Cập nhật:  GMT+7
Ỏ(ỚỖỴ TấấÌỔẳẦ)ầ @ỔÕốÚ1Ỗ!)T2Ỗẳ(41!Ỗ0UệỖê)Ỗầ<1(ỖỴ(2ỖẦâđă1!Ỗầ);ậỖ(5ỴỖẦ(đắ1!ỖồẻậNỖ(ậệ:1ỖẦ(T1(ỖẤả1Ỏ/(ỚÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕỎ)0!ỖấâỴÌỔ//ỴOỲT2ẳ(ậầ(2Oê1/Ỷ@ấ"ầ2ẳ/1@ếấ/ỜỜƠỜ/ỚỚỚỶỞỚỠỚỢƠƠầỚRỜỜỞP ỚO]ẳ!ỔỖ/ÕửỦ1(ỖỸÙ2Ỗồ81!ỖầệỖồàỖẳ(W1Ỗi2ỖÊậTỖầâT2ỖỲ);1Ỗầđắ1!Ỗầâđ1!ỖầỪ1!Ỗẳ(41!Ỗ0UệỖê)Ỗầ<1(ỖỴ(2ỖẦâđă1!Ỗầ);ậỖ(5ỴỖẦ(đắ1!ỖồẻậNỖ(ậệ:1ỖẦ(T1(ỖẤả1Ỏ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳú@TỶỔÕúđằ1!Ỗe1!ỖỴ(đả1!Ỗầâ>1(Ỗ“Ấ31!ỖêÚỖ0UệỖầ<1(ỖỴ(2Ỗ@0”ỖỶ2ỖẦ(cỖầđã1!Ỗồ(<1(Ỗẳ(cỖẳ(UầỖỸá1!NỖ1!ÚệỖỚỢ/ỚNỖồ81!ỖầệỖồàỖẳ(W1Ỗi2ỖÊậTỖỸỦỖầâT2ỖầỪ1!NỖỲÚ1Ỗ!)T2Ỗẳ(41!Ỗ0UệỖê)Ỗầ<1(Ỗêã)ỖỜƠỖỲáỖ0UệỖầ<1(NỖầâ{Ỗ!)UỖỚỞƠỖầâ):ậỖỸa1!ỖỴ(2ỖẦâđă1!Ỗầ);ậỖ(5ỴỖẦ(đắ1!ỖồẻậNỖ(ậệ:1ỖẦ(T1(ỖẤả1OỖộẹỖỴ(đả1!Ỗầâ>1(ỖỴ7Ỗ Ủ1(ỖỸÙ2ỖốU2ỖẲ(ẩỖẦ(5NỖ(ậệ:1ỖẦ(T1(ỖẤả1OỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕẦâđă1!Ỗầ);ậỖ(5ỴỖẦ(đắ1!ỖồẻậỖ():1ỖỴ3ỖỚPỖ ãẳỖêã)ỖỞƠỚỖ(5ỴỖấ)1(NỖầâ21!ỖỸ3ỖỴ3ỖSRỈỖ(5ỴỖấ)1(Ỗ ÚỖỴ21Ỗ@0ỖỸa1!ỖỲÚ2ỖỴUỴỖỶỮ1ỖầáỴỖầ();ậỖấ9MỖỜƠỠỖ@0ỖỴ3Ỗ!)TỖỸ>1(Ỗầ(ậáỴỖỶ):1ỖỸỪỴỖỲ):ầỖ"(3Ỗ"(Ũ1NỖ(áỖ1!(è2NỖỴX1Ỗ1!(è2OỖv(ÚỖầâđă1!Ỗ():1ỖỴ(đTỖỴ3Ỗẳ(41!Ỗ0UệỖầ<1(NỖỴ81!ỖầUỴỖ(ậệỖỸá1!ỖỴUỴỖ1!ậa1ỖềỦỖ(á)Ỗ(3TỖ!ỪẳỖ1()?ậỖ"(3Ỗ"(Ũ1…Ỏ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕỎ)0!ỖấâỴÌỔ//ỴOỲT2ẳ(ậầ(2Oê1/Ỷ@ấ"ầ2ẳ/1@ếấ/ỜỜƠỜ/ỚỚỚỶỞỚỠỚỢƠƠầỚRỜỜỞP ỜO]ẳ!ỔỖ/ÕồUỴỖỸÙ)ỖỲ);ậỖêÚỖỸả1Ỗê{ỖầÚ)ỖầâắỖầ(T0ỖẵậT1Ỗẳ(41!Ỗ0UệỖê)Ỗầ<1(ỖầÙ)ỖẦâđă1!Ỗầ);ậỖ(5ỴỖẦ(đắ1!ỖồẻậỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕẲ(UầỖỲ);ậỖầÙ)ỖỴ(đả1!Ỗầâ>1(NỖ81!Ỗv!ậệ,1ỖữÙ1(ỖẦ(Ụ1Ỗ–Ỗồ(cỖầ{Ỵ(ỖúổẴẦNỖẦà1!Ỗu)U0ỖỸ9ỴỖồ81!ỖầệỖồàỖẳ(W1Ỗi2ỖÊậTỖỴ(2ỖỲ)&ầLỖồ81!ỖầệỖỸỦỖỸa1!Ỗ(Ú1(Ỗêã)ỖỴUỴỖỴ(đả1!Ỗầâ>1(ỖầéỖầ():1Ỗầâ21!Ỗ1()?ậỖ1Ũ0NỖỸ&1Ỗ1()?ậỖỸ{TỖẳ(đả1!Ỗầâ21!ỖêÚỖ1!2Ú)Ỗầ}1(NỖỶ2ỖỸ3ỖâVầỖầ(VậỖ();ậỖ(2Ú1ỖỴỤ1(Ỗ"(3Ỗ"(Ũ1ỖỴcTỖỸ{TỖẳ(đả1!ỖêÚỖỴUỴỖ@0Ỗ(5ỴỖấ)1(OỖẦ(81!ỖẵậTỖẳ(41!Ỗ0UệỖê)Ỗầ<1(Ỗêã)ỖỜƠỖỲáỖ0UệỖầ<1(NỖ021!Ỗ0ậ91ỖỴUỴỖầ(WệNỖỴ8Ỗ!)U2ỖỲ9Ỗầâ<ỖêX1Ỗ(Ú1(Ỗẳ(ẫỖ(ắẳỖỸ;ỖỴUỴỖ@0Ỗ(5ỴỖấ)1(ỖỸ?ậỖỸđắỴỖầ)&ẳỖềẩỴNỖ Ú0Ỗẵậ@1NỖ(5ỴỖầXẳNỖ!3ẳỖẳ(W1Ỗẳ(UầỖầâ);1Ỗầâ)Ỗầ(eỴỖầâ21!Ỗầ(ă)ỖỸÙ)ỖỴ81!Ỗ1!(:Ỗấ9Ỗ():1Ỗ1Tệ…Ỏ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕv(Ữ1ỖỶ{ẳỖ1ÚệNỖồ81!ỖầệỖồàỖẳ(W1Ỗi2ỖÊậTỖỴd1!ỖỸỦỖc1!Ỗ(áỖỚƠỖầâ):ậỖỸa1!Ỗ Ú0ỖẵậÚỖẦ&ầỖỴ(2ỖỴUỴỖ@0Ỗ(5ỴỖấ)1(ỖỴ3Ỗ!)TỖỸ>1(Ỗầ(ậáỴỖỶ):1ỖỸỪỴỖỲ):ầỖ"(3Ỗ"(Ũ1NỖ(áỖ1!(è2NỖỴX1Ỗ1!(è2OỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕổỮệỖ ÚỖ1(ẽ1!Ỗ031ỖẵậÚỖầ()&ầỖầ(ẹỴNỖểỖ1!([TNỖầ)&ẳỖầ(*0ỖỸá1!Ỗ ẹỴNỖ!)ẩẳỖỴUỴỖ@0Ỗ(5ỴỖấ)1(Ỗêẫ1!ỖấỮậNỖêẫ1!ỖềTỖêđắầỖẵậTỖ05)Ỗ"(3Ỗ"(Ũ1NỖỸÙầỖầ(Ú1(Ỗầ<Ỵ(ỖỴT2Ỗầâ21!Ỗ(5ỴỖầXẳNỖ!3ẳỖẳ(W1Ỗ1Ữ1!ỖỴT2ỖỴ(VầỖ đắ1!Ỗ!)U2ỖỶbỴỖầ2Ú1ỖỶ):1ỖỴcTỖỸ{TỖẳ(đả1!OỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳố2ỶệỔÕổđắỴỖỲ)&ầNỖầéỖ1Ũ0ỖỜƠỜỚỖỸ&1Ỗ1TệNỖồ81!ỖầệỖồàỖẳ(W1Ỗi2ỖÊậTỖỸỦỖầÚ)ỖầâắỖầà1!Ỗấ9ỖRRỖ0UệỖầ<1(NỖầâ{Ỗ!)UỖPỜƠỖầâ):ậỖỸa1!ỖỴ(2ỖỴUỴỖầâđă1!Ỗ(5ỴỖầâ*1ỖỸ{TỖỲÚ1Ỗầ}1(OỎ/ẳÕỎẳỖỴ TấấÌỔẳiậầ(2âỔÕử*Ỗú2Ú1!Ỏ/ẳÕ

