4bqvw6xiNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDneG6ruG6r8OsQeG7ocO14bqv4buf4bqq4bqvd8O0Z+G7n+G6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r3fDtOG7ueG6r8O04butd+G6ry3huq/DveG6ruG6r8OsQeG7ocO14bqv4buf4bqq4bqvd8O0Z+G7n+G6r+G7ncSp4buf4bqvw63DtOG7g+G7s+G6r+G7o+G6oOG7reG7ocO1NeG6r8Otw7ThuqJi4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvw7RxYuG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu53DtOG7kW7hu6Hhuq/DrGLhuq9p4buV4bqvaWRw4bqv4bufcuG7oTXhuq/hu5/hu4Phu7Phuq/hu53DtGXhuq/hu6Hhurnhu6HDteG6r+G7s8SC4bqvaWVw4bqv4bq2w7M14bqvw6xo4buh4bqv4buLbuG7oeG6r+G7s+G7meG7ocO04bqv4buzecSR4buhw7Xhuq/DvcSR4buf4bqv4buhY+G7nzXhuq/DrOG7jeG6r2nhu5Xhuq/hu7PFqeG7oeG6r+G7s8O04bqg4bup4buhw7Xhuq/DrHDhuq/DrWPDreG6r+G7s2PDreG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4buzw4Phuq/hu5/DuuG7keG6r+G7s3nhuqDhu7Hhu6HDtTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DreG7o2LDvcO9XcSD4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/DosOi4bqzd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrTZpYnB3w7Thu7Xhu7PDtHA24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurPDouG6rS/hurfhurfhurfDrMOi4bq34bql4bqz4bqr4bq14bqt4buz4bqz4bqn4bqn4buj4bqrLcOtw73DrMOtw7Thu7XDguG7ieG7ocO9YuG7tTbhu5t3w7XEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPhu7Jj4buR4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r+G7o2Thu6Hhuq/DrGLhuq/hu7PhuqDhu6nhu5Hhuq/hu7N5a+G6r+G7ncO04buR4bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/hu7Phu5Fu4buz4bqvw63DtOG7tcOCw7Lhu6Hhuq/hu5/hu7li4bqvw7Ri4buhw7Thuq/hu53DtMO6xIPhuq/hurLhu5HDrOG7s8O0XcSD4bqp4bqx4bqxxIPhuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7NdxIPDosOi4bqzxIPhuq8vw6Hhuq/DjcO04buV4bqv4buJ4buf4bqv4buhbeG7oeG6r8OsZOG7ocO04bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/DteG7kWLhu6Hhuq/DrcO04bq54buf4bqvw71xw63huq/DrGLhuq/hu5/GsOG7keG6r+G7ocO1ZMOCNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjcO0buG6r+G7i+G7p+G6r8O94buR4buhw7Thuq/DtHDEkeG7s+G6ry3huq/hu7PDtOG6oOG7seG7ocO14bqv4bq04bu1w4Jt4buh4bqvaeG7leG6r8Ot4bq54buhw7Xhuq/hu7PDtOG6v+G7ocO14bqveOG7tWPhuq/hu5/huqLDrTXhuq/hu7PDtOG7kW7hu7Xhuq/hu6HDtcOBNeG6r+G7s8O04bqiw63huq/hu4tt4bufNeG6r8O94bqu4bqvw6xB4buhw7Xhuq/DrWPDreG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu53hu5PDrcO04bqv4buzw7Thu5PDrcO0NjY24bqv4buz4buD4buz4bqvw61l4bqv4buLb+G7teG6r+G7ncO04buRbuG7oeG6r8Otw7Rw4bqv4buh4bun4buR4bqv4buz4buRbuG7s+G6r+G7s8O54bqv4buzeXDhu6HDteG6r8Ot4bup4bqv4buzw7TDsuG6r2nhu5Xhuq/hu7PDtGLDguG6r+G7i8Wp4buRNeG6r8OsaOG7oeG6r+G7i27hu6Hhuq/DvcSR4buf4bqvw6xiNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjWPDrcO04bqvw63DtOG6ueG7n+G6r8O9ccOt4bqvw6xi4bqvLeG6r+G6tsOz4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r8OsYuG6r+G7n8Oq4buz4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buL4bu34buhw7Xhuq/DrWPDrcO04bqv4budw7Thu5Fu4buh4bqvw63DtHDhuq/DrWPDreG6r+G7o8aw4bqvw63DtOG7h+G7oeG6r+G7o8O64buhw7Xhuq9p4buV4bqvaeG7k+G7s+G6r+G7s+G6u8OtNuG6r+G7omThu6Hhuq/DrGLhuq/hu6HDtWTDguG6r8OtZOG7ocO14bqv4buzeeG7r+G6r+G7oW3hu6Hhuq/hu53DtMO64bqvw73EkeG7nzXhuq/hu7PDtMO64bqveWN3NeG6r+G7s8O04buRbuG7teG6r8O94bqiw63huq/DvcO54buhw7U2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7isOy4bqv4budw7TDuuG7keG6r3fDtEHDreG6r+G7o8SR4buR4bqv4bujZOG7oeG6r8OsYuG6r8O9Y+G7ocO14bqvw7Thu6Xhu6HDteG6r+G7s+G6oOG7qeG7keG6r+G7s3lrNeG6r2lt4buh4bqvw63EkeG7ocO04bqv4bq24buRw7PDreG6r8O94bqu4bqvw6xB4buhw7Xhuq/hu53hu4nhu5/huq/DrcO0w7nhu6HDteG6r+G7oeG6u+G7ocO14bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hu6HDtWTDguG6r+G6tmThuq/hu4vhu5Fv4bu14bqvw63DtOG7l+G7ocO04bqv4bujxJHhu5Hhuq/DrcO0buG6r+G7i+G7p+G6r8O94buR4buhw7Thuq/DtHDEkeG7s+G6r8Otw4Dhu6HDteG6r+G7ocO04bqg4bqvw61jw63DtOG6r8Otw7Thurnhu5/huq/DvXHDreG6r8OsYjXhuq/DrWPDreG6r8Otw7Thu5Xhuq/hu4nhu5/huq/DrcOA4buhw7Xhuq/DreG7heG7oeG6r8OtceG6r+G7n+G7p+G7s+G6r8O14buRZeG7keG6r3fDtGN34bqvw63DtOG7tcOCbeG7oeG6r8O94buH4bu14bqvw7Xhu5Hhu7d34bqv4budw7ThurvDreG6r3fDtEHDreG6r8O0cGThu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r8OtY8Ot4bqv4bq24buD4buh4bqv4buLb+G6r8O94bq7w63huq/hu7PDueG6r+G6tmThuq/DreG7teG7ocO14bqvw63hu4N34bqvw6zhuqB24buhw7Xhuq/DrcO04buD4buz4bqvw63DtHDhuq/DrGI2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocONY8Ot4bqvw63DtOG7tcOCbeG7oeG6r8O14buRYuG6r8Otw4Dhu6HDteG6r8Otw7Thu5fhuq95YuG6r8O14buRZeG7keG6r3fDtGN34bqv4bq24bur4buR4bqv4buj4buRw7Phu7Xhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq9Z4buJ4bub4bu14bq24buJ4buhYuG7s+G7kXDhu6Hhuq/DneG7neG7keG7oeG6r0lwcMO94buz4buJeeG6ry3huq93w7ThuqDhu6nhu6HDteG6r3fDtGN34bqvw61l4buR4bqv4buzw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7s+G7k+G7ocO04bqvw63DtOG7g+G7s+G6r+G7s27huq9pZHDhuq/DrcOBYuG6r+G7o+G7q3fhuq9p4buRw7Lhu7Xhuq9p4buZ4bqv4bq2ZOG6r+G7o+G7q3fhuq/hu7N54bu14buhw7Xhuq9p4buZ4bqv4buhw7rhu6HDtTXhuq/DteG7keG7t3fhuq/hu6HDteG6ueG7oeG6r8Otw7TDquG7oeG6r3jhu7Vj4bqv4buzeeG7meG7ocO04bqv4bufw7rhuq/hu6PDqXDhuq/DtHBjNeG6r8O14buRZeG7keG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/hu7Phu5nhu6HDtOG6r+G7s3nEkeG7ocO14bqvw6xi4bqvw63DtGXDguG6r+G6tMOzNeG6r+G6tOG7l+G7oeG6r+G7n2Thu7Xhuq/hurZk4bqvw71B4buz4bqvw7Xhu5Fl4buf4