Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6sypm4bul4bud4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqpbeG7g+G7p+G6qcOz4buDw7nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDusOq4bul4bud4bqpw6rhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53hurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbsOjbcOq4bunw4Hhu6PEgsOD4buj4bunw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9jY+G6q2QvYmJib2PhuqvhurllxJHhuqvhuqvDg2LhurtjZGNjw7piw6N0w4Hhu53huq3huqkv4bqzTuG6v27huqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6Vm4bul4bud4bqp4bqgw6rhuqnDgMSC4buL4bul4bqpw7Phu4PDueG6qW3hu4Phu6fhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDusOq4bul4bud4bqpw4oq4bucKuG6qcOD4buH4buf4bqpROG7heG6qcOaw4LDveG7peG7neG6qSXDveG7peG6o+G6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6Xhuqki4buR4bul4bqpw5pqw4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqpw4DEgsOq4bqj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcOAxILhu4Phu6XhuqnDukXhuqPhuqlt4buD4bun4bqpQuG7leG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqltd+G6qcOz4buF4bqpw7PDguG7t27huqlu4bq/buG6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6o+G6qW7hur9u4bqpbuG7icOB4bqj4bqpbuG6v27huqnDs8O94bul4bqpQnHhuqnDuuG7n+G7keG7peG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqpQuG7geG6qcOz4buHw4PhuqnDs8OC4bu3buG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qXXhu5PDg+G6qcOAxILhu4PhuqnDg+G7oW7hu6Phuqlu4bqsbsOj4bqpfeG7n+G7lW7huqnDumrDgeG6qcO64buH4buf4bqpw4PhuqBqw4PhuqnDg+G6rOG6qcO6xrDhu6Xhu53huqnDs8OC4bu14bul4bud4bqj4bqpQnLDquG6qeG7o8Oo4bqj4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqPhuqnhu53FqcOB4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qW3hu4Phu6fhuqnDs+G7g8O54bqpw6rhu6XhuqnDg+G7p+G7geG7peG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnhuq/Diirhu5wq4bqx4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7h+G7p+G6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw7rhu7fhu5/huqlu4buj4bun4bqpQuG7n+G7lW7huqnDs+G7n+G6qcO64buH4buf4bqj4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o8OCw73hu6Xhu53huqPhuqnDg+G7o+G6rm7huqnDs2vEkOG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qS3huqlE4buF4bqp4bujd+G7n+G6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7pcOj4bqpKsSCxJDhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5Hhu6XhuqPhuqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqpw4Nw4bul4buj4bqp4bujcOG7peG7o+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qcOKKuG7nCrhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpbXfhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qW7hur9u4bqpw4PEgsSQ4buT4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6o+G6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw7rhu4Hhuqlu4bq/buG6qcODxILEkOG7k+G7peG6qcOAxILhu69u4bqpw7p34bqj4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qW7hur9u4bqpw4PEgsSQ4buT4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qcOz4but4bqpw4Phu6Nx4bqj4bqpdeG7o8SC4bqpw7Phu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpbsOC4bqpbsWp4bqpbuG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bujw4Lhu7Phu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG6qcODZuG7peG7neG6o+G6qcOzxrDhu5/huqnhu6Phu6vhu5/huqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qW7FqeG6qW7hur9u4bqp4bud4buf4buD4buf4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcOD4buhbuG7o+G6qW7huqxu4bqj4bqpw7N24bul4bud4bqpbXfDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7n+G7mcO54bqpa+G7peG6qeG7peG7ncSCxJDhuqluw73huqnDueG7icOD4bqpw4oq4bucKuG