Cập nhật:  GMT+7
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7icOgw4Hhu5fDgkFuw7Nuw5Phu6fDgm7GsOG6pm7hurbDgeG7nW7DguG7n8OCQW7hu4xJdUhuw4HDgOG7s8OCbsOzbsaw4bq6w4Juxanhu6PhuqRuw4HhuqRxxrBu4buX4buCbkjDgXXhu4Juw4LDgcOA4buzSG7hu6vhurzDgG5IRnjDgm7FqMOA4bu1w4Ju4buqQ8OCQeG7iy/DgcOz4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCI+G7seG7leG7qW3hu4nDoMOB4bux4bqkbsOgRknDgkFuSHThurRu4bupTW7FqeG7l+G6pG47w4HhuqBuSErhur7DgkFuw6DDgeG7iOG7jm7Dk+G7n8OCbsOgRknDgkFuSuG6usOCQWduSEbhuqTDgkFuSMOB4buXw4JBbsOzL8Oyb8Ozw7Vu4bqyxqFuSMOB4buXw4JBbsaww4HhuqDDgsOBbuG7q0PDgkFuw4J4w4Ju4bq2w4FDw4JBbuG6tsOB4bqgbuG6suG7m8OCw4FuR3duSMOAeeG7gm5I4buKxrBuw4HhuqThu5tIbuG7q0XDgkFu4bq2w4Hhu5du4bq04bubw4LDgW7Dk8ahbkF04buObkHDgOG6pm7hurThu5vDgsOBbkhGeMOCbsWow4Dhu7XDgm7hu6pDw4JBZm7GsOG6pm7hurbDgeG7nW7DguG7n8OCQW7hu4zhu53hu45uRuG7lW7Dsy3Dsm7hu6vhur5Ibkbhu61IbuG7q8O54bq0Z25G4butSG7DgeG7m8OAbkjhu5vDgG7FqOG7ocawbsWoRW7DrcOCw4HDgOG7s0hu4burRW5IRknDgkFuxanhuqLDgsOBbsOCQcah4buObkjhu5vDgG7GsOG7l8awbkjEgsOCw4Fu4burxJDDgkFuxalww4JBbuG7jElEw4JBbuG7qUrhurzDgG7Ds8O1buG7q0Vuxq/DrGZu4buM4buxw4Ju4bq2d27DgsOBT8OCQW7hu6vhur5Ibkbhu61IbuG7q8O54bq0Z25G4butSG7DgeG7m8OAbuG6ssahbkjDgcOKw4Bu4bq2w5Ruw4LDgcOA4buzSG7hu6tFbkjhu5/DgkFuw4LDgeG7lcOCw4Fu4bup4bqkbsOTw7nhu45u4buMSW7DgUrhurzDgkFuw4LDvcOCbsOCw4HDgOG7s0hu4burRW5IRknDgkFuxanhuqLDgsOBbkjDgeG7l8OCQW7Dk+G7p8OCbsaw4bqmbuG6tsOB4budbsOC4bufw4JBbuG7gG7hurRLxrBuxrDhu5XhuqRuw4HhurrDgm5IRknDgkFuxanhuqLDgsOBaG7Gr+G6pm7hurbDgeG7nW7DguG7n8OCQW7hu4xJdUhuw4HDgOG7s8OCbuG6tsOB4bqk4budw4JBbsOzbsaw4bq6w4Juxanhu6PhuqRuw4HhuqRxxrBu4buX4buCbkjDgXXhu4Juw4LDgcOA4buzSG7hu6vhurzDgG5IRnjDgm7FqMOA4bu1w4Ju4buqQ8OCQW7Dk8ahbkjDueG7gm5IRknDgkFu4buAbsOTw4zDgkFuxanDgOG7tcOCbuG7gsOB4bqg4buVbiHhu5XhurRuw4JK4bq8xrBuSOG7lWjhu4vhu4Lhu4nDoOG7m8OAbsWo4buhxrBuxahFbsOTxqFuw6BGScOCQW7FqEVnbsOCw4HDgOG7s0hu4burRW5IRknDgkFuxanhuqLDgsOBbkjDgeG7l8OCQW7hu4LDgcOJbsWpw4B5w4Ju4buAbuG6tEvGsG7hu4x14buCbuG7jMSCbkhGeMOCbkfhuqRuw5PhurzDgG5IRknDgkFuxanhuqLDgsOBbsOCw4HDgMO9SW7DguG7n+G6tG5IRuG6pMOCQW7GsMOMw4JBbkjDgcOKw4Bu4bq2w5RnbsOT4bq8w4BuxrDDgUnhu6XDgm5H4buVw4Buw4LDgcOA4buzSG7hu6tFbkhGScOCQW7FqeG6osOCw4FuSMOB4buXw4JBbsaw4buV4bqkbsOB4bq6w4JuSExub2jDtW7hu6t5w4Juw7Nob27hu6tFbsavaG7DoHThu45uIUFJ4buOeMOCbsOTxqFuIeG7leG6tG7FqEVuxrDhuqZuw4LDgcOA4buzSG7hu6tFbkhGScOCQW7FqeG6osOCw4FuSMOB4buXw4JBbuG7gsOBw4luxanDgHnDgm7hu4Bu4bq0S8awbuG7jHXhu4Ju4buMxIJuxrDDjMOCQW5Iw4HDisOAbuG6tsOUZ27Dk+G6vMOAbsaww4FJ4bulw4JuR+G7lcOAbsOCw4HDgOG7s0hu4burRW5IRknDgkFuxanhuqLDgsOBbkjDgeG7l8OCQW7hu6nhu5XhuqRu4burRcOCQW7hu4Buw4JBSuG7hsOCQW5ITG4tb2jDtW7hu6t5w4Jub2jDtW7hu6tFbsavaOG7i+G7guG7iSxK4bq+w4JBbuG6tErhu5Vu4buAbuG7gsOB4bqg4buVbsOgdOG7jm7FqOG7ocawbsWoRW7hu4LDgcOJbsWpw4B5w4Ju4buAbuG6tEvGsG7hu4x14buCbuG7jMSCbkfhuqRuw5PhurzDgG5IRknDgkFuxanhuqLDgsOBbsOCw4HDgMO9SW7DguG7n+G6tGduw5PhurzDgG7GsMOBSeG7pcOCbkfhu5XDgG7hurJK4bq+w4JBbuG6tErhu5VuSMOB4buXw4JBbkjDgXXhu4Juw4HhurrDgm7hu6nhu5XhuqRu4burRcOCQW5IRuG6pMOCQW7hurbDgeG6pOG7ncOCQW5ITG4tw7JvbuG7q3nDgm7Dsm/hur9uR+G6pG7Dk+G6vMOAbsaww4zDgkFuSMOBw4rDgG7hurbDlGhuO8OBSW7Dk03GsG7hu4LDgeG6oOG7lW7hu6pDw4JBbsWo4buhxrBuxahFbuG7gsOBw4luxanDgHnDgm7hu4Bu4bq0S8awbuG7jHXhu4Ju4buMxIJuSEZ4w4JuR+G6pG7Dk+G6vMOAbkhGScOCQW7FqeG6osOCw4Fuw4LDgcOAw71JbsOC4buf4bq0Z27Dk+G6vMOAbsaww4FJ4bulw4JuR+G7lcOAbuG6skrhur7DgkFu4bq0SuG7lW5Iw4Hhu5fDgkFuxrDhu5XhuqRuw4HhurrDgm5ITG7Dsm9u4burecOCbuG7j2/hur9uR+G6pG7Dk+G6vMOAbsaww4zDgkFuSMOBw4rDgG7hurbDlGjhu4vhu4Lhu4ksSuG6vsOCQW7hurRK4buVbuG7gG7FqOG7ocawbsOgRknDgkFuxahFbuG7gsOBw4luxanDgHnDgm7hu4Bu4bq0S8awbuG7jHXhu4Ju4buMxIJuR+G6pG7Dk+G6vMOAbkhGScOCQW7FqeG6osOCw4Fuw4LDgcOAw71JbsOC4buf4bq0Z27Dk+G6vMOAbsaww4FJ4bulw4JuR+G7lcOAbuG6skrhur7DgkFu4bq0SuG7lW5Iw4Hhu5fDgkFuSMOBdeG7gm7DgeG6usOCbuG7qeG7leG6pG7hu6tFw4JBbkhG4bqkw4JBbuG6tsOB4bqk4budw4JBbkhMbi3Dsm9u4burecOCbsOyb+G6v25H4bqkbsOT4bq8w4BuxrDDjMOCQW5Iw4HDisOAbuG6tsOUaG7DoOG7m8OAbuG6tsOBSW7Dk03GsG7DoEZJw4JBbsOgRknDgkFuxahFbsOTxqFuIeG7leG6tG7DoEZJw4JBbsWoRW7hu4LDgcOJbsWpw4B5w4Ju4buAbuG6tEvGsG7hu4x14buCbuG7jMSCbuG7qUrhurzDgG5H4bqkbsOT4bq8w4BuSEZJw4JBbsWp4bqiw4LDgW7DgsOBw4DDvUluw4Lhu5/hurRnbsOT4bq8w4BuxrDDgUnhu6XDgm5H4buVw4Bu4bqySuG6vsOCQW7hurRK4buVbkjDgeG7l8OCQW5Iw4F14buCbsOB4bq6w4JuSExuw7JvbuG7q3nDgm7hu49v4bq/bkfhuqRuw5PhurzDgG7GsMOMw4JBbkjDgcOKw4Bu4bq2w5Ro4buL4buC4buJO8OBSW7Dk03GsG7DoHThu45uIUFJ4buOeMOCbsOTxqFuIeG7leG6tG7FqEVu4bqyxqFuSMOBw4rDgG7hurbDlG7hurTDjOG7lW7hurbDgUNuw4J4w4Ju4buCw4HDiW7FqcOAecOCbuG6oEhu4bq0SuG7lWZuSMOJw4JBbuG6skrhur7DgkFu4bq0SuG7lW5Iw4Hhu5fDgkFu4buCw4HDiW7FqcOAecOCbuG7qeG7leG6pG7hu6tFw4JBbkhMbsO1bi1uw7PDteG6tOG6tGgvaOG7i+G7guG7icOgw4Hhu7HhuqRuw6DDoOG6q+G6rSHhu4sv4buC4buJ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấm tình hậu phương

Ấm tình hậu phương
2015-01-01 09:04:00

PTO- Dư âm của những chuyến đi thăm các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Quỳnh Thư Liễu.

13 Luật có hiệu lực từ 1/1/2015

13 Luật có hiệu lực từ 1/1/2015
2014-12-31 15:02:00

Từ 1/1/2015, 13 Luật chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung quan trọng như: Mở rộng phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long