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân

Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân
2022-01-13 15:00:00

baophutho.vn Ngày 13/1, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân...

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
2022-01-13 10:09:00

baophutho.vn Được sống trong ngôi nhà kiên cố kín trên bền dưới là ước mong của nhiều hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Việt...

Xuân ấm tình nguyện

Xuân ấm tình nguyện
2022-01-13 08:20:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Phát...

Thú chơi cây cảnh dịp Tết

Thú chơi cây cảnh dịp Tết
2022-01-12 20:54:00

Chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán 2022, hàng trăm loại hoa, cây cảnh đã được bày bán tấp nập khắp các phố phường trên địa bàn thành phố Việt Trì thu hút đông đảo...

“Góp tình trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022

“Góp tình trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022
2022-01-12 20:20:00

baophutho.vn Ngày 12/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm thương mại BigC Việt Trì tổ chức Chương trình “Góp quà trao Tết” Xuân Nhâm Dần 2022 trên...

Hương mộc đầu xuân

Hương mộc đầu xuân
2022-01-12 14:09:00

baophutho.vn Từ xa xưa, câu nói "sắc trà hương mộc" đã khẳng định vẻ đẹp bình dị của cây hoa trà cùng hương thơm thuần khiết của cây hoa mộc. Cây mộc, hay...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long