Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buw4bq7xak54buD4buVw6Lhu5k5TuG6vuG7kjnhu6nhurM54buT4bqr4buxOeG7sW1uw6zhu7E5w7TDrDnhu4FtbsWpOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTnhu5HDvcO54buZbDnhu7Hhu7k54buTdW454buZbcOp4buxMi9tw6EzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buBIuG6v+G6s+G7lcWpbeG7reG7sW3hu5Uiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOh4bqjxIMvw6HDoMOg4buHw6HDoeG6o+G6oeG6oWFh4buxw6HhurHDoWHDoMSD4buRw6Eiw7XFqWw4OS8z4bqm4buZbTnhu5Nu4buZbTlt4bub4bqzIjkw4buYbOG7rXDhu5l9OeG7q27hu5Fu4buB4buV4buZ4bqz4buZbOG7keG7hSLhu4Hhu5Xhu5MxMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M+G7sOG6u8WpOeG7g+G7lcOi4buZOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTlO4bq+4buSOeG7mWzDouG6ojnDocOjL8Ohw6E54buxbeG7n+G7mWw54bq/4bq14buVOeG7g+G6rTnhu7FtbsOs4buxOcO0w6w54buTceG7sTnhu5Hhu5XhuqVuOeG7gW1uxak54buT4bq14bqiOeG7sW/hu5ltOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7seG7uTnhu5N1bjnDgXVuOW3huqI5w4Hhu5vhu5lsOW3hu4k54buxbeG7oeG7mWw54buRw73DueG7mWw54bux4bu5OTjhu6vhu5XhurXhu5k54buZbOG7n244OeG7geG6teG7gTnhu5Hhu5XhuqVuOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTnhu4FyOeG7g27EqeG7mTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7k3Hhu7E54bur4buhOW3hu5XhuqXhu7E54buDceG7mWw54bux4bup4buV4buZbDlt4bqzbjnhu5nhuqnhu5M54buxdW4iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buA4buV4buZOeG7gW1uxak54buTdW454buDw73DueG7gTnhu4Nj4buxOeG7scOt4buZOeG7kcOiOeG7g+G6pW454bq/w6Lhu5lsOTDhu4ThurNs4buR4buFMV054buBeeG7mWw54buDw73DueG7gTls4bubbjnhu5HDojk4xrDhu63hur9u4bux4burXTg54buB4buXOeG7sW3EqTltbsSp4buZOeG7sW3Dsjnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7h8O9dW454buH4bql4buZbDnhu5HDvcO54buZbDnhu7Hhu7kiOeG7gOG6teG7gTnhu5PhurXhuqI54buxb+G7mW054buBcjnhu4NuxKnhu5k5w4Hhurvhu5k5bcOi4buZbTnhur9i4buZbDnhu4HhurXhu4FtOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu4HhurXhu4E5OOG6v27hu7Hhu6s4OcOBdW454buB4bq14buBOcO0w4M54bux4bu3OcOhOW3hu5Vj4buBOWFdOeG7mW3DveG7mWw5OMaw4but4bq/buG7seG7qzg54buB4buXOeG7sW3EqTnhu6vhu7k54buHd+G7mWw54buB4bqnOW3hurNuOcO0w4M54bux4bu3OeG7mcOi4bqiOeG7g3Dhu5lsOeG7sW3Dum4iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buYbcO9OcOB4bq74bqiXTnhu4PDrOG7mTnhu5Nx4buxOeG7mWzDouG6ojnhu5nDouG7lTnhu4Phu5c54bux4bup4buV4buZbDnDgcah4buZbDlt4bqzbjnhu5nhuqnhu5M54buxdW5dOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTnhu5HDvcO54buZbDnhu7Hhu7c54buraTlt4buV4bql4buxOeG7g3Hhu5lsOeG7mW3hurPhu5ltOW104buZOeG7mW1u4buL4butOeG7geG6teG7gTnhu5PhurXhuqI54buxb+G7mW054buBcjnhu4NuxKnhu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buw4but4bqiOeG7mW1uw63hu5ldOU7hur7hu5I54buBbeG7lTnhur9uw6zhu7E54bupw6nhu7E5w7Rt4buXOeG7g8SpOeG7seG6peG7lTnhu6nhurM54buB4bq14buBOcaw4but4bq/buG7seG7qznDgcOiOeG7geG6ueG7mTnhu4Hhu5c5beG7iTnhu7Ft4buh4buZbDnhu5HDouG7kznhu5HhuqXhu5ltOeG7g8SpOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTnhu5HDvcO54buZbDnhu7Hhu7k5w4Hhurvhu5k5bcOi4buZbTnhu4PDvcO54buBOeG7gW1v4buZbTnhuqDhurXhu4EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buw4bup4buV4buZbDnDtG1uOeG7geG7leG7mTnhu4FtbsWpOeG7ksOhOeG7kuG6s+G6oDnhu5N1bjnhu5ltw6nhu7E54buBeOG6szlt4bqt4buZbDnhurLFqcWp4buR4buFOeG7geG7lznDo+G6rznhu7Hhu6lu4buJ4butOeG6v+G7l+G7mWw54bq/4bq14buZOeG7