Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bui4bq/M+G7i+G6vzzhurQzPOG7neG6o+G7izzhu5014buLw6o8w6Lhur/hu4k84buLOcOsPOG6v2vDojzDrMO04buBOi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPDPDreG7o8OdKSk84bud4bubw6LDnSnhur/hu6Phu6Phu5cjLy/hurUz4buJ4buX4bq/4buf4buj4bq/4buJJcWp4buLL+G7nuG7neG6reG7m+G6vOG7gcOt4bqt4budL+G7gcOsM8Oq4bqtL8Oq4buBM+G7iS3huqXhu5/Doi944bu0fT7hu7TDgl3hu7Qye+G7qXslaOG7l8OqKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKeG6veG7ieG7i+G7oy3hur0zw6zhu4HDreG7qyM84bujM+G6v+G7icOsMyQ8w6rhuq3hu4vhuq3FqTMkPOG7nTPhu4vhu50t4bud4bqt4bub4buB4bq9PTzhur3hu4nhu4vhu6Mt4bud4buBeuG6rSM8eyDhu5fhu6k9POG7o+G6reG7qeG7oy0zw63hu4HDquG7iyM8aOG7n+G7neG7o+G7geG6veG7qz08xrDhu4HhuqXhu6Phur8jPDAiIOG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPF19IuG7l+G7qT0pPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpO8OC4bq/ZjzDomrhu4s84buH4bujPOG7i8OqNeG7qzzhu4vhu6czJDzhu4s5w6w84bq/a8OiPMOsw7Thu4E8fT59ey19Pn19POG7nWM8w6Lhur/hu4fhu4vhur884buj4bq/dcOiPOG6tWHhu6M84bqn4bqv4bufJTzhuqbEkeG7izzhu6Phur/hu5Hhu4E84bqn4buB4bq5w6w84buLNeG7qyQ8w6I0w6I84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6v2vDojzhu6Phu5tk4buLPOG6p+G7hTM84bq1NeG7izzhur/hu5/hu6vDqeG7izzhu6Lhur8z4buL4bq/POG6tDM84bqnODzhur/hu4k14buLPOG7o+G6vzXhu4vhur88xanhu4HDqcOiPOG7neG7pTM8w6Lhur/hu6czPMOiw7U84bud4buZPMWp4bqx4bujPMOi4bq/xIPhu6MkPOG6teG7jTzhu53hu5/hu4vDqjzhu6Phu5sz4buLw6o84buj4bq/4buBxJHhu6M84bq14buFJDzhuqfDszzhuqVw4buLw6o84bq/a8OiPOG7o+G6seG7lzzhuqc3w6w84bq1N+G7iTzhu5fhur9xw6I8xalxPOG7o2/hu6M84buL4bq/xIPhu6M8w6Lhur/hu4k8w6Ju4buLw6o84bujNMOiPOG6pTbhu6s8xak1POG6v2vDoiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhuqbDoMOiPOG6teG7gcOp4bujPMOiNMOiPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhuqc4PMOi4bq/cjzhuqfDsuG7i8OqPMOtNcOsPOG7o2/hu6M8w6I0w6I84bq14buBw6nhu4s84buX4bq/NOG7lzzhu5fhur9q4buLw6okPMOi4bq/b+G7i8OqPOG6peG7hcOi4bq/PMOC4buIxajhu4DhuqQtezI8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPMOi4bq/4buJPOG7iznDrDzhur9rw6I8w6zDtOG7gSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6Lhu5vhu4nhu4vDqjxp4bq/buG7i8OqPGnhur/hu4c84bubw7Lhu4s84bubNeG7i8OqJDzFqeG7n+G7gTzhu6N0w7Xhu4E8w6Lhur814buJPOG6p8Sp4buLPOG7iznDrDzhur9rw6I8w6zDtOG7gSQ8w6JuPMWpNTzhu6Phu5tqPOG7ouG7m3Thu5Hhu4vDqjzhu6Lhu4Hhurnhu5884bq/a8OiPMOC4bq/4buHPOG7ouG7gWThu4s84buL4bq/dDzhuqd04buTw6I84buj4buBxJHhu5c84buj4bq/ZMOsPOG6p8Oy4buLw6o8w63DucOiJDzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOi4buNPMWpczzDrDbhu4vhur88w6xjPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPMOibuG7i8OqPOG7ozTDojzDquG7gTfhu4vDqjzhuqU24burJDzhur9rw6I84buj4bqx4buXJTzhu4o5w6w84bq/a8OiPH0+fXstfT59fSQ84buL4bq/NTzhu6Phu5t04buR4buLw6o8w6LEqTx7MDzDrcO04buXPMWpw7Thu4E84buj4buN4buLw6o84budbzwiIns84bq/a8OiPOG7neG7geG7i+G6vyU8w4Jw4buLw6o8xanDtOG7gTzDrMOy4bujPOG7nW884buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6v2vDojzhu6Phu5tk4buLPOG6p+G7hTM84bq1NeG7izzhur/hu5/hu6vDqeG7izzhu6Lhur8z4buL4bq/POG6tDMkPOG7i+G6vzU84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6p3Thu5PDojzhuqfhuq/hu5884bujdDzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMOsw7Thu4E8w6zDsuG7ozzhuqU44burPOG7i+G6vzU8Wzzhu6Phuq/hu4vDqjzDqsOzw6w8MTzhu5fhur9q4buLw6o84bq/a8OiPMWpNTzDojTDojzhu5fhur9q4buLw6o8w6Lhur91w6I84buLOeG7i8OqJDzDrTThu6M84budw6Phu4s84buj4bubdOG7keG7i8OqPMWpNTzDrTXDrDzDrTbhu4E84bq/w6k84buj4bq/b+G7i8OqPOG7o3Thu5Hhu4vDqjzhu5s14buJJDzDouG6v+G7jzzhuqfhurk84bup4bqtPMOi4bq/4buJPOG7l+G6v3E84bq/4buf4bur4buL4bq/JDzhur9rw6I84bud4buB4buL4bq/PMWpw7Thu4E84buj4buN4buLw6o8aeG7geG7i+G6vzzhu5fhur/hu4c84bqn4bqv4bufPOG7o3Q84buj4bubZOG7izxbPOG7o3Y84bqnw7Phu4vDqiU8w4JuPMOq4buBNOG7iTzhu4rDquG7n+G7q+G6u+G7izzhu6Lhur/hu4U84bq+w7Phu4vDqjzhur434buBPC084bq+4buBw6nhu5884buj4bubdOG7meG7i8OqPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhu6Lhu4Hhurnhu5884bq/a8OiPMOC4bq/4buHPOG7ouG7gWThu4s8w6Lhur/hu4k84bq14buBxJHhu6MjPOKAnMWoZTzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPMOi4bq/4buJPOG7iznDrDzhur9rw6I8w6zDtOG7gSQ84buj4bubdMO0w6I84bq/xJHhu6M84buL4bq/NTzhu6Phu5t04buR4buLw6o8w6Lhur/Eg+G7lzzhur814buL4bq/POG7i8Oq4bq/4buBZMOsPGnhur/hu5/hu4vDqjzhu6Phur/hu5Hhu4E8w6rhu4Ez4buLPOG7iznDrDzhur9rw6I84buj4bq/4bqt4buJPMah4buf4burPOG6p+G7heG7i+G6vzzDonIzPOG7i8OqNeG7i+G6vyU84bqmw6DDojzhurXhu4HDqeG7ozzDrTU84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjxpxJE84bq/4buJNsOi4bq/PMOicjM84buL4bq/NTzhu6Phu5t04buR4buLw6okPOG6v3TDtOG7i8OqPOG6peG6s+G7izzhu6Phu408w6Lhur/hu5/hu6tk4buLPMOsbuG7izzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPGnEkTzhur/hu4k2w6Lhur88w6xu4buLPOG6v2vDoiU84buK4bq/NTzhu6Phu5t04buR4buLw6o8w6Jz4buLw6o84buj4buNPMOi4bq/dcOiPOG7o+G7gcSR4buXPOG7i+G6v+G6seG7izx7ezzhur9rw6I84bud4buB4buL4bq/PGnhur9u4buLw6o84buj4bq/4bq5POG7o+G7m+G7mTzFqWU84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzhuqXhu4k84bql4buFw6Lhur88w4Lhu4jFqOG7gOG6pC17MiQ84buZPMOtNuG7gTzhur9rw6I84buj4bqx4buXPOG7ozbhu4E84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Phur/hu5Hhu4E8w6rhu4Ez4buLPMOq4buBOOG7izzDojTDouG6vzzhu6k4POG6v8Oy4buB4oCdJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7iuG6v+G7p+G7i8OqPOG7i8OqNeG7qzzhu4s14burJDzhu6M24buBPOG7ouG7m3Thu5Hhu4vDqjzhu6Lhur7DguG7nDzhuqbDs+G7i8OqPOG7qOG7n8Oj4buLJDzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPMOi4bq/4buJPOG7iznDrDzhur9rw6I8w6zDtOG7gTzhuqd04buTw6I8aeG6v+G6t+G7izzhu6Phu5t0w7Xhu4vDqjzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLJTzDgjTDojzhu6Phur/huq/hu6s8w6JuPMOq4buBNOG7iTzhuqVr4buLPMWpw6k84bud4buB4buL4bq/PGnhur/hu59u4buLPMWp4buBZOG7izzhu6Phu5t04buR4buLw6o8w63DtOG7lzzhur9rw6I84bupM+G7i+G6vyQ84budNsOi4bq/JDzhuqfhuqvhu5c84bqn4bq5POG6p8Sp4buLPOG6v2vDojzhu53hu4Hhu4vhur88xak14buJPOG7iznDrDzhur9rw6I8w6zDtOG7gSU8w4JuPMOq4buBNOG7iTzhu4rDquG7n+G7q+G6u+G7izzhu6Lhur/hu4U8w4wz4buBPHjhu4vhur88LTzhur7hu4HDqeG7nzzhu6Phu5t04buZ4buLw6o84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7ouG6vsOC4bucPOG6psOz4buLw6o84buo4bufw6Phu4s8w6Lhur/hu4EzPOG7nWIjPOKAnOG6puG6uTzDouG6v+G7n+G6t+G7izzhurXhu4U8w6Lhur/hu4k84buLOcOsPOG6v2vDojzDrMO04buBJDzhu4vhur81POG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPOG7i8Oq4bq/4buBZMOsPMOibuG7i8OqPOG7ozTDojzhu5fhur9q4buLw6okPMOi4bq/b+G7i8OqPOG6peG7hcOi4bq/PMOC4buIxajhu4DhuqQ8LTx7Mj084bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzhu5fhur90w7Xhu4vDqjw04buLPMOq4buBN+G7i8OqPOG6pTbhu6s84buj4bq/4bqt4buJPOG7o8O64buLw6o8w6LEg+G7lzzhuqfDsjzhu6Phu4Phu4vhur884bq/4buD4buL4bq/POG6peG7hcOi4bq/POG6tcOp4buL4bq/4oCdJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPOG7neG7m8Oiw50pLy/DoiXhurUz4buJ4buX4bq/4buf4buj4bq/4buJJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXtbIi97e3vhuqVde10iPj4+4bujezAyfTF9w619JWjhu5fDqik8Lzvhur7hu5/hu6vDqeG7izzhu6Lhur8z4buL4bq/POG6tDM8w6LEqTwiMjzhu6Phu5t04buR4buLw6o8w6zhuq/DrDzhu4vhu4nhu4skPOG7o+G7geG6ueG7nzzhur9rw6I8xak1POG7ouG6vsOC4bucJTzhu4o5w6w84bq/a8OiPH0+fXstfT59fSQ84bq/4buf4burw6nhu4s84bqnODzhu6nDo+G7qzzDrMO04buBPCI+POG7l+G6v2rhu4vDqjzhur9rw6I8xak1POG7l+G6v2rhu4vDqjzDouG6v3XDojzhu4s54buLw6okPCI8w6Ju4buLw6o84buj4bub4buD4buL4bq/POG7l+G6v3E84buj4bub4buTPTzDojfhu4E84bujNuG7iSQ84bud4bulMzzDouG6v+G7pzMkPOG7i8Oj4buLw6o8w6LEg+G7lzzhu5fhur9q4buLw6o84bq/a8OiJDxp4bq/4bufbuG7izzFqeG7gWThu4skPOG7o3Thu5Hhu4vDqjzhu5s14buJJSUlPMWpw7Thu4E84buj4buN4buLw6o8aeG7geG7i+G6vzzhu5fhur/hu4c84buj4bubZOG7izx9Ijzhu6N2POG6p8Oz4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7gcOsw6o8M8Ot4bujw50pKTzhu53hu5vDosOdKeG6v+G7o+G7o+G7lyMvL+G6tTPhu4nhu5fhur/hu5/hu6Phur/hu4klxanhu4sv4bue4bud4bqt4bub4bq84buBw63huq3hu50v4buBw6wzw6rhuq0vw6rhu4Ez4buJLeG6peG7n8OiL3jhu7R9PsOi4bujJeG7l+G7i8OqKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwwIj7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdfX3hu5fhu6k9KTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO07hu4vDqjzhur41POG7ouG7m3Thu5Hhu4vDqjzhu5zDteG7izwtPOG7ouG7m3Thu5nhu4vDqjzhu5fhur9q4buLw6o8w4rhuqThu7jhuqbhu6I84bq/4buf4burw6nhu4s84bui4bq/M+G7i+G6vzzhurQzPMOi4bq/4buJPOG6teG7gcSR4bujIzzigJzDguG6v+G7oeG7i8OqPOG7o27hu4E84bqnODzhu6Phur8zw6w8w6x04bufPOG7nuG6tOG7iuG6pDzhur/hu5/hu6vDqeG7izzDosSpPMWpOeG7izzhurU34buLPMOi4bq/Zjzhuqc24buJPOG6p2/hu4E8xanDtOG7gTzDojTDojzhu6k4JDzhu6Phur/hu4U84buj4bubxIPhu4s84bubNTzhu53hu4k04bujPMOiw7U84bud4buZPMWp4bqx4bujPMOi4bq/xIPhu6M8w6JyMzzDojTDojzhu6Phu5t04buR4buLw6o84bq/a8OiPOG6p+G6uTzhurXhu4084bud4buf4buLw6okPOG7i8Oj4buLw6o8w6LEg+G7lzzhu6Phu5sz4buLw6o84buj4bq/4buBxJHhu6M84bq14buFPOG6p8Oz4buLw6o84buj4bq/4buR4buBPOG7mzU84bud4buJNOG7oyQ84budYeG7lzzhu6nEkeG7lzzDrTbhu4E84bqnw7Lhu4E84buLw6pzPMOiNOG7izzhurXDsjzGoeG7nzfhu4s8w63hu7EkPMOq4buBNOG7iTzFqeG7gWThu4skPOG7i+G6v8Oj4buLPMWp4buBZOG7iyU8w4I0w6I84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o84buX4bq/dMO14buLw6o8NOG7izzhu6Phur/huq3hu4k8Ijxp4buFw6Lhur884bq1N+G7iyQ8w6LEg+G7lzzhuqfDsjzDonIzPOG6peG7hcOi4bq/POG6tcOp4buL4bq/JTzDgjTDojzhu6Phu5t04buR4buLw6o84buj4bqx4buLPOG6pXHhu4vDqjzhu6Nv4buBPOG6pzM84buj4bq/4buR4buBPMOq4buBM+G7izzhuqfhurk84bqlNuG7qzzhur9rw6I84buj4bubw7nDojzhu6Phu4HEkeG7lzzFqTU8w6Jz4buLw6o8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPOG7o2/hu6M8xallPMOiw7U84bud4buZPMWp4bqx4bujPMOi4bq/xIPhu6MkPOG6p3Thu5Hhu4vDqjzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG6p+G6uTzhu53huqPhu4s84budNeG7i8OqPOG6v2vDojzhu4nhu4vDreG7geG7i+G6rTzhu4vEkeG7nzzhu6Phu4Phu4vhur884bq/4buD4buL4bq/POG6peG7hcOi4bq/POG6peG7geG6u+G7izzhurXhu4HEkeG7izzhu5fhur91w6I84bujNuG7lyQ8w6JvPMOqYeG7i8OqPOG6v+G7iTXhu4s84buj4bq/4bq/NeG7i+G6vzzDouG6v3TDteG7i8OqPOG7o+G7m+G7g+G7i+G6vzzhu4s5w6w84bq/a8OiPOG7o+G6v+G6reG7iTxpxJE84bq/4buJNsOi4bq/POG6p2U84bubMzzDonIzPOG7i8OqNeG7i+G6vzzDquG7gTThu4k84bqlccOiPMWpNTzhuqc14buJPOG7ozbhu4nigJ0lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7xajDtOG7gTzhu53DuTzGoeG7nzPhu4s84bujw6PDrCQ8w6Lhur85w6w8w63hu4k8w6Lhur/hu5884bqnNOG7iTzDonIzPMOiNMOiPMOixIPhu5ckPMOiNMOiPOG7i8OqNeG7i+G6vzzFqWU8w6I3PMWp4bqx4bujPMOi4bq/xIPhu6M8w63hurPhu4s84buj4buB4buL4bq/POG7o+G6v+G6r+G7iyQ84bqnw6DDojzhurXhu4HDqeG7ozzDrTU84buL4buPPMOtw7nDojzDonIzPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7l+G6v2rhu4vDqjzDouG6v2/hu4vDqjzhuqXhu4XDouG6vzzDguG7iMWo4buA4bqkLXsyJDzDquG7gTThu4k84bqlccOiPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPOG7ouG6vzPhu4vhur884bq0Mzzhur91Mzzhur/huqvhu4s8w6LEqTzhu6Phur9kw6w84buL4bq/4buBZeG7nzzhu6Phur814buL4bq/PMOibuG7i8OqPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7iznDrDzhur9rw6I8w6zDtOG7gTx9Pn17LX0+fX0lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l3jhu5/hu6Phur/hu4nhu5spO+G6vjfhu4E8w4zhu4Hhu4vhur86L+G7lzs=

Hải Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới
2021-09-01 09:25:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 đang đến gần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long