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bui4buf4buV4bul4bqp4bulw6rEkOG6qcOzw6rhuqnhuqLhu6/huqlu4bq/buG6qcODxILEkOG7k+G7peG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqltd+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw7rhu4Hhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqp4bujeeG7peG6qeG7o+G7t8OB4bqp4bujw6rhu5/huqlu4buj4buf4buZxILhuql14buj4buf4buT4bul4bqpbuG6v27huqnDg8SCxJDhu5Phu6XhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpw4PhuqDhu7nhuqnhu6Xhu5Hhu6Xhuqlu4bujasOD4bqp4buj4buPw4HhuqPhuqlvxqHhuqnhu53hu4vEkOG6qeG6sOG7peG6qcODZ27huqlC4buB4bun4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6qW7DquG7p+G6qcOz4buf4buXw7nhuqPhuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qcO64buB4bqpbuG6v27huqnDg8SCxJDhu5Phu6XhuqnDgeG7o+G7r+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpdeG7o8SC4bqpw7Phu63huqnDg+G7o3HhuqluxanhuqnDusOC4bu34bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7o8Oqw7nhuqnhu53hu5/DquG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDs+G7reG7peG7ncOj4bqpKnDhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qUThu4vDueG6qcOB4buj4buHw7nhuqlu4but4bul4bud4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW134bqj4bqpbuG7o+G7n+G7k8O54bqpb+G6tuG7peG7neG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wq4bqpbsaw4bul4bqpb+G7n8ah4bul4bqp4bqgw6rhuqnhu6Xhu6PDguG6qcOB4bujw73hu5/huqnDuuG6rsOq4bqj4bqp4bqgw73DueG6qeG6oOG7h+G6o+G6qeG7o+G7qcOB4bqpbuG7o+G7t+G6o+G6qW3hur/hu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqPhuqnDs3jhuqnDgeG7o+G7k+G6qcOD4buj4buD4buf4bqpQmrDg+G6qcO64buf4buVxILhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqp4bqgw6rhuqnDs8OC4bu14bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6PDsuG7p+G6qcODcMO54bqp4buj4buf4buXxILhuqlu4bqyw6rhuqnDgeG7o8Wp4bul4bud4bqpQuG7n+G7keG7peG6o+G6qW7hur9u4bqpROG7heG6qU/hu4vhu6Xhuqk9xILEkOG7meG7peG6o+G6qX3hu4fhu6XhuqldxILhu4vhu6XhuqlC4buB4bqpw4Phu6Nx4bqpw4PhuqDhu4nhu6Xhuqnhu6LDguG7peG7neG6qeG7osWpw6rhuqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpKsOqw7nhuqnhu6Thu63hu6Xhu53huqnDs+G7mcSC4bqp4bulaMO54bqpb+G7qW7huqnDg8SCxJDhu5Phu6Xhuqk9xILhu69u4bqpw7p34bqpZGPhuqPhuqlkY07huqPhuqlt4buR4bul4bqpbuG7h+G7peG7o+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw7rhu7fhu5/huqlC4buZ4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpLeG6qUThu4Xhuqnhu6N34buf4bqj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcOz4buDw7nhuqlt4buD4bun4bqpw4PhuqBqw4PhuqnDg+G6rOG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wq4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW134bqpbsaw4bul4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuql14bujxanhuql14bujZuG7peG6qW/hu6fhuqnDg3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qcO64buJ4bul4bqpbuG7o+G7n+G7k8O54bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qcOKKuG7nCrhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpbXfhuqnDs+G7l+G6qcODasOB4bqpdeG7k8OD4bqp4buj4buB4bul4bud4bqp4bujxanDquG6o+G6qW3hu5/hu5fhu6XhuqnDgMSC4buD4bul4bud4bqpbuG6v+G7p+G6o+G6qcO54bq/4buf4bqpbuG7o8Oy4bqj4bqpw7nhur/hu5/huqlCa8SQ4bqj4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qcO64buZxILhuqPhuqnDuuG6v+G7peG6qW3hu4HEkOG6qW3hur/hu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnhu6PFqcOq4bqpbsaw4bul4bqpb+G7n8ah4bul4bqp4bqgw6rDo+G6qSrhu6Phuqxu4bqpw4PhuqDhu4fhu6Xhu53huqnhu6Xhu4HEkOG6qcOz4buF4bqpw7rhu4HDueG6qeG7peG7o+G7n8ahxILhuqnhu6Phu5XhuqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qW3hu5/hu5fhu6Xhuqlt4bq/4bun4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpbXfhuqPhuqnhu4Phu6Xhu6Phuqnhu6PDguG7ueG7peG7neG