Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShR4bqha+G7g1tr4buDcsO1a1vEqcaw4bqpP1vhu6HDqGtbYsO0Zltr4buDw7khL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30oQmbhur1yW2LDtGvhu4M/W8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rW+G6qThrW+G6rcO0W3Hhu4Vyw7Thuqlb4bqrZsOqa1vhuqw3a1tR4buF4bul4buXa+G7g1vhu7F1W1Hhu4U5a+G7hVvDunZb4buwZsOqcVtR4buhaFvhu59yw6FrW8Spd1vhu7Hhur1bxKk5alvhuqk4a1vhuq3DtFvhuqk44bqpW+G7o+G7heG7peG7l2vhu4M/W+G7r8OgW8SpOVvhuqk44bqp4buFW8SpOWpbajdr4buDW8SpYWZb4buFZsOqclvhu59yw6Fb4bqpN2xbceG7oWxr4buDW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbYsO0Zltr4buDw7lb4bqpOGtb4bqtw7RbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1tiOOG7o1vhu6dr4buDW3bhurlyW+G6qeG6tXI/W2vhu4Vmw6pqW+G7sXVbceG7oeG7peG7leG6qVtq4bqjcT9bxKnhurdyW+G6qzlmP1tiw7Vr4buDW3Hhu4Xhu5dmW+G6qeG7hXLhuqVrW+G6rWlbasO0cVvhuq3hu6Xhu5Xhuqlb4bux4bq9W2vhu4XhurdrW3DGsFvhuqnhu4VsW2vhu4Vmw6pqW+G7iXhbceG7lWY6W1Hhu4Xhu41r4buDW+G7n3I3W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDP1vEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqk4a1vhuq3DtFtxxalb4bqpOOG6qVvhu6Phu4Vua+G7gz9b4bqtN2tb4bqpw7o3W3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49b4bux4bq9W+G7r8OgP1vhu6Phu4Xhu6Xhu5dr4buDP1tr4buFZuG6vXJb4bqp4buZW3Dhu5tbYuG7pcah4bqpW3HhuqFr4buDW+G6qeG7peG7l2vhu4Nb4bqpOGtb4bqtw7Q/W+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1tx4buFOGxb4buD4budW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1txxalbceG7hcaw4bqpW3Fm4buBazpbSsSDcVvhu4nhu4U44bqpP1vhuqk4a1vhuq3DtFti4bulxqHhuqlbYmbhur1yW2LDtGvhu4M/W8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rW+G6qW1b4bqp4buZW+G7hcO0Zlti4bulxqHhuqlbcWbhurvhu6NbceG7hXJba+G7heG7q2vhu4Nb4buJZuG6u2tbceG7heG7p+G6qVtq4buVZj9b4buhw6hrW8SpcnbDqms/W+G7hWw5a1tx4buFZsOqa1vhuq3DoWtbceG7heG6t2tb4buF4buZa1txxalbceG7hcaw4bqpW3Fm4buBazohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbIl1dXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKls0MTPhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4buj4buFcnHhu4VsOuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvIDAiMC8iIiLhuqsxXTQxMDAzcTRdMyDEqSAtIjrhu4vhu6Phu4N9WzfEqXHhu7h9UeG6oWvhu4Nba+G7g3LDtWtbxKnGsOG6qT9b4buhw6hrW2LDtGZba+G7g8O5fVvhu61m4bqrceG7heG7uH0iXV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9NDEzfVsvKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KELDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vEqOG6uVvhu4Rydlvhu4Q5Wyxr4buDbDlmW+G6qXRr4buDW+G6reG6uWtbceG7oThmLlvhu4lm4bq/altx4buhN1txZuG6u2tbYsO0W3Hhu4VmW+G6qeG7jWvhu4Nb4bqrxrBbOGtb4bqpw6FmW3FhbD9ba+G6t2vhu4Nb4bqp4bqz4bujW3FyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4NbxKjhuqFr4buDW+G6qOG6pWpb4bqrbFtS4bqsS+G6qlvhu6Phu4Xhu6Xhu5dr4buDW8SpOWpb4bqp4buFw7pbYuG6tXJbceG7pTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghcHHhu6Fsa+G7gyhR4bqha+G7g1tr4buDcsO1a1vEqcaw4bqpP1vhu6HDqGtbYsO0Zltr4buDw7khL3Bx4buhbGvhu4MoIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bqpOOG6qVvhuqnhu4XDultx4buh4bul4buZa+G7gz9ba+G7g+G7hWlb4bufcnbhurtxW+G6qcO6N1tR4buhcmvhu4Nb4bul4buZa+G7gz9bUcOta+G7hVvDunY/W1Hhu4U5a+G7hVvDunZb4buwZsOqcVtR4buhaFvhu7Hhur1b4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqk4a1vhuq3DtD9ba+G7heG7q2vhu4Nba+G6oWpb4bufcjc/W+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbYmbhur1yW2LDtGvhu4M/W8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rW+G6qThrW+G6rcO0W3Hhu4Vyw7Thuqlb4bqrZsOqa1vhuqw3a1tR4buF4bul4buXa+G7g1vhu7F1W1Hhu4U5a+G7hVvDunZb4bufcsOha1vEqXdbccWpW+G6qTjhuqlb4bqtN2tbQsOha+G7gz9b4buj4buFbmvhu4Nb4bqp4buFcnbhurlrW2rhu41rW+G6qcO6N1tx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW+G7seG6vVvhu4Nm4burW+G6qTjhuqlb4bqp4buF4bun4bqpW+G7sXVbxKnDoGvhu4VbYmFsW3FhZlvhu6/DoD9b4buj4buF4bul4buXa+G7g1ti4bulxqHhuqlb4bqsN2tbUeG7heG7peG7l2vhu4Nb4buxdVtR4buFOWvhu4Vbw7p2W+G7sGbDqnFbUeG7oWhbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbYsOhalvhuq3DoWxb4bqr4bq3a1vhuqnhu4XDuj9b4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu59yN2s/W+G6qeG7jWvhu4Nb4buJ4buFN2Y/W2pma+G7hVvhuq1h4bqp4buFP1vhuqnhu41r4buDW+G6rcOja+G7gzpb4buwZsOq4bqpW2Jm4bq9cltiw7Rr4buDP1vEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqk4a1vhuq3DtFtxxalbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1vhu7Hhur1b4bqp4buZW3Dhu5tba+G7g2w5Zltx4bqha+G7g1vhuqnhu6Xhu5dr4buDW+G6qThrW+G6rcO0W+G6qeG7hWxba+G7heG7q2vhu4Nba+G7mWZb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrW+G6qW1ba+G7hXJb4bqp4bq1clvhuqlua1vhu4nhu4XhuqPhuqlb4buj4buFdeG6qVti4bulxqHhuqlbcWhr4buFW3Hhu6Fha+G7g1tr4buZZltx4buFxak3P1tr4buZZltx4buFZuG6u3Jb4buxOVvhuql14bqpW+G6rcO0P1vhu4nhu4Vk4bujW+G7iWdrW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnhu41r4buDW3E44bqpW+G6qThrW+G6rcO0OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4VjbFtiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbUWFb4bqo4buFZ1vhuqrDuWvhu4NbLVtR4buh4bul4buba+G7g1vhuqw3a1tR4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtR4buFOWvhu4Vbw7p2W+G7sGbDqnFbUeG7oWg/W3HFqVtr4bqhalsgXSIyW2LhurtrW2s3dj9bcWw5a1tx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW2Jm4bq9cltiw7Rr4buDWzAgW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhuqk4a1vhuq3DtFtxxalb4bqpOOG6qVvhu6Phu4Vua+G7gz9b4bqtN2tb4bqpw7o3W3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49b4bux4bq9W2vhuqNqW+G6qTjhuqlb4bqp4buF4bun4bqpW+G6qzdr4buFW+G6rGdbceG7heG7pVtCw6Fr4buDW8O6dj9b4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUuG6rEvhuqo/W+G7ouG7hW1b4bqsZ1tx4buF4bulW1Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW3Hhu6HGsOG6qVtCw6Fr4buDW8O6dj9b4bui4buFbVvhuqjhu4XDultxaeG6qeG7hVtS4bqsS+G6qlvhu6Phu4Xhu6Xhu5dr4buDP1vhu6/DoDpbQjdb4buj4buF4bq1a1vhuqk44bqpW+G6qThrW+G6rcO0W2vhu4M3dltwN3Jb4buJ4buFZlvhu69y4buPa+G7g1vhuqnhu5lbcOG7m1tiw6BbcWbhurvhu6Nb4bqpw6JrW+G7seG7lWZbauG7jWZbceG7oeG7peG7l2vhu4NbxKk5alvhu7Fmw6rhuqlbauG7lWY/W2vhuqNqW+G6reG6o3Fba+G7heG7q2vhu4Nb4bqt4bqzcVvhuqnDouG7oz9ba+G7g3J2w6prW+G7sW9r4buDW+G6qeG7hWdr4buFW2I4a+G7g1vhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3az9b4buj4buFOHFb4buFcnZba+G6oWvhu4NbxKnGsOG6qT9bcOG7m1tx4buh4bul4buXa+G7g1tx4buhbGvhu4Nb4bufcsOha1vEqXc/W2Jm4bq9clvhu4U5a+G7hT9bYuG7pTdb4buhN1tr4buF4bura+G7g1vhu4Nmw6FmW+G7o+G7hTjhu6NbYsO1a+G7g1vhuq3DtD9b4bufcnbhurtxW8SpZsOqcVtx4buhbGvhu4Nb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7iWZr4buFW3HhurstW+G7r8OgW+G7hcO0ZlvhuqnDujdbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4M/W+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1vhuqnDumvhu4Nb4bqp4buPW8Spbmvhu4NbcWZrW+G6qcO6N1tr4buF4bq3a1vhuqvhurdrW+G7seG7lWZb4bqp4bqz4bujW8O6dj9b4bqp4buFZ2vhu4Vb4bufcnbhur1rOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu6Hhu6Xhu5Xhuqlb4buJ4buFZlti4bulxqHhuqlbYmbhur1yW2LDtGvhu4Nb4buvcuG7j2vhu4Nb4bqp4buZW3Dhu5tb4buDZuG7q1vhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bqrN2vhu4Vb4bqsZ1tx4buF4bulW0LDoWvhu4Nbw7p2W+G7o+G7heG7peG7l2vhu4NbS+G7jWvhu4NbUeG7oTdr4buDP1tiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbS+G7g3J24buBa1tC4bun4bqpW1Hhu6Fya+G7g1vEqTlbUeG7hTlr4buFW8O6dlvhu7Fm4bq5az9b4bqo4buFOGvhu4VbUeG7hTdr4buFW3Hhu6E3W3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu486W0LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1tR4buhcmvhu4Nb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cSpb4oCcxKg5alvhuqk4a1vhuq3DtFvhuqnhu4XDulvhuqnhu4Xhu49xW2rDtHFb4buj4buF4bul4buXa+G7g1tiN1vhuqtha+G7g1vhuqk44bqpW3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4XhurVrW+G6q+G6t2tb4bqp4bulP1tx4buNZltiw6Bb4bqpdGvhu4Nb4bqpOOG6qVtiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbceG7oWxr4buDW+G6rDdrW1Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7sXVbQsOha+G7g1vDunZb4bqtOWtb4bqtYeG6qT9bceG7heG7j2vhu4Nba+G7heG6s3FbxKnGsDdb4bqp4buFb2tba+G7heG7q2vhu4Nb4buxZsOq4bqpW+G7ieG7hW0/W3HDtWtbcWFmW8Sp4bq3cltr4bqhalti4bq/W3HDouG7o1tx4buhcmvhu4Nb4buDZsOhZlvhu59yduG6u3Fb4bqr4buncVtiZuG6v2o6W+G7rjjhuqlbYmlr4buFW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW+G7n3LDoWtbxKl3P1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1ti4buNW3Hhu4VpW+G7seG6oWtbamZr4buFW8SpOVvhu7HhurNrW2Lhur1b4bqp4bqz4bujW+G6rTjhuqnhu4Vb4bqp4bq1a1ti4bulxqHhuqlb4buDZsOhZlvhu59yduG6u3E/W0LDoWvhu4Nbw7p2W+G6qeG7hcOtW2JhbFtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhu6/hu6lbxKl3W2vhu4Phu4Vm4bq5alvhuqk44bqpW+G7sWZb4buj4buFYWpbceG7ocOicVtxxrBbYuG7jVtx4buFaT9b4bufcsOha1vEqXdb4bqp4buFxINxW+G6qeG7hcOpW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbceG7ocOicVtxxrBb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4M/W3HDouG7o1tx4buhcmvhu4Nb4buDZsOhZltxw7M3W+G6qTjhuqlb4buJ4buFclvhu7HGsOG6qVvhuqnhu41r4buDW+G6qcO0a+G7g1vhuq1pW8Sp4bqza1vhuqnhu4Vm4bq7altx4buhOGZb4bufcnZbYmlr4buF4oCdOlvhu7Dhu5VmW3DGsFvhu59yduG6u3FbxKlmw6pxW+G6qcO6N1tiw7RmW2vhu4PDuVvEqcOga+G7hVtiYWw/W+G6q2bDqmtbamFsW+G7o+G7heG7peG7l2vhu4NbS+G7jWvhu4NbUeG7oTdr4buDW2vhu4M5dlvhuqk5a+G7g1vhu4nhu4U3a+G7g1tx4buhN2vhu4M/W3Bh4bqp4buFP1tixJHhu6M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buI4buF4buNa+G7g1vhuqnhu4XDrVtiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbUeG7oXJr4buDP1vhu6HhurNxW2vhu4Vm4bq9clvhuqk4a1vhuq3DtFtx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW2Lhu6XGoeG6qVvEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1tiZuG6vXJbYsO0a+G7g1vhu7Hhur1b4bqp4buZW3Dhu5tbYsOgW2Jta+G7g1vhu4Nt4bujW+G6qeG7jWvhu4NbcOG7p+G6qT9bceG7oWdbcXLDqj9bceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbceG7heG6o2vhu4NbxKnGoWZba+G7hWbDqmpb4buxdVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buJZmvhu4VbceG6u1stW+G7r8OgW+G7hcO0Zj9bYsOhalvhuq3DoWxb4bufcuG7j+G6qVvhu6Phu4Vua+G7g1stWzdrW2tma+G7hT9b4buDbeG7o1vhu6Phu4XhurVrW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qeG7hWdr4buFW3Hhu6FpW+G7seG7q2vhu4NbamFr4buFW3FsOWtb4bqrZsOqa1tx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7jzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShCOGvhu4Vb4buDZjhb4bux4bq9W+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2s/W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW+G6qThrW+G6rcO0P1tiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbQsSDa+G7g1tR4buh4bq1a1tKZmvhu4VbLVvhu6Lhu4VtW+G6rGdbceG7heG7pVtR4buF4bul4buXa+G7g1tx4buhxrDhuqlbUeG7hTlr4buFW8O6dlvhu7Bmw6pxW1Hhu6FoW+G7ieG7heG6r2vhu4NbYmlr4buFKlvhuqjhu41r4buDW3E44bqpW8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rW+G6qThrW+G6rcO0W8SpOVvhu4nhu4XhurdyW+G7n3I3a1tx4buhb2vhu4NbceG7oWxr4buDW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4bqpOGtb4bqtw7Rb4bqpw7o3W0LDoWvhu4Nba+G6uWtbYuG7pcah4bqpW1Hhu4U5a+G7hVvDunZbcWbhurtrW+G7hTlr4buFW+G6qeG7hcSDcVvhuqnhu4XDqT9b4buFZsOqclvhu59yw6E6W1Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1vhu59yNz9b4buxZsOq4bqpW2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW+G6qThrW+G6rcO0W+G6qeG7mVvhuq3DoWtbYjjhu6Nb4buna+G7g1t24bq5clvhuqnhurVyW+KAnGJza+G7g1tr4buD4bul4buXZj9bYnNr4buDW+G7sWbDquG6qT9bYnNr4buDW3Hhu4Xhu5dmW2Jm4bq/auKAnT9bcWFsW+G7hWbDqnJb4bufcsOhW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW3Hhu6Fsa+G7g1tiOWxbcWFsP1vhuq3DtWZb4bqr4bul4buda+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtFvhuqnDuWvhu4Nba+G7heG7pVtx4bqha+G7g1vhuqnhu6Xhu5dr4buDW2vhu4Nyw7VrW8SpxrDhuqlb4bqp4buFbFvhuqnhu5lbcOG7mz9b4buDZnPhu6Nb4bqp4buZW3Dhu5tbceG7hThsW+G7g+G7nVvhu4nhu4VtW+G7ieG7heG6oWs/W+G7seG7peG7lWvhu4NbauG6o+G6qT9bYsO1a+G7g1tx4buF4buXZltxYWxbYmbhur1yW+G7iWbDqmtbYuG6v1vhuqk4a1vhuq3DtFtx4buFcsO04bqpW+G6q2bDqmtb4bufcnZb4buFbGHhuqnhu4Vb4buhw6hrW8SpcnbDqms/W+G7hWw5a1tx4buFZsOqa1txxalbauG7jWZbceG7oeG7peG7l2vhu4NbceG7hcaw4bqpW3Fm4buBazohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbIl1dXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlszNTbhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4buj4buFcnHhu4VsOuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvIDAiMC8iIiLhuqsxXTQxMDE1cTRdNDDEqTMtcTdr4buDLWvhu4NybGst4bqp4buFZi3hu4VybGs64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