Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4buyVyAlIMOjV8OjJOG7k1fhuqPEg8SpaFfhu4vDreG6t1fhuqcq4bqpV+G6rcOpxINX4bqlw6PDqcOaVyLhuqvhuqnhuqNX4buLw61iIFcx4buB4bqpV+G6o8SDP+G6qVfDtSpXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT/Gry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhuqzhur3hu4tXw6zhurlXICUgw6NX4bqjxIPEqWhXIMOj4bq3VzLhuq1X4buLw60l4bqpw6NXMW7hu4UgV+G6pyrhuqlX4bqtw6nEg1fhuqXDo8Opw5pXIuG6q+G6qeG6o1fhu4vDrWIgV+G6qcOjJOG6qcOjVyDDo2LhuqnhuqNXw7UqV8OjxINh4buJV2nhu4k/V+G6qcOjPuG7i1fhuqcqV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i8Oj4buDxINX4buLxIM44buLVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpV+G6o8SDJOG6q1fhuq1qJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4xmV8Oj4buP4buJV+G6reG6veG7i1fhuqcq4bqpV+G6rcOpxINX4bqtOeG6rVfhuq3hurfhuqlX4bqnKlcxxIM54buJV+G6rSpXIj7hu4tX4bql4buVV+G6qeG6o27hu4PEg1dow6NrV+G6qeG7j1fhuqkq4bqrVyBt4bqp4bqjV+G6reG6q+G6qeG6o1fhuq3hu4nhurnhuqnDmlfDteG6sVfhu4vDozhXMcOhVyA/xINX4buLw6PEg2HhuqlXMcSDOeG7iVfhuqkq4buTw5pXMSEgVyLEg2Hhu4tX4bqnKlfhuqXDo8SDV+G6rWokVzHDqeG6qeG6o1fhuqcm4bqpw6NXw6wsaFcxOOG6qVfhu4vDo+G6sVcgJSDDo1cgw6M74bqtV8OsYiBX4bqnKuG6qVfhuq3DqcSDV8OtPuG7i1cge+G6qVcxbuG7hSBXIMOjxKlX4buLw61k4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7JXICUgw6NXMeG7geG6qVfhuqPEgz/huqlXw6wk4buJVzE84buTV8OsNlfhuqPEg8SpaFcgJSBXIMOj4bq3VzLhuq1XIGJX4buLw6PDoVcgw6M74bqtV8OsYiBX4bqnKuG6qVfhuq3DqcSDVyBsJFfhuq3hurHhuqnDo1fhuq3hur3hu4tXICUgw6NXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9X4bqpw6M+4buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6h2LGhXMG4kVyDDo+G7ieG6veG7i8avL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4jhurnhuqnhuqNX4bqpbuG7hyBX4bqjxIPEqWhXIsOqV8Os4buJ4bqp4bqjV+G6qW7hu4cgV+G7i8OzVyI34bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyBj4bqpVzEsaFcwbiRXIMOj4buJ4bq94buLV8OsNlfhuqPEg8SpaFcgPmhX4bqpbuG7hyBX4buLw63DsiBX4buLxIM4aFfhu4vDs1ciN+G6qVfhuqnhuqPhuqsqxINXIMOj4bqrV+G6pyrhuqlX4bqtw6nEg8OZV+G7rWtX4buLw6PDocOaVyI34bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzBuJFcgw6Phu4nhur3hu4tXIGJX4bqpw6PEgznhu4lXMG5n4bqp4bqjVyDDoz7hu4tX4bqjxIPEqWhX4bqpPOG6qeG6o1cgJOG6q1fhuqXDoz9X4bqpO+G6qeG6o1fDoz5oV+G7i8Oja1cx4bq9V1vhuq1X4bqlw6PEg1fhu4vEgzhoV+G7kcSpIFfDteG7h8SDVzAkw5lX4buv4bqrVzFiw5pX4bqlw6PEg1fhuq3DqcSDVyLhurdXIuG6q+G6qeG6o1fhu4vDrWIgV8Oj4bqrISBX4bqlw6PDqVfDozrhu5NX4buLw6MlxINX4bqnJeG7i1fDtSrEg1fhuq3EgzjhuqnhuqNXMG4kVyDDo+G7ieG6veG7i1fDreG6u8SDVzEsaFcgw6PEqeG6qeG6o1fhuqc34bqpV+G6rcOpxIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOMJOG7iVfhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXWVhXLVdZ4bu2V2jDo8Sp4buLw5pXaMOje+G6qVfhuq3DqcSDVyLhurdX4bqlw6PDqVfDoyThu5NXIuG6q+G6qeG6o1cwJFfDrDZXMW7hu4UgVyA/xINX4buLw6PEg2HhuqlX4bqp4bqjJOG7k1fhuqd9aFfhu4tvIMOZV3bDoVfhu4s74bqp4bqjV+G7i+G6r+G6qcOjV8OjxINh4buJV2nhu4k/V8O1KlfhuqUz4bqrVzAqxINXIMOp4bqp4bqjVzBr4bqp4bqjw5pXw6M64buTVzEsaFfhuq0h4buLV+G6qSZXMG4kVyDDo+G7ieG6veG7i1cgw6PhuqtX4bqtw6nEg1fhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buR4buJ4buTN+G6qVfhu4vDs1fDnVctV+G7slfhuqd74bqpL1fhu4vhu4l74bqpw5pX4bqnIWhX4bqnJsSDV+G6r+G7i1fhuqnDoz7hu4tX4buL4bq5xINX4buLw6PEg8Oh4buJV+G6pcOj4bqrP+G6qeG6o1fhu7JX4buLw6Ml4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFdZWFhYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu44bu44bu4aOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DneG7tEAvWVlZMOG7sllYw51ZWOG7uOG7i+G7sljDneG7uOG6p+G7ti3huqMy4bqnLeG6qcOjJC0wJOG6rcOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG7slcgJSDDo1fDoyThu5NX4bqjxIPEqWhX4buLw63hurdX4bqnKuG6qVfhuq3DqcSDV+G6pcOjw6nDmlci4bqr4bqp4bqjV+G7i8OtYiBXMeG7geG6qVfhuqPEgz/huqlXw7UqV8OjxINh4buJV2nhu4k/VlfDtMSDMOG7i8Oj4bueVllYWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu44bu44bu4Vlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buow4zhu41XMGvhuqnhuqNX4bqjMuG6p1fhuqnDoyRXMSThuq1X4bqjxIPEqWhXID/Eg1fhu4vDo8SDYeG6qVfDtSpXID5oV1vhuq1XIMOj4bqrV+G6pyrhuqlX4bqtw6nEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBj4bqpV+G6pcOjw6lXw6Mk4buTV+G6qW/hu4tX4bqpNcOZV3DhuqnDo1RX4buQxIPhuqnDo+G7iSTGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jhuqIy4bqnV+G6qcOjJFcxJOG6rcavL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4rDo8Op4bqp4bqjV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o8OaVzAkV+G6rcOpxINXIuG6t1fhuqlv4buLV+G6qTVXw6w2VzBd4bqpVzE44bqpV8Osw7JX4bqlw6NiVyDDo+G6t+G7icOaVzEk4buJVzHhu4fhuqlX4bqpOOG7iVcxw6FXIuG6t1cwKsSDV+G6qeG6oyrhu5PDmVfhu4rDozLhuqtXICUgVyDDo+G7ieG7kzfhuqlX4bqjxIMkVyDDozvhuq1Xw6xiIFfDrCwgVzE0aMOaV+G6pcOjxINX4bqnKuG6qVfhuq3DqcSDVyBiV8OjxINh4bqpV+G7i27hu4XhuqnhuqNX4bqlw6PDqcOaVyLhuqvhuqnhuqNX4buLw61iIFfDozrhu5NX4buLw6PhuqskV8Oj4bq/4bqpV8Oj4buFaFfhuqMy4bqnV+G6qcOjJFcxJOG6rcOZV+G7rSUgw6NX4bqnKuG6rVfhuqkq4buTV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIMOj4bqzV+G6o8SDxKloV+G6pyrhuq1X4bqjxIM/4bqtV+G6qcOjJOG6qcOjVyDhu4HhuqlXMSThu4lX4bqpw6NvIFfhuqXDo2JXIMOj4bq34buJV+G6rSpXIGPhuqlXID5oV1vhuq1XIMOj4bqrV+G6pyrhuqlX4bqtw6nEg8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqoOOG7iVfhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBiV+G6ozLhuqdX4bqpw6MkVzEk4bqtw5pXw6M64buTV+G6reG7iSRX4bqpw6MkVzEk4bqtV+G7i27hu4HEg1fDrCThu4lXMWJX4buLw6MlxINXw7XEkVfDtSpXICzhu4tX4bqnJeG7i8OaV8Ot4buNJFfDrCYgw6NX4bqpw6PEgznhu4lX4bqne+G6qVfDteG7h8SDV+G6qW7hu4cgV+G7i8OtbuG7hyBX4bqlw6PEg1cxLGhX4bqnN+G6qVfhuq3DqcSDVzEk4bqp4bqjVyLhurdX4bqlw6PDqVfhuqlv4buLw5lX4bqo4bqj4bqrKsSDV8OtJMOaVyAlIFcgw6PhurdXMuG6rVfhuqk34bqpV+G6pTjhu4tXw6Phu4VoV8O14buHxINXw7XEg2EgV+G7ieG6ueG6qeG6o1fhuqnDo8SDOeG7iVfhuqlu4buHIMOaV+G6pyrhuqlX4bqtw6nEg1fDrDZXMHvhuqlX4buLw61mV8O1OVfhu4vDrSbhuqnhuqNX4buLw6MlxINX4bqtOeG6rVfhuq3hurfhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qOG6rCXhu5NXaMOj4buJ4bqpV8OsbuG7geG6qeG6o8avL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDg8SDYeG6qVfhu4vDrTfhuqlX4buLw6PhurdX4buLw61u4buD4bqp4bqjVyBiV+G6qcOjxIM54buJV+G6rSXhu5NXaMOj4buJ4bqpV8OsbuG7geG6qeG6o1fhu4sm4bqrVzHhur1XW+G6rVcxJFcwJuG6qeG6o1fDtSpX4bqtJOG6qeG6o1fhuqcmxINXIMOp4bqp4bqjVzBr4bqp4bqjV8Oj4buP4buJV+G6ryDDo8OZV8OVxINhIFfDrOG7jVcwa+G6qeG6o1fhuq0l4buTV2jDo+G7ieG6qVfDrG7hu4HhuqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqPEgyThuqlXw6zhurnhuqnhuqNXw6w2V+G6o8SDxKloV+G6o8SD4buPVzFu4buFIFcx4bq9V1vhuq1Xw7UqV+G6pcOjxIM44bqpV+G6pyrhuqlXMCRX4bqlw6PDqeG6qeG6o1ci4bq3V+G6pcOjw6nDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOV4bqxV8O1feG7k8OaVyAlIFcgw6PhurdXMuG6rVfhuqk34bqpV8OsLOG6rVfhuq3hur3hu4tXIMOjxIM4IFfhuq0l4buTV2jDo+G7ieG6qVfDrG7hu4HhuqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNXaMOjY+G6qeG6o1fhuqnhuqNsVzHDoVfhuqPEg+G7j1cgw6PhuqtX4bqnKuG6qVcwJFfDtSpXMcOpxINX4bqtw6nEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyLhurdX4bqpb+G7i1fhuqk1w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4zhuqvhu4nDrSAyVuG7qOG7isOMV+G7puG7isOjMuG6q1fhuqck4bqrMOG6q+G6qeG6o8OZw7XhuqnFqMavL2jhu6g=

TS (Theo laodong.vn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

4 loại thực phẩm ăn sống giúp kháng viêm

4 loại thực phẩm ăn sống giúp kháng viêm
2022-11-22 12:06:00

Trong các thành phần chống viêm, một số loại rất nhạy cảm với nhiệt. Do vậy, thực phẩm giàu các thành phần này tốt nhất nên ăn sống, để tác dụng chống viêm tốt hơn.

Cân nhắc khi dùng thuốc giảm béo

Cân nhắc khi dùng thuốc giảm béo
2022-11-20 14:31:00

Béo phì là một chứng bệnh mang bản chất của một rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng nhiều hơn là một rối loạn của gen mặc dù các nhà khoa học cũng tìm được một số gen có liên quan....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long