6qcOD4bqg4bqsbuG6qcOD4buf4buTw4HhuqnDs+G7k+G7peG6qcODxKnDueG6qeG7peG7o3Dhu6XhuqlC4buB4bqp4bud4buLxJDhuqnhu6Xhu6PEqcO54bqpw7ps4bul4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qXXhu6Phu5/hu5fhu6XhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7leG7peG6qcOD4bujw6rDueG6qeG7neG7n8Oq4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6o+G6qeG7neG7i8SQ4bqpbuG7g+G7peG6qcOD4bqg4bu54bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6o+G6qcOD4buf4buZw7nhuqlr4bul4bqp4bul4budxILEkOG6qW7DveG6qcO54buJw4PhuqnDiirhu5wq4bqj4bqpw7nhu4nDg+G6qcO54bq84bqpw4DEgsOq4bul4bqp4bujw6rhu5/huqlt4buR4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW13w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDDguG7s27huqnDg3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qcOzxanhuqPhuqnhu6Xhu6Now7nhuqnDumrDgeG6qcO64buH4buf4bqpw4PhuqBqw4PhuqnDg+G6rOG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wq4bqj4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qSrDqsO54bqp4buk4but4bul4bud4bqpw7Phu4Xhuqlu4bujcuG6qcOz4buH4bun4bqpbuG6v27huqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6Vm4bul4bud4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqlu4bq/buG6qW3Egnjhu5/huqnhuqDDquG6qcOAxILhu4vhu6Xhuqnhu53hu5/hu4Phu5/huqnDg+G7q8Oq4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qcOKKuG7nCrhuqPhuqnDg+G7o+G6v+G7p+G6qW9B4bqj4bqpw4NxbuG7o+G6qcOD4bujxILhuqlu4bq/buG6qW3hu5/hu5fhu6XhuqnDgMSC4buD4bul4bud4bqpbuG6v+G7p+G6o+G6qUJqw4PhuqnDg8OC4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDusOq4bul4bud4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qeG7peG7o2jDueG6qcOD4bqg4buD4bqpw7rhu4fhu5/huqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqPhuqnhu6PDqOG6qcOD4buj4bun4bq/4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7Phu5/huqltd+G6qULhu4HhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7leG7peG6qXXhu6Phu5/huqnDusOCxILhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7ncOj4bqpw5rhuqxu4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7hu6PhuqRu4bqp4bulZuG7peG7neG6qcOz4buF4bqpw4Phu6PEguG6qeG7neG7n+G6quG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpxJHhuqvhuqlt4buf4buX4bul4bqpw4DEguG7g+G7peG7neG6qW7hur/hu6fhuqPhuqnDuuG7mcSC4bqpw7rhur/hu6XhuqlC4buB4bqpbuG7i8SQ4bqpb+G6sOG6qW/hu5/huqnDs3fhu6Xhu53huqPhuqnEkOG7kcSC4bqpbsSpxILhuqlu4bq/buG6qeG7o3fhuql14buf4bul4buj4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqpw4Phuqzhuqnhu53hu5/hur9u4bqpw4Phu6Phur/hu6fhuqlvQeG6qcO54bq/4buf4bqpbuG7o8Oy4bqj4bqpw7nhur/hu5/huqlCa8SQ4bqj4bqpw7rhu5nEguG6qcOAxILhur/hu6XhuqnhuqLDquG7n+G6qcOAxILEkOG6qcOzceG7peG7o+G6o+G6qcOzduG7peG7neG6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bul4bujZ27huqnhu6Xhu6Phu7nhuqlu4bq/buG6qeG7o3fhuqlv4buL4bul4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOzeOG6qcOz4buJw4PhuqPhuqnDs+G6v+G6o+G6qW7hu4vEkOG6qW7hu4Phu6Xhu6PhuqPhuqlCasOD4bqpw7rhu5/hu5XEguG6qUThu4vEkOG6qW/huqzhu6Xhu53huqnDuuG7ieG7peG6qW7hu6Phu5/hu5PDueG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neKApuG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG6oMSC4bul4bud4bqpw4Phur/huqnhu6Thu53EgsSQxqHhu6XhuqnDmeG7h+G7peG7o+G6qS3huqnDk3fhu5/huqnDg+G6oMOC4bu54bul4bud4bqpw5N34buf4bqpTiXhu5wqLSoq4bqj4bqpTuG7reG7peG7neG6qcOq4bul4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qSrDqsO54bqp4buk4but4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qW3hu5/hu5PDg8Og4bqp4bui4buf4buV4bul4bqp4bulw6rEkOG6o+G6qUXhuqnDg+G7o+G6pG7huqlu4bqyw6rhuqnDuXfDg+G6qW134bqpw4Hhu6Nq4bul4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlv4buL4bul4bqpbuG7o8OCw6rhuqluw6rhu6fhuqPhuqnDg3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qcOKKuG7nCrhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpbXfhuqlCbOG7peG6qW/hu5/GoeG7peG6qeG6oMOq4bqj4bqp4bul4budxILEkOG6qW7DveG6qcODw6rhu5/huqnhu6Xhu4fhu6XhuqlE4buDxJDhuqnhuqDDquG6qcO64buB4bqpbsWp4bqpw4Phu6Phu5fhuqnhu6Xhu5PEguG6qeG7peG7o8OC4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7FqeG6qeG6ouG6rOG6qeG7peG7o2du4bqp4bul4buj4bu54bqj4bqpROG6qOG6qcO6ReG6qULhu4HhuqnDs2vEkOG6qcO54buH4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcODxILEkOG7keG7peG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qcOD4bqm4bqpbuG6v27huqluw73huqnDgMSCw6rhu6Xhuqlu4buj4bqkbuG6qeG7pWbhu6Xhu53Do+G6qU7hurDhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpw4Phu6Phuqxu4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpw4Nqw4HhuqnDg+G6oMSC4bul4bud4bqpROG6qOG6qcO6ReG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpQuG7geG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qcOD4buf4buV4bul4bqpw4Phu6PDqsO54bqp4bud4bufw6rhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqlC4buZ4bqpw4Phu6Hhu6Xhuqnhu6Phu5/hu5XEguG6o+G6qcOAxILEkOG6qcODZ27huqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW134bqpbsWp4bqp4bul4budxILEkOG6qW7DveG6qW7DquG7p+G6qUThu4PEkOG6qeG6oMOq4bqpKuG7pOG7nCrhuqPhuqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpTiXhu5wq4bqpw7Phu4XhuqnDg2bhu6Xhu53huqluw4Lhu7Xhu6Xhu53huql14buf4buXw7nhuqnDg+G6oMOq4bqj4bqp4bqg4buB4bqp4bqi4bun4bq/w4PhuqPhuqlE4bqo4bqpw4Hhu6Phu4fDg+G6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDs+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4buj4bu3w4Hhuqlu4buv4bqpw4Nw4bul4buj4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDusOq4bul4bud4bqpw4oq4bucKuG6qULhu4Hhuql14buj4but4bul4bud4bqpbuG7o+G7icOB4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7lW7huqnDg+G6rOG6qcOD4buj4bq/4bun4bqpb0HhuqPhuqlv4buf4bqpb+G7teG7n+KApuG7peG7o2jDueG6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qUXhuqnDg+G7o+G6pG7huqlu4buj4buJw4Hhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg+G6qW7hurLDquG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7pcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDmWlu4bqpb+G6sOG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7pWbDueG6qeG7ncSp4bul4bqpw7Phu4vEkOG6o+G6qeG6ouG7r+G6qULhurbhuqnDg8Oq4buf4bqp4bul4buH4bul4bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qeG6ryrhu6Thu5wq4bqx4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDs3HDquG6qW3hu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qeG7neG7n+G7g8O54bqp4bul4bujw4Lhu6Xhu53huqnhu6Xhu53EgsSQ4bqpbsO94bqpw7nhu4nDg+G6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqlCbOG7peG6qW7DquG7p+G6qW/hu6fhuqnDg3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qcO64buJ4bul4bqpbuG7o+G7n+G7k8O54bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qcOKKuG7nCrhuqluxrDhu6Xhuqlv4bufxqHhu6XhuqnhuqDDquG6qcOB4bujeOG6qW3hu5/hu5Phu6XDo+G6qcOT4buX4bqp4buj4buH4bul4bqpbuG7o+G7k+G6qcOz4buT4bul4bqpw7nhuqRu4bqpw4Phu6Phu4nDgeG6qeG7peG7o+G7icOD4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu6Phu5/hu5XDg+G6qeG7o+G7h+G7n+G6qULhu5nhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6o+G6qcOD4buB4buf4bqp4bqi4buD4bul4bqpbsWp4bqpw4Phu6Phu5fhuqlE4buDxJDhuqnhuqDDquG6o+G6qW7EqeG7peG6qeG6ouG6rOG6qULhu4Hhu6fhuqluxIJ3buG6qcOD4buhbuG7o+G6qW7huqxu4bqpw4PhuqbhuqnDgeG7o+G7ocOq4bqpbuG6v27huqnDuuG6rG7huqnDusOC4bu34bul4bud4bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6Vm4bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7pcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu5zhu5/hu4Phu5/huqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7N24bul4bud4bqpbXfhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s13hur9u4bqpw7Nx4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcODxILEkOG7keG7peG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qcO64buB4bqpw7l3w4PhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7o+G7n+G7lcO54bqpQuG6tuG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4bqg4bup4bul4bud4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpw7PEqcSC4bqp4bul4bujaMO54bqpw4Phu6PDqsSQ4bqpw7N44buf4bqp4bul4bujauG7peG6qcOD4buj4bqkbuG6o+G6qUXhuqnDg+G7o+G6pG7huqlu4buj4buJw4Hhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDgMSCxJDhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqlC4buZ4bqpw7Phu4PDueG6qW3hu4Phu6fhuqnDg+G6oGrDg+G6qcOD4bqs4bqpw4oq4bucKuG6qeG7pcWp4buf4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqpQuG7geG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wq4bqp4bulxanhu5/huqnhuqDhu5/hu5Hhu6Xhu53huqPhuqlu4bqw4bul4bud4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur9u4bqpw7Nxw6rhuqnDgeG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqp4bulZsO54bqpw4DEgsOq4bqj4bqpTcOq4bul4bqpw4oq4bucKuG6qcODcuG7peG7o+G6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpQuG7n+G7keG7peG6qcOz4buF4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpbuG6rG7huqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpdeG7k+G6qeG7o+G7p+G7h27hu6PhuqnDg8SCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqPhuqnDgeG7o3jhuqlt4buf4buT4bul4bqj4bqp4bud4buf4bq/4bun4bqpb+G6tm7huqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg+G6qULhu5nhuqnDs+G7g8O54bqpbeG7g+G7p+G6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wq4bqh4bqpw7NpbuG6qW3hu5/hu5XDg+G6qW7hur9u4bqpbsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7k8OB4bqpw4PhurZu4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqlu4but4bul4bud4bqpw4Phur9u4bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqj4bqpw4Hhu6N44bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOB4buj4bq/w4HhuqnDusSCasOD4bqpQuG7meG6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6Xhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqp4budZ+G7peG6qULhu7Phu5/huqlu4but4bul4bud4bqpw4Phur9u4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6o+G6qeG7peG7neG6psOq4bqpb3Fu4buj4bqpbeG7leG7peG7o+G6qU7hu6Z94bueTy1i4bq94bqh4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qXXhu5Phuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqpbuG6tuG6qcOD4buj4buX4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4buld+G7n+G6qW/EguG7peG7neG6qULhu4Hhuqnhu6Nw4bul4buj4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw7PDquG6qW/hu4fhu6Xhu53huqPhuqlvxqHhuqnhu6Xhu6Phu7PhuqPhuqlvxqHhuqnhu6Phu5/hu5fEguG6o+G6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4HhuqlC4buz4buf4bqpw7NpbuG6qcOz4buf4buXw7nhuqnDg+G6puG7peG7neG6qcOz4buv4buf4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6o+G6qcOzccOq4bqpbeG7geG7pcOj4bqpKuG6oOG7p+G7peG7neG6qW7hur9u4bqpw7Phu7fDg+G6qW7DquG7p+G6qcOz4buf4buXw7nhuqPhuqlu4bq/buG6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6qcODxILEkOG7keG7peG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qW7hurLDquG6qcODcuG7peG7o+G6qULhu4HhuqnDs3HDquG6qcOB4bujw4LDveG7peG7neG6qcOz4buF4bqpdXHDgeG6qcOD4buj4bu14buf4bqpw7PDgsOq4bqpw4Phu5/hu6XhuqlC4buZ4bqpw4Nw4bul4buj4bqp4bujcOG7peG7o+G6qSoqw4oq4bucKuG6o+G6qcODxILEkOG7keG7peG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6o+G6qcOB4bujeOG6qW3hu5/hu5Phu6XhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpw7rEgmrDg+G6qULhu5nhuqkqKsOKKuG7nCrhuqPhuqnDgeG7o+G7keG6qcOB4buj4bq/4bul4bqpbuG6v27huqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqlC4buf4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDusOq4bul4bud4bqpw4oq4bucKsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6LEgsSQ4buV4bul4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqpTcOq4bqpbsWp4bqp4buj4buV4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw7PDquG6qW/hu4fhu6Xhu53huqlu4buD4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW134bqj4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG6omfDg+G6o+G6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6ssSQ4bqp4buld+G7n+G6qcOzccOq4bqpQuG7s+G7n+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpxJFldcO54bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qcODcuG7peG7o+G6o+G6qeG7ncSp4bul4bqp4bq94bqrdcO54bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG7o8SCxJDhu5Xhu6XhuqlC4buB4bqp4bq9dcO54bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW7DquG7p+G6qcOD4buvbuG6qeG7pHfhu5/huqlN4buB4buf4bqpLeG6qcOa4buB4bun4bqpTsOq4buf4bqj4bqpPcSC4buvbuG6qcO6d+G6qWNP4bqj4bqp4budxKnhu6XhuqliZHXDueG6qcODxILEkOG7k+G7peG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqJnw4Phuqnhu6Lhu4Hhuqnhu6R34bufLeG6qcOa4buB4bun4bqpTsOq4buf4bqpbuG7o+G7h8SQ4bqpw4DEgsOqw6Phuqnhu6Thu53DqsSQ4bqpw4PhuqbhuqnDs8SpxILhuqnhu6Vmw7nhuqPhuqlNw6rhu6XhuqnDiirhu5wq4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qcOz4buF4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qXXhu5Phuqnhu6Phu6fhu4du4buj4bqj4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6qW7hur9u4bqpROG7heG6o+G6qcOD4bujceG6qcOD4bqg4buJ4bul4bqj4bqpw7PDveG7peG6qUJx4bqj4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7qW7huqPhuqlv4bunw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Nm4bul4bud4bqpbsOC4bu14bul4bud4bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqpw4DEgsSQ4bqpw7Nx4bul4buj4bqpQuG7meG6qcOKKuG7nCrhuqPhuqlt4buD4bun4bqpQuG7leG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDquG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW134bqj4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qeG6omfDg+G6o+G6qeG6oOG7geG6qeG6ouG7p+G6v8OD4bqpbuG6v27huqnhu6N34bqpdeG7n+G7peG7o+G6qW/hu6fDquG7peG7o+G6o+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqlE4buLxJDhuqlv4bqs4bul4bud4bqpw7rhu4nhu6Xhuqlu4buj4buf4buTw7nhuqnDusaw4bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6o+G6qUJyw6rhuqnhu6PDqOG6o+G6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wq4bqh4bqpw7N24bul4bud4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qW3hur/hu6fhuqnDs+G7k+G7peG6qW7hur9u4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqPhuqnhu6N34bqp4bud4bufw6rhuqnDs3Dhu6Xhu6PhuqlC4buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qULhu4HhuqnDg8SCxJDhu5Hhu6XhuqnDg+G6oMSCxJDhu5nhu6XhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qeG7o+G7leG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw7rhu6fDquG6qcOD4bqgxILEkOG7meG7peG6qcOD4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Now7nhuqnDg+G7h+G7p+G6qeG6ouG6rOG6qcOzduG7peG7neG6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlvw4LhuqnDusSCauG7peG6o+G6qeG7neG7n+G6rsOB4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqlC4buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qeG7o+G7n+G7l8SC4bqj4bqpw4Phuqzhuqnhu53hu5/hur9u4bqpbuG7o+G7icOB4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qcO6xIJqw4PhuqlC4buZ4bqpw4oq4bucKsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurN94buz4buf4bqp4bqi4bqs4bqpQuG7geG7p+G6