fVHhuqFr4buDW2vhu4Nyw7VrW8SpxrDhuqk/W+G7ocOoa1tiw7RmW2vhu4PDuX1b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9Il1dXX1b4buFY2bhu4Phu4Vx4bu4fTM1Nn1bLyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfShCw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbxKjhurlb4bu1a+G7hVvhu4Q5bFstW+G6rGdbceG7heG7pVtCw6Fr4buDW8O6dlvhu6/DoFtR4buFdXZb4buw4bq3a1ssceG7heG7p1vhu4U3ZltxxalbceG7oThmW3A3a+G7gy5b4bqpdGvhu4NbYsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW8So4bulcltC4bun4bqpW1Hhu4VvWyxx4buF4bunW+G6rTdb4bqt4bq5a1vhu6Phu4XDoWYuW3Hhu6E3bFti4buRZlvhu7Hhu5VmW+G6qThrW+G6rcO0W+G7ieG7hXJb4buvbWpbS+G7g2xhZlvhu7Hhur1b4buxZsOq4bqpW3Dhu6k3W+G6qeG7heG7qzc/W2vhurdr4buDW+G6qeG6s+G7o1tL4buFOVvhu7HhuqFrW+G7hW03W+G7ieG7hXI6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIXBx4buhbGvhu4Mo4buCZnPhu6Nb4bqp4buZW3Dhu5tb4oCc4buD4bud4oCdW+G7ieG7hW0hL3Bx4buhbGvhu4MoIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oxKg5W+G7r8OgW2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rW2rhu5VmW2LhurVyW3Fm4bq5a1vhuqnDujdbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1vhu7Bmw6pxW1Hhu6FoP1tr4buF4bura+G7g1tr4bqhalvhu59yNz9b4bqtw7RbasSDcVtr4buNa+G7g1tx4buF4buNa1vhu6/DoFtR4buFdXZb4buw4bq3a1vhuqltW2vhu4Vm4bq9cltx4buFN3ZbYuG7kWZb4buJ4buFZlvhu6/DoFvhuqltW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6q8awWzhrP1txcnbhurtrW2Lhu6Xhu5dr4buDW2Lhu6XGoeG6qVti4bq1cltx4bulP1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tr4buF4bula+G7g1vhuqnDuWvhu4Nba8OhdltwZmvhu4Vba+G7hWbhur1yW+G7seG6s2tbYuG6vVvhu6Phu4Xhu6fhuqlbcWHhu6M6W0Lhur9bceG6oWvhu4Nb4bqp4bul4buXa+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtFvhuqnhu4VsW+G6qeG7mVtw4bubW2LDtWvhu4NbceG7heG7l2Zb4buJ4buF4bqj4bqpW+G7o+G7hXXhuqlbcWhr4buFW3Hhu6Fha+G7g1vhuql14bqpW+G6rcO0P1tx4buFOGvhu4NbMi8gXSI1P1tR4buFOWvhu4Vbw7p2W+G7sGbDqnFbUeG7oWhbYsOgW2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vEqOG6uVvhu7Vr4buFW+G7hDlsWy1b4bui4buFbVvhuqjhu4U4a+G7hVvhu7DhuqFrW+G7o+G7hW5r4buDW+G7hEJL4bqqP1tS4bqsS+G6qltx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW+G7seG6vVvEqTlqW+G7ouG7hW1b4bqsZ1tx4buF4bulW1Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW3Hhu6HGsOG6qVtCw6Fr4buDW8O6dj9bcDdyW2JtW2Lhu6XGoeG6qVvhuq3hurVyW8SpOVtR4buFOWvhu4Vbw7p2W+G7sWbhurlrP1vhuqxnW3Hhu4Xhu6VbQsOha+G7g1vDunZb4buvw6A6W1Hhu4U4a+G7g1sgLyBdICA/W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW3Fm4bq74bujW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vEqOG7pXJbQuG7p+G6qVtR4buFbz9b4buxZuG6uWtb4bqp4buF4bun4bqpW+G6rDdrW+G6rcO1Zltx4buF4bul4buXa+G7g1vhu4Lhu6JK4bqsW3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49b4bux4bq9W8SpOWpb4bui4buFbVvhuqxnW3Hhu4Xhu6VbQsOha+G7g1vDunY/W+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW1LhuqxL4bqqW+G7r8OgW1Hhu4V1dlvhu7DhurdrOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7iOG7hWZb4bux4bq9W2LDoWpba+G7hWbDqmpb4bqpOOG6qVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bqrN2vhu4Vb4bubW+G7r8OgP1vhu4nhu4Xhu49mW8Sp4bulxqFr4buDW+G6qeG7jWvhu4Nb4buxZsOq4bqpW2vhu4Vm4bq9cj9bauG7lWZb4buF4buZaz9b4buj4buF4bun4bqpW3Fh4bujW+G7heG7mWtba+G6uWtbxKlz4bqpW2LhurVyW+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7oThr4buFW+G7ieG7hcOzZlvhuq3hu51ba+G7g+G7nT9bcXJ2W2vhu4Vm4bq5a1tiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbxKjhurlb4bu1a+G7hVvhu4Q5bFtiw6Bba+G7hTdr4buFW+G6qeG7hW1r4buDW+G6reG6o3Fba+G7hWnhu6Nb4buxOWxb4bqp4buNa+G7g1vhu7Fmw6rhuqk/W+G6qXRr4buDW+G6rDdrW+G6qOG7heG6s+G7o1vhu4U5a+G7hVss4bqs4bqo4buELltCw6Fr4buDW+G6rcO0W+G7r8OgW+G7o+G7heG6t2tb4bqp4buNa+G7g1vEqWFmW2vhu4Vmw6pqW+G7sXVb4bqp4buFbFtxxalr4buDW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZz9b4buj4buF4bq3a1vhuqnhu41r4buDW+G6qTjhuqlbYsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqzhuqjhu4RbQsOha+G7g1vhuq3DtFvhu6/DoFvhu7Hhur1bcGZr4buFW+G7hWxhcVtx4buhxrDhuqlbcWbhurvhu6NbcWFmW+G7ieG7hXJb4bqr4bq3a1vhuqnhu6VbYuG6v1tr4bqjalvhuq3huqNxP1vhu4Nmw6FmW+G7n3J24bq7cVvhu4lp4bujW3Hhu4Xhu5dmW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7seG6s2tbYuG6vVtxxalb4bqp4buZW3Dhu5s6W0LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhuqnhu4XDrVtiYWxb4bqp4buFZ2vhu4Vb4bufcnbhur1rW+G7oTlbcGw4cVvEqWFmW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4bufcsOha1vEqXdbYuG6s3FbYjdmP1ti4buZa1tx4buF4bulW+G7ieG7hWbhurtyW2thZltx4buPW+G6qThsP1tixIPhuqlb4bqtZsOqcVvEqeG7pXJbd1tr4buF4bura+G7g1vhu7F1W+G7sWbDquG6qVvhu4nhu4Vm4bq7clvhu4lmw6prW+G7iWRsW+G6qzlmW+G7m1tx4buF4buNa1tL4buTW8SoxrDhuqk/W+G7sMOsa+G7hVvhu6Lhu4VzW8SpZuG6uWtb4bufcjdrW2LhurtrW+G7g2Y3bFti4bqzcVtx4buhOGZbceG7heG6pWpb4bufcnbhur1rP1ti4bq9a1vhuq10W2LhurNxW2Lhur9bxKk5alvhu4jhu4VyW+G6qeG7jWvhu4Nba+G7g+G7hWbDquG7o1tR4buFdXZb4buw4bq3azohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W+G7g2bDoWZb4bufcnbhurtxW2vhu4Xhu6tr4buDW+KAnGtzcVtx4buF4bqjceKAnVvhu4lkbFvhuqs5Zltr4buFZuG6vXJba+G6oWo/W+G7sWbDquG6qVti4bq1cltxZuG6uWtb4bqpOOG6qVtiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbxKk5alvEqTlb4bqp4buF4bqza1vhuqnhu4XDrWvhu4VbxKlhZlvEqeG6vVvEqeG7j2Y/W3E44bqpW+G7o+G7hWxr4buDW8SpOWpb4buxZsOq4bqpW+G6qcO6N1tiw7RmW2vhu4PDuVvhuqk4a1vhuq3DtFvhu6/DoDpbQsSD4bqpW+G6rWbDqnE/W+G7hTdmW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhuqk4a1vhuq3DtFvEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1txxalbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1vhu7Hhur1b4buvw6BbxKly4buNa1vhu4PhurVrW+G6q+G6t2s/W8Sp4bqja+G7g1tr4buD4buFY1t3W+G7iWbhurtrW+G6qcO6N1tr4buF4bq3a1vhuqvhurdrP1vhu4Nmw6FmW3Hhu4Vn4bqp4buFW+G7g2Zz4bujW2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tb4buFZuG6v3Jb4buhw7Jb4bux4bqza1ti4bq9W3DGsFvhu7Fmw6rhuqlbYuG6v1tx4buhOGvhu4Vb4bqtaVtr4buF4bura+G7g1ti4buPZltx4bulxqFr4buDW+G7r+G6s3JbxKnGoWZb4bqrdWvhu4M6W0LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vEqOG7pXJbQuG7p+G6qVtR4buFb1stW+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW1LhuqxL4bqqW+G7r8OgW+G6qeG7hWxb4bqtZuG6u3EqW+KAnOG7iOG7hWZba+G7hcOia1tr4buFZsOqalvhu7F1W3FhZlvhu6/DoD9bceG7jWZbcWhqW+G7hWbhur9yW+G7sTlba+G7hcOia1tx4buF4bqzdj9b4bqpbVtqw7RxW3Dhu49bYuG7j2ZbceG7pcaha+G7g1vEqcahZlvhuqt1a+G7g1twxrBbceG7hWbhurtyW+G7hWbhur9yW+G6rWbhurtxW+G6qcO6N1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW2Lhur9bceG7oXXhuqlbxKnGoWY/W+G6qeG7hXNr4buDW3Hhu41mW3HDouG7o1tx4buhcmvhu4NbcXJ24bq5a1tx4buhcnbhur1rW+G6qeG7hWxba+G7heG6t2tb4bqr4bq3a1vhu4Vm4bq/clvhu7E5W+G7r+G7qVvEqXdba+G7hW1qW2Lhu49mW3Hhu6XGoWvhu4NbceG7oeG6uWs/W3FhbFvhuqvGsGvhu4NbYuG7pcah4bqpW2tm4bq9altxZmtbceG7oWxr4buDW2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2vigJ06IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buI4buF4buNa+G7g1vhuqnhu4XDrVvhu4PhurVrW+G6q+G6t2s/W3A4cVvhuqvhurdrP1vhuqnhu41r4buDW+G7ieG7hTdmP1tqZmvhu4Vb4bqtYeG6qeG7hVvhuqk44bqpW+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW+G6q8awWzhrW2Lhu6XGoeG6qVtx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2ZbceG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrP1vEqcOga+G7hVtiYWxb4buvw6BbUeG7hXV2W+G7sOG6t2tb4bqpbmtbxKnhuqNr4buDW2vhu4Phu4VjP1txZuG6u+G7o1tx4buFcltr4buF4bura+G7g1vhu4Vm4bq7a1vhu4nhurtb4bqpw7o3W2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tbceG7oWxr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4lma+G7hVtx4bq7Wy1b4buvw6Bb4buFw7RmW2vhurlrW2vhuqFqWyBdIF1bUeG7hXV2W+G7sOG6t2tbYsOgW2Lhu6XGoeG6qVti4bulN1vhu6E3W+G7ieG7hcOzZlvhu6/DoFtx4buhb2vhu4NbYmbhur9qOlvhu6Lhu4Vsa+G7g1tx4buhOWxb4bux4bqha1vhu4VtN1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2s/W+G7r8OgW2Lhu6XGoeG6qVvhuqzDtFvhu7DhuqFrW+G7hW03P1tR4buF4bq/W3Hhu4U3bFvhu7E5W+G6qnJbxKlp4bqp4buFP1tS4bqsS+G6qltxw61r4buFW3HEg2vhu4Nb4bqsw6Nr4buDW+G7ieG7hWNrOlvhuqjhu41r4buDW3E44bqpW+G7r8OgW+G7hcO0Zlvhu4VtN1tx4buhbGvhu4NbxKk5alti4bul4buXa+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4M/W3Dhu6k3W+G6qeG7heG7qzdba+G7hTlb4bux4bqha1vhu4VtN1ti4bulxqHhuqlba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1tiw7Vr4buDW3Hhu4Vyw6JrOltCw