Cập nhật:  GMT+7
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhu4Thurnhuq1nLMOp4bq5YsO0LOG6ryDhuq8s4buVbSzhuq/DqXDhuq8sw6l04buXLGdlw6nDqizhu5Xhur9nw6ksZ8Op4bqhZyzhuq7DsizhurdvZyx1w6os4bqxw6NnLOG6t8Og4buXLOG7leG7k2hnZSzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8s4bq3auG6uSxnZWgx4bq5LGfDqWFnLOG6sWFnJC/DqSElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JSThurlmZSzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hu7jEgyJow7TDqeG7l+G7lcOpaOG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCguKC8hISHhurE+KCEuKS4u4buVIVsoKFsp4buFIeG7uOG7h8O0ZTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu4Thurnhuq1nLMOp4bq5YsO0LOG6ryDhuq8s4buVbSzhuq/DqXDhuq8sw6l04buXLGdlw6nDqizhu5Xhur9nw6ksw5TDqcahLOG7lMOpw6ws4bq34buh4buN4bqvLOG6tmgwZyzhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLOG7lTdnZSzhuq7Dsizhu5XDqeG6uSzhurfhu5ciLOG7hTAsZmzhu5Us4buV4buTaGdlLMSDIizhurdvZyx1w6os4bqxw6NnLOG6t8Og4buXLOG7leG7k2hnZSzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8s4bq3auG6uSxnZWgx4bq5LGfDqWFnLOG6sWFnLGc0ZiwoLigh4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslLSxHZTDhu6UsITwvIeG7tizhu4Thurnhuq1nLMOp4bq5YsO0LOG6ryDhuq8s4buVbSzhuq/DqXDhuq8sw6l04buXLGdlw6nDqixV4bq5YuG7lSxHImYs4bq3Myzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDiWzhurksZ2XDqcOqLOG6tmgwZyzhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLOG7hcOgZyxVLOG7g8OpaCAsVeG6uCwjZ8Op4bq5YmYs4buDxaksKC4hXS0oLig8PSzhurcgZ8OpLGXhurkgLOG7g+G6qeG7lSzhu5Hhu5cyLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLGc0ZiwoLigh4bu2LOG7leG7k+G6uWNnLOG7g8OpIuG6uSxnw6nhurliZix14budLGc0ZiwoLigoLOG7lcOp4bqzaCzDqeG6vWfDqSzhu5XDqXDhuq8s4buV4buTcuG6ryzhu5XhurnhuqnDtCx1MCzhu5Xhu5Ny4bqvLOG7leG7l+G7peG6qWfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVHNGYs4buR4buXIuG7tixmN+G6ryzhurHhu5ssw6loMeG7lSzhurdsZ2Us4buV4buTaGdlLMSDauG6uSzhuq8yZ8OpLOG6r2ksZ8Op4bq54bqr4buXLOG7peG6qeG7lyzhu5VqLMSDw6Hhu5Us4buF4buN4bq5LOG6sWgs4bqxw6rhuq/DqSzEg2Jnw6nhu7Ys4buZaGdlLOG7hOG6ueG6rWcsw6nhurliw7Qs4bqvIOG6ryzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDqXThu5csZ2XDqcOqLFXhurli4buVLEciZizhurczLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG7g8OpaDJnZSwoPD4sw6loMeG7lSzhurdsZ2UsZWtm4buyLCE8ISzDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhu5Xhu5Ny4bqvLOG7leG6ueG6qcO0LHUwLCEuPCzDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhu5Xhu5Ny4bqvLOG7leG7l+G7peG6qWfhu7gs4buU4buTaGdlLOG6t2nhu7Ys4buVw6ly4bqvLMOp4bq5YmcsIVs8LMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLOG7keG7l+G7pSxmxKks4buDw6kg4bqvLGfDqSLhu5cs4buD4bupLGfhurliZizhu5XDqeG6ueG6qeG7lSzhu4XhuqHDtCzhu5Hhu5ciZyzDqWIsdTAs4bqvIOG6ryzhu5lyLOG7g+G6uWJnLOG7keG7lyJnLOG7leG7k8OsZ2UsdcOz4bq5LOG6ryDhuq8sZ+G7ocOz4bqv4bu0LOG7lcOpImYsZuG7oeG7lyzhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLGfhu6HDs+G6ryxlc+G6uSzhu5TDqcSpZ2Us4bq34bq5YsO0LOG6tmgwZyzhu4Phuqnhu5Us4buVw7Phurksw4ls4bq5LGdlw6nDqizhu5XDqeG6qSxl4bq5w7Phurks4bqvw6lqZ2UsxINoZixHZeG7l+G7peG6rWcs4buVcyx1MCzhu4LDqeG6uWfDqSzhu4PDqeG6uyxnNGYsKC4oIeG7tCzhu5XDqSJmLGXhurkiLOG7leG6u+G6r8OpLOG6r3Lhuq8sdTBoLOG6ryDhuq8s4bqvbyzhuq/DqeG6qSzDqeG7jcO0LOG7lSDhuq8sZ8OpYWcs4bqxYWcs4bq3IizDtMOp4buhb2dlLOG7leG7k+G7l+G7peG6q2cs4buVw6lqZ2Xhu7gsxILhuq1nLOG6rzFnw6ks4bq3aeG7tizhu4Thurnhuq1nLMOp4bq5YsO0LOG6ryDhuq8s4buVbSzhuq/DqXDhuq8sw6l04buXLGdlw6nDqixV4bq5YuG7lSxHImYsdTAs4bqvIOG6ryzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhu5XDqTBnw6ksdeG6ueG6rWcs4bq3Myzhuq/DqeG7oyzhurdsZ2Us4buVw6nhurnhuqnhu5Us4buF4bqhw7Qs4buR4buXImcsw6liLHXDs+G6uSwhLizhurdq4bq5LOG7lSDhuq8sZsOz4bq54bu4LOG7lOG7k2hnZSzhurdp4bu2LOG6r2ks4bqvIOG6ryzhurdq4bq5LOG7lSDhuq8s4buZaGdlLMO0w6nhu6FvZ2UsdTAs4bqvIOG6ryzhuq9vLOG6r8Op4bqpLOG6tyIsw7TDqeG7oW9nZSzhu5Hhu5ciZyzhu5Xhu5PDrGdl4bu2LOG6tzfhuq8sxIPhurli4buVLOG7hTAs4bqvIOG6ryzhuq9vLOG6r8Op4bqpLOG6r+G7oyIs4buE4bq54bqtZyzDqeG7jcO0LOG7keG7l2rhuq/hu7Ys4buV4bq5Y+G7lyx14bubZ2UsRuG6rSzhuq7EqWdlLHUwLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhuq9vLOG6r8Op4bqpLGbDs+G6uSzhu4PDqSDhuq8sI0YxZ2Us4buF4buhw7Phurksw4nDrSIsxIPhur1nw6ksdTAsw4kwZ8OpLOG7leG6uWfDqeG7tizhu5Dhu5dq4bqvLOG7leG6qSzhu5ThurnhuqlnLMSDbCx1MCzhurYx4bq5LMOpbOG6uSzDicOtIizEg+G6vWfDqSzhu5Dhu5dq4bqvLOG7leG6qT3igKYs4buQ4buX4bul4bqtZyxlacO04bu2LHXhuqFnLOG6t2xnZSw+fSzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDtMOp4bq5LOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6MsZ+G7ocOz4bqvLGdlaDDhurks4bq3aWdlLGVpw7QsISgpLOG7g8OpaDJnLHXhurliZyzhu5Xhu5Phu43hu7Ys4buV4buTw6osZeG6uSAsw6lvZywoPC4s4buV4bq/LOG6t2tnZeG7uCzhuq4g4bqvLOG6t2rhurks4buVIOG6ryzhuq/hu6MiLOG7hOG6ueG6rWcsw6nhurliw7Qs4bqvIOG6ryzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDqXThu5csZ2XDqcOqLFXhurli4buVLEciZix1MCzhuq8g4bqvLOG7lW0s4bqvw6lw4bqvLOG7lcOpMGfDqSx14bq54bqtZyzhu48s4bqvIOG6ryzhu4PDqeG7lyx1cuG6ryzhuq/DqWHhu5csQeG7l+G7tizhuq/DqWHhu5cs4butLOG6tzMs4bqvaSzhuq8g4bqvLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLOG7lcOp4bq54bqp4buVLOG7lcOpcuG6ryzhu5Ug4bqvLOG6t2xnZSzhurfhuqlnLOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6Ms4bqvIOG6