Cập nhật:  GMT+7
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4B24bqu4buXSFDhu65WSCPhu65PI+G7rkjhu6vhu64zSHbhu64qSDEgVuG7qCNI4bu24buuTlZII+G7rlbGr0BI4bqjNUgjw5VASMOMScOMw4zhur4v4buuw43hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG6vlZA4busSDAgUOG6rEcvL1Dhurjhu6BOPV3hu64yMeG7rj3hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjMOMScOML8ONw4zDjFHhu4rDjUvhu4rhu4hJSTHDjUzDjMOMw41M4bu4w43hurjhu7Rd4busR0gv4buAdj3DkyNIUOG7jCPhu65I4buuLlZII+G7rOG7rlnhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEddw7NTTlFH4buAxqHhu6zDk+G6r0jDjcOML8ONw4lIw7MuVkjhu5VW4bukI0jhu65Wxq9dSF3hu641SCPhuqFI4bq84buVw7Phu6vGocOKSDHDnSPhu65IXeG7rjtWSOG7rntdSOG6ozxWSHbhuq7hu5dIUOG7rlZII+G7rk8j4buuSOG7q+G7rjNIduG7ripI4bq8diFIUOG7rjlQSHbDk1ZIUOG7rlcj4buuSOG6o1ZIQDpIdsahw7PDs0jhu5d24bqiSHZYI+G7rkgx4buuOCkj4busSFE9SMOzLlZI4buVVuG7pCNI4buuVsavXUhd4buuNUgj4bqhSOG6olbGrzFIxqFOQEgx4buuw5Mj4buuSOG7uOG7nF3DikgxIUhQ4buuOVBIMSEj4busSOG7tuG7pjFI4buuPcOSMUhSLiPhu6xII8OVQEjDjEnDjMONSOG6o8OTSDEgVuG7qCNI4bu24buuTlZII+G7rlbGr0BI4bqjNUgjw5VASMOMScOMw4zhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buAxqHDlUBIw4xJw4zDjcOJSEDDkiPhu6xI4bu4ODxWSFDhu65WSCPhu65PI+G7rkh24bqu4buXSDFW4bumXUgxNVBIUTLhuq9IMSBYSOG7rj3DkjFIUi4j4busSEA6SOG7rlgj4buuSOG6o8OVI0hd4buuJSPhu6xIUOG7rlZII+G7rk8j4buuSOG6o8OTSOG7oE5IXeG7riUj4busSOG7rFZOPUhRWVDhu65IMSDhu6QjSFJZTkjhu6DDkyNISkjhu64y4bqvxq8jw4lIMeG7rlnEkEh2TkBIxqE6I+G7rMOJSHbhu65OI+G7rkjhu68pI8OJSDHhu65ZSMSD4buOSOG7q+G7rjNIduG7rirDiUjhu6vhu640SMahViPhu67DiUjhuq7hu6QjSOG7leG7nF1I4bqjw5NIMeG7rsOTI+G7rkhd4buuO0jhuqJWxq8xSHYgWOG6uEjDsz3DkjFIUi4j4busSFA2Tkh24bqu4buXSFLhu45IQH1IIC4j4busSDHhu67hu6RASExIxIPhu45IMD1I4bqjPFZII8OVQEjDjEnDjEnDiUgj4buWI+G7rEgxISPhu6xIMDtIxIPhu45IUCRI4buuPcOSMUhSLiPhu6xIUDZOSHbhuq7hu5dI4bu44bukI0jEqExIxIPhu47DiUhd4buuOD4j4busw4lIMeG7rllIMSDGoCPhurhIdiA9I+G7rEgjw5VAw4lIUOG7rlZII+G7rk8j4buuSDHhu5xdSDEgMiPhu6xI4buuODwj4busSFLhu6YjSFI7VkgxOHsj4busSFDhu649SOG6o07huq9I4bu4w5NIMeG7rsOTI+G7rkjhuqNW4bukI0jhu7bhu64y4bqv4bumMUgx4bucMcOJSCPhu6w4PlZII+G7rlbhu6pASMOzw7LhuqLDiUjhu64uSCPhu6zhu67DqD3DiUhQ4bucI0gj4bus4buuw6g94bq4SOG7meG7pjFIIjLhu4xII8OVQEjDjEnDjMONw4lIUuG7jkhQJEhL4bq4TExKSOG7uDh7MUgx4buuw5Mj4buuSOG6o1bhu6QjSFI4e1BI4buuKEgxIHtI4bqjOyNI4bqjTuG6r0hd4buuTzFIMSBW4buoI0jhu7ZWI+G7rkgx4bumSOG7rFZOSFJYI+G7rkjhuqM8VkgxISPhu6xIMDtI4bqjOyNI4busVuG7jFZII+G7rOG7liNIUsOSMUgxIOG7pCNIw4zEqElIMcOdSFIsI+G7rMOJSFE4SCN7SDEg4bukI0jDjeG7iMOMSDHDnUhSLCPhu6zhurhIduG7rjoj4busSCIyTkjhuqNWxq9QSDEgVuG7qCNI4bu24buuTlZIUk5IUcOSI+G7rEjhu65YI+G7rkgx4buuOVBIMVbhu6YxSOG7tlbGr0BIUOG7rj1IMeG7rsOTI+G7rkjhuqNW4bukI0hS4buOSOG7rCRdSF3hu67hu5ojSDHDkj1II+G7rDIsI0jhuqM7I0gxw6FIUCRIUOG7rj1I4bug4buMI0gx4buu4buWI0jhuqPDk0jhu6xWTkhSWCPhu65IMeG7rsOTI+G7rkjhuqNW4bukI0hQ4buuNkhSLiPhu6xIUjtWSF3hu64kSOG6ozxWSCA2VkggPUgxID0j4busSFAyLlBIMDsj4bus4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG7hTQj4busSOG6ozxWSOG7rj3DkjFIUi4j4busSFDhu649SOG6o07huq9I4bqjOyPDiUh24bqu4buXSFDhu65WSCPhu65PI+G7rkjhu6vhu64zSHbhu64qSFAlI0gxIUhQ4buuOVBII+G7rlbFqDJI4buuPcOSMUhSLiPhu6xITiNIMFYj4buuSMSD4buOSOG7ri5WxJBIw7MoSDEge0jhu5dPVkjGoEBIMVgj4buuSDHhu644KSPhu6zDiUhQ4buuOCkj4busSDEgWCPhu65IxIPhu5bhuq9IUcOhI+G7rEjGoToj4busSDHhu646I0hAPFbDiUgx4buSI+G7rEgiMsOTSFDhu649SOG7rFZOSFJYI+G7rkgx4buuw5Mj4buuSOG6o1bhu6QjSOG7tuG7riRI4bu24buuw5Ujw4lI4buuLkgj4bus4buuw6g9SOG7oFlI4buMI+G7rkjhu644fSPhu6xI4bugfVZIUVlQ4buuSOG7oMavI+G7rkjhu4Xhu5vhuqLDsmYtw41NSCPhu67hu5YjSFFZXUh24bumMUjGoeG7rDLhuq/hu6QjSFJPI8OJSDEgTj1I4buIw41IMDLGoDFI4buuKlBI4bugISPhu6xIUOG7rjgpI+G7rEgxIFgj4buuSHbhuq7hu5dIUOG7rsOUXUhQTyPhu65IODxQSEApSFDhu649SFA9I0gx4buuw5Mj4buuSOG6o1bhu6Qjw4lIMSBW4buoI0jhu7bhu65OVkjhu649w5IxSFIuI+G7rEjigJx24bqu4buXSOG7rsOTI+G7rkhSLiPhu6xI4bqjWEhAOlZIMSA4PiPhu6zigJ1IUuG7jkggTkhAw5QxSMONw4xIUD0jSFI4PiPhu6xI4buuPU5IUOG7rsOTPUhAYSPhu6xIZ8OSVkjhu64uVkhd4buuNUgj4bqhSFBPUEhQxqBd4bq4SOG7hToj4busSDFPUEhd4buuO1ZI4buue11I4busVuG6oU5Iw7MuVkjhu6vhu641SCPhuqFIUE9QSFDGoF1I4bqjPFZIduG6ruG7l0gxVuG7pl1IMTVQSFEy4bqvSDEgWEgx4buuOD4j4busSMSDMuG6r+G7pCNIMSA9I+G7rEgxIFbhu6gjSOG7tuG7rk5WSFBPUEjhu649w5IxSFIuI+G7rEhQLiPhu6xIUiwj4bus4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gMahw5VASMOMScOMw4zDiUhQ4buuVkgj4buuTyPhu65IMVbhu6ZdSDE1UEhAfUggLiPhu6xIMeG7ruG7pEBIUllOSOG7oMOTI0gxYUhKLcONSUjEg+G7jkhS4buoSCPhu65WxagySFDhu65ZSFNASFI4e1BIMVbhu6ZdSFDhu5wjSCPhu6wyLCNI4bqjOyNIUDZOSHbhuq7hu5fhurhIZsOhSOG7tlbhu6YjSFLhu6YjSFAyO1ZII8OVQEjDjEnDjMOMSF3hu65PMUgxIFbhu6gjSDHhu67DkyPhu65I4bqjVuG7pCNI4bu44bukI0gxIOG7pCNIw43DjOG6uElJSUgj4busOD5WRUjhuqM7I0jhu6xW4buMVkgj4bus4buWI0hSw5IxSMOMTcONw4nDjUgxw51IUiwj4bus4bq4SOG7rztIMeG7rsOTI+G7rkjhuqNW4bukI0jhu64uSCPhu6zhu67DqD3DiUhQ4bucI0gj4bus4buuw6g9SFI4e1BIMVbhu6ZdSFDhu5wjSOG6ozsjSFDhu65XI+G7rkgwT1Dhu67DiUjhuqM7I0jhu64oSDEge0gx4buuw5Mj4buuSOG6o1bhu6QjSOG7jCPhu65I4buuOH0j4busSOG7oH1WSFFZUOG7rkjhu4Xhu5vhuqLDsmYtw41NSFDhu65W4bumQEjDjUnhuqovMSEj4busSDHhu67DkyPhu65I4bqjVuG7pCNIUDZOSFDhu65WSCPhu65PI+G7rkjhuqPDk0gxVuG7pl1IMTVQSFEy4bqvSDEgWEjhu649w5IxSFIuI+G7rEgj4buu4buWI0hSw5I9w4lIMWFIMeG7rlbGryNIMSDhu6QjSFJZTkjhu6DDkyPhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4bqlMjHhu649IEfhu4DDsywj4busSMah4buuMiPhu6zhur4vXeG7gA==

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ căn dặn các thế hệ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ (CTĐ) “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo...

Hương mộc đầu xuân

Hương mộc đầu xuân
2022-01-12 14:09:00

baophutho.vn Từ xa xưa, câu nói "sắc trà hương mộc" đã khẳng định vẻ đẹp bình dị của cây hoa trà cùng hương thơm thuần khiết của cây hoa mộc. Cây mộc, hay...

Trao nhà nhân đạo ở Yên Lập

Trao nhà nhân đạo ở Yên Lập
2022-01-11 19:40:00

baophutho.vn Ngày 11/1, Báo Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức bàn giao nhà nhân đạo cho gia đình chị Hoàng Thị Thanh là hộ có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long