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbQmZr4buFW1Hhu4VpW+G7sGZr4buFWy1bUeG7oeG7peG7m2vhu4Nb4buJ4buFclvhu69taltL4buDbGFmW+G6qeG7hWxb4bqtZuG6u3EqW1HFqVvhu4nhu4VmW3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49bceG6oWvhu4Nb4bqp4bul4buXa+G7g1vhuqk44bqpW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vEqcOga+G7hVtiYWxbceG7oWU/W+G6qW1bceG7oWhr4buFW2LDtFvhu7Hhur1b4bqp4buZW3Dhu5s/W+G6qTjhuqlbYsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW+G6s3ZbxKly4buNa1tw4bq3cltwOHE/W+G7n3J24bq7cVvEqWbDqnFbceG7oWxr4buDW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbxKnDoGvhu4U/W+G6qeG7hcOtW2JhbD9b4buvcuG7j2vhu4NbccOia1vhu4nhu4VyW+G6q+G6t2tb4bqp4bulW+G7hW/hu6Nb4bux4buVZlvhuqvhurdrP1vhu59yN2tbceG6t2o/W8Sp4bqja+G7g1tr4buD4buFYz9bceG7ocaw4bqpW3Fm4bq74bujW+G7g2bDoWZbceG7hWfhuqnhu4Vb4bqpxINrW+G7icOpW+G7seG6s2tbYuG6vVti4bq/W+G6q+G6t2tb4buFZuG6v3Jba+G6uWtba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu6HhurNxW3Fma1tx4bul4buba+G7gz9bYsO1a+G7g1txaGvhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oQsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW8So4bq5W+G7tWvhu4Vb4buEOWxb4bqp4buFZjdbcGUqW0Lhu49mW+G7seG7lWZba+G7heG7q2vhu4Nb4bux4bqza1ti4bq9W+G7o+G7heG7p+G6qVtxYeG7oz9b4bqp4buFc2vhu4NbceG7jWZb4buvOOG6qVtiaWvhu4Vb4buj4buFw6FmW+KAnOG7g+G7neKAnVtxxalr4buDW+KAnGtzcVtx4buF4bqjceKAnVtqw7RxOltRcnZba+G7hWbhurlrW2Lhur9b4oCc4buD4bud4oCdW+G7heG6u3FbYuG7pcah4bqpW+G6qTjhuqlb4oCca3NxW3Hhu4XhuqNx4oCdP1tiw7RmW2vhu4PDuVvhuqk4a1vhuq3DtFvhu6/DoFvhu6Phu4XDoWZbceG7hcaw4bqpW3DGsFtibDlrW+G7ieG6u3E/W3Hhu4Xhu49r4buDW2vhu4XhurNxOlvhu4Rmw6prW+G7r8OgW2I3a+G7g1tx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2ZbYuG6vVs4a1tibFtiYeG6qT9bceG7hTlr4buFW8Spw6Lhu6Nb4bqtw6FrW2LDtT9b4buFw7VbcOG7mVtiaTdb4bqp4buFZ2vhu4VbceG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KMSoOVtR4buFOWvhu4Vbw7p2W+G7sWbhurlrP1vhu6Lhu4VtW+G6qOG7hcO6W2vhu4Vmw6pqW8Oadlvhuq03a1vhu4hm4bq/altx4buhN1tR4buFOWvhu4Vbw7p2P1twN3Jba+G6oWpba+G6oWpbYuG7pcah4bqpW2Jm4bq9cltiw7Rr4buDP1vEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhu7Hhur1ba+G7hcOia1tr4buFZsOqalvhu7F1W+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW1LhuqxL4bqqW+G7ocO1ZlvhuqxnW3Hhu4Xhu6VbQsOha+G7g1vDunY/W+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW+G7hEJL4bqqW+G7o+G7heG7peG7l2vhu4Nb4buCZjdb4bqo4bqlaj9bYsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW8So4bq5W+G7hHJ2W+G7hDlbYsOgW+G7o+G7hThxW+G7hXJ2W+G6qeG7jWvhu4NbcOG7p+G6qT9bceG7oWdbcXLDqj9b4buJ4bq7cVtr4buPZj9b4buDZuG7q1vhu4Noa1vhu4nhu4Xhu49mW2JsOWtb4buJ4bq7cVtx4buhbGvhu4Nb4bqp4bqz4bujW8O6dj9b4bqp4buFw61bYmFsW+G6qTjhuqlbYmw5a1tx4buF4bq/W2LhuqV2W2pha+G7hVtxcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWs/W+G7scOia1tiw7Rr4buDP1txYWxbcMawW2LDtWvhu4NbceG7hXLDomtb4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2s6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oxKg5W2rDtHFbceG7oWxr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7o+G7heG7peG7l2vhu4NbceG7oXJr4buDW3HhurdqW+G6qcO6N1tx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPP1vhu6Phu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7gmY3W+G6qOG6pWpb4bqpbVtqw7RxW+G6qeG7hcahP1s0XV1b4buFw7Rb4buJZmvhu4Vb4bqrbDdr4buFP1vhuq3hu49rW3Hhu6F14bqpW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G6qeG7hWdr4buFW+G7sTlba+G7hWbhur1yW3FyduG6u2tbxKlm4bq5a1vhu4nhu4VyP1vEqWbhurlrW3Hhu5E/W+G6qW1ba+G7heG7q2vhu4Nba+G7mWZbccWpa+G7g1vEqTlb4oCcYmbhur9qW2tta+G7g+KAnVvhu7Hhur1bceG7ocOicVtxxrBbYuG7jVtx4buFaT9bxKnhurNrW+G6qeG7hWbhurtqW+G7scOtN1vhu4XDqD9bxKlua+G7g1ti4bul4buXa+G7gzpb4buI4buFZltq4buVZlvhu7Hhur1ba+G7hcOia1tr4buFZsOqalvhu7F1P1tiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdb4buEOVtiw6Bb4bqpdGvhu4Nb4bqsN2tbUeG7heG7peG7l2vhu4Nb4buxdVtCw6Fr4buDW3LDvVvhuq03a1vhu4U5a+G7hVtL4buD4buFaVvhu59yduG6u3Fb4bqp4buFcnbhurlrW2Lhur1b4bux4bq9W3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G7nnJ2W+G6qeG7heG6u1vhu59yw6FrW8Spd1ti4buNW3Hhu4VpW+G6qcO6N1tx