Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOCcOG7oDtCw5Phu6Dhu7RQQsOTxKgwQsOTRsWo4bugQsOSUyRCcOG7lD/hurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqovL8OT4bquT+G7gMavJOG7oDo/4bugxq/huq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPEkC9ERETDkkXEkEPhurjDiUNDP0TDisSQxJBD4bq44bukROG6rsOaJOG7nuG6qkIvw4LhurQkw4Lhuq3hu6BUQsOT4buqxahC4bueS8WoQuG7plk/Qj/hu6Dhu4bFqOG7nkLFqFvhu4BC4buk4buCQnDhu5Q/Qmrhu546MOG7mMWoQuG7jOG7hsWoQsSQQ8SQxJDEgkLhu6Dhu4LFqOG7nkI/Kkjhu6ZC4bukxq/hu4RQQuG7oMav4buAxIJCw5PEqDBCw5NGxajhu6BC4buMR0Lhu4wpQMOTQk/hu4IwQk/hu4bFqEI/SiRCxahMJELDmeG7oEkkQsOT4buGw5NCJOG7oFdCJOG7oCnhu7jFqOG7nkI/KuG7mMWoQuG7jFPhu4BCT+G7gsWoQj/hu6Dhu4LFqOG7oEIk4bugV0Lhu6tQxqA/QnAqUkI/4bugOkLhu6A7P0Lhu4xWxajhu55C4buMRsavQsWo4bueKeG7uFBC4bumOuG7gOG6rkLhu606QuG7oCnhu7bFqOG7nkIw4buYOkI/4bugUcOT4bugQuG7oFDGoMWoQsWo4buAMELhu6Thu4JCxajhu6Bbxajhu55C4bukxq/hu4RQQuG7oMav4buAxIJCw5PEqDBCw5NGxajhu6BCxajhu6Dhu6xC4bue4buwxajEgkLDkuG7nEI/KljFqOG7nkJd4buCQsOT4bugSOG7pkIm4buow5Phuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4JqSeG7pkJPST9Cxajhu6A6QsOTSzpCJknhu6ZCw5PEqDBCw5NGxajhu6BCw5Phu6Dhu7RQQj/hu5Q/Qibhu7bhu6ZCw5Mh4buAQsWo4bueKeG7uFBCw5LEqMWoxIJCxajhu6BQ4buWOkLFqOG7oOG7gkJdKeG7uMWoQiNC4burUMagP0JwKlJC4buMR0JP4buCMEJP4buGxahCxajhu6BQ4buWOkLhu6TGr+G7hFBC4bugxq/hu4DEgkLDk8SoMELDk0bFqOG7oEIk4bugxq/FqOG7nkIk4bugO8SCQuG7jOG7gELDkuG7hMWo4bue4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pMSQ4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pEXhuq7DmiThu57huqpCL8OC4bq0JMOC4bqt4bugU0Lhu4kuw5NCcOG7oFNCcOG7oEnhu6ZC4oCTQuG6reG7oCFCxajhu6Dhu4JCXSnhu7jFqELhu4NYxajhu55CcOG7oEnhu6bEgkLhurYk4bugKeG7uMWo4bueQmpWxajhu55CcCrhu4DFqOG7nuG6skLDk+G7oMavQk9Q4buUP+G6okLigJxhxajhu6BC4bugKSPFqOG7nkLDkyHhu4BCw5JTw5Phu6BC4bqta+G7q+G7heG6qS1E4bq+QsWo4buYxahCxajhu54p4bu4UELDksSoxahC4bug4buExahCw5Phu6Dhu5RCXVDGoMOTQiZJ4bumQiZ94buAQuG7oMav4buAQsOT4bug4bu0UEJw4buUP0Imxq9CXeG7tlBC4bum4buwUELFqEjhu6bEgkJdUkJdTDBCw5Phu6A7xajhu55CP1ZQQsWo4bugTCRCXeG7lkLDk+G7oCFCMOG7lDpCw5Phu4bDk0Lhu6TGr+G7hFBCw5PEqDBCw5Phu6hC4bueUOG7hkI/S+G7pkI/KjrFqOG7nkJd4buCQk9Sxajhu6BCw5LEqMWoQsWo4bugKeG6okJw4bugUOG7lD9C4bumWcOTQuG7pOG7gMWoxIJCPyrhu4JC4bumMMSCQsOS4buEQuG7gMWo4bugQj/hu6BGxq/EgkLDk+G7hsOTQuG7pMav4buEUELDkzvDk8SCQj/hu6ApQMOTQsOSKUDDk8SCQuG7jFjFqOG7nkI/UOG7lsWo4bqu4bqu4bqu4oCd4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pMOJ4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pOG6uOG6rsOaJOG7nuG6qkIvw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vw5Phuq5P4buAxq8k4bugOj/hu6DGr+G6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8SQL0RERMOSRcSQQ+G6uMOJQ0M/RMOKxJDEkEPhurjhu6Thurrhuq7DmiThu57huqpCL8OC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqovL8OT4bquT+G7gMavJOG7oDo/4bugxq/huq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPEkC9ERETDkkXEkEPhurjDiUNDP0TDisSQxJBD4bq44buk4bq84bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6reG7hsOTQuG7pMav4buEUELDk8SoMELDk0bFqOG7oMSCQuG7oMav4buAQsWo4bug4busQuG7nuG7sMWoQsWo4bugKeG6okLhuq07w5NC4bud4bug4buGJMSCQsOTO8OTQuG7jOG7hFBC4buM4buo4buAxIJCw5M7w5NCXeG7hMWoQj/hu6Dhu7DEgkIg4buGw5NCJOG7oOG7hsavxIJC4buM4buyQiU6MOG7mMWoxIJC4buk4buAxajEgkLhu6DGr+G7gELhu4xYxajhu55CP1Dhu5bFqMSCQuG7oEZQQuG7jCnhu7jFqOG7nsSCQj/hu6BQ4buUP0Lhu6ZZw5NC4buk4buAxajEgkI/KuG7gkLhu6Yw4bqu4bqu4bquQuG7jClAw5NCxajhu6BQ4buWOkLDmeG7oOG7hsOT4bugQuG7oOG7gsWo4bueQiU64buAxahCP8So4bumQuG7pHvhu4BCw5Phu6Dhu7DFqEJPI1BCxajhu6Bbxajhu55C4bukxq/hu4RQQsOTxKgwQsWo4buCMELhu4zDlCTEgkLDkuG7nEI/KljFqOG7nkJd4buCQsOT4bugSOG7pkIm4buow5Phuq5C4bqn4buYxahCw5Phu4TFqOG7oELhu4zhu6jEgkLDk+G7oFRCPz5CXeG7glBCw5Phu6Auw5NCw5Phu6DGr0I/4bu2UEJd4buCUEI/Kkjhu6ZCxajhu57hu6BSxahC4buMWMWo4buexIJCxajhu54p4bu4UELhu6Y64buAQuG7oOG7gsWo4bueQuG7jEdCw5Phu6hCxajhu6Bbxajhu55CT0s6QuG7oMav4buAxIJCw5PEqDBCw5NGxajhu6DEgkLDk+G7oEw6QsOTRsWo4bugQuG7jMOUJELhu6ZJP+G6rkI2xajhu6BC4buJ4buYQuG7q0jFqEJq4buA4bumxIJC4bq2JOG7oCnhu7jFqOG7nkLhuqlbOkLhu4nEqDrhurJCw5Phu6BQ4buAQibhu5DhuqJC4oCc4bqn4buYxahCw5Phu4TFqOG7oELhu6DGr+G7gELhu4zhu4LGr0Jd4buCQiU6Sj/EgkI/VlBCw5Phu6Dhu7DFqELhu6Y64buAQj/hu6Dhu5jhu6ZC4bumWT9Cw5Phu6BMOkLDkzvDk0Lhu6bEqOG7pkIgVlBC4buM4buaQk/hu4IwQiNCJOG7oOG7qsWo4bueQsOZ4bug4buGw5Phu6DEgkJdPuG7gELFqOG7oOG7rELhu57hu7DFqMSCQuG7jMOUJELhu6ZJP0Lhu6bhu4JC4buk4buEUEI/UOG7lD9Cw5lQxqDhu6bigJ3huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqovL8OT4bquT+G7gMavJOG7oDo/4bugxq/huq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPEkC9ERETDkkXEkEPhurjDiUNDP0TDisSQxJBD4bq44bukw4rhuq7DmiThu57huqpCL8OC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqovL8OT4bquT+G7gMavJOG7oDo/4bugxq/huq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPEkC9ERETDkkXEkEPhurjDiUNDP0TDisSQxJBD4bq44buk4bq+4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pERD4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pERE4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCTDgsSpWT9C4bukxq/hu4RQQsOTxKgwQuG7puG7tlBC4buMKUDDk0Ip4buAQsOT4bugOlnFqOG7nkLFqEjhu6ZCxajhu4AwQuG7pOG7gkLDk8SoMEI/Kks6Qk/hu4JC4buM4buUQl0p4bu0xajhu57EgkLDk+G7qELhu55Q4buGQj8+Ql3hu4JQQj8qSOG7pkLDk+G7oMavQj/hu7ZQQkRCPypQxqA6QuG7jFjFqOG7nkI/LDBCXeG7gsavQsOZUcOT4bugQj/hu6Ap4bu2w5Phuq5C4bqrxKgwQuG7pOG7gkLhu6TGr+G7hFBCw5PEqDBCw5Phu6hCw5Phu4LFqOG7oELhu6Thu4ZCIOG7gMWo4bugQuG7puG7hj/EgkLDk+G7qELDmeG7oEZCxahIxajhu55C4buk4buww5NCw5nhu6BWxajhu55Cw5nhu6BRxIJCP1c/QsOT4bugxq9CJOG7oMavxajhu55CP+G7oCEwQl3hu4JCJjzDk0LDmeG7oOG7rOG7juG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vw5Phuq5P4buAxq8k4bugOj/hu6DGr+G6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8SQL0RERMOSRcSQQ+G6uMOJQ0M/RMOKxJDEkEPhurjhu6RExJDhuq7DmiThu57huqpCL8OC4bq0JMOC4bqtO8OTQsOTw51C4buh4bu0xahC4buJ4buAQl3hu7ZQQuG7puG7gjpC4buM4busQj/hu6BM4bumQuG7jMOUJELhu6ZJP0LDkyjFqOG7nkLhu6Thu4JC4bumWT9CPyrGr8Wo4bueQsWo4bugW8Wo4bueQuG7pMav4buEUELDk8SoMELigJzhu6DGrz/igJ1Cw5JTJEJw4buUP0LFqEjhu6ZCxajhu4Aw4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pERF4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCTDgnAqKeG7tsOTQsOZ4bugUELhu4wpQMOTQuG7nlDhu4DGr0Lhu4zhu5TFqEI/4buAMELDmeG7oOG7hsOT4bugQuG7oOG7gsWo4buexIJCw5Phu4bDk0Lhu6TGr+G7hFBCw5PEqDBCXeG7gkLhu6DGr+G7gELhu4zhu5Y6QuG7jClAw5NCw5Phu6BI4bumQibhu6jDk0Jd4buCQj8qWMWo4bueQl3hu4LGr0LFqOG7oFvFqOG7nkLDk+G7oFDhu5TDk0LDk+G7oEw6QuG7jMOUJELhu6ZJP0Jd4bu2UELhu4whQsOZUcOT4bugQj/hu6Ap4bu2w5NC4buk4bu2xahCxajhu6Dhu6zhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQiYqw5Phu7fhuqovL8OT4bquT+G7gMavJOG7oDo/4bugxq/huq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPEkC9ERETDkkXEkEPhurjDiUNDP0TDisSQxJBD4bq44bukRMOJ4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy/Dk+G6rk/hu4DGryThu6A6P+G7oMav4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDxJAvREREw5JFxJBD4bq4w4lDQz9Ew4rEkMSQQ+G6uOG7pEThurjhuq7DmiThu57huqpCL8OC4bq0JMOC4bqt4buoQj/hu6Dhu5pCP+G7oEowxIJC4buMxKgwQuG7pOG7gkI/4bug4bu4UELhu4xQ4bua4bumQj/hu6BRw5Phu6BC4bugQCRC4buM4buaQsWo4bueKeG7uFBCP1Dhu5g6QsOSLMWo4bueQuG7pHvhu4BCw5Phu6Dhu7DFqELhu4wpQMOTQsWo4bugW8Wo4bueQsOT4bugTDpC4bugxq/hu4DEgkLDk8SoMELDk0bFqOG7oELhu4zDlCTEgkIk4bugLELhu6BAJEJd4bu2UEIk4bugxq/FqOG7nkI/4bugITBCXeG7gkI/KUDFqOG7nkI/KinFqOG7nkLDk+G7oMavQuG7puG7gDBC4bumScWoxIJCP+G7glBC4bukWcOTQl3hu4LGr0LFqEjhu6ZC4bum4bu2UOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vw5Phuq5P4buAxq8k4bugOj/hu6DGr+G6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8SQL0RERMOSRcSQQ+G6uMOJQ0M/RMOKxJDEkEPhurjhu6RE4bq64bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tCTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiQ2Oj/hu6DGryrhuqrDguG7g+G7gkJwKuG7gMWo4bue4bq0LyTDgg==

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Góp tình trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022

“Góp tình trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022
2022-01-12 20:20:00

baophutho.vn Ngày 12/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm thương mại BigC Việt Trì tổ chức Chương trình “Góp quà trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022 trên...

Hương mộc đầu xuân

Hương mộc đầu xuân
2022-01-12 14:09:00

baophutho.vn Từ xa xưa, câu nói "sắc trà hương mộc" đã khẳng định vẻ đẹp bình dị của cây hoa trà cùng hương thơm thuần khiết của cây hoa mộc. Cây mộc, hay...

Trao nhà nhân đạo ở Yên Lập

Trao nhà nhân đạo ở Yên Lập
2022-01-11 19:40:00

baophutho.vn Ngày 11/1, Báo Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình chị Hoàng Thị Thanh là hộ có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long