bqvw61w4buj4bujYsO14buJ4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu4rhu4fDguG6r+G7o2Thuq/DteG7kWXhu5Hhuq93w7Rjd+G6r+G7s3lr4bqvw7RwY+G6r+G6tmThuq/DrWXhu5Hhuq/hu7PDtOG7kcOz4buh4bqvw63hu4Phu7Xhuq/hu7N54bu3w63huq/DrGLhuq/hurbhuqDhu63hu7Phuq/hu7N54bun4buR4bqv4buzw7TDuuG7ocO14bqveOG7tWLhuq/DrWPDreG6r8O9ZeG7oeG6r3fDtGfhu5/huq/DrWJw4bqvw63hu4N34bqv4bq2ZOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7ocO1w7TDs+G6r+G7s+G7kW3hu6Hhuq/hu7Phu5Fu4buhNeG6r8O14buR4bu3d+G6r8O14buRZeG7keG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/hu7N54buRw7Phu7Phuq/hu4vDsuG6r8OtY8Ot4bqv4bq24buD4buh4bqv4buLb+G6r+G6tm/huq/DrGLhuq/hurZk4bqv4budw7TDuuG7keG6r3fDtEHDreG6r+G7o2Thu6Hhuq/DrGLhuq/hu53DtHThu4nhuq/hu5/EkeG7ocO04bqv4buf4bun4buz4bqvw61jw63DtOG6r3l14bqvecOz4buzNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu6Bu4bu14bqv4buzeeG7leG6r+G7o+G7kcOz4bu14bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tOG7tcOCbeG7oeG6r+G6tmThuq/hu4vhu7fhu6HDteG6r8OtY8Otw7Q14bqvw61jw63huq/DrcO04buV4bqv4buJ4buf4bqvw61x4bqv4buzw7TDsuG6r8OtZeG7n+G6r+G7ocO0ZuG7oeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7s8O0YsOC4bqv4buLxanhu5Hhuq95deG6r3nDs+G7s+G6r+G7s3lt4buh4bqvw7XhuqDhu6nhu6HDteG6r+G7n8Oq4buz4bqv4buhw7ThuqDhuq/hu7PDuuG7ocO14bqvw6xi4bqv4bq2ZOG6r+G7s+G7meG7ocO04bqv4buzecSR4buhw7Xhuq/hu7Phurnhu6HDteG6r8O94bq7w63huq/hu7PDueG6rzjhu6Fj4bufNeG6r+G7s2Thu6Hhuq/hu6HDtGLhu6HDtTnhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8OtZeG7keG6r+G7s8O04buRw7Phu6Hhuq95deG6r3nDs+G7szThuq/DjGLhuq/hu7N54buv4bqv4buhbeG7oeG6r8Ot4bq54buhw7Xhuq/hu5/hu5Xhu6E14bqv4buLw4Hhuq9n4bufNeG6r+G7s8SR4buf4bqvaeG7kcOz4buz4bqv4buz4buZ4buhw7Thuq/hu7N5xJHhu6HDteG6r+G7ncO0w7rhuq95Y3c04bqvLnBj4bqv4buf4bux4bqv4buhbnfhuq/hu6HDtOG6ueG7oTThuq/hu7Jj4buR4bqv4buzxJFw4bqv4bufw7o14bqvw61l4buR4bqv4buzw7Thu5HDs+G7oeG6r3l14bqvecOz4buz4bqvw71qcOG6r3nGsOG6r8O9YuG7teG6r+G7n0Hhu6E04bqvw4xi4bqvw73hurnhu6Hhuq/DrcO04bq7w6014bqv4buh4buH4buhw7Xhuq/DreG7qeG6r+G6tmThuq/hu4tk4buh4bqvw7Thu6Xhu5HigKZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDnXDhu7V5w63hu4nEg8OhSeG7iuG6rzjhu7LDtOG7iXDhuq/hu6NicMOscOG7ocO1NuG6tuG7oTlhL3fDoQ==

BĐ (Theo laodong.vn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

4 loại thực phẩm ăn sống giúp kháng viêm

4 loại thực phẩm ăn sống giúp kháng viêm
2022-11-22 12:06:00

Trong các thành phần chống viêm, một số loại rất nhạy cảm với nhiệt. Do vậy, thực phẩm giàu các thành phần này tốt nhất nên ăn sống, để tác dụng chống viêm tốt hơn.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long