qW7Egndu4bqpw4Phu6Fu4buj4bqpbuG6rG7huqPhuqlu4bq/buG6qcOzw73hu6XhuqlCceG6qW7hu6PhuqRu4bqp4bulZuG7peG7neG6qW7hu4nDgeG6qcOB4buj4bq/w4Phuqlj4bqrw6PhuqvhuqvhuqvhuqnDg+G7teG6qeG6oMO94buf4bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqj4bqpdUXhuqluw6rDueG6qXXhu5PDg+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqlC4buf4bqpw4Hhu6Phu4fDueG6qSoqw4oq4bucKuG6qW7hur9u4bqpdeG7o8SC4bqpb+G7i+G7peG6qW7DguG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Ny4bul4bujw6PhuqnDk+G7l+G6qeG7ncWpw4HhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpbeG7g+G7p+G6qcOz4buDw7nhuqkqKsOKKuG7nCrhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6o+G6qcOD4bqm4bqpw7PEqcSC4bqp4bulZsO54bqpw7Phu5Phu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqj4bqpJeG7ueG6qeG7nOG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huql9auG7peG6qcOD4buD4buf4bqpw7Phu4Xhuqlu4bujcuG6qcOz4buH4bun4bqpw7rhuqxu4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qcOD4bqgw6rhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4DEguG7g+G7peG6qcO6ReG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wq4bqj4bqpbuG7o+G6suG6qcOzd+G7peG7neG6qcOB4buj4buv4buf4bqp4buj4bu3w4Hhuqlu4bqw4bul4bud4bqpw7rhuqxu4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qW7hu6PhuqRu4bqp4bulZuG7peG7neG6qcOz4buDw7nhuqlt4buD4bun4bqpKirDiirhu5wqw6Phuqkq4bqg4bun4bul4bud4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2Ni4bqpw7Phu4XhuqnDg+G7n+G7k+G7peG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qXXhu5/hu5fDueG6qcOD4bqgw6rhuqPhuqnDgeG7o+G6v8OD4bqp4buj4buf4buV4bul4bqp4bq9ZOG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qcOKKuG7nCrhuqPhuqnhu6Xhu6NnbuG6qeG7peG7o+G7ueG6qcOD4bqs4bqpw4Phu6Phur/hu6fhuqlvQeG6qcOp4bq54bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqj4bqpw7pqw4Hhuqlt4buf4buR4bul4bqpbeG7g+G7peG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4buj4buB4bul4buj4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qWNl4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7t8OBw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hu63hu6Xhu53huqnDquG7peG6qcODcuG7peG7o+G6qcOz4buF4bqpQuG7geG6qcOzw6rhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu6PDquG7n+G6qcOzduG7peG7neG6qW134bqpbuG6v27huqnhu53hu5/hu4Phu5/huqnDgeG7o+G6v8OB4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDg+G7o+G7n+G7l8SC4bqpw4PDquG7n+G6qeG7peG7h+G7peG6qeG7neG7n8Oq4bun4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqPhuqnDs+G7g8O54bqpbeG7g+G7p+G6qcOD4bqgasOD4bqpw4Phuqzhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu6PhuqnDusOq4bul4bud4bqpw4oq4bucKsOj4bqpI+G7o8aw4bul4bud4bqpTiXhu5wq4bqpbuG7o+G6suG6qcOzd+G7peG7neG6qcOD4bujw6rDueG6qcO5w4LEguG6qW3DquG7peG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qW7hur9u4bqpdeG7k+G6qeG7o+G7p+G7h27hu6PhuqnDueG7ueG6qW7hur9u4bqpw7Phu7fDg+G6qW7DquG7p+G6qcOz4buf4buXw7nhuqPhuql14buT4bqp4buj4bun4buHbuG7o+G6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqpw7Phu5nhuqnDs+G7g8O54bqpbeG7g+G7p+G6qSoqw4oq4bucKuG6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqltd+G6o+G6qcOzw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqJnw4PhuqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOzccOq4bqpbeG7geG7peG6qcODcuG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw7rhu4Hhuqluw6rhu6fhuqnDs+G7n+G7l8O54bqpw4Hhu6PhurZu4bqpQuG6tuG6qSrhu5PDg+G6qeG7pOG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G6v+G7peG6qeG7pOG7o+G7i8O54bqpT8Sp4bul4bqpQuG7geG6qcO6xqHhuqnhu6N34buf4bqpXcSC4buL4bul4bqpY+G6q2Nj4bqh4bqpw4Hhu6Phu6/hu5/huqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqluw73huqnDgMSCw6rhu6Xhuqlu4buj4bqkbuG6qeG7pWbhu6Xhu53huqPhuqnDs8O94bul4bqpQnHhuqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G7r8OD4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpw4PEgsSQ4buR4bul4bqpw4PhuqDEgsSQ4buZ4bul4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpb+G7i+G7peG6qULhu5nhuqlu4bq/buG6qeG7peG7ncSCxJDhuqluw73huqnDg+G7n+G7mcO54bqpa+G7peG6qcO54buJw4PhuqnDiirhu5wq4bqj4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqpw4PhuqBqw4PhuqnDg+G6rOG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qcO6w6rhu6Xhu53huqnDiirhu5wqw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7rOG7peG7neG6qeG7pOG7neG7reG6qX1m4bul4bqpKuG7i+G7peG6qS3huqkj4bujxanhuqlO4buj4bq/4bul4buj4bqpfWbhu6XhuqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqpTcOq4bul4bqpw4oq4bucKuG6qcODcuG7peG7o+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PDoOG6qeG7pOG7o+G7teG6qeG6ouG6rOG6qULhu4Hhu6fhuqluxIJ3buG6qcOAxILEkOG7k8OD4bqpw7rhu5/hu5XDg+G6o+G6qcOzduG7peG7neG6qW134bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqlu4buJw4HhuqnhurLEkOG6qcOT4buD4bul4bud4bqj4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOAxILEkOG7meG7peG6o+G6qcOz4bun4buB4bul4bqpw4Phu6Phu5fhuqPhuqlu4bq/buG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOD4bqgceG6qUThu4Xhuqnhu6N34buf4bqj4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bq/buG6qcOAxILhu4Phu6XhuqnDukXhuqPhuqlt4buD4bun4bqpQuG7leG6qXXhu5PDg+G6qW7hu4nEguG6qeG7o+G7h+G6qcODxKnhu6Xhu53huqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW134bqj4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpw7rDquG7peG7neG6qcOq4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpbXfhuqnDs+G7heG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG6v27huqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqlu4bq/buG6qW7hu4nDgeG6o+G6qW7hur9u4bqpw7PDveG7peG6qUJx4bqpbsWp4bqpw7rhu5/hu5Hhu6XhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDg2rDgeG6qcOD4bqgxILhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6rG7huqnhu6Phu5/hu5Xhu6XDo+G6qeG7pOG7o+G7teG6qcOzxanhuqPhuqnDg3Dhu6Xhu6Phuqnhu6Nw4bul4buj4bqpKirDiirhu5wq4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDs3HDquG6qW3hu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqluxanhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqpbeG7n+G7k+G7peG6qcOD4buhbuG7o+G6qW7huqxu4bqj4bqp4budxanDgeG6qcOB4bujxKnhu6XhuqnDgeG7o+G6tm7huqlC4bq24bqp4buj4buf4buVxILhuqnDgMSC4buD4bqp4bul4buj4buf4buVw7nhuqlC4bq24bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpLeG6qUJm4bul4bqp4bujxanDquG6qS3huqlE4buF4bqp4bujd+G7n+G6qW7hurLDquG6qcO5eeG7n+G6qcOzccOq4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBw4rEgsOD4buj4bun4bqg4bqt4bqzTsOq4bun4bqp4buiw4LDveG7peG7neG6ty/DgeG6sw==

Cao Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lan tỏa những giá trị nhân đạo

Lan tỏa những giá trị nhân đạo
2022-01-17 08:37:00

baophutho.vn Đã nhiều năm nay, người dân huyện Đoan Hùng cùng du khách qua lại khu vực km 102 trên tuyến Quốc lộ II đều biết đến điểm sơ cấp cứu giao thông...

Để Tết thêm ấm áp cho người lao động

Để Tết thêm ấm áp cho người lao động
2022-01-16 10:21:00

baophutho.vn Gần 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Vào thời điểm này nhiều công ty đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động.

Tết ấm nghĩa tình

Tết ấm nghĩa tình
2022-01-15 09:14:00

baophutho.vn Tết cổ truyền dân tộc là thời điểm quan trọng đón chào năm mới, là dịp để mọi người sum vầy với gia đình, người thân, quanh những bữa cơm đầm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long