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPJlvhuqnhu4XDrVtiYWxbUuG6rEvhuqpb4buj4buF4bul4buXa+G7g1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu4nhurtb4buFbGHhuqnhu4Vba+G6oWpb4bux4bqha1tqZmvhu4VbceG7ocOicVtxxrBbYuG7jVtx4buFaVvhu7E5W+G7ieG6u1vhu4VsYeG6qeG7hVtx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2Zb4bqp4buFbFtxxalr4buDW2LGoXFb4bqpN2xbYmbhur9qW2vhu4XhurdrW+G6q2nhu6Nba+G7gzl2W1HhurtxP1tr4buDOXZbxKnhu4FbxKnhu5VrW+G6qcO6N1ti4bqzcVtr4bul4buV4bqpOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KELDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhu4Q5W+G6qeG7hWxb4bqtZuG6u3EqW+KAnOG7iOG7hWZbauG7lWZb4bux4bq9W+G7o+G7heG7peG7l2vhu4Nba+G7hcOia1tr4buFZsOqalvhu7F1P1tx4buNZltx4buF4bqzdlvhuqltW2rhurN2W+G7seG6s2tbYuG6vVvEqWbhurlrW+G7n3I3a1ti4bq7a1tq4buzW+G7n3I3a1ti4buNW3Hhu4VpW+G6qeG6tWtb4buj4buFw6FmW+G7g2bDoWZb4bufcnbhurtxW3Hhu6Fmw6pxW2Lhur8/W2JtW8SpOVtxaGvhu4VbceG7oWFr4buDW3HDouG7o1vhu4nhurtxW+G7oTjhuqlbceG7hcOhZlvhu4nhu4Xhu41r4buDW2Jza+G7g1tr4buZZlvhu59ydltiaWvhu4U/W+G7g+G6t3Zb4buNW2vhu4Vm4buBaltq4buNZltx4buh4bul4buXa+G7gz9bxKnhurNrW+G6qeG7hWbhurtqW+G7scOtN1vhu4XDqD9bxKlua+G7g1ti4bul4buXa+G7g1vEqTlqW2vhu5lmW+G7iWZr4buFW+G6q2w3a+G7hT9b4bqtcuG7jWtb4bqtOGs6W1Hhu41mW+G6qXRr4buDW+G6qTjhuqlbYsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW3Hhu6Fsa+G7g1tCw6Fr4buDW8O6dlvhu6Phu4Xhu6Xhu5dr4buDW2LDoFvhu69y4buPa+G7g1txw6JrW2vhu5lmW3FyduG6uWtbceG7oXJ24bq9az9b4buxw6JrW2LDtGvhu4M/W+G6qW1b4buDZsOhZlvhu6Phu4U44bujW2LDtWvhu4Nb4bqtw7Rba+G6uWtb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtx4buhw6JxW3HGsFti4buNW3Hhu4VpP1vhu7HDqltwZmvhu4VbauG7jWZbceG7oeG7peG7l2vhu4NbYsOgW+G6qW1b4bqp4buFcnbhur9rW+G6rWbhurtrW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpP1vhu4VsYXFbYsO0a+G7g1vhu59yw6FrW8Spd1tx4buhw6JxW3HGsFti4buNW3Hhu4VpP1vhu7HDqltwZmvhu4VbauG7jWZbceG7oeG7peG7l2vhu4NbYmZb4buxOWxba+G6vWtba+G6u+G7oz9b4buDbeG7o1vhu6Phu4XhurVrW2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G6q2bDqmtbamFsW2Lhu41bceG7hWlb4bqpw7o3W+G7o+G7heG7peG7l2vhu4Nba21mW+G7oWbhurlr4buDP1tx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW2ttZlvhuqnhu4Vya+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqhtW3Hhu4Xhur9bceG7heG6s3Y/W+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2tb4bqpOGtb4bqtw7RbccWpW3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49b4bux4bq9W+G6qeG7mVtw4bubW2LDoFvhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtb4buJZsOqa1txbDlrP1tr4bq3a+G7g1vhuqk3bFvhu4Vmw6pyW+G7n3LDoVvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1vhuqnDujdb4bqp4bqz4bujW8O6dj9b4bqp4buFZ2vhu4Vb4bufcnbhur1rW+G6qeG7mVtw4bubOltRYWZba+G7heG7q2vhu4Nba+G7mWZb4bqpbVvhuqk4a1vhuq3DtFvEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqnhu5lb4bqtw6FrW+G7ieG7heG6o+G6qVvhu6Phu4V14bqpW2Lhu6XGoeG6qVtxaGvhu4VbceG7oWFr4buDW2JmW2pyw7RrP1vhu7Hhur1bcOG7lWomW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4bqpw6FmW+G6qTjhuqnhu4Vb4buFOWvhu4Vb4bqp4buFZ2vhu4U/W3dbceG7heG7p+G6qT9bceG7oTjhuqnhu4Vba+G7hWbDqmo/W3Hhu4U4Zltiw7Rb4buj4buFdeG6qVvhu7F1W2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tb4bqpw7o3W2LDtGZba+G7g8O5W+G6qThrW+G6rcO0P1vhuqnhu41r4buDW+G6qeG7heG7p+G6qVvhuqnhurPhu6Nb4buvw6BbYuG7pcah4bqpW2vhurdr4buDW8Sp4bq5azpbSsO0cVtw4buPW+G7seG6s2tbYuG6vVvhu4nhu4VtW2LDoFvhu7E5W2I3a+G7g1ti4bulxqHhuqlb4buDZsOhZlvhu59yduG6u3FbceG7oWbDqnFbYuG6vzpb4buwZsOq4bqpW8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rP1tiZuG6vXJbYsO0a+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtFtiZlvhuqnhu5lbcOG7m1vhu4Nmc+G7o1vhuqk4a1vhuq3DtFvhuqlvW3A4cT9bcWfhuqnhu4VbxKnDuXZb4buJZmvhu4Vba+G7g+G7hWbDqmpbceG7hcaw4bqpW3Hhurs/W3Hhu6Hhu6Xhu5tr4buDW3Hhu4U5a+G7hVvhu4Xhu5lrP1txxalr4buDW+G6reG7peG7leG6qVti4bulN1ti4buXZltw4buPa+G7g1vhu4lma+G7hVtx4bq7Wy1b4buvw6Bb4buFw7RmW+G6qcO6N1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7g1tr4buDOXZb4bqpOWvhu4Nb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfSjhuqjhu4VmW+G7hOG7peG7mWvhu4MhL+G7oyg=