h8Oq4buZOS054buxw7104buZbDnhu4PDvXThu5lsOeG7g3Thu5k5w4HDsjnhur9u4bux4burXTlO4bq+4buSOeG7gW3hu5U54bq/bsOs4buxOeG7keG7leG6pW454buBbW7FqTnhu4ThurNs4buR4buFOeG7k3VuOeG7gXjhurM5beG6reG7mWw54buraTnhu5Hhurnhu5k54buD4bq54butOeG7sW7DreG7mTnhu4Hhu5c5bXThu5k5w6FhYTnGsOG7reG6v27hu7Hhu6siMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG7heG7lTlO4bq+4buSXTnhu4HhurXhu4E54buB4buf4buZbDnhu5lsbeG7iTnhu5N1bjnhu4d24buZbDnhu4PEqTnhu7HhuqXhu5U54bup4bqzOeG7geG7leG7mTnhu4FtbsWpOeG7k3VuOeG7seG6pW454buB4bq14buBOeG7mW3Dojnhu5PhurXhuqI54bulOeG6v+G6s+G7mWw54buY4buFw4A5JeG7leG7qcO0XTnhu6tpOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnhu6nhurM54buZbW7hu4vhu605xrDhu63hur9u4bux4burOW104buZOcO0bW454buDw73DueG7gTnDtMOs4buxOW3DucWpOcOBdW454buB4bq14buBOeG7geG7n+G7mWw54buZbG3hu4k54buxbsOt4buZOeG7sW7DrOG7mTnDtG3hurXhu4E54bux4bup4buV4buZbDnhu5Hhu4/hu5ltOcOB4bu34buBOWxuQTnhu5HhuqXhu5ltOeG7gW3hu5U54buT4bq14bqiOeG7sW/hu5ltOeG7kcO9w7nhu5lsOeG7seG7uTnhu4F54buZbDnhu5ltw7054buB4bq14buBOW3hu4k54buxbeG7oeG7mWw5w7RuxKnhu5M54bur4buV4bq14buxIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M07hu5Lhur454buB4buXOcO0w6w5beG7leG6peG7gW054buBbeG7lTnhu6nhurM54buDw7puOeG7k3Hhu7E54buR4buV4bqlbjnhu4FtbsWpOTjhu5Thu6vFqeG7qeG7heG6ojg5w4HDouG7lTnhu5nhuqnhu5M5w6Bhw6DDoDnDgXVuOeG6o+G6oeG6oTnGsOG7reG6v27hu7Hhu6s5w4HDojnhu4FtbsWpOTjhu4Dhu5Xhu5nhu4fhu5Xhu6k4OcOBdW45w6Eiw6HDoMOhOcaw4but4bq/buG7seG7qyI54buA4buf4buZbDnhu7HhuqI54buBbeG7lTnhur9uw6zhu7E54buxdW454buR4buv4buBOeG7g+G7lznhu6tpOcO0bWbFqTnhu5HhuqVuOeG7geG6tW45bOG7m2454buRw6I5OOG7kcO5bjnhu7Ftw6w54buRw73DueG7mWw54bux4bu5XTg54bux4buz4buBOeG7kcOiOeG7sW3Dum454buDbsSp4buTOeG7k8OiOeG7geG6teG7gTnhu5PhurXhuqI54buxb+G7mW054buRw73DueG7mWw54bux4bu5OeG7geG7lznhu7FtxKk54buD4bq14buZbTnhur/huqVuOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTnhu4FyOeG7g27EqeG7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPFqG3hu5c54buAbXg54buxw7Lhu4FtOeG7gcOpxak54buB4bqz4buVOeG7gXjhurM5TuG6vuG7kl054buBeeG7mWw54buRw6I54buZbMO9w7puOcWpbXc54bux4bup4bq14buBbTnhu5Phuqfhu5lsOeG7mWxtbsOt4buZOeG7geG7s+G7rV054buf4buZbDnhu4bhurPhu6lu4buVOUxu4buROeG7gW3hu5U54bq/bsOs4buxOeG7g27hu4vhu6054buD4buXOcO0beG7n+G7mWw54buB4buXOeG7mWxt4buP4bqzOeG7kcOiOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTnhu5HDvcO54buZbDnhu7Hhu7k54buraTlt4buVw6Lhu5k54bux4buVw6Lhu5k54bur4buV4bq14buZOeG7mWzhu59uOeG7k+G6teG6ojnhu7Fv4buZbTnhu4FyOeG7g27EqeG7mSI54buwbeG6s+G6ojnDgcOi4buVOeG7g+G7l1054buDbuG7i+G7rTnhu5PDojlO4bq+4buSOW3DvXXhu5lsOeG7g8Os4buZOeG7kcOiOeG7k3Hhu7E54buxbcOsOWxudW454bux4bup4buV4buZbDnhu4Phu5c54buTceG7sTnhu6vhu6E5xalt4bq54buZOeG7gXjhurM54buz4buZbDnhu4d34buZbDnhu5PhurXhuqI54buxb+G7mW05w4Hhurvhu5k5bcOi4buZbTnhur9i4buZbDnhu4FtbsWpOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu7Ft4buh4buZbDnDgcOiOeG7k3Hhu7E54bur4buhOcO0beG6teG7gTnDgeG6u+G7mTltw6Lhu5ltOeG6v2Lhu5lsOeG7gW1uxak54buRw73DueG7mWw54bux4bu5XTnhu7F24bqiOeG7sW3hu61x4buBOcOBw6Lhu5U54buZbW7hu4nhu5M5w4F3OeG7gXjhurM54bux4bu14buZbDnhu7Phu5lsOeG7h3fhu5lsOcWpbXY5bcO5xak5w4F1bjnhu5Hhu5XhuqVuOeG7gW1uxak54buZw6Lhu5U5bXThu5kiLyIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buq4buV4but4bup4buB4buFODPhu7Bt4buF4buVOeG7sOG7sCQj4buYMi/FqTM=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long