ryxn4buhw7Phuq8s4bq34bqrLGdlw6nDqizDqW4s4buV4buT4buNLFUi4bqv4bqv4bq5Z+G6syxnZXEiLOG6rkhV4bq44bqwLSFdLOG6r8OpaCxV4bq5YuG7lSxHImbhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bu4xIMiaMO0w6nhu5fhu5XDqWjhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLygoLigvISEh4bqxPighLikuLuG7lSFbKChbKeG7hSjhu7jhu4fDtGU7LC8l4buUaDBnLOG6rzJnw6ksw4ls4bq5LGdlw6nDqiQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6tjfhuq8sxIPhurli4buV4bu2LOG7hOG6ueG6rWcsw6nhurliw7Qs4bqvIOG6ryzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDqXThu5csZ2XDqcOqLFXhurli4buVLEciZizhu5Xhurvhuq/DqSzhuq9y4bqvLOG7lcOpImYsZeG6uSIs4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqvLOG7lcOpImYsZuG7oeG7l+G7tizDuWHhu6Us4bqxcmdlLOG6r8Op4bq54bqpZyzhu4Xhu6Hhu43huq8sw7TDqeG7neG6ryx14budLOG7lW1nZSzhu4Phuqnhu5UsIS4sZzRmLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG6rsOp4bq/LOG7lcOpw6osLjwt4bqu4buUL+G7lMOaLGdlMOG7pSwuey99LyguISEs4bqv4bujIizEgiJnLMSC4bq7LOG7lcOp4buhLOG7lOG7k+G7l2dlLOG7oW9nZSzhurYyZ2Us4buDw6lpIizDmeG6uCzigJx14bqrLOG7leG6ueG6qcO0LOG7leG7neG6ryzhurdt4bq5LGbDs+G6uSx1MCxnYWdlLOG6ryJoLMOp4bq5YuG7lyzhu5Hhu5cyLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhurdq4bq5LGdlaDHhurksZ8OpYWcs4bqxYWcs4buV4buTaGdlLOG7leG6vWfDqSzDqeG6vWfDqSxmw7PhurnigJ3hu7Qs4buVw6kiZixl4bq5Iixnw6lpZizhu5loMWcs4buVw6kyaCx1MCzhurdpZ2UsZWnDtCzhu6cs4buD4bq54bqpZyzDuWHhu6Us4bqxcmdlLOKAnOG6tsOqZ8OpLMOp4buhw7NnZSzhuq/DqeG7oyzhu5Xhu5Phu6FvZ2Us4buFw7NnLOG7leG7k+G6uWNnLOG7g8OpIuG6uSzhurfhu6HDsmdlLOG7hWrhurks4bq3auG6uSxnZWgx4bq5LOG6tjHhurksw6ls4bq5LMOZ4bq44bq44bq4LOG6r+G7oyIs4bq2Mmdl4oCdLHUwLOG6rsOp4bq54bqpZyzhu4Xhu6Hhu43huq8sR2VoMeG6uSxl4bq5ImgsVeG6uWLhu5UsRyJmLOG6t+G6qWcsKC4pLuG7uOG7uOG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7kuG6ueG6rWdlLOG7lTHhurksw5TDqcahLOG7lMOpw6zhu7Ys4buV4buTaGdlLGc0ZiwoLigh4bu2LOG7hOG6ueG6rWcsw6nhurliw7Qs4bqvIOG6ryzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzDqXThu5csZ2XDqcOqLOG7leG6v2fDqSzhurczLGduLOG7hXLhuq8s4buV4buT4bq5Y2cs4buDw6ki4bq5LOG6ryDhuq8sw6loMeG7lSzhurdsZ2Us4bq3auG6uSxnZWgx4bq5LGfDqWFnLOG6sWFnLOG7heG6uWfDqSzDqWgx4buV4bu2LHVxIizEgzJoLOG6tzJmLMO0w6nDrWdlLOG6r8OpamdlLOG6scOq4bqvw6nhu7YsdXEiLMOpaDBnLOG7lcOpMGfDqSzhu5Vq4buVLOG6ryDhuq8sZ8Op4bq5YmYsdeG7nSzhu5Xhu5Phuq1nLOG7lcOh4buVLOG6rzIs4bqvIOG6ryxmN+G7lSx1w7PhurksZ8Op4bq54bqr4buXLGds4bq5LOG6seG7l2dlLMO0w6loZ2Usw7TDqcah4bu0LOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhu5XDqcSpZ2Us4buV4bq5Z+G7tizhu5Xhu5fhu6Xhuq1nLOG7leG7k+G7l+G7peG6q2cs4bq3auG6uSxnZWgx4bq5LOG6r2ks4bqvw6nhurnhuqvhu5cs4buZYeG7l+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lDHhurksw6ls4bq5LGdlw6nDquG7tizhurZoMGcs4bquw6nhu6Ms4buVw6rhuq/DqSzhu4Thurnhuq1nLMOp4bq5YsO0LOG6ryDhuq8s4buVbSzhuq/DqXDhuq8sw6l04buXLGdlw6nDqixV4bq5YuG7lSxHImYs4bq3Myzhu5U3Z2Us4bquw7Is4buVw6nhurks4bq34buXIizhuq/DqWgsxIMiLOG6t29nLHXDqizhurHDo2cs4bq3w6Dhu5cs4buV4buTaGdlLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhurdq4bq5LGdlaDHhurksZ8OpYWcs4bqxYWcsZzRmLCguKCEs4buV4buTaGdlLOG6t2ks4bqvaSzhu4Thurnhuq1nLMOp4bq5YsO0LOG6ryDhuq8s4buVbSzhuq/DqXDhuq8sw6l04buXLGdlw6nDqizhu5Xhur9nw6ksw5TDqcahLOG7lMOpw6wsdTAsxIM2Z2Us4buDw6nhurNnLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6ryAsZ8OpYWcs4bq3MeG7lSzhu5XDqTBnw6ks4buV4bq74bqvw6ksw7nhu5fDoeG7lSzhu5k14bqvLOG7leG7k2hnZSx14bq5YuG6ryzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyxnw6nhurliZix14budLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryxnNGYsKC4oIeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JeG7lMOp4buXLEXhurkiZ2UkL8O0JQ==

Thu Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng kết thi hành Luật Công chứng

Tổng kết thi hành Luật Công chứng
2022-01-14 14:54:00

baophutho.vn Ngày 14/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014. Đồng chí Phan Chí Hiếu -...

Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân

Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân
2022-01-13 15:00:00

baophutho.vn Ngày 13/1, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân...

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
2022-01-13 10:09:00

baophutho.vn Được sống trong ngôi nhà kiên cố kín trên bền dưới là ước mong của nhiều hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Việt...

Xuân ấm tình nguyện

Xuân ấm tình nguyện
2022-01-13 08:20:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Phát...

Thú chơi cây cảnh dịp Tết

Thú chơi cây cảnh dịp Tết
2022-01-12 20:54:00

Chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2022, hàng trăm loại hoa, cây cảnh đã được bày bán tấp nập khắp các phố phường trên địa bàn thành phố Việt Trì thu hút đông đảo...

“Góp tình trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022

“Góp tình trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022
2022-01-12 20:20:00

baophutho.vn Ngày 12/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm thương mại BigC Việt Trì tổ chức Chương trình “Góp quà trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022 trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long