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyền được... tu!

Quyền được... tu!
2024-06-15 07:23:00

baophutho.vn Xem clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây nhất (ngày 11/6), trong đó có cảnh ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ...

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn
2024-06-14 08:15:00

baophutho.vn Như chúng tôi đã đề cập, Chỉ thị 40 ra đời trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước nói chung, toàn tỉnh nói riêng; lan tỏa...

Khi im lặng không còn là… vàng!

Khi im lặng không còn là… vàng!
2023-03-30 07:30:00

baophutho.vn Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, là nền móng đảm bảo sự vững mạnh của Đảng. Đây cũng là một trong những yếu tố để Ban Bí thư ban...

Suy diễn lố bịch!

Suy diễn lố bịch!
2023-03-28 18:18:00

baophutho.vn Mấy ngày gần đây, thông tin về việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị phát phát hiện trong...

Tiến sĩ… loạn ngôn!

Tiến sĩ… loạn ngôn!
2023-03-28 15:06:00

baophutho.vn Phàm đã là Tiến sĩ, tất là người được ăn học đến nơi đến chốn, có trình độ kiến thức, hiểu biết hơn người. Điều tưởng như đương nhiên này giờ...

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2023-03-24 12:48:00

baophutho.vn Sáng 24/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Bàn giao “Căn nhà cấp ủy” ở Thanh Thuỷ

Bàn giao “Căn nhà cấp ủy” ở Thanh Thuỷ
2023-03-23 16:29:00

baophutho.vn Ngày 23/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Thủy tổ chức bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên Nguyễn Văn Thịnh (96 tuổi) có 75 năm tuổi...

Chữa trị “bệnh” kiêu ngạo, tự mãn

Chữa trị “bệnh” kiêu ngạo, tự mãn
2023-03-23 09:34:00

baophutho.vn Chúng ta biết rằng, kiêu ngạo là biểu hiện, là “căn bệnh” của những người thể hiện sự tự tin thái quá, không coi ai ra gì, lúc